Regulamin Promocji - Tania Aktywacja.ai

Transkrypt

Regulamin Promocji - Tania Aktywacja.ai
CyberNET
INTERNET SERVICE PROVIDER
32-500 Chrzanów, ul Krakowska 15
Tel: 32 623-06-46 | www.cybernet.info.pl
inetGO.pl
Regulamin promocji - Tania Aktywacja
§1
Definicje
Operator - CyberNET Renata Kasperczyk, ul. Krakowska 15, 32-500 Chrzanów.
Abonent - podmiot, który jest stroną umowy zawartej z Operatorem w formie pisemnej.
Umowa - Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet w sieci Operatora.
Cennik - wykaz Usług wraz z zestawieniem wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania.
Regulamin - regulamin świadczenia usług dostępu do sieci Internet.
Opłata Aktywacyjna - opłata którą ponosi Abonent zawierający Umowę z Operatorem wg Cennika.
Opłata Wyrównawcza - kwota nieprzekraczająca określonej przy zawieraniu Umowy równowartości ulgi przyznanej Abonentowi, która
może zostać pobrana przez Operatora od Abonenta w przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora
z winy Abonenta przed upływem okresu obowiązywania Umowy.
§2
Zakres Regulaminu
2. Promocja trwa od 01.01.2014 do 28.02.2014.
3. Promocja nie może być łączona z żadną inną promocją która znajduje się w ofercie Operatora.
4. Promocja dotyczy każdego wariantu prędkości oferowanej przez Operatora i polega na obniżeniu Opłaty Aktywacyjnej do 1 zł.
5. W przypadku rozwiązania Umowy przed końcem okresu jej obowiązywania Abonent zobowiązany jest do uiszcenia Opłaty
Wyrównawczej.
6.Inne postanowienia Umowy i Regulaminu nie ulegają zmianie.
1
Pomoc techniczna 32 623-06-46
www.cybernet.info.pl

Podobne dokumenty