ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU

Transkrypt

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU
B A Z A Sp. z 0.0.
we Wloclawku
Wloctawek, dn.
l%Q.^.:?iOA£
U l . Bojaiiczyka 7
Dot. post^powania o udzielenie zamowienia publicznego
Nr ogloszenia: 165963 z dnia 27.07,2016r.
w trybie: Przetargu nieograniczonego
(tryb udzielenia zamowienia)
na: Swiadczenie ustugi ochrony fizycznej obiektow i mienia z monitoringiem systemow
alarmowych, konserwacja i napraw^ alarmowq systemu alarmowego oraz konwojowanie
wartosci pieni^znych dla Miejskiej Grupy Zakupowej jednostek organizacyjnych Gminy Miasto
WJoclawek.
(przedmiot zamowienia)
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA
Baza Sp. z o.o. we Wtoclawku, dzialaj^c zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowieii publicznych (tekst Jednolity Dz.U.2015, poz. 2164), zawiadamia
0 uniewaznieniu cz^sci I, 111 i IV post^powania o udzielenie zamowienia publicznego na swiadczenie
uslugi ochrony fizycznej obiektow i mienia z monitoringiem systemow alarmowych, konserwacja
1 naprawq alarmow^ systemu alarmowego oraz konwojowanie wartosci pieni^znych dla Miejskiej
Grupy Zakupowej jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Wloclawek, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego.
Post^powanie zostato uniewaznione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015, poz. 2164).
UZASADNIENIE
W terminie skladania ofert tj. dnia 5 sierpnia 2016 r., do godziny 10:00, do siedziby
Zamawiajqcego w ramach cz?sci I przedmiotowego post^powania o udzielenie zamowienia publicznego
wplyn^la jena oferta, w ramach cz^sci I I I wplyn^lo pi^c ofert, natomiast na cz^sc IV zamowienia
wplyn^ly cztery oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015, poz. 2164) Zamawiaj^cy uniewaznil post^powanie
0 udzielenie zamowienia publicznego w cz^sci I , III i IV, gdyz cena najkorzystniejszej oferty
przewyzsza kwot^, ktor^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfmansowanie zamowienia
1 Zamawiajqcy nie moze zwi^kszyc tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
W zwi^zku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.