uchwała Rady Wydziału - Wydział Filozofii i Socjologii UW

Transkrypt

uchwała Rady Wydziału - Wydział Filozofii i Socjologii UW
Uchwała nr 46/534-294/2014
Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie socjologia dr Natalii Garner
Zgodnie z art. 18 a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)
§1
Rada Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego na swym posiedzeniu
w dniu 17 czerwca 2014 roku w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o nadaniu pani doktor
Natalii Gamer stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie
socjologia.
Oddano głosów ogółem 42, na tak 34, na nie 4, wstrzymujących się 4, nieważnych O.
Uzasadnienie:
Rada Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę po
zapoznaniu
się z dokumentacją
postępowania
habilitacyjnego
przedstawioną
przez
Kandydatkę do stopnia naukowego doktora habilitowanego, recenzjami Jej osiągnięć oraz
stanowiskiem Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów
Naukowych w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Natalii Gamer
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej socjologia.
Rada Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego podzieliła tym samym
stanowisko Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów
Naukowych, że Habilitantka spełnia wymagania sformułowane wart. 16 ust. 1 Ustawy i że
Jej osiągnięciem naukowym, będącym odpowiednikiem
rozprawy habilitacyjnej, jest
wskazany jednotematyczny
cykl publikacji "Indywidualne i kontekstowe determinanty
zachowań i postaw obywatelskich w perspektywie porównawczej". Stanowi on znaczący
wkład w rozwój dyscypliny naukowej socjologia, a aktywność Habilitantki w zakresie
popularyzacji
nauki oraz współpracy
międzynarodowej,
poparta
doświadczeniem
dydaktycznym, jest dodatkowym argumentem uzasadniającym podjęcie wyżej przytoczonej
uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW
CrCiJJi&
Dr hab. KrzysztofKoseła,
Prof. UW