Warunki otrzymania przez nauczycieli certyfikatu ukończenia

Transkrypt

Warunki otrzymania przez nauczycieli certyfikatu ukończenia
Warunki otrzymania przez nauczycieli
certyfikatu ukończenia szkolenia w ramach projektu
„Nietoperz – demon czy anioł?
– rola owadoŜerców w zachowaniu równowagi biologicznej”
Uczestnicy warsztatów w celu otrzymania certyfikatów ukończenia szkolenia w ramach
realizowanego programu:
1) powinni dostarczyć do asystenta ds. organizacji warsztatów w województwie przynajmniej
jedną pracę wykonaną z uczniami lub przez uczniów na podstawie przekazanej na
warsztatach wiedzy dotyczącej ochrony nietoperzy lub na podstawie zajęć
przeprowadzonych w szkole z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego „Nietoperz – nocny
przyjaciel”,
2) prace nie mogą być wyłącznie plastyczne czy fotograficzne, obligatoryjny jest materiał
merytoryczny, np. opis obszaru Natura 2000 w regionie utworzony ze względu na
występujące tam nietoperze,
3) prace mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo,
4) prace należy dostarczyć do asystenta w dowolnej formie elektronicznej na płycie CD lub
e-mailem, w formacie nie przekraczającym 10 Mb, w terminie: do 5 marca 2010 r. lub
do 5 czerwca 2010 r.,
5) nadesłane prace powinny być dokładnie opisane: imię i nazwisko nauczyciela, imiona
i nazwiska uczniów i klasa (lub tylko klasa, jeśli grupa jest liczna, pow. 3 osób), pełna nazwa
szkoły/placówki, dokładny adres szkoły/placówki, województwo,
6) prace zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu www.pke-zg.org.pl/nietoperz,
7) jeśli nauczyciel nie wyraża zgody na publikacje pracy i swoich danych na stronie internetowej
projektu, proszony jest o zgłoszenie tego faktu asystentowi przy składaniu pracy,
W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z biurem PKE ZG i koordynatorem projektu:
Dagmara Małysza, 12/ 423 20 47, [email protected]
Program realizowany przez Polski Klub Ekologiczny przy współfinansowani ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Strona 1