umowa o poufności

Transkrypt

umowa o poufności
UMOWA O ZACHOWANIU TAJEMNICY
Zawarta w dniu …………………..r. w Warszawie pomiędzy:
……………………………………………..z siedzibą w………………………..
………………………………………NIP……………………………., REGON…………………
zwaną w treści umowy (nazwa firmy) lub Zobowiązanym
reprezentowaną przez………………………………………….
a
Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, NIP 525-001-12-66,
zwanym dalej „Uniwersytetem”,
reprezentowanym przez…………………………………………………………….
§1
Uniwersytet zobowiązuje ………………(nazwa firmy) do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji dot. wynalazku pn.:
„….” zgłoszony do UP RP w dniu …..pod nr …..”
zwanymi dalej Tajemnicą opatrzone klauzulą „Tajemnica Uniwersytetu”.
§2
1. …………………………….(nazwa firmy) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy
informacji przekazanych przez Uniwersytet, które mają klauzulę „Tajemnica
Uniwersytetu” poprzez:
1) Nieujawnianie Tajemnicy, z wyłączeniem pracowników, którzy zawrzą umowę o
zachowaniu tajemnicy,
2) Ograniczenie dostępu do Tajemnicy także z wykorzystaniem środków
technicznych,
3) Niewykorzystywania Tajemnicy do innych celów niż wynikających z wzajemnej
współpracy określonej w umowie nr ……. z dnia …………..
2. Tajemnica może być dostępna pracownikowi Zobowiązanego pod warunkiem, że
zobowiąże się on na piśmie do jej zachowania pod rygorem zapłaty kary w wysokości
……. oraz rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
3. Za ujawnienie Tajemnicy …………………….. zapłaci Uniwersytetowi karę umowną w
wysokości ………………..
4. Uniwersytet może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Zobowiązany i pracownik ponoszą wobec Uniwersytetu odpowiedzialność solidarną
za ujawnienie Tajemnicy
§3
1. Niniejsza umowa obowiązuje przez czas trwania wzajemnej współpracy, jednak nie
krócej niż przez okres 3 lat.
2. Obowiązek zachowania Tajemnicy trwa także po wygaśnięciu współpracy oraz
niniejszej umowy.
3. Uniwersytet w drodze porozumienia w każdym czasie może zwolnić Zobowiązanego
od zachowania Tajemnicy.
§4
Zobowiązanie do zachowania Tajemnicy wygasa gdy:
1) Tajemnica stanie się powszechnie znana bez naruszenia postanowień niniejszej
umowy,
2) Zobowiązany otrzymał zgodę Uniwersytetu na jej ujawnienie.
§5
Każde przekazanie Tajemnicy powinno nastąpić w zamkniętej kopercie z klauzulą
„TAJEMNICA”.
1.
2.
3.
4.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy, jeżeli nie zostaną rozwiązane w drodze
negocjacji, będą rozstrzygały Sądy właściwe dla siedziby Uniwersytetu.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po
jednym dla każdej ze Stron.
……………………………..….….…………….……..…
…………………………………………………………….
Uniwersytet Warszawski
………….………...……………………………...........
…………………………………………………………..
Zobowiązany