Deklaracja wystawcy weksla „in blanco”

Transkrypt

Deklaracja wystawcy weksla „in blanco”
Deklaracja wystawcy weksla „in blanco”
Gdańsk, dnia …...............
Jako zabezpieczenie udzielonej zaliczki w związku z wykonaniem zobowiązań
wynikających z Umowy nr …...................... z dnia …............. zawartej pomiędzy ….........................
a Centrum Techniki Okrętowej S.A., w załączniku składamy do dyspozycji Centrum Techniki
Okrętowej S.A weksel własny "in blanco" podpisany przez:
Weksel ten Centrum Techniki Okrętowej S.A ma prawo wypełnić w każdym czasie w wypadku
niedotrzymania przez nas zobowiązań wynikających z umowy nr …......................, na sumę
zapłaconej zaliczki powiększonej o odsetki ustawowe liczone od dnia jej przekazania, prowizje a
także uzasadnione koszty dochodzenia należności. Centrum Techniki Okrętowej S.A ma prawo
opatrzyć ten weksel datą płatności według swojego uznania oraz uzupełnić go brakującymi
elementami, w tym klauzulą „bez protestu”, zawiadamiając nas o tym listem poleconym na podany
poniżej adres.
List ten powinien być wysłany przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem płatności weksla.
Jednocześnie zobowiązujemy się do informowania Centrum Techniki Okrętowej S.A o
każdorazowej zmianie adresu siedziby. W razie niedopełnienia powyższego obowiązku
przyjmujemy do wiadomości, że wezwanie do wykupu weksla wysłane pod adresem ostatnio
podanym, zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat
wyprowadził się” lub tym podobne, uznaje się za skutecznie doręczone.
…...............................
Pieczęć firmowa i podpis wystawcy weksla
Dane osoby upoważnionej do wystawienia weksla:
Imię, nazwisko, stanowisko: ….....................................
Seria i nr dowodu osobistego: ….....................................
PESEL: ….....................................
Data i miejsce urodzenia: ….....................................
(podpis)
WEKSEL
. . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . zapłacę . . . . . . . . . . . . . . . . . za ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
weksel na zlecenie Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sumę
.................................................................................
Płatny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................
.................................................................................