wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie

Transkrypt

wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie
Zalącznik Nr 4 do SIWZ
(Wzór)
Wykaz osób które będą wykonywały zamówienie
Lp. Imię, Nazwisko
Zakres prac powierzonych Nr uprawnień
w wykonaniu zamówienia
Specjalność
____________________________________
Data i podpis osób/y upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia

Podobne dokumenty