PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA - TRANS-DRUK

Transkrypt

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA - TRANS-DRUK
PROGRAMOPERACYJNYINNOWACYJNAGOSPODARKA,LATA2007Ͳ2013
DZIABANIE4.3kredyttechnologiczny
Wramachnaboru22Ͳ23paǍdziernika2012r.
Trans–DrukSzefliŷscyiRosiŷscySpóųkaJawna
Ul.Póųnocna10
62Ͳ510Konin
Zapytanieofertowe
ZwracamysiħzproƑbČoprzesųanieofertna:
Dostawħsprzħtutypu:
1.NaƑwietlarkadonaƑwietlaniaformCTPformatͲB1–nowa
2.Wywoųywarkadopųyt–nowa
3.MaszynadodrukowanianowalubuǏywanaoparametrach:
ͲformatB1
Ͳzadrukpeųnokolorowy(8+0,4+4)
ͲodwijakrolitypuCUTSTAR,
ͲkomorowawieǏalakierujČca
ͲrokprodukcjinieniǏszyniǏ2007
4.ZespóųsuszČcywyposaǏonewpromiennikiCIR–nowy
5.Oprogramowaniedopomiaruwarstwyfarbyilakieru–nowe
6.Skanerspektrodensytometrycznynowy
7.OprogramowaniedozarzČdzaniakaųamarzamifarbowymiiwieǏČlakierniczČ–nowe.
WprzypadkudodatkowychzapytaŷzwiČzanychzrealizacjČcelówprosimyokontaktdrogČmailowČ:
[email protected]
Terminnadsyųaniaofertustalamynadzieŷ15.10.2013godzina11.00naadressiedziby.
Zoferentem,któryspeųniwarunkipodanewzapytaniuorazzaoferujenajniǏszČcenħzostanie
zawartaumowa.DopuszczalnajestofertaczħƑciowanaposzczególnepozycje.
PiotrSzefliŷski