ulotka informacyjna - Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Transkrypt

ulotka informacyjna - Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
INFORM ACJE ORGANIZACYJNE
Zg ło szen ie uczestnictw a
Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są wyłącznie
drogą elektroniczna.
Zgłoszenie uczestnictwa
- z publikacją - do B I stycznia 2014 r.
- bez publikacji - do 31 maja 2014 r.
Rektor i Senat
Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Tarnowie
Pub likacje i w ystąpienia
Nadesłane
teksty
(artykuły)
będą
publikowane
w recenzowanych wydawnictwach punktowanych zgod
nie z punktacją MNiSW.
Abstrakty artykułów należy zgłaszać w elektronicznym
systemie rejestracji w terminie do dnia 31 stycznia
2014 r Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru
prelegentów.
Artykuły,
przygotowane
zgodnie
z
wytycznymi
zamieszczonymi na stronie internetowej konferencji,
należy przesyłać w formie elektronicznej w terminie
do 30 kwietnia 2014 r.
O płata
Udział w konferencji je st bezpłatny.
Uczestnicy otrzymują publikację konferencyjną i lunch.
Opłata za publikację artykułu wynosi 450 zł.
Wpłaty prosimy wnosić na konto
PKO SA Tarnów 33 1240 5194 1111 0000 5246 7190
do 30 kwietnia 2014 r
PATRONAT MEDIALNY
KRAKÓ W
dąbrowskie
la
Tarnówii
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczest­
nika (autora publikacji) z dopiskiem „IN 02014".
zapraszają na
M iędzynarodową
Konferencję Naukową
pod tytułem
INNOWACJE W NOWOCZESNYCH
ORGANIZACJACH
EKONOMICZNE I SPOŁECZNE
P F
ASPEKTY
Jubileusz 20-lecia
Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Tarnowie
SEKRETARIAT KONFERENCJI
M ałopolska W yższa Szkoła Ekonom iczna
Konferencja 2014
33-100 Tarnów, ul. W aryńskiego 14
www. mws e. edu.pl/IN02014
tel.+48 14 65 65 565
e-mail: [email protected]
Kontakt: Anna Mikos, tel.: +48 509 701 003
Tarnów, 26 września 2014 r.
RADA PROGRAMOWA
p ro f dr hab. Leszek Kozioł przewodniczący
(Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Polska)
CEL I TEM ATYKA KONFERENCJI
PATRONAT M ERYTORYCZNY
Celem Konferencji jest prezentacja najnowszych
wyników
prac
naukowo-badawczych
oraz
wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń
przedstawicieli nauki i praktyk na temat działal­
ności innowacyjnej nowoczesnych organizacji.
Szczególna uwagę skupiać będą problemy funk­
cjonowania przedsiębiorstw w gospodarce
opartej na wiedzy.
Komisja Nauk Org,
i Zarządzania PAN
prof dr hab. Ryszard Borowiecki
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Polska)
Proponowana tematyka:
Polskie Towarzystwo
Ergonomiczne
prof. dr hab. Marek Cisek
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Polska)
« Istota i znaczenie innowacji
społeczno-gospodarczego
prof. dr hab. Janusz Czekaj
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Polska)
♦ Konkurencja, globalizacja a innowacje - nowy
kontekst
prof. W asil Baczyński
(lviv Academy of Commerce, Ukraina)
prof. Elsa Barbosa
(Polytechnic Instituteof Beja, Portugalia)
prof. dr hab. M ałgorzata Bednarczyk
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. W ładysław Błasiak
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Polska)
prof dr hab. M ałgorzata Gableta
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Polska)
prof. Stefanka Georgieva
(Trakia University - Stara Zagora. Bułgaria)
♦ Wiedza, kreatywność
w gospodarowaniu
i
dla
rozwoju
przedsiębiorczość
♦ Modele procesu innowacj:
prof dr hab. Ewa Górska
(Polskie Towarzystwo Ergonomiczne)
♦ Modele uczącej się i innowacyjnej organizacji
prof dr hab. M agdalena Jerzem ow ska
(Uniwersytet Gdański, Polska)
♦ Architektura narodowych i regionalnych sys­
temów innowacji
dr inż. Radka Johnova
(The Higher Professional School for Information Services, Czechy)
prof dr Androniki Kavoura
(Technoiogical Educational Institute of Athens, Grecja)
p ro f Jaroslav Krupka
(Ternopil National Economic University, Ukraina)
♦ Źródła innowacji i mechanizmy wspierania
rozwoju innowacyjności organizacji
♦ Zarządzanie wiedzą i innowacjami w organi­
zacji
prof dr hab. Elżbieta M ączyńska
(Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)
♦ Strategie, metody
techniki projektowania
innowacyjnych rozwiązań
p ro f Ivars M uzis
(Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Łotwa)
♦ Innowacyjność i konkurencyjność
przedsiębiorstw i instytucji
p ro f dr hab. Bogdan Nogalski
(Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk)
♦ Społeczne konsekwencje innowacji
prof Jarm ila Radova
(Charles University of Prague, Czechy)
prof. Elisabete Rodrigues
(Institute of Higher Studies in Administration and Languages, Portugalia)
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
dr Jolanta Stanienda
(Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Polska)
prof. Palom a Taltavull de la Paz
(University of Alicante, Hiszpania)
dr inż. Anna W ojtow icz
(Małopolska Wyzsza Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Polska)
polskich
MIEJSCE KONFERENCJI
M ałopolska W yższa Szkoła Ekonom iczna
33-100 Tarnów, ul. W aryńskiego 14
B ie ż ą c e in fo rm a c je na temat konferencji:
ww w.m w se.edu.pl/IN 02014
KOMITET HONOROW Y
p rof
p rof
prof.
p rof
p rof
p rof
p rof
p rof
p rof
p rof
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr
hab.
hab.
hab.
hab.
hab.
hab.
hab.
hab.
hab.
hab.
Michał Woźniak - przewodniczący
Julian Dybiec
Leszek Kałkowski
Fedir Khmil
Eugeniusz Kulwicki
Zenon Muszyński
Leszek Rudnicki
Wasilij Rudnicki
Jan Siekierski
Adam Sta bryła
KOMITET ORGANIZACYJNY
dr inz. Anna Wojtowicz - przewodniczący
dr inż. Kazimierz Barwacz - zastępca
mgr Radosław Pyrek - zastępca
mgr Anna Mikos - sekretarz
mgr Karolina Chrabąszcz - sekretarz