BC_zajecia specjalizacyjne_Zaburzenia

Transkrypt

BC_zajecia specjalizacyjne_Zaburzenia
OFERTA DYDAKTYCZNA NA ROK 2014/2015
1. Nazwa przedmiotu
Psychische aandoeningen. Een keus uit literaire
diagnoses.
Zaburzenia psychiczne. Wybór diagnoz literackich.
2. Nazwisko wykładowcy (wykładowców)
dr Bożena Czarnecka
3. Forma zajęć
4. Grupa
zajęcia specjalizacyjne
II BA (stacjonarne i niestacjonarne), III BA
(stacjonarne), I MA, II MA
30
letni
4 ECTS (studenci III roku – 3 ECTS)
16
5. Liczba godzin
6. Semestr
7. Liczba punktów ECTS
8. Max. liczba studentów
9. Opis
Współczesną literaturę niderlandzkojęzyczną zaludniają bohaterowie, których
charaktery i zachowania nierzadko zdają się wykazywać mniejsze lub większe
odchylenia od tzw. powszechnie uznawanej normy. Bywa, że mogą oni posłużyć do
zilustrowania przypadków opisywanych w podręcznikach psychiatrii.
Podczas zajęć skoncentrujemy się na analizie wybranych postaci literackich. Na
podstawie ich historii spróbujemy odtworzyć literackie obrazy kilku schorzeń i
zaburzeń o podłożu psychicznym (m.in. schizofrenia, osobowość typu ‘borderline’,
anoreksja czy też zaburzenie stresowe pourazowe).
10. Warunki zaliczenia
aktywny udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć;
praca pisemna (ok. 5 tys. znaków ze spacjami)
11. Wymagania wstępne
--12. Informacje dodatkowe
---

Podobne dokumenty