Wyjaśnienie-69.16 -materiały medyczne

Komentarze

Transkrypt

Wyjaśnienie-69.16 -materiały medyczne
Lublin, 02.12.2016 r.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawy materiałów medycznych dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
(znak sprawy 69/16)
Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 , poz.
2164 z późn. zm.), Zamawiający doprecyzowuje, że w zadaniu nr 5 pozycja A i B wymaga próbek w
ilości po 3 sztuki w każdym rozmiarze.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.
Z poważaniem
Mirosław Orgasiński
1

Podobne dokumenty