Pobierz

Transkrypt

Pobierz
Załącznik do Zarządzenia Nr 6 /2011
z dnia 15.02.2011r.
REGULAMIN PROJEKTU
„POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, WZMOCNIĆ – PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO INTEGRACJI”
na 2011 r.
§1
Słownik pojęć
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
1.
Projektodawca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2.
Uczestnik - osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie.
3.
Komisja Rekrutacyjna - złożona z koordynatora projektu oraz dwóch pracowników
merytorycznych odpowiedzialnych za realizację Indywidualnego Programu Usamodzielnienia
oraz Umów z osobami niepełnosprawnymi.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu „Poznać,
zrozumieć, wzmocnić- przez aktywność do integracji”.
2. Projekt „Poznać, zrozumieć, wzmocnić- przez aktywność do integracji” jest realizowany w ramach
Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie
umowy o dofinansowanie przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu VII:
Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
3. Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
4. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 25 osób spełniających kryteria rekrutacyjne.
§3
Cel projektu
1.
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
na aktywne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym.
Celami szczegółowymi projektu są: wzrost aktywności społecznej, zwiększenie potencjału
zawodowego, nabycie nowych umiejętności, a także poprawa i utrzymanie sprawności
psychofizycznej niepełnosprawnych uczestników projektu.
§4
Zakres wsparcia
1.
Przedmiotem wsparcia jest umożliwienie uczestnikom projektu udziału w :
- kursach zawodowych,
- treningu aktywizacji zawodowej,
- badaniach specjalistycznych w zakresie medycyny pracy,
- treningu komunikacji interpersonalnej ,
- warsztatach informatycznych i programistycznych ,
- udział w turnusie rehabilitacyjnym/ zespole ćwiczeń / zabiegach rehabilitacyjnych,
- indywidualnej ścieżce kariery zawodowej,
- indywidualnych konsultacjach psychologicznych
2. W ramach treningu komunikacji interpersonalnej, treningu aktywizacji zawodowej oraz w ramach
warsztatów informatycznych i programistycznych każdy z Uczestników będzie miał zapewnione :
- materiały szkoleniowe, piśmiennicze,
- ubezpieczenie NNW,
- posiłek.
§5
Warunki uczestnictwa w projekcie
Projekt obejmuje 25 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, będących
w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń Projektodawcy, w tym:
1.
10 wychowanków rodzin zastępczych lub opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,
będących w wieku 18-25 lat, kontynuujących naukę, a także wychowanków pozostających
po osiągnięciu pełnoletniości w rodzinie zastępczej i kontynuujących naukę.
2.
15 osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, będących
w wieku od 18-64 lat.
§6
Rekrutacja - zasady ogólne
1.
Rekrutacja rozpocznie się od 1 marca 2011r. w gabinecie 5 i 10 od poniedziałku do piątku od godziny
8 do godziny 15 i trwać będzie do 30 kwietnia 2011r.
2.
W przypadku nie zgłoszenia się określonej liczby kandydatów termin rekrutacji zostanie przedłużony.
3.
Rekrutację prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna.
4.
Kwalifikacji Uczestników dokona Komisja Rekrutacyjna. Kryteriami rekrutacyjnymi, którymi
kierowała się będzie komisja to: w przypadku osób niepełnosprawnych w pierwszej kolejności
kwalifikowane będą osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo; w przypadku wychowanków
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych brana będzie pod uwagę, przy rekrutacji,
opinia wywiadu środowiskowego.
5.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.
6.
Informacje na temat rekrutacji będą umieszczone na www.pcpr.infochojnice.pl
7.
Kandydaci do udziału w projekcie powinni dostarczyć osobiście lub listownie kompletny
kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny na www.pcpr.infochojnice.pl w zakładce „do pobrania”
na pokój nr 5 i 10.
8.
Po ogłoszeniu listy Uczestników projektu każda zakwalifikowana osoba zostanie poinformowana
listownie, bądź telefonicznie o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie oraz o terminie
rozpoczęcia form wsparcia jak i miejscu ich realizacji.
9.
W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, spełniających wymogi formalne, niż liczba
Uczestników przewidzianych w projekcie, utworzona będzie lista rezerwowa.
10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przez zakwalifikowanego Uczestnika
Projektodawca będzie kontaktował się z osobami z listy rezerwowej.
§7
Uprawnienia i obowiązki Uczestników
1.
Uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie „Poznać, zrozumieć,
wzmocnić przez aktywność do integracji”.
2.
Uczestnik projektu jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich formach aktywnej integracji
zawartych w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia bądź Umowie oraz do potwierdzenia swojej
obecności na listach obecności.
3.
Uczestnik projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w czasie trwania projektu,
jak i po jego zakończeniu.
4.
Uczestnik projektu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem
w projekcie instytucjom zaangażowanych we wdrażanie poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym Powiatowemu Urzędowi Pracy
w Chojnicach.
5.
Projektodawca
zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania
Uczestnika projektu do celów promocyjnych (zdjęcia ze szkoleń, inne publikacje), pod warunkiem, że
fotografie, nagrania zostały wykonane w trakcie realizowania form aktywnej integracji.
6.
Uczestnik projektu mieszkający poza Chojnicami ma prawo do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu
na: trening aktywizacji zawodowej, trening komunikacji interpersonalnej, warsztaty informatyczne i
programistyczne, indywidualne konsultacje psychologiczne, zajęcia w ramach indywidualnej ścieżki
kariery zawodowej, kursy zawodowe, badania lekarza medycyny pracy, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia
w ramach zespołów ćwiczeń fizycznych.
7.
Uczestnik projektu korzystający z udziału w turnusie rehabilitacyjnym ma prawo dobiegania się o
zwrot kosztów dojazdu na w/w formę wsparcia.
§8
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
1.
Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie wymaga pisemnego usprawiedliwienia.
2.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania danego kursu, Projektodawca
może żądać, aby Uczestnik przedłożył również dokumenty/zaświadczenia lekarskie usprawiedliwiające
jego rezygnację.
3.
W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, Projektodawca może
obciążyć Uczestnika projektu kosztami jego uczestnictwa w projekcie.
4.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przez Uczestnika projektu, na jego miejsce
zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.
§9
Postanowienia końcowe
1.
Uczestnik projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego Regulaminu.
2.
Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu projektu.
3.
Sprawy dotyczące projektu nieujęte w Regulaminie będą rozstrzygane przez Projektodawcę
indywidualnie.
4.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2011r.