Koszenie trawy na terenach PW

Transkrypt

Koszenie trawy na terenach PW
Numer sprawy: P/1/2017
OFERTA
Do:
Przedsiębiorstwo
Wodociągowo Kanalizacyjne Kwidzyn
sp. z o.o.
ul. Sportowa 29
82-500 Kwidzyn
/Pełna nazwa oferenta/
…………………………………………………………………………………………………
………………….w……………………………………………………………………………
……..kod……………………….ul.…………………………………………….nr ................
e-mail: ………………….………………………………………………
REGON………………………………………………NIP…………………………………
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dot. :
Koszenie trawy na terenach PW-K Kwidzyn Sp. z o.o.
oferujemy wykonanie w/w czynności za cenę:
A
B
C
D
E
F
G
L.p.
Jednostka
Cena 1
koszenia
[netto]
Ilość
Koszt netto
[zł]
Podatek
VAT
[zł]
Koszt
brutto
[zł]
1
1 m2
44255
2
1 obiekt
138
RAZEM=
(słownie wartość brutto złotych):
..............................................................................…................…...............................................
.......................................................................................................................................................
Gwarantujemy stałość ceny w terminie od 01.03.2017r. - 01.03.2019r.
.......................................
Data
.........................................................
Podpis i pieczęć oferenta
Oświadczenia i zobowiązania Oferenta
Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą i przyznania nam zamówienia do:
1. podpisania bez zmian umowy w formie zgodnej z załącznikiem A, w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego,
Oświadczamy, iż:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert;
5. zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń
6. zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty a w szczególności dokonaliśmy wizji lokalnej.

Podobne dokumenty