formularz na komputer

Transkrypt

formularz na komputer
Załącznik nr 1
………………………………………….
(pieczęć firmowa wykonawcy)
REGON: ……………………………
NIP: …………………………………
Oferta
odpowiadając na Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputera do Domu Pomocy
Społecznej w Borówku oferuję wykonanie zamówienia za kwotę:
– Dostawa komputera przenośnego wraz z dołączoną torbą na komputer, myszką
i oprogramowaniem Office 2010 – kod CPV: 45215210-2, w cenie brutto:……………zł,
słownie:……………………………..…………………………………… w tym podatek VAT:
……………….. zł.
1. Łączna cena brutto oferty wynika z sumy cen brutto poszczególnych pozycji.
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP, a takŜe
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-4 PZP.
Oferta została złoŜona na ……… kolejno ponumerowanych kartkach. Integralną część oferty
stanowią następujące dokumenty:
1. ……………………………………………………………………………………….......
2.
………………………………………………………………………………………......
3. ………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………….
…..………………..………….
( miejscowość i data )
………..……………………………………………
( podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy )

Podobne dokumenty