8 Strona - Urząd Gminy Tarnów Opolski

Transkrypt

8 Strona - Urząd Gminy Tarnów Opolski
Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Op.
og³asza konkurs
pod patronatem Wójta Gminy Zygmunta Cichonia
„SZALONE LATA SZEŒCIESI¥TE
W FOTOGRAFI RODZINNEJ”
Zg³oszone prace (najlepiej z opisem) nale¿y dostarczyæ do
siedziby GBP w Tarnowie Opolskim, Osiedle Zak³adowe 7.
Regulamin dostêpny jest e GBP i jej filiach. Konkurs trwa do
28.09.2007. Najciekawsze materia³y zostan¹ nagrodzone.
Fundatorem nagród jest FOTO DAMBON.
Przejrzyj rodzinne archiwa! Czekamy !
Zaproszenie
Dyrektor, pracownicy,
a przede wszystkim wychowankowie
Serdecznie zapraszaj¹ na festyn
z okazji Z³otego Jubileuszu Dnia Dziecka
im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.
Szczegó³owe informacje na plakatach i na stronie
www.domdziecka-tarnowopolski.republika.pl
WIT CARS
EL¯BIETA WITEK
Wynajem limuzyny
Przejazdy okolicznoœciowe:
-œluby
-studniówki
-urodziny, imieniny, rocznice
-konferencje
oraz inne dowolne przejazdy
46-050 Tarnów Opolski, ul. Zielona 3
tel. 077 464 45 50
RESTAURACJA KASKADA
w Tarnowie Opolskim
Proponujemy:
· Pyszn¹ kuchniê œl¹sk¹
· Organizacjê imprez okolicznoœciowych:
wesela, komunie
· Organizacjê imprez integracyjnych
Dysponujemy piêknym
parkiem wraz z grill-barem
ZAK£AD STOLARSKI
Mateja Marcin
ul. Opolska 83
46-050 Kosorowice
tel. 0774644186
kom. 0602655523
przyjmie uczniów
do nauki zawodu stolarz
na rok szkolny 2007/2008
Ceny konkurencyjne
Informacje na miejscu lub pod numerami:
· Telefon w restauracji: 077 4645764
· Telefon komórkowy: 604607264
Serdecznie zapraszamy !
GMINA TARNÓW OPOLSKI
Wydawca: Gminny Oœrodek Kultury; 46-050 Tarnów Op., Os. Zak³adowe 7
Redaguje zespó³, tel. 077 464 47 81
Nak³ad 1000 egzp. Druk NOT FSN-T Rada w Opolu
ISSN 1428-2410