LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJA Gminy Świebodzice na lata

Transkrypt

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJA Gminy Świebodzice na lata
PROJEKT
Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020
Spis treści
Wstęp .......................................................................................................................................... 3
1. Rozdział: Analiza gminy na tle Województwa Dolnośląskiego ................................................... 4
Lokalizacja gminy................................................................................................................................ 4
Demografia ......................................................................................................................................... 5
Sfera społeczna................................................................................................................................... 6
Sfera gospodarcza ............................................................................................................................ 11
Sfera środowiskowa ......................................................................................................................... 13
Sfera przestrzenno-funkcjonalna ..................................................................................................... 16
Sfera techniczna ............................................................................................................................... 20
2. Rozdział: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych na terenie gminy ................................... 22
Wstęp ............................................................................................................................................... 22
Metodologia identyfikacji stanu kryzysowego oraz wyznaczania obszaru rewitalizacji. ................. 24
Wyniki diagnozy stanu kryzysowego w gminie. ............................................................................... 29
3. Rozdział: Obszar rewitalizacji ................................................................................................. 39
Szczególna koncentracja negatywnych zjawisk ............................................................................... 39
Istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego ......................................................................................... 41
Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji ........................................................................................ 41
4. Rozdział: Diagnoza obszaru rewitalizacji ................................................................................. 47
SFERA SPOŁECZNA............................................................................................................................ 50
SFERA GOSPODARCZA ...................................................................................................................... 60
SFERA INFRASTRUKTURALNA ........................................................................................................... 64
Podsumowanie ................................................................................................................................. 70
5. Rozdział: Strategia rewitalizacji .............................................................................................. 71
WIZJA ................................................................................................................................................ 71
Cele rewitalizacji i kierunki działań .................................................................................................. 72
Spójności celów i problemów. ......................................................................................................... 97
6. Rozdział: Indykatywne ramy finansowe.................................................................................. 99
Komplementarność projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych.................................................. 100
7. Rozdział: System realizacji lokalnego programu rewitalizacji ..................................................103
Struktura zarządzania ..................................................................................................................... 103
Monitoring i ewaluacja................................................................................................................... 105
System wprowadzania modyfikacji LPR ......................................................................................... 110
8. Rozdział: Partycypacja społeczna...........................................................................................112
9. Rozdział: Analiza zgodności LPR z wytycznymi w zakresie rewitalizacji...................................121
Spis tabel ..................................................................................................................................131
Spis map ...................................................................................................................................132
Spis diagramów .........................................................................................................................133
Spis załączników........................................................................................................................133
2
Wstęp
W efekcie przemian społeczno-gospodarczych oraz wieloletnich zaniedbań, w wielu
miejscowościach doszło do degradacji tkanki miejskiej (w zakresie zużycia technicznego
i zestarzenia funkcjonalnego zarówno infrastruktury jak i zabudowy, zwłaszcza mieszkaniowej)
oraz erozji stosunków społecznych i powstania licznych problemów gospodarczych. Na ten
stan nakładają się niekorzystne procesy demograficzne i przestrzenne, wśród nich przede
wszystkim: niekontrolowane rozpraszanie zabudowy miejskiej, wyludnianie się centrów
i spadek liczby mieszkańców miast, dominacja indywidualnego transportu samochodowego
w podróżach na obszarach miejskich. Sytuacja ta wymaga zdecydowanego i konsekwentnego
przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom.
Odpowiedzią na te wyzwania staje się rewitalizacja – rozumiana, jako wyprowadzanie ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania, integrujące interwencje na rzecz
społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie
i prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na podstawie programu rewitalizacji.
Program rewitalizacji – to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia
obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich
zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania
różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 1
Program rewitalizacji powinien w sposób kompleksowy (łącząc sferę społeczną, gospodarczą,
infrastrukturalną i środowiskową) i skoordynowany wyprowadzać obszary zdegradowane
z zapaści oraz podnieść, jakość życia osób mieszkających i funkcjonujących na nich. Głównym
źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych (wynikających z programów rewitalizacji)
są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.
1
Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 20142020.
3
1. Rozdział: Analiza gminy na tle Województwa Dolnośląskiego
LOKALIZACJA GMINY
Gmina Świebodzice położona jest w południowo-zachodniej części województwa
dolnośląskiego, w powiecie świdnickim. Od strony południowo-zachodniej leży w strefie
przygranicznej w niewielkiej odległości od Czech i Niemiec. Świebodzice są położone u stóp
Gór Wałbrzyskich, na Pogórzu Świebodzickim, w środkowym biegu rzeki Pełcznicy.
Gmina Świebodzice jest znaczącym węzłem drogowym południowo-zachodniej Polski.
Południowo-wschodnimi obrzeżami miasta biegnie trasa krajowa nr 35 z Wrocławia przez
Świdnicę, Wałbrzych do przejścia granicznego z Republiką Czeską w Golińsku. Od niej na
północny-zachód przez miasto odchodzi trasa krajowa nr 34 do Dobromierza i drogi nr 5.
Mapa 1. Lokalizacja Gminy na tle województwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie open street map.
4
DEMOGRAFIA
W Gminie Miejskiej Świebodzice (Świebodzice, Miasto) na koniec 2014 r. mieszkało ok. 23 tys.
mieszkańców. Niestety obserwowanym, negatywnym zjawiskiem jest powolny spadek liczby
ludności. W latach 2010 – 2014 liczba ludności zmniejszyła się o ok. 0,6% z 23 323 do 23 197.
W analogicznym okresie liczba ludności na Dolnym Śląsku także uległa zmniejszeniu z 2 917
242 do 2 908 457.
Tabela 1. Ludność w latach 2010–2014
Rok 2010 =
Gmina
2010
2011
2012
2013
2014
Świebodzice
23323
23287
23306
23152
23197
99,4
Dolny Śląsk
2 917 242
2 916 577
2 914 362
2 909 997
2 908 457
99,7
100
Źródło: opracowanie na podstawie BDL.
Przyczyn powyższego stanu rzeczy upatrywać należy, przede wszystkim w utrzymującym się
ujemnym przyroście naturalnym oraz w występującym okresowo ujemnym saldzie migracji
wewnętrznych.
Ujemne saldo migracji wewnętrznych odnotowano w Świebodzicach w latach 2011 i 2013.
W 2014 r., saldo migracji wewnętrznych na 1000 osób było dodatnie i wynosiło 2,4. Dodatnie
saldo migracji zanotowano również w 2010 i 2012 roku. W analizowanym okresie saldo
migracji wewnętrznych na 1000 osób na Dolnym Śląsku było nieznacznie dodatnie (lub zerowe
w 2013 r.).
Przyczyn ujemnego salda migracji wewnętrznych upatrywać można w odpływie z Miasta ludzi
młodych (przede wszystkim kobiet), „wysysanych” przez wiodące ośrodki wzrostu.
Tabela 2.. Saldo migracji wewnętrznych na 1000 osób w latach 2010–2014
Gmina
2010
2011
2012
2013
2014
Świebodzice
2,3
-1,7
2,7
-0,6
2,4
Dolny Śląsk
0,5
0,4
0,3
0,0
0,2
Źródło: opracowanie na podstawie BDL.
5
Na przestrzeni lat 2010 – 2014 w Świebodzicach dominował ujemny przyrost naturalny.
W 2014 r. wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności wyniósł (-1,9). W stosunku do
2010 r. sytuacja w niniejszym zakresie pogorszyła się, wówczas to wskaźnik ten wynosił (-1,7).
Wprawdzie ujemny przyrost naturalny występuje również w regionie, niemniej jednak skala
tego zjawiska w Świebodzicach przybiera większy rozmiar. W województwie dolnośląskim
przyrost naturalny w latach 2010 i 2014 wynosił odpowiednio (-0,1) i (-0,9).
Niestety obserwowanym w Świebodzicach, niekorzystnym zjawiskiem jest proces starzenia się
społeczeństwa. Przyjmując jako jego symptom stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym do
ludności w wieku przedprodukcyjnym stwierdzić należy, iż sytuacja w Mieście uległa
pogorszeniu. W 2010 r. na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym przypadało 104,7 osób
w wieku poprodukcyjnym. W 2014 r., wskaźnik ten wzrósł do 126,9. Warto podkreślić, iż
sytuacja w niniejszym zakresie jest w Świebodzicach trudniejsza niż w regionie.
Tabela 3. Przemiany potencjału demograficznego
Gmina
Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100
Przyrost naturalny na 1000
osób w wieku przedprodukcyjnym
ludności
2010
2014
2010
2014
Świebodzice
104,7
126,9
-1,7
-1,9
Dolny Śląsk
97,3
117,4
-0,1
-0,9
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
Reasumując przedstawione powyżej dane świadczą o starzeniu się lokalnej społeczności.
W dłuższej perspektywie może to prowadzić do powstania luki demograficznej. Wówczas
kolejne roczniki osiągające wiek aktywności zawodowej nie będą w stanie zastąpić osób
opuszczających rynek pracy. W konsekwencji atrakcyjność Miasta, jako miejsca lokowania
działalności gospodarczej może się zmniejszyć, co negatywnie wpłynie na tempo jego rozwoju.
SFERA SPOŁECZNA
Kluczowe znaczenie dla diagnozy sfery społecznej ma analiza funkcjonowania lokalnego rynku
pracy. Wadliwe funkcjonowanie tego rynku, może prowadzić do powstania długotrwałego
bezrobocia, sprzyjającego wykluczeniu społecznemu.
6
Wskaźnik bezrobocia mierzony jako udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym był w Gminie Miejskiej Świebodzice wyższy niż na Dolnym Śląsku
i w 2014 r. wynosił 7,4%. W stosunku do 2010 r. wartość niniejszego wskaźnika zmniejszyła się
(wówczas wynosił on 9,0%). Niemniej jednak uznać należy, iż w Świebodzicach nadal
występują problemy na rynku pracy.
Tabela 4. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
Rok 2010 =
Dolny Śląsk = 100
100
Rok 2014
7,4
82,2
112,1
6,6
84,6
100,0
Gmina
2010
2011
2012
2013
2014
Świebodzice
9,0
8,0
9,1
8,4
Dolny Śląsk
7,8
7,5
8,3
8,2
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
Niestety GUS nie publikuje w ujęciu gminnym informacji dotyczących stopy bezrobocia. Można
jedynie posłużyć się danymi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP)
dotyczącymi powiatu. Wynika z nich, że w powiecie świdnickim stopa bezrobocia w listopadzie
2015 r. wynosiła 9,1% i kształtowała się powyżej średniej dla województwa (8,5%).
Równocześnie, jak wynika z danych DWUP w przeciągu roku w powiecie świdnickim
zanotowano jeden z najwyższych w regionie spadków liczby zarejestrowanych bezrobotnych
(o 1 267 osób).
Jednocześnie spadkowi bezrobocia w Świebodzicach, towarzyszył wzrost liczby osób
pracujących. W stosunku do 2010 r. liczba osób pracujących zwiększyła się o ok. 10% (na
Dolnym Śląsku wzrost wyniósł ok. 4,6%). W 2014 r. na 1000 ludności pracowało 187 osób, było
to jednak nadal znacznie mniej niż średnio w regionie.
Tabela 5. Pracujący na 1000 ludności
Rok 2010 =
Dolny Śląsk = 100
100
Rok 2014
187
110,0
74,5
251
104,6
100,0
Gmina
2010
2011
2012
2013
2014
Świebodzice
170
188
184
186
Dolny Śląsk
240
241
239
244
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
7
Brak równowagi na rynku pracy sprawił, że w latach 2010 – 2014 na terenie Miasta
funkcjonowały gospodarstwa domowe wymagające wsparcia. W 2014 r. z pomocy społecznej
korzystały 734 gospodarstwa domowe, w tym 482 znajdujące się poniżej kryterium
dochodowego. W stosunku do 2010 r. liczba gospodarstw najuboższych korzystających
z pomocy zmniejszyła się, jednak w Świebodzicach nadal istnieją gospodarstwa domowe,
potrzebujące wsparcia.
Tabela 6. Pomoc społeczna
Gmina
2010
2011
2012
2013
2014
Rok 2010 = 100
864
787
792
800
734
84,9
501
452
495
506
482
96,2
liczba gospodarstw
korzystających z
Świebodzice pomocy społecznej
poniżej kryterium
dochodowego
liczba gospodarstw
korzystających z
Dolny Śląsk
84563 78956 77962 81147 75782
89,6
58743 55095 58435 60374 55348
94,2
pomocy społecznej
poniżej kryterium
dochodowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Podkreślić należy, iż pomimo istniejących problemów na rynku pracy, łączna kwota
wypłaconych świadczeń rodzinnych w latach 2010 – 2014 zmniejszyła się z 3 000 tys. zł
do 2 732 tys. zł.
Przejawem wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem jest również budowa mieszkań
socjalnych. W latach 2011 – 2014 liczba mieszkań socjalnych w Świebodzicach zwiększyła się
o 1,4% z 142 do 144. Zwiększyła się również, ich łączna powierzchnia użytkowa wynosząca
w 2014 r. 4 257 m2. W analogicznym okresie na Dolnym Śląsku, także nastąpił zarówno wzrost
liczby mieszkań socjalnych, jak i ich łącznej powierzchni użytkowej.
8
Tabela 7. Liczba mieszkań socjalnych oraz ich powierzchnia użytkowa w latach 2011-2014
Gmina
2012
2013
2014
142
145
147
144
101,4
4099
4201
4248
4257
103,8
8 126
8 308
8 732
9 170
112,8
253 191
259 001
270 898
287 796
113,7
liczba mieszkań
Świebodzice
powierzchnia
użytkowa w m2
liczba mieszkań
Dolny Śląsk
powierzchnia
użytkowa w m2
Rok 2011 =
2011
100
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
Współcześnie istotne znaczenie dla diagnozy sfery społecznej ma aktywność społeczności
lokalnej. Wynika ona z poziomu kapitału społecznego oraz ludzkiego. Odzwierciedleniem
aktywności społecznej jest m.in. rozwój organizacji pozarządowych, w tym fundacji
i stowarzyszeń.
Aktywność społeczna mierzona liczbą organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców była
w 2014 r. w Świebodzicach dwukrotnie niższa niż na Dolnym Śląsku. Wskaźnik nasycenia
organizacjami pozarządowymi wynosił wówczas 18, podczas gdy w województwie
dolnośląskim 36.
Tabela 8. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców
Dolny Śląsk = 100
Gmina
2010
2014
Rok 2010 = 100
Świebodzice
14
18
128,6
50,0
Dolny Śląsk
28
36
128,6
100,0
Rok 2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
Natomiast na poziomie regionalnym znajdowała się dynamika wzrostu tego wskaźnika,
wynosząca 28,6%.
Jak już wspomniano aktywność społeczna wynika m.in. z poziomu kapitału ludzkiego, a ten
zależny jest od jakości kształcenia. O jakości kształcenia świadczą np. wyniki ze sprawdzianu
szóstych klas oraz z egzaminów gimnazjalnych.
9
W 2015 r. łączny wynik z egzaminu szóstych klas był w Świebodzicach wyższy niż średnia
w regionie i wyniósł 66,3%. Powyżej średniej wojewódzkiej kształtowały się wyniki z języka
polskiego 73,5% i z języka angielskiego 79,9%. Natomiast z matematyki uczniowie ze szkół
w Świebodzicach osiągnęli rezultat poniżej średniej dla Dolnego Śląska.
Tabela 9. Wyniki ze sprawdzianu szóstych klas
2015
Przedmiot
Świebodzice [%]
Dolny Śląsk [%]
razem
66,3
66,0
język polski
73,5
72,7
matematyka
58,8
59,0
język angielski
79,9
78,1
Źródło: opracowanie własne na podstawie OKE Wrocław.
W przypadku egzaminów gimnazjalnych, wyniki uzyskane przez uczniów w Świebodzicach
z historii i WOS-u, a także przedmiotów przyrodniczych były wyższe od średniej na Dolnym
Śląsku. Jednak z języka polskiego, matematyki oraz z języka angielskiego uczniowie ze
świebodzickich gimnazjów osiągnęli rezultaty poniżej średniej dla województwa.
Tabela 10. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego
2015
Przedmiot
Świebodzice [%]
Dolny Śląsk [%]
język polski
61,1
61,2
historia i WOS
65,1
63,2
matematyka
45,0
46,8
przedmioty przyrodnicze
50,6
49,0
język angielski (podstawowy)
66,2
66,6
Źródło: opracowanie własne na podstawie OKE Wrocław.
Osiągane przez uczniów wyniki w nauce uzasadniają tezę, że wskazane są dalsze działania
zmierzające do wzmocnienia systemu edukacji oraz podniesienia poziomu nauczania
zwłaszcza w gimnazjach.
10
SFERA GOSPODARCZA
Potencjał gospodarczy Świebodzic tworzą przede wszystkim przedsiębiorstwa sektora
prywatnego. W 2014 r. w Świebodzicach funkcjonowały łącznie 2 134 podmioty gospodarcze
sektora prywatnego, w tym 1 480 przedsiębiorstw osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą oraz 176 spółek prawa handlowego. Na terenie Miasta działały również 43 spółki
z udziałem kapitału zagranicznego.
W porównaniu do 2010 r. nastąpił spadek ogólnej liczby podmiotów gospodarczych sektora
prywatnego o ok. 2,2%. W analogicznym okresie na Dolnym Śląsku liczba podmiotów
gospodarczych sektora prywatnego wzrosła.
Tabela 11. Podmioty gospodarcze – sektor prywatny
Rok
Gmina
2010
2011
2012
2013
2014
2010 =
100
Świebodzice
Sektor prywatny ogółem
Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą
Spółki handlowe
Spółki z udziałem kapitału
zagranicznego
2182
2122
2135
2143
2134
97,8
1582
1520
1518
1508
1480
93,5
154
157
157
170
176
114,3
42
42
41
45
43
102,4
Dolny Śląsk
Sektor prywatny ogółem
Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą
Spółki handlowe
316269
312524
321 590
332013
335478
106,1
235003
227956
232 065
235474
234473
99,8
24389
25994
28 093
30725
33283
136,5
6513
6658
6 910
7173
7468
114,7
Spółki z udziałem kapitału
zagranicznego
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
W analizowanym okresie zmniejszyła się również liczba osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą (o ok. 6,5%). Wprawdzie na Dolnym Śląsku liczba przedsiębiorstw
11
prowadzonych przez osoby fizyczne także uległa zmniejszeniu, jednak proces ten przebiegał w
regionie wolniej (0,2%).
W latach 2010 – 2014 wzrosła natomiast liczba spółek handlowych (o 14,3%), w tym również
z udziałem kapitału zagranicznego (o 2,4%). Jednak dynamika tego wzrostu była niższa niż
średnia w regionie.
W 2014 r. najwięcej podmiotów gospodarczych funkcjonowało w sferze usługowej (1 977).
W przemyśle i budownictwie działały 483 podmioty, najmniej funkcjonowało ich w sektorze
rolnym (14).
Tabela 12. Podmioty według sektorów
Gmina
2010
2011
2012
2013
2014
Rok 2010 =
100
Świebodzice
rolnictwo,
leśnictwo,
łowiectwo i
19
19
17
19
14
73,7
489
485
488
483
483
98,8
1999
1948
1967
1977
1977
98,9
rybactwo
przemysł i
budownictwo
pozostała
działalność
Dolny Śląsk
rolnictwo,
leśnictwo,
łowiectwo i
6599
6506
6344
6132
4890
74,1
66476
65483
67234
68540
68851
103,6
258172
255636
263350
272889
277380
107,4
rybactwo
przemysł i
budownictwo
pozostała
działalność
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
12
Dominacja podmiotów działających w sferze usług, przełożyła się na strukturę gospodarczą
Miasta. W 2014 r. w przemyśle i budownictwie funkcjonowało ok. 19,5% ogółu podmiotów,
podczas gdy na Dolnym Śląsku wskaźnik ten wynosił 19,6%. Pamiętać należy, że im mniejszy
udział sektora przemysłowego w gospodarce, tym bardziej podatna jest ona na okresowe
wahania koniunktury.
W stosunku do 2010 r. w Świebodzicach nastąpił spadek liczby podmiotów w każdym z
sektorów. W analogicznym okresie w województwie dolnośląskim zauważyć można wzrost
liczby podmiotów w przemyśle, co wynika z ponownej industrializacji regionu.
Analizując
sferę
gospodarczą
należy
uwzględnić
nie
tylko
bezwzględną
liczbę
zarejestrowanych przedsiębiorstw, ale również przedsiębiorczość mieszkańców mierzoną
liczbą podmiotów na 10 tys. mieszkańców. Dla Świebodzic wskaźnik ten wynosił w 2014 r.
1
067 i był niższy od średniej dla Dolnego Śląska (1 207).
Tabela 13.. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców
Dynamika
Dolny Śląsk = 100
Rok 2010 = 100
Rok 2014
1067
99,2
88,4
1207
106,3
100,0
Gmina
2010
2014
Świebodzice
1075
Dolny Śląsk
1135
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
Potencjał gospodarczy Świebodzic wzmacnia funkcjonująca na jego obszarze Podstrefa
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST - PARK". Obszar Podstrefy Świebodzice
zlokalizowany jest na północnych obrzeżach Miasta i obejmuje tereny o łącznej powierzchni
18,0308 ha gruntów (maj 2014) .
SFERA ŚRODOWISKOWA
Istotną kwestią dotyczącą środowiska naturalnego jest problem gospodarki odpadami.
Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Miejskiej Świebodzice jest ZGK Świebodzice Sp. z o.o. z siedzibą
w Świebodzicach przy ul. Strzegomskiej 30.
13
Zmieszane odpady komunalne zbierane są przez mieszkańców na terenie nieruchomości,
natomiast odpady gromadzone selektywnie zbierane są w systemie tzw. donoszenia. Na
obszarze Miasta utworzono 179 „gniazd”, w których to ustawione są pojemniki do
gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów.
Ponadto w Świebodzicach przy ul. Strzegomskiej 30, funkcjonuje Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
W Świebodzicach liczba zbieranych odpadów zmieszanych przypadających na mieszkańca
w latach 2010 – 2014 zmniejszyła się z 425,0 kg do 297,3 kg. Zmniejszyła się również liczba
odpadów na mieszkańca wytwarzanych przez gospodarstwa domowe z 285,4 kg do 208,1 kg.
Zaznaczyć należy, iż w Świebodzicach odnotowano szybszy niż w regionie spadek masy
wytwarzanych odpadów zmieszanych (zarówno ogółem, jak i wytwarzanych przez
gospodarstwa domowe). Powyższe, świadczyć może o skutecznie prowadzonej polityce
selektywnej zbiórki odpadów.
Tabela 14. Odpady zmieszane zbierane w ciągu roku
Gmina
2010
2011
2012
2013
2014
2010=100
Świebodzice
odpady zmieszane
ogółem na mieszkańca
425,0
397,0
429,8
316,2
297,3
69,9
285,4
288,6
304,6
223,9
208,1
72,9
odpady z gospodarstw
domowych
przypadające na 1
mieszkańca
Dolny Śląsk
odpady zmieszane
ogółem na mieszkańca
316,7
291,3
284,3
261,1
269,0
85,0
219,4
223,6
213,6
195,1
207,7
94,7
odpady z gospodarstw
domowych
przypadające na 1
mieszkańca
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
14
Na stan środowiska naturalnego wpływa również sposób działania systemu oczyszczania
ścieków. Na terenie Świebodzic funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna oraz rozdzielcza tj.
deszczowa i sanitarna. Osiedla Wilcza Góra, Słoneczne oraz Piastowskie posiadają system
kanalizacji rozdzielczej, przy czym kanalizacja sanitarna włączona jest do kolektorów
sanitarnych zakończonych oczyszczalnią ścieków. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w
dzielnicy Ciernie na obrzeżach miasta Świebodzice. Jej właścicielem jest Wałbrzyskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałbrzychu.
Stara część miasta posiada kanalizację ogólnospławną zakończoną wylotami do rzeki
Pełcznicy. Ścieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej są wstępnie
oczyszczane w przydomowych lub zbiorczych osadnikach ścieków. System kanalizacyjny w tej
części miasta znajduje się w trakcie przebudowy i modernizacji. Inwestycja przewiduje również
rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod
zabudowę.
Stan środowiska naturalnego w dużej mierze zależy także od sprawnie funkcjonującego na
danym obszarze systemu grzewczego. Niestety Świebodzice nie posiadają centralnego
systemu zaopatrzenia w ciepło. Stare budownictwo mieszkaniowe (przedwojenne i częściowo
nowsze) posiada ogrzewanie piecowe, centralne ogrzewanie z lokalnych kotłowni lub
ogrzewanie etażowe. Budynki użyteczności publicznej zlokalizowane w starej zabudowie
ogrzewane są z lokalnych kotłowni opalanych paliwem stałym lub gazem, natomiast nowe
osiedla wraz z całą infrastrukturą zaopatrywane są z centralnych źródeł ciepła.
Generalnie należy uznać, że Miasto zaopatrywane jest w ciepło z:
• kotłowni rejonowych Bioterm Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza zlokalizowanych przy osiedlu
Piastowskim i DZT Service na Osiedlu Sudeckim;
• kotłowni przemysłowych dostarczających energię cieplną dla potrzeb technologicznych
i grzewczych istniejących zakładów przemysłowych;
• kotłowni lokalnych, w które wyposażone są zespoły zabudowy mieszkaniowej
i użyteczności publicznej;
• ogrzewania piecowego występującego w części zabudowy mieszkaniowej.
15
Przeważające indywidualne systemy zasilania budynków to zwykle małe kotłownie lokalne
oraz ogrzewanie piecowe. Część obiektów użyteczności publicznej, usługowych i zakładów
produkcyjnych posiada własne nowoczesne kotłownie olejowe bądź gazowe (przyjazne dla
środowiska naturalnego).
W strukturze zużycia paliw na cele grzewcze na terenie Świebodzic dominuje spalanie węgla
(ok. 70% źródeł indywidualnych opalanych jest węglem kamiennym). Na pozostałe paliwa
przypada ok. 30% produkowanej energii. Gaz płynny LPG wykorzystywany jest w celach
grzewczych w nieznacznym stopniu. Ogrzewanie elektryczne stosowane jest sporadycznie ze
względu na wysokie koszty eksploatacyjne.
Zaznaczyć należy, że w kotłowniach lokalnych zasilających pojedyncze bloki mieszkalne
z reguły spalany jest węgiel o bardzo dobrych parametrach, natomiast w budynkach
mieszkalnych, gdzie stosowane są paleniska indywidualne dominuje tani węgiel o złych
parametrach (miał węglowy „muł" i „flot") Dodatkowo w paleniskach tych niejednokrotnie
spalane są odpady (szczególnie w okresie grzewczym).
Jak wynika z powyższych informacji na terenie Miasta nadal dominują indywidualne systemy
grzewcze, wykorzystujące węgiel i to często złej jakości. W rezultacie Świebodzice borykają się
z problemem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (PM10) spowodowanego emisją
pyłów wytwarzanych w procesie spalania paliw w paleniskach i kotłowniach domowych.
SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA
Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Gminy Miejskiej Świebodzice ma jej wyposażenie
w infrastrukturę społeczną i techniczną. Stan niniejszej infrastruktury wpływa zarówno na
poziom życia mieszkańców, jak i poziom rozwoju gospodarczego jednostki terytorialnej.
Potencjał społeczny i gospodarczy obszaru buduje się m.in. poprzez przełamywanie barier
w zakresie dostępu do edukacji, i to już od okresu przedszkolnego. Dostęp do przedszkoli
umożliwia podjęcie zatrudnienia przez oboje rodziców, a tym samym może przyczyniać się do
ograniczenia sfery ubóstwa. W 2014 r. w Świebodzicach funkcjonowało 6 przedszkoli,
dysponujących łącznie 729 miejscami. W stosunku do 2010 r. liczba przedszkoli zwiększyła się
o trzy, natomiast liczba miejsc wzrosła o 214 (41,5%). Jednocześnie liczba dzieci korzystających
z opieki przedszkolnej wzrosła z 547 do 605 (10,6%).
16
Tabela 15. Infrastruktura przedszkolna
Gmina
2010
2014
Rok 2010 = 100
Świebodzice
Liczba przedszkoli
3
6
200,0
Miejsca
515
729
141,5
Liczba dzieci
547
605
110,6
540
672
124,4
1,32
1,03
78,0
Dzieci w placówkach wychowania
przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno
miejsce w placówce wychowania
przedszkolnego
Dolny Śląsk
Liczba przedszkoli
543
690
127,1
Miejsca
59890
75112
125,4
Liczba dzieci
59010
68927
116,8
630
800
130,0
1,31
1,11
84,7
Dzieci w placówkach wychowania
przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno
miejsce w placówce wychowania
przedszkolnego
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
W 2014 r. na terenie Świebodzic działały również dwa oddziały przedszkolne przy szkołach
podstawowych (2 klasy/grupy), do których uczęszczało 38 dzieci.
W rezultacie wskaźnik liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na 1 tys. dzieci
w wieku 3-5 lat wzrósł w latach 2010 – 2014 o 24,4% z 640 do 672. W 2014 r. wskaźnik ten był
niższy niż średnia dla Dolnego Śląska, która wynosiła 800. Jednocześnie w 2014 r. na jedno
miejsce w przedszkolu przypadło w Świebodzicach 1,03 dziecka (w regionie 1,11 dziecka).
Fundamentalne znaczenie dla analizy sfery przestrzenno-funkcjonalnej ma dostęp
gospodarstw domowych do infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Na
przestrzeni lat 2010 – 2014 odsetek gospodarstw domowych korzystających z sieci
wodociągowej pozostał w Świebodzicach na zbliżonym poziomie. W 2014 r. wynosił on 98,1%.
17
Jednocześnie w latach 2010 – 2014 zwiększył się odsetek gospodarstw domowych
korzystających z sieci kanalizacyjnej (o 17,4%). W 2014 r. korzystało z niej 86,8% gospodarstw
domowych.
W analizowanym okresie zwiększyła się również dostępność do sieci gazowej (o 1,4%).
Warto zaznaczyć, że wskaźniki dostępności do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej
kształtowały się w Świebodzicach powyżej średniej dla regionu.
Tabela 16. Odsetek gospodarstw domowych korzystających z infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej i gazowej
Gmina
2010
2014
2010 = 100
Świebodzice
wodociągi
97,9
98,1
100,2
kanalizacja
73,9
86,8
117,4
gaz
91,1
92,4
101,4
Dolny Śląsk
wodociągi
91,5
94,8
103,6
kanalizacja
68,1
75,0
110,1
gaz
62,8
61,4
97,8
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
O stanie infrastruktury komunalnej świadczy również stopień wyposażenia mieszkań
w instalacje. Jak wynika z dostępnych danych odsetek mieszkań wyposażonych w wodociąg,
łazienkę i centralne ogrzewanie na przestrzeni lat 2010 – 2014 nie uległ znaczącej zmianie.
Najwięcej mieszkań posiadało dostęp do wodociągu (99,1%) i łazienki (89,1%). Najmniej do
centralnego ogrzewania (79,0%). Niższa dostępność do centralnego ogrzewania pociąga za
sobą negatywne skutki. Mieszkania te ogrzewane są z reguły za pomocą tradycyjnych źródeł
ciepła, co w połączeniu z niską efektywnością energetyczną budynków sprzyja zjawisku niskiej
emisji.
18
Tabela 17. Odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje
Gmina
Świebodzice
2010
2011
2012
2013
2014
wodociąg
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
łazienka
88,9
88,9
88,9
89,1
89,1
78,5
78,5
78,6
78,9
79,0
wodociąg
97,5
97,5
97,6
97,6
97,6
łazienka
90,2
90,3
90,4
90,6
90,7
77,5
77,8
78,1
78,4
78,7
centralne
ogrzewanie
Dolny Śląsk
centralne
ogrzewanie
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
Istotne znaczenie dla rozwoju Świebodzic ma stan infrastruktury drogowej. Świebodzice
posiadają dogodne powiązania komunikacyjne z Wałbrzychem, Świdnicą, Strzegomiem
i Dobromierzem, a także z Wrocławiem, Jelenią Górą i Legnicą.
Przez Miasto przebiegają ważne ciągi komunikacyjne, a mianowicie:
• drogi krajowe nr 35 i 34 – ul. Świdnicka (przedłużenie obwodnicy), ul. Wałbrzyska (od
skrzyżowania z DW 374), ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Jeleniogórska;
• drogi wojewódzkie nr 374, 371, 373 – ul. Wałbrzyska (do skrzyżowania z DK 34), ul.
Strzegomska, ul. Świdnicka (prócz fragmentu obwodnicy), ul. Wolności.
Sieć komunikacyjną uzupełniają drogi powiatowe (nr 288D, 2913D, 3394D, 3464D), drogi
gminne oraz drogi wewnętrzne zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach.
Jak wynika z informacji zawartych w „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta
Świebodzice na lata 2012-2020” łączna długość dróg krajowych na terenie Miasta wynosiła ok.
7,7 km, dróg wojewódzkich ok. 5,7 km, dróg powiatowych 12 km, a dróg gminnych 25 km.
Niestety stan techniczny dróg jest niezadawalający. Drogi niejednokrotnie wymagają
remontów nawierzchni, a także budowy/przebudowy elementów odwodnienia, zatok
autobusowych i miejsc postojowych.
19
Ponadto przez obszar Miasta przebiega:
• zelektryfikowana linia kolejowa nr 274 relacji Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra –
Zgorzelec (połączenia kolejowe obsługiwane są przez: PKP Intercity – cztery połączenia na
dobę oraz przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o.);
• zelektryfikowana linia kolejowa nr 311 relacji Jelenia Góra – Szklarska Poręba (połączenia
kolejowe obsługiwane są przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz jedno połączenie
realizowane w soboty i niedzielę przez Koleje Dolnośląskie);
• niezelektryfikowana linia kolejowa nr 286 relacji Wałbrzych – Kłodzko (połączenia kolejowe
obsługiwane są przez Koleje Dolnośląskie – na trasie kursują autobusy szynowe);
• niezelektryfikowana linia kolejowa nr 299 relacji Jelenia Góra – Kamienna Góra –Trutnov
(jedno połączenie kolejowe funkcjonujące w okresie wakacyjnym w soboty i niedziele
obsługiwane przez Koleje Dolnośląskie – na trasie kursują autobusy szynowe).
SFERA TECHNICZNA
W latach 2010 – 2014 w Świebodzicach nastąpił wzrost zasobów mieszkaniowych o ok. 2,3%
z 8 777 do 8 984 mieszkań. Wzrost ten następował wolniej niż w całym województwie, w
którym to wskaźnik wzrostu osiągnął wartość 4,7%. Wolniejszy niż w regionie przyrost
zasobów mieszkaniowych prowadzi do wniosku, iż relatywnie dużą część zasobów
mieszkaniowych stanowią budynki wybudowane przed 1989 r. z wykorzystaniem starych
technologii, a to rodzi potrzebę ich modernizacji i dostosowania do obowiązujących
standardów.
Tabela 17. Zasoby mieszkaniowe
Gmina
mieszkania ogółem
mieszkania na 1000
Świebodzice
mieszkańców
Rok 2010
2010
2011
2012
2013
2014
8777
8791
8823
8938
8984
102,3
376,3
377,5
378,6
386,1
387,3
102,9
60,0
60,1
60,4
60,9
61,1
101,8
= 100
przeciętna
powierzchnia użytkowa
mieszkania
20
mieszkania ogółem
mieszkania na 1000
Dolny Śląsk
mieszkańców
10727
10821
10955
11106
11233
04
16
68
00
86
367,7
371,0
375,9
381,6
386,2
105,0
71,5
71,7
71,9
72,0
72,2
101,0
104,7
przeciętna
powierzchnia użytkowa
mieszkania
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
W analizowanym okresie w Świebodzicach wzrosła również powierzchnia użytkowa mieszkań.
W 2014 r. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 61,1m2 i była niższa niż
średnio w województwie (72,2 m2).
Analizując zasoby mieszkaniowe warto podkreślić, że w Świebodzicach w 2014 r. na 1000
mieszkańców przypadało ok. 387 mieszkań. Dla porównania na Dolnym Śląsku wskaźnik ten
wynosił 386. Można więc stwierdzić, iż dostępność zasobów mieszkaniowych w Gminie
Miejskiej Świebodzice kształtuje się na poziomie regionalnym.
Niestety, w strukturze wiekowej budynków znaczną część stanowią budynki wybudowane
przed 1945 r. Budynki te cechują się niską izolacyjnością cieplną, a niejednokrotnie również
brakiem centralnej, czy też etażowej instalacji grzewczej. Zaznaczyć przy tym należy, że
w przeważającej mierze stanowią one własność lub współwłasność Miasta. W rezultacie
w Świebodzicach nadal istnieje problem złego stanu technicznego części budynków.
Rekapitulując podkreślić należy, że konieczna jest intensyfikacja działań zmierzających do
gruntownej modernizacji istniejących zasobów mieszkaniowych.
21
2. Rozdział: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych na terenie gminy
WSTĘP
Działania rewitalizacyjne w Polsce mogą być realizowane na podstawie ustawy
o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. oraz wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 3 lipca 2015 r. (Wytyczne MIR).
Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju (pismo DPM.IV.0212.1.2016.ML.1
NK 144212/16) gmina jest uprawniona do uchwalenia programu rewitalizacji na postawie
ustawy o samorządzie gminnym z zastosowaniem Wytycznych MIR. Tę ostatnią z wyżej
wymienionych podstaw prawnych przygotowania Programu Rewitalizacji (PR) wybrała Gmina
Miejska Świebodzice. Znalazło to odzwierciedlenie w uchwale nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej
w Świebodzicach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świebodzice na lata 2015-2025, oraz w uchwale nr
XX/140/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 maja 2016 r. zmieniającej nazwę
programu z Gminnego na Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świebodzice na lata 20152025.2
Decyzja Rady Miejskiej w Świebodzicach skutkuje procedurą przygotowania programu,
szczególnie w zakresie metodologii identyfikacji obszaru zdegradowanego, na którym
występują zjawiska kryzysowe oraz wyznaczenia obszaru rewitalizacji. W związku z powyższym
przyjęto, że:
1. Sfera. Jest to zbiór obszarów problemowych dotyczących zjawisk społecznych,
gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych oraz technicznych.
2. Obszary problemowe. Występujące w ramach sfer zjawiska problemowe:
a.
Sfera społeczna: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub
kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym
Uchwała NR XX/140/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świebodzice została podjęta w związku ze
stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju w kwestii nazewnictwa programów rewitalizacji realizowanych w oparciu
o ustawę o samorządzie gminnym, które określa, iż nazwa GPR jest adekwatna tylko dla programów
realizowanych w oparciu o Ustawę o rewitalizacji.
2
22
b. Sfera gospodarcza: niski stopnień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych
przedsiębiorstw
c.
Sfera środowiskowa: przekroczenia standardów, jakości środowiska, obecności
odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska
d. Sfera przestrzenno – funkcjonalna: niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę
techniczną i społeczną, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska, jakość,
niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru,
niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficyt lub niska, jakość terenów
publicznych
e.
Sfera techniczna: degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym
o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz brak funkcjonowania rozwiązań technicznych
umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności
w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska
3. Stan kryzysowy. Sytuacja, w której występuje koncentracja negatywnych zjawisk
w sferze społecznej współwystępująca wraz z negatywnymi zjawiskami, w co najmniej
jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz
technicznej.
4. Obszar zdegradowany. Teren w gminnie, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy.
Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary
nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej
na każdym z podobszarów.
5. Obszar rewitalizacji. Teren w gminie obejmujący całość lub część obszaru
zdegradowanego, cechującego się:
a.
Szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (dot. Obszarów problemowych),
b. Istotnym znaczeniem dla rozwoju lokalnego gminy w zakresie rewitalizacji.
c.
Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary
nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów
większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30%
mieszkańców całej gminy.
23
METODOLOGIA
IDENTYFIKACJI STANU KRYZYSOWEGO ORAZ
WYZNACZANIA
OBSZARU REWITALIZACJI.
Identyfikacja stanu kryzysowego w gminie polegała na analizie poszczególnych obszarów
problemowych z wykorzystaniem charakterystycznych dla nich mierników rozwoju. Ustalenie
mierników odbyło się na podstawie propozycji przedstawionej przez firmę doradczą
przygotowującą LPR.
W celu uzgodnienia metodologii pracy związanej z gromadzeniem danych w dniu 12-10-2015r.
zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji zaangażowanych
w gromadzenie danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy sytuacji w gminie. W trakcie
spotkania omówiono zaproponowane do analizy mierniki rozwoju i poddano je dyskusji.
W wyniku zgłoszonych uwag ustalono ostateczną listę 104 mierników w ramach 17 obszarów
problemowych. Poniżej w tabeli przedstawiono przykłady mierników 3 w każdym z obszarów
problemowych.
Tabela 18. Lista przykładowych mierników wykorzystywanych w celu identyfikacji
występowania stanu kryzysowego w gminie.
Lp.
Obszar problemowy
1
Bezrobocie
2
Ubóstwo
3
Przestępczość
Miernik rozwoju
Źródło informacji
Liczba osób długotrwale
Powiatowy Urząd
bezrobotnych
Pracy (PUP)
Liczba osób korzystających z pomocy
Ośrodek Pomocy
społecznej
Społecznej
Liczba wykroczeń społecznie
Policja
uciążliwych
Straż Miejska
Liczba uczniów szkół podstawowych i
4
Niski poziom edukacji
gimnazjów niepromowanych do
Szkoły
kolejnej klasy
5
3
Niski poziom kapitału
Liczba NGO’s realizujących zadania
społecznego
zlecone przez gminę
Pełna lista mierników jest załącznikiem do dokumentu.
24
Urząd Miasta/Gminy
Niewystarczającego poziomu
6
uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym
7
Niski stopień przedsiębiorczości
Liczba osób uczestniczących w
bezpłatnych oraz płatnych zajęciach
Urząd Miasta/Gminy
organizowanych przez samorządowe
Instytucje Kultury
instytucje kultury
Liczba podmiotów gospodarczych
• Urząd Statystyczny
płacących podatek dochodowy (PIT +
• Urząd Skarbowy
CIT)
8
9
Słaba kondycja ekonomiczna
przedsiębiorstw
Liczba podmiotów gospodarczych,
• Urząd Statystyczny
które zgłosiły zakończenie
• Urząd Miasta/Gminy
działalności gospodarczej
Przekroczenie standardów
Występowanie obszarów
jakości środowiska
wymagających rekultywacji
Urząd Miasta/Gminy
Obecność odpadów
10
stanowiących zagrożenie dla
Liczba obiektów budowlanych
życia, zdrowia ludzi, stanu
pokrytych/izolowanych azbestem
Urząd Miasta/Gminy
środowiska.
• Zakłady Usług
Niewystarczające wyposażenie
11
w Infrastrukturę techniczną i
społeczną lub jej zły stan
Dostęp do placów zabaw
techniczny
12
Brak dostępu do
Liczba dzieci w wieku 3-5 lat
podstawowych usług lub ich
objętych wychowaniem
niska jakość
przedszkolnym
komunikacji zbiorowej w
Niski poziom obsługi
promieniu 1000 m od ulicy w
komunikacyjnej
mieście lub występowanie
przystanku komunikacji zbiorowej
w miejscowości (wieś)
14
• Urząd Miasta/Gminy
(PGN)
Liczba połączeń z przystanków
13
Komunalnych
Niedobór lub niska jakość
Liczba publicznych miejsc
terenów publicznych
parkingowych
25
Urząd Miasta/Gminy
• Urząd Miasta/Gminy
• Starostwo
Powiatowe
Operatorzy
Samochodowego
Transportu
Zbiorowego
• Urząd Miasta/Gminy
Degradacja stanu
15
technicznego obiektów
Liczba wydanych nakazów rozbiórki
budowlanych, w tym
obiektów budowlanych z powodu
o przeznaczeniu
złego stanu technicznego
• Powiatowy Nadzór
Budowlany
mieszkaniowym
Degradacja stanu
technicznego obiektów
16
budowlanych, w tym
o przeznaczeniu
mieszkaniowym
Liczba osób, którym obniżono
wysokość podatku od nieruchomości
z uwagi na zły stan techniczny
• Urząd Miasta/Gminy
Jednostki
obiektu budowlanego
Niefunkcjonowanie rozwiązań
technicznych umożliwiających
efektywne korzystanie z
17
obiektów budowlanych, w
• Urząd Miasta/Gminy
Dostęp do sieci ciepłowniczych
szczególności w zakresie
• (PGN)
• Zakład Ciepłowniczy
energooszczędności i ochrony
środowiska
Źródło: opracowanie własne
Kolejnym etapem gromadzenia danych było wystąpienie do podmiotów dysponujących
informacjami z wnioskiem o ich udostępnienie w szczegółowości do poziomu ulicy
(dane za okres 2012 – 2014).
Po uzyskaniu wartości mierników przystąpiono do ich analizy i identyfikacji obszarów
kryzysowych. Przyjęto założenie, że do dalszych prac kwalifikują się co do zasady te ulice,
w których stwierdzono, że wartości mierników rozwoju odbiegają w sposób negatywny od
wartości charakterystycznych dla całego obszaru gminy 4. Najczęściej wykorzystywaną
wartością charakterystyczną dla gminy była wartość miernika w przeliczeniu na jednego
mieszkańca gminy porównywana z wartością w przeliczeniu na jednego mieszkańca ulicy.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Rozdział 3,
pkt 2. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 3 lipiec 2015 r.
4
26
Diagram 1. Metodologia identyfikacji ulic, na których występują zjawiska kryzysowe na
przykładzie obszaru problemowego bezrobocie.
OBSZAR PROBLEMOWY: BEZROBOCIE
MIERNIK ROZWOJU: Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu
na liczbę mieszkańców gminy
WARTOŚĆ DLA MIESCOWOŚCI / ULICY
NEGATYWNIE ODBIEGA OD SYTUACJI W
GMINIE
WARTOŚĆ DLA MIESCOWOŚCI / ULICY NIE
ODBIEGA OD SYTUACJI W GMINIE
Stan kryzysowy w zakresie obszaru
problemowego Bezrobocie występuje.
Stan kryzysowy w zakresie obszaru
problemowego Bezrobocie nie
występuje.
Źródło: opracowanie własne
Stanowiło to podstawę do dalszej identyfikacji obszarów zdegradowanych. W tym celu
wykorzystano narzędzie w postaci matrycy obszaru zdegradowanego identyfikującej
występowanie stanu kryzysowego, przygotowanej dla każdej Sfery. Matryca prezentuje
informacje o występowaniu sytuacji kryzysowej z dokładnością do ulicy. Przyjęto założenie, że
jeżeli co najmniej jeden miernik rozwoju na ulicy odbiega negatywnie od wartości
charakterystycznej dla całej gminy to na tym terenie występuje negatywne zjawisko w zakresie
danego obszaru problemowego. Poniżej przedstawiono wycinek przykładowej matrycy dla
Sfery społecznej.
27
Tabela 19. Przykładowa matryca obszarów problemowych
SFERA SPOŁECZNA
OBSZAR PROBLEMOWY
BEZROBOCIE5F 5
Liczba osób
MIERNIKI
UBÓSTWO
Stan
Stan
Kryzysowy Korzystający Świadczenia Kryzysowy
Liczba osób
długotrwale
długotrwale
bezrobotnych z
(1 - TAK,
z pomocy
pomocy
(1 - TAK,
L.p. MIEJSCOWOŚĆ ULICA bezrobotnych wykształceniem
0 - NIE)
społecznej
społecznej
0 - NIE)
podstawowym
1.
Miejscowość
Ulica
1
0
1
0
0
0
2.
Miejscowość
Ulica
0
0
0
0
0
0
3.
Miejscowość
Ulica
0
1
1
1
1
1
4.
Miejscowość
Ulica
0
0
0
0
0
0
5.
Miejscowość
Ulica
0
1
1
1
0
1
6.
Miejscowość
Ulica
0
0
0
0
0
0
7.
Miejscowość
Ulica
1
0
1
0
0
0
8.
Miejscowość
Ulica
1
1
1
0
0
0
Źródło: opracowanie własne
Uznając kryteria z Wytycznych MIR, jako podstawowe założenie do dalszych prac
przeprowadzono analizę wszystkich matryc dla wszystkich sfer i wyszczególniono te ulice
w gminie, dla których spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1. Występuje sytuacja kryzysowa, w co najmniej 3 obszarach problemowych sfery
społecznej na 5 analizowanych (wg wytycznych MIR - koncentracja negatywnych
zjawisk w sferze społecznej)
2. Występuje sytuacja kryzysowa w co najmniej jednej z pozostałych sfer (wg wytycznych
MIR - negatywne zjawiska w co najmniej jednej z innych sfer).
Zestawienie matryc wszystkich sfer, obszarów problemowych i mierników rozwoju pozwoliło
na identyfikację obszaru zdegradowanego, który został przedstawiony również w formie
graficznej na mapie (załącznik nr 4 ) i był podstawą do określenia obszaru rewitalizacji.
Cyfra 1 w tabeli oznacza, że wartość miernika rozwoju w danym obszarze problemowym odbiega negatywnie
od sytuacji w gminie.
5
28
Dla identyfikacji obszaru rewitalizacji przyjęto następujące założenia zgodne z wytycznymi
MIR:
1. Musi występować szczególna koncentracją negatywnych zjawisk dot. obszarów
problemowych - w związku z tym do dalszej analizy brano pod uwagę ulice, na których
sytuacja kryzysowa występowała w co najmniej 3 obszarach problemowych sfery
społecznej oraz w co najmniej 1 z pozostałych sfer.
2. Obszar kryzysowy musi charakteryzować się istotnym znaczeniem dla rozwoju
lokalnego gminy w zakresie rewitalizacji – w związku z tym przeprowadzono
konsultacje wewnętrzne w Urzędzie Miejskim, a następnie konsultacje z Zespołem ds.
Rewitalizacji.
Wyznaczone w ten sposób ulice stworzyły ramę dla ustalenia obszaru rewitalizacji, dla którego
następnie przeliczono wszystkie wskaźniki w celu ich ponownej weryfikacji oraz sprawdzono
spełnienie kryteriów:
1. Powierzchnia obszaru rewitalizacji nie większa niż 20% powierzchni całej gminy
2. Obszar rewitalizacji zamieszkiwany przez nie więcej niż 30% mieszkańców całej gminy.
Obszar rewitalizacji przedstawiono w formie graficznej na mapie oraz wskazano listę ulic
wchodzących w skład obszaru.
WYNIKI DIAGNOZY STANU KRYZYSOWEGO W GMINIE
Analiza obejmowała teren całego miasta ze szczegółowością do poziomu ulicy. Badaniem
zostały objęte łącznie 126 ulic znajdujące się na terenie Świebodzic. Poniżej przedstawiono
podsumowanie wyników analizy w poszczególnych sferach.
Sfera społeczna.
W ramach pięciu obszarów problemowych badanych na podstawie trzynastu mierników
zidentyfikowano występowanie negatywnych zjawisk na:
18 ulicach – negatywne odchylenia mierników w 5 obszarach problemowych
14 ulicach – negatywne odchylenia mierników w 4 obszarach problemowych
29
18 ulicach – negatywne odchylenia mierników w 4 obszarach problemowych
Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk charakteryzowały się ulice: Mickiewicza, Aleje
Lipowe, Krasickiego, Ciernie, Graniczna, Sienkiewicza, Jeleniogórska, Kolejowa, Piłsudskiego,
Młynarska, Ofiar Oświęcimskich, Park Miejski, Piaskowa, Prusa, Rynek, Świdnicka, Wałbrzyska,
Wolności (6 - 10 mierników negatywnie odbiegających od sytuacji w gminie w wszystkich
pięciu analizowanych obszarach problemowych). Koncentracja przestrzenna ulic, na których
zidentyfikowane negatywne odchylenia w 6 i więcej miernikach, objęła obszar śródmiejski.
Sfera gospodarcza
W sferze gospodarczej, dwa obszary problemowe badane były na podstawie sześciu
mierników. Problemy związane z niskim stopniem przedsiębiorczości oraz słabą kondycją
lokalnych przedsiębiorstw zostały zdiagnozowane na 51 ulicach. Negatywne odchylenia
w odniesieniu do wartości dla całej gminy odnotowano na:
3 ulicach – negatywne odchylenia 6 mierników
5 ulicach – negatywne odchylenia 5 mierników
23 ulicach – negatywne odchylenia 4 mierników.
Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk charakteryzowały się ulice: Mickiewicza,
Krasickiego, Graniczna, Młynarska, Piaskowa (4 i więcej mierników negatywnie odbiegających
od sytuacji w gminie w sferze gospodarczej oraz negatywne odchylenia w 5 obszarach
problemowych sfery społecznej).
Sfera środowiskowa
W sferze środowiskowej, dwa obszary problemowe badane były na podstawie czterech
mierników. Problemy związane z przekroczeniem standardów jakości środowiska, obecnością
odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska zostały
zdiagnozowano na 22 ulicach. Negatywne odchylenia w odniesieniu do wartości dla całej
gminy odnotowano na:
30
3 ulicach – negatywne odchylenia 4 mierników
5 ulicach – negatywne odchylenie 3 mierników.
Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk charakteryzowały się ulice: Ciernie,
Sikorskiego, Łączna, Ofiar Oświęcimskich, Wałbrzyska, Wiejska (3 i 4 mierniki negatywnie
odbiegają od sytuacji w gminie w sferze środowiskowej oraz negatywne odchylenia mierników
w 4 i więcej obszarach problemowych sfery społecznej).
Sfera przestrzenno – funkcjonalna
W sferze przestrzenno - funkcjonalnej na podstawie sześciu badanych mierników
zidentyfikowano występowanie negatywnych zjawisk na 8 ulicach. Negatywne odchylenia
w odniesieniu do wartości dla całej gminy odnotowano na:
3 ulicach – negatywne odchylenia 4 mierników
5 ulicach – negatywne odchylenia 3 mierników.
Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk charakteryzowały się ulice: Ciernie, Ofiar
Oświęcimskich, Wałbrzyska (negatywne odchylenia 3 i 4 mierników sfery przestrzennofunkcjonalnej współwystępujące z negatywnymi zjawiskami w 5 obszarach problemowych
sfery społecznej).
Sfera techniczna
W sferze technicznej, problemy związane z degradacją
stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym były badane na podstawie trzech
mierników i zostały zdiagnozowane na 29 ulicach. Negatywne odchylenia w odniesieniu do
wartości dla całej gminy odnotowano na:
22 ulicach – negatywne odchylenia 3 mierników
7 ulicach – negatywne odchylenia 2 mierników
31
Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk charakteryzowały się ulice: (3 mierniki
negatywnie odbiegające od sytuacji w gminie współwystępujące z negatywnymi zjawiskami
w 5 obszarach problemowych sfery społecznej).
Zamieszczona poniżej matryca wskazuje ulice, na których odnotowano negatywne odchylenia
mierników dla każdej sfery. Ulice, które w poszczególnych sferach zostały oznaczone kolorem
kwalifikują się do wg przyjętej metodologii obszaru zdegradowanego. Mapa zamieszczona
pod matrycą, za pomocą intensywności kolorów, obrazuje stopień natężenia negatywnych
zjawisk. Matryca oraz mapy obrazujące wyniki analiz we wszystkich sferach i poszczególnych
obszarach problemowych znajdują się w załącznikach do niniejszego opracowania (załączniki
od 5 do 9).
32
Świebodzice
2.
Świebodzice
3.
Świebodzice
4.
Świebodzice
5.
Świebodzice
6.
Świebodzice
7.
Świebodzice
8.
Świebodzice
Ul. Adama Mickiewicza
Ul. Akacjowa
Ul. Aleje Lipowe
Ul. Armii Krajowej
Ul. Boczna
Ul. Bolesława Chrobrego
Ul. Bolesława Krzywoustego
Ul. Bolesława II Śmiałego
9.
Świebodzice
Ul. Generała Augusta Fieldorfa
10.
Świebodzice
11.
Świebodzice
12.
Świebodzice
13.
Świebodzice
14.
Świebodzice
15.
Świebodzice
16.
Świebodzice
17.
Świebodzice
18.
Świebodzice
19.
Świebodzice
20.
Świebodzice
Ul. Browarowa
Osiedle Białe Górki
Ul. Brzozowa
Ul. Biskupa Ignacego Krasickiego
Ul. Chmielna
Ul. Cicha
Ul. Ciernie
Ul. Cisowa
Ul. Dąbrówki
Ul. Dębowa
Ul. Długa
33
2014
6
3
2
3
2
1
1
1
3
3
4
1
4
0
2
1
2
1
3
2
Sfera techniczna
1.
2014
5
3
5
2
1
2
3
2
0
2
2
1
5
1
1
5
1
2
2
2
Ulica
Sfera przestrzennofunkcjonalna
Miejscowość
Sfera
środowiskowa
L.p.
Sfera gospodarcza
Sfera społeczna
Tabela 20. Matryca Obszarów zdegradowanych identyfikująca występowanie stanu kryzysowego
RAZEM
5 sfer
2014
2
1
2
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
4
0
0
0
3
2014
4
0
5
0
0
3
0
0
0
2
0
0
5
0
0
5
0
0
0
1
2014
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
2
0
0
0
2
2014
20
7
17
6
4
6
4
3
3
7
7
2
18
2
3
17
3
3
5
10
21.
Świebodzice
22.
Świebodzice
23.
Świebodzice
24.
Świebodzice
Ul. Droga Węglowa
Ul. Fabryczna
Ul. Władysława Sikorskiego
Ul. Graniczna
25.
Świebodzice
Ul. Generała Władysława Andersa
26.
Świebodzice
27.
Świebodzice
28.
Świebodzice
29.
Świebodzice
30.
Świebodzice
31.
Świebodzice
32.
Świebodzice
33.
Świebodzice
34.
Świebodzice
35.
Świebodzice
36.
Świebodzice
37.
Świebodzice
38.
Świebodzice
39.
Świebodzice
40.
Świebodzice
41.
Świebodzice
42.
Świebodzice
43.
Świebodzice
44.
Świebodzice
45.
Świebodzice
46.
Świebodzice
Ul. Henryka Brodatego
Ul. Henryka Pobożnego
Ul. Heleny Modrzejewskiej
Ul. Henryka Sienkiewicza
Ul. Henryka Probusa
Ul. Jana Mikulicza
Ul. Jasna
Ul. Jaśminowa
Ul. Juliusza Słowackiego
Ul. Jeleniogórska
ul. Kazimierza Odnowiciela
Ul. Kamiennogórska
Ul. Kasztanowa
Ul. Kazimierza Wielkiego
Ul. Klonowa
Ul. Kolejowa
Pl. Kościelny
Ul. Królowej Elżbiety
Ul. Krótka
Ul. Księcia Bolka
Ul. Kwiatowa
47.
Świebodzice
ul. Lotnicza
48.
Świebodzice
49.
Świebodzice
Ul. Leszka Białego
Ul. Leśna
1
0
4
5
1
2
1
2
5
2
3
1
2
3
5
0
0
0
2
1
5
1
1
3
2
1
0
2
3
34
2
2
1
5
3
2
4
4
2
4
2
3
3
4
3
2
2
1
0
2
3
3
2
3
1
2
2
5
3
0
0
4
1
0
0
0
1
2
0
4
1
0
1
2
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
3
5
0
0
0
0
2
0
1
0
0
2
5
0
0
0
0
0
5
0
0
5
0
0
0
0
2
0
0
1
3
0
0
0
0
3
0
3
0
0
2
3
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
3
2
13
19
4
4
5
7
14
6
13
5
5
12
18
2
3
1
2
3
17
4
3
13
3
3
2
7
9
50.
Świebodzice
51.
Świebodzice
52.
Świebodzice
53.
Świebodzice
54.
Świebodzice
55.
Świebodzice
56.
Świebodzice
57.
Świebodzice
58.
Świebodzice
59.
Świebodzice
60.
Świebodzice
61.
Świebodzice
62.
Świebodzice
63.
Świebodzice
64.
Świebodzice
65.
Świebodzice
66.
Świebodzice
67.
Świebodzice
68.
Świebodzice
69.
Świebodzice
70.
Świebodzice
71.
Świebodzice
72.
Świebodzice
73.
Świebodzice
74.
Świebodzice
75.
Świebodzice
76.
Świebodzice
77.
Świebodzice
78.
Świebodzice
2
4
3
2
5
1
2
4
5
3
5
0
3
4
1
3
5
4
5
2
4
2
1
0
1
3
1
5
0
Ul. 11 Listopada
Ul. Łączna
Ul. 3 Maja
Ul. Metalowców
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Ul. Mieszka I
Ul. Mieszka Starego
Ul. Mikołaja Kopernika
Ul. Młynarska
Ul. Stanisława Moniuszki
Ul. Ofiar Oświęcimskich
Ul. Ogrodowa
Os. Sudeckie
Os. WSK
Ul. Olszańska
Ul. Parkowa
Ul. Park Miejski
Ul. Patronacka
Ul. Piaskowa
Ul. Piasta
Pl. Jana Pawła II
Pl. Dworcowy
Pl. Kościelny
Ul. Pocztowa
Ul. Pogodna
Ul. Polna
Ul. Promienna
Ul. Bolesława Prusa
Ul. Przechodnia
35
1
4
4
2
2
1
2
3
6
4
3
2
4
5
2
2
3
1
5
4
4
3
3
2
2
3
4
3
2
0
3
2
1
1
1
0
1
1
2
3
0
2
0
0
0
0
0
2
0
1
2
0
0
0
1
0
1
0
0
5
4
0
0
0
0
4
5
3
5
0
4
3
0
0
2
0
5
0
5
0
0
0
0
4
0
5
0
0
3
1
0
3
0
0
1
3
0
3
0
1
0
0
2
0
0
3
0
1
0
0
0
0
1
0
3
0
3
19
14
5
11
3
4
13
20
12
19
2
14
12
3
7
10
5
20
6
15
7
4
2
3
12
5
17
2
79.
Świebodzice
80.
Świebodzice
81.
Świebodzice
82.
Świebodzice
Ul. Przemysłowa
Ul. Kazimierza Pułaskiego
Ul. Aleksandra Puszkina
Ul. Rekreacyjna
83.
Świebodzice
Rondo Solidarności
84.
Świebodzice
Ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego
85.
Świebodzice
86.
Świebodzice
87.
Świebodzice
88.
Świebodzice
89.
Świebodzice
Ul. Różana
Ul. Rynek
Ul. Siemowita
Ul. Sienna
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie
90.
Świebodzice
ul. Sezamkowa
91.
Świebodzice
ul. Sielska
92.
Świebodzice
93.
Świebodzice
94.
Świebodzice
95.
Świebodzice
96.
Świebodzice
97.
Świebodzice
Ul. Solna
Ul. Spacerowa
Ul. Spokojna
Ul. Sportowa
Ul. Stawowa
Ul. Stefana Żeromskiego
98.
Świebodzice
Ul. Strefowa
99.
Świebodzice
100.
Świebodzice
101.
Świebodzice
102.
Świebodzice
103.
Świebodzice
104.
Świebodzice
105.
Świebodzice
106.
Świebodzice
107.
Świebodzice
Ul. Strzegomska
Ul. Strzelecka
Ul. Szkolna
Ul. Środkowa
Ul. Świdnicka
Ul. Świerkowa
Ul. ŚW. OJCA PIO
Ul. Tadeusza Kościuszki
Ul. Tęczowa
0
0
3
1
1
1
1
5
0
4
4
1
0
2
1
2
3
3
4
0
4
2
4
3
5
1
2
3
0
36
2
5
3
3
2
2
2
1
2
4
1
2
2
4
4
4
3
1
6
2
1
4
2
3
1
1
0
3
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
2
1
0
0
2
0
0
0
0
1
1
2
1
1
0
2
1
0
2
0
0
0
3
0
0
0
0
4
0
3
5
0
0
2
0
2
0
2
5
0
5
4
5
3
5
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
3
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
1
3
0
3
0
0
0
0
3
5
11
4
3
3
4
14
3
14
14
3
2
10
5
8
6
6
19
3
14
12
15
9
16
3
2
8
1
108.
Świebodzice
109.
Świebodzice
110.
Świebodzice
111.
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
4
5
2
2
4
1
1
3
2
5
1
1
1
3
1
0
1
4
1
Ul. Towarowa
Ul. Wałbrzyska
Ul. Wąska
Ul. Widna
Ul. Wiejska
ul. Wisniowa
Ul. Władysława Łokietka
Ul. Wodna
Ul. Wojska Polskiego
Ul. Wolności
Ul. Wrzosowa
ul. Wzgórze Gustava Beckera
Ul. Wysoka
Ul. Zamkowa
Ul. Zielona
Ul. Zimny Dwór
Ul. Złota
Ul. Zwycięstwa
Ul. Żwirki i Wigury
37
4
1
3
2
4
2
3
3
3
3
3
3
2
4
4
2
2
1
4
2
3
0
0
3
0
0
0
0
2
0
0
1
2
1
0
0
1
0
4
5
3
0
4
1
0
0
0
5
0
0
1
4
0
0
0
4
0
1
3
2
0
3
0
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
1
0
15
17
10
4
18
4
4
6
5
18
4
4
5
14
6
2
3
11
5
Mapa 2. Stan kryzysowy - wszystkie sfery - natężenie negatywnych zjawisk na terenie Gminy Świebodzice
Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map
38
3. Rozdział: Obszar rewitalizacji
Wytyczne MIR definiują obszar rewitalizacji jako teren charakteryzujący się szczególną
koncentracją negatywnych zjawisk dot. obszarów problemowych oraz istotnym znaczeniem
dla rozwoju lokalnego gminy. obszar rewitalizacji może składać się z podobszarów, w tym
podobszarów nieposiadające ze sobą wspólnych granic, przy czym nie może być to teren
większy niż 20% powierzchni gminy i zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.
W dalszej części rozdziału zweryfikowano warunki wynikające z wytycznych MIR dla obszaru
rewitalizacji.
SZCZEGÓLNA KONCENTRACJA NEGATYWNYCH ZJAWISK
Zgodnie z Wytycznymi MIR i przyjętą metodologią – stan kryzysowy obejmuje ulice, na których
zdiagnozowano koncentrację negatywnych zjawisk społecznych (negatywne odchylenia
mierników w min. 3 obszarach problemowych sfery społecznej) współwystępujących
z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z pozostałych sfer. Przyjęto, że w pozostałych
sferach negatywne zjawiska występują przy negatywnym odchyleniu minimum:
− 4 mierników w sferze gospodarczej
− 3 miernika w sferze środowiskowej
− 3 mierników w sferze przestrzenno-funkcjonalnej
− 2 mierników w sferze technicznej.
W Świebodzicach stan kryzysowy, spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk
społecznych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej
z pozostałych sfer, został zidentyfikowany na 41 ulicach zlokalizowanych w różnych częściach
miasta. Szczególna koncentracja przestrzenna ulic w stanie kryzysowym została
zdiagnozowana w centralnej części miasta. Zidentyfikowane obszary zdegradowane obejmują
znaczną część powierzchni gminy, a liczba osób zamieszkujących tereny w stanie kryzysowym
wynosi powyżej 57% wszystkich mieszkańców gminy i przekracza dopuszczalny limit 30%.
Procesem rewitalizacji nie można zatem objąć wszystkich ulic, na których zidentyfikowano
występowanie stanu kryzysowego. W związku z powyższym przeprowadzono dalszą
delimitację polegająca na zawężeniu obszaru do ulic charakteryzujących się:
− występowaniem co najmniej czterech negatywnych zjawisk w sferze społecznej
39
− współwystępowaniem negatywnych zjawisk w pozostałych sferach
−
największym natężeniem zjawisk kryzysowych – minimum 14 pkt. w matrycy.
W ten sposób zostało zidentyfikowanych 25 ulic, które cechują się szczególną koncentracją
negatywnych zjawisk i dużą skalą potrzeb rewitalizacyjnych.
Sfera
środowiskowa
Sfera
przestrzennofunkcjonalna
Sfera
techniczna
Ul. Adama Mickiewicza
Ul. Aleje Lipowe
Ul. Biskupa Ignacego Krasickiego
Ul. Ciernie
Ul. Graniczna
Ul. Henryka Sienkiewicza
Ul. Jeleniogórska
Ul. Kolejowa
Ul. Łączna
Ul. Młynarska
Ul. Ofiar Oświęcimskich
Ul. Piaskowa
Pl. Jana Pawła II
Ul. Bolesława Prusa
Ul. Rynek
Ul. Sienna
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie
Ul. Stefana Żeromskiego
Ul. Strzegomska
Ul. Szkolna
Ul. Świdnicka
Ul. Towarowa
Ul. Wałbrzyska
Ul. Wiejska
Ul. Wolności
Sfera
gospodarcza
Ulica
Sfera społeczna
Tabela 21. Obszary szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk
Razem
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4
4
4
4
4
5
4
5
4
5
6
2
4
1
5
2
3
3
4
6
3
5
4
3
1
4
1
6
1
2
1
4
1
4
3
2
2
1
4
1
2
2
1
3
1
3
2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
3
3
2
4
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
5
5
5
5
5
4
5
4
5
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
1
3
3
2
3
3
1
3
3
3
20
17
18
17
19
14
18
17
19
20
19
20
15
17
14
14
14
19
14
15
16
15
17
18
18
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy
40
Obszary o szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk zostały zidentyfikowane w różnych
częściach miasta i zamieszkiwane są przez 8.866 osób (ponad 37% mieszkańców gminy).
Największą skalą potrzeb rewitalizacyjnych (18-20) charakteryzują się ulice położone
w centralnej części miasta.
ISTOTNE ZNACZENIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO
W trakcie warsztatów, które odbyły się 31.03.2016 r. w Świebodzicach, Zespołowi ds.
Rewitalizacji zostały zaprezentowane wyniki analizy wskazującej obszary w stanie
kryzysowym. Przedstawiona została również propozycja wyznaczenia dwóch podobszarów
rewitalizacji, obejmujących ulice w centrum miasta o szczególnej koncentracji negatywnych
zjawisk i największej skali potrzeb rewitalizacyjnych.
W dzielnicy Drogosław ulice: Mickiewicza, Krasickiego, Graniczna, Jeleniogórska, Łączna,
Młynarska, Ofiar Oświęcimskich, Piaskowa, Żeromskiego, Wiejska, Wolności charakteryzują
się największą liczbą negatywnych odchyleń w analizowanych obszarach problemowych
(łączna liczba punktów 18-20, w tym 4 i więcej w sferze społecznej) co dowodzi szczególnej
koncentracji problemów w sferze społecznej współwystępujących z wieloma problemami
w pozostałych sferach. Wyprowadzenie tych obszarów ze stanu kryzysowego oraz stworzenie
warunków do ich zrównoważonego wzrostu ma istotnie znaczenie dla rozwoju lokalnego
całego miasta.
Członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji nie wnieśli uwag do przedstawionych wyników
oraz proponowanego obszaru rewitalizacji.
ZASIĘG PRZESTRZENNY OBSZARU REWITALIZACJI
Z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk, istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego gminy oraz wykorzystanie lokalnych czynników rozwoju procesem rewitalizacji na
terenie gminy zostaną objęte dwa podobszary nieposiadające wspólnych granic, oba
zlokalizowane w centralnej części miasta. Szkielet dla wyznaczenia obszaru rewitalizacji
stanowiły ulice charakteryzujące się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, zwłaszcza
w sferze społecznej (4-5) oraz największą skalą potrzeb rewitalizacyjnych (12-20).
41
Mapa 3. Schemat obszarów rewitalizacji wyznaczonych na terenie Gminy Świebodzice
Obszar wskazany do rewitalizacji swoim zasięgiem obejmuje łącznie 34 ulice w Świebodzicach.
Wskazane obszary cechują się największym natężeniem negatywnych zjawisk w sferze
społecznej współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w pozostały sferach. Zestawienie
ulic włączonych w obszar rewitalizacji prezentuje poniższa tabela.
Tabela 22. Ulice wchodzące w obszar rewitalizacji.
Miejscowość
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
ulica
Ul. Adama Mickiewicza
Ul. Aleje Lipowe
Ul. Armii Krajowej
Ul. Biskupa Ignacego Krasickiego
Ul. Fabryczna
Ul. Graniczna
Ul. Henryka Sienkiewicza
42
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Ul. Juliusza Słowackiego
Ul. Jeleniogórska
Ul. Kolejowa
Ul. Krótka
Ul. Łączna
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Ul. Mikołaja Kopernika
Ul. Młynarska
Ul. Ofiar Oświęcimskich
Ul. Parkowa
Ul. Park Miejski
Ul. Piaskowa
Pl. Jana Pawła II
Ul. Pocztowa
Ul. Polna
Ul. Bolesława Prusa
Ul. Aleksandra Puszkina
Ul. Rekreacyjna
Ul. Rynek
Ul. Sienna
Ul. Stefana Żeromskiego
Ul. Szkolna
Ul. Towarowa
Ul. Wąska
Ul. Wiejska
Ul. Wolności
Ul. Żwirki i Wigury
Źródło: opracowanie własne
Zasięg przestrzenny obszarów wyznaczonych do rewitalizacji przedstawiają poniższe mapy.
Oba obszary obejmują łącznie 103 ha (71 ha i 32 ha), co stanowi 3,4% powierzchni całej gminy.
Na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji zamieszkuje łącznie 7.030 osób, co stanowi 29,8%
wszystkich mieszkańców gminy.
Proces rewitalizacji wyznaczonych obszarów zapewni optymalne wykorzystanie specyficznych
uwarunkowań oraz wzmocnienie lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych).
Proponowany obszar rewitalizacji zaakceptowany został przez Zespół ds. Rewitalizacji podczas
warsztatów zorganizowanych 31.03.2016 r.
43
Mapa 4. Obszary rewitalizacji na terenie Gminy Świebodzice
Źródło: opracowanie własne na podstawie open street map
44
Mapa 5. Podobszar pierwszy na terenie Gminy Świebodzice
Źródło: opracowanie własne na podstawie open street map
45
Mapa 6. Podobszar drugi na terenie Gminy Świebodzice
Źródło: opracowanie własne na podstawie open street map
46
Obszar rewitalizacji cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk w odniesieniu
do wartości dla całej gminy, co potwierdzają mierniki rozwoju analizowane łącznie dla obszaru
rewitalizacji jak i osobno dla każdego z wyznaczonych podobszarów.
Tabela 23. Porównanie wartości mierników dla gminy i obszaru rewitalizacji.
Sfera
Wartość dla
Nazwa miernika
gminy
Odsetek osób długotrwale bezrobotnych
Wartość dla
obszaru
rewitalizacji
2,48%
4,00%
25,09%
32,38%
6,05%
11,66%
110
57 (52%)
19,20%
21,00%
6,06%
5,02%
1,54%
2,14%
452
107 (24%)
11
8 (73%)
SPOŁECZNA
Odsetek osób długotrwale bezrobotnych
bez kwalifikacji w ogóle długotrwale
bezrobotnych
Odsetek osób korzystających z pomocy
społecznej
Liczba przestępstw o charakterze
kryminalnym
Odsetek podmiotów gospodarczych, które
zgłosiły zakończenie działalności
GOSPODARCZA
gospodarczej
Wskaźnik przedsiębiorczości
Liczba podmiotów gospodarczych płacących
podatek dochodowy (PIT + CIT) w
przeliczeniu na mieszkańca
Średnia wartość podatku dochodowego
ŚRODOWISKOWA
płaconego przez przedsiębiorców
Liczba mieszkań komunalnych ogrzewanych
z innych źródeł niż sieć ciepłownicza lub sieć
gazowa
Liczba budynków niepodłączonych do sieci
kanalizacyjnej
47
FUNKCJONALNA
PRZESTRZENNO-
Liczba mieszkań socjalnych
Liczba budynków niepodłączonych do sieci
ciepłowniczej
TECHNICZNA
Liczba budynków komunalnych oddanych
do użytku przed 1990 r.
Odsetek budynków mieszkalnych
(komunalnych) bez modernizacji po 2005 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy
48
135
102 (76%)
78
65 (83%)
78
65 (83%)
95%
97%
4. Rozdział: Diagnoza obszaru rewitalizacji
Rewitalizacja, zgodnie z definicją przyjętą w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w Programach
Operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 03 lipca 2015 6,, jest wielowymiarowym
i kompleksowym procesem zorientowanym na przezwyciężenie zjawisk kryzysowych
utrzymujących się na obszarach zdegradowanych. Tereny wymagające interwencji oraz
wsparcia, a zatem podlegające rewitalizacji, charakteryzują się bowiem występowaniem
w różnych formach i z relatywnie dużym nasileniem problemów w sferze społecznej,
gospodarczej czy infrastrukturalnej. Z tego względu konieczne jest podejmowanie
zintegrowanych działań (skoncentrowanych także terytorialnie) na rzecz lokalnych
społeczności.
Podstawą interwencji publicznej w przedmiotowym zakresie jest Lokalny Program
Rewitalizacji. Budowa jednak efektywnej strategii rewitalizacji wymaga trafnego
zdiagnozowania problemów identyfikowanych punktowo na terenie danej gminy.
W rezultacie holistyczne podejście do przeprowadzenia inwentaryzacji najbardziej istotnych
problemów lokalnie w naturalny sposób wymusza analizę obejmującą kluczowe sfery
funkcjonowania określonego przestrzennie obszaru danej gminy (wyznaczonego na bazie
przyjętych wskaźników delimitacji).
W szczególności analiza taka dla obszaru rewitalizowanego (OR) w Gminie Świebodzice
koncentruje się na sferach społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej. Podstawę
opracowania diagnozy stanowią dane statystyczne pozyskane od Gminy Świebodzice (w tym
przygotowane na tej podstawie mierniki rozwoju) oraz informacje zebrane w wyniku
przeprowadzonych
badań
kwestionariuszowych
mieszkańców
obszaru
rewitalizacji
i warsztatów zrealizowanych z interesariuszami planowanego procesu rewitalizacji.
6
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury, Warszawa 2015.
.
49
SFERA SPOŁECZNA
Należy zauważyć, iż funkcjonowanie sfery społecznej jest szczególnie istotne dla całej diagnozy
OR. Zaburzenia na tym polu skutkują bowiem poważnymi nieprawidłowościami w innych
wymiarach działalności nie tylko samego OR, ale również całej gminy. Analiza
wielowymiarowych danych statystycznych wskazuje, iż na terenie przedmiotowego OR
identyfikowane są różnorodne i poważne problemy w sferze społecznej. Przede wszystkim
zasadnicze znaczenie w procesie diagnozy płaszczyzny społecznej na wskazanym terenie ma
sytuacja na lokalnym rynku pracy. Trudności ze znalezieniem lub utrzymaniem miejsca pracy
implikują bowiem bezpośrednio występowanie zjawiska bezrobocia (oraz jego skalę), a przez
to negatywnie wpływają na możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych
mieszkańców OR. W naturalny zatem sposób bezrobocie, obok konsekwencji czysto
ekonomicznych, niekorzystnie determinuje szereg fundamentalnych aspektów życia, w tym
naraża na ubóstwo, ogranicza wydatnie możliwości rozwoju zawodowego i indywidualnego
mieszańców, a także może być źródłem różnego rodzaju niebezpiecznych zjawisk
o charakterze patologicznym. W rezultacie warto zauważyć, iż brak pracy w długim okresie
generuje także problemy związane z niską aktywnością społeczną oraz obywatelską, frustracją,
poczuciem braku wpływu na swoje losy oraz apatię, a także przyczynia się do wzrostu ryzyka
uzależnień, przemocy domowej oraz wykluczenia społecznego.
Rysunek 1. Liczba osób długotrwale bezrobotnych na terenie OR w latach 2012-2014.
290
280
281
281
2013
2014
270
260
250
240
254
2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Świebodzice.
W tym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę na osoby, które długotrwale pozostają bez
pracy, jako że ta właśnie grupa zagrożona jest zwykle w największej skali wykluczeniem
społecznym. Dane zaprezentowane na Rys. 1. wskazują, iż liczba osób długotrwale
50
bezrobotnych na OR wyniosła w 2014 roku 281 osób. Wprawdzie wartość tego miernika
utrzymuje się na tym samym poziomie w stosunku do 2013 roku, ale już jego porównanie do
2012 roku wypada bardzo niekorzystnie dla OR. W latach 2012-2014 odnotowano bowiem
wzrost liczby długotrwale bezrobotnych na tym obszarze o 27 osób. W rezultacie można
stwierdzić, iż skala bezrobocia na tym terenie jest nadal znacząca w badanej grupie osób
i wykazuje tendencję wzrostową w średnim okresie. Obserwowana w tym zakresie sytuacja
ma nie tylko związek z naturalnymi zmianami popytu na pracę, które wynikają z cyklu
koniunkturalnego lokalnego i regionalnego systemu gospodarczego, ale również wynika
z problemów strukturalnych, w tym zwłaszcza niskiego stopnia dopasowania kwalifikacji
zawodowych części zasobów pracy OR do potrzeb przedsiębiorstw.
Ponadto analizując dane zaprezentowane w Tabeli 21. można zauważyć, iż w 2014 roku
odsetek osób pozostających długotrwale bez pracy na OR wyniósł 3,92% całej populacji tego
obszaru. Wartość tego miernika była jednocześnie znacząco wyższa dla OR w porównaniu do
jego wartości zanotowanej wówczas dla całej gminy Świebodzice (2,48%).
Tabela 24. Wybrane wskaźniki diagnozy społecznej dla Gminy Świebodzice oraz OR
w 2014 roku.
Wskaźnik
Odsetek osób długotrwale bezrobotnych na
terenie gminy i OR
Wartość dla gminy
Wartość dla OR
2,48%
3,92%
25,09%
32,38%
1428
820
6,05%
11,66%
Odsetek osób długotrwale bezrobotnych z
wykształceniem podstawowym w ogóle osób
długotrwale bezrobotnych na terenie gminy i OR
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej
Odsetek osób korzystających z pomocy
społecznej w całej populacji gminy i OR
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Świebodzice.
Warto również dodać, iż problem osób długotrwale bezrobotnych jest jeszcze silniej
odczuwalny w wybranych lokalizacjach OR (Tabela 22.). W badanym okresie – analizując
szczegółowo wartości przedmiotowego miernika – szczególnie intensywnie można było
51
zaobserwować badany problem w populacji osób dorosłych zamieszkującej w Świebodzicach
ulice: Park Miejski (27,27%), Aleksandra Puszkina (17,65%), Mikołaja Kopernika (9,81%),
Graniczną (5,59%), Młynarską (5,48%), Szkolną (8,75%) oraz Stefana Żeromskiego (7,93%).
Znaczący odsetek osób długotrwale bezrobotnych utrzymywał się na OR także na ulicach
Krasickiego, Sienkiewicza oraz Łącznej. W tym miejscu należy wyeksponować fakt, iż wartość
przedmiotowego miernika dla wskazanych lokalizacji również znacząco przekraczała średnią
jego wartość nie tylko dla gminy, ale nawet dla OR.
Tabela 25. Odsetek osób długotrwale bezrobotnych na terenie OR w wybranych
lokalizacjach w latach 2012 - 2014.
Miejscowość
Ulica
Świebodzice
Wartość miernika
2012
2013
2014
Biskupa Ignacego Krasickiego
4,18%
4,21%
4,20%
Świebodzice
Graniczna
5,59%
5,59%
5,59%
Świebodzice
Henryka Sienkiewicza
3,97%
4,26%
4,26%
Świebodzice
Łączna
3,56%
4,21%
4,21%
Świebodzice
Mikołaja Kopernika
9,86%
9,86%
9,81%
Świebodzice
Młynarska
4,34%
5,48%
5,48%
Świebodzice
Park Miejski
-
30,00%
27,27%
Świebodzice
Aleksandra Puszkina
11,76%
17,65%
17,65%
Świebodzice
Szkolna
7,59%
8,66%
8,75%
Świebodzice
Stefana Żeromskiego
4,27%
7,93%
7,93%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Świebodzice.
Jednocześnie należy także zauważyć, iż grupą społeczną szczególnie narażoną na ryzyko
wykluczenia oraz ubóstwa na terenie OR stanowią zwykle osoby bezrobotne z najniższymi
kwalifikacjami. Na podstawie analizy danych ujętych w Tabeli 22. można jeszcze zauważyć, iż
w 2014 roku odsetek osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w całej
populacji osób bezrobotnych na terenie OR wyniósł w badanym okresie aż 32,38% i jest
52
zauważalnie wyższy w porównaniu do średniej wartości tego wskaźnika dla całej gminy
(25,09%). Podobnie jak poprzednio, w konkretnych lokalizacjach OR wartości tego miernika
kształtują się jeszcze bardziej niekorzystnie (Rys. 2.).
Rysunek 2. Odsetek osób długotrwale bezrobotnych bez kwalifikacji na terenie OR
w 2014 roku – wybrane lokalizacje (% populacji osób długotrwale bezrobotnych na terenie
OR).
ul. Wolności
41,67%
ul. Bolesława Prusa
62,50%
ul. Polna
66,67%
ul. Plac Jana Pawła II
50%
ul. fiar Oświęcimskich
42,86%
ul. Krótka
50%
ul. Juliusza Słowackiego
50%
ul. Szkolna
50%
ul. Aleksandra Puszkina
33,33%
ul. Mikołaja Kopernika
57,14%
ul. Henryka Sienkiewicza
33,33%
ul. Graniczna
37,50%
ul. Biskupa Ignacego Krasickiego
41,67%
ul. Adama Mickiewicza
50%
OR
32,38%
Gmina
0,00%
25,09%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Świebodzice.
W konsekwencji trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy oraz wynikające z tego problemy
materialne części gospodarstw domowych OR implikują konieczność wykorzystania w szerszej
skali świadczeń systemu pomocy społecznej. Analiza podstawowy danych w tym zakresie
ujętych w Tabeli 21. wskazuje, iż zauważalna liczba osób z OR z konieczności staje się odbiorcą
różnego rodzaju świadczeń socjalnych. W 2014 roku zarejestrowano aż 820 osób
z analizowanego obszaru korzystających z tego rodzaju wsparcia (finansowego
i materialnego). W efekcie odsetek osób korzystających z pomocy społecznej wyniósł
w badanym okresie aż 11,6% całej populacji OR, podczas gdy dla gminy wartość tego miernika
kształtowała się wówczas na poziomie 6,05%.
53
Jednocześnie, co należy silnie wyeksponować, zasadniczą przyczyną powodującą konieczność
poszukiwania przez część gospodarstw domowych wsparcia w ramach systemu opieki
społecznej były przede wszystkim problemy wynikające z bezrobocia i ubóstwa. Dane
zaprezentowane w Tabeli 23. pozwalają zauważyć, że w 2014 roku odsetek osób będących
beneficjentami wsparcia socjalnego z powodu utraty pracy wyniósł 8,32%, natomiast odsetek
osób korzystających z przedmiotowej pomocy z powodu ubóstwa osiągnął poziom 8,22%.
Przywołane w tymi miejscu diagnozy wartości mierników, adekwatnych do specyfiki
analitycznej tego fragmentu funkcjonowania sfery społecznej OR, w pełni usprawiedliwiają
pogląd, iż utrzymujące się bezrobocie stanowi tutaj fundamentalny problem o charakterze
strukturalnym. Brak pracy staje się następnie katalizatorem kolejnych bardzo poważnych
i negatywnych zjawisk na tym terenie.
Tabela 26. Przyczyny korzystania ze świadczeń pomocy społecznej przez mieszkańców
Gminy Świebodzice oraz OR w 2014 roku.
Wskaźnik
Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej
z powodu ubóstwa
Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej
z powodu bezrobocia
Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej
z powodu niepełnosprawności
Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej
z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby
Wartość dla Gminy
Wartość dla OR
4,22%
8,22%
4,10%
8,32%
1,91%
3,58%
2,19%
3,95%
1,75%
3,00%
0,69%
1,28%
Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej
z powodu bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych
Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej
z powodu macierzyństwa lub wielodzietności
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Świebodzice.
54
Na terenie OR identyfikowane są jeszcze dodatkowo inne ważne problemy w sferze
społecznej. Przede wszystkim zauważalne są deficyty w zakresie bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Dane zaprezentowane na Rys. 3 pokazują, iż w 2014 roku zanotowano na OR 263
przypadki wykroczeń społecznie uciążliwych, co stanowiło aż 49%% wszystkich tego rodzaju
zdarzeń na terenie całej gminy Świebodzice. Wartość ta jest tylko nieznacznie niższa
w porównaniu do roku poprzedniego (w 2013 roku zarejestrowano tutaj 276 wykroczeń).
Znamienne, iż wartość tego miernika w okresie ostatnich trzech podlega niewielkim tylko
fluktuacjom i stale utrzymuje się na poziomie około 50% (w 2012 r.: 49%, w 2013 r.: 52%
i w 2014 r.: 49%), co należy interpretować jako wyraźnie negatywną tendencję.
Zaprezentowana sytuacja w badanym zakresie oznacza zatem, iż na OR nadal utrzymuje się
znacząca i odczuwalna skala tego rodzaju niepożądanych społecznie zdarzeń.
Rysunek 3. Liczba wykroczeń uciążliwych społecznie na terenie gminy i OR w latach 20122014
600
535
527
500
400
276
300
263
200
100
0
2013
Gmina Świebodzice
OR
2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Świebodzice.
Ponadto na terenie OR można odnotowano szereg przestępstw o charakterze kryminalnym,
które łącznie stanowiły aż 52% wszystkich tego rodzaju zdarzeń na terenie gminy. Warto także
podkreślić, iż w niektórych kategoriach działań kryminalnych (zgodnie z klasyfikacją policyjną)
odsetek zdarzeń na OR w znaczący sposób konstytuował skalę przestępczości w całej gminie
Świebodzice. Analiza danych ujętych w Tabeli 24. wyraźnie wskazuje, iż 60% przypadków
kradzieży mienia, 40% kradzieży z włamaniem czy też 54% przypadków uszkodzenia mienia
miało miejsce na terenie OR. Ponadto wszystkie zdarzenie skutkujące uszczerbkiem na
zdrowiu miały miejsce na terenie OR. Znamienne, iż wskazane przestępstwa często dotyczyły
kradzieży mienia (chociaż w różnej formie), a także przyjmowały postać aktów wandalizmu
55
i niszczenia mienia. Wyraźne problemy w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na
OR mogą sugerować związek także z problemami materialnymi doświadczanymi przez część
społeczności lokalnej (utrzymującymi się w wyniku bezrobocia i wykluczenia społecznego,
a także „dziedziczeniem” przez osoby młode negatywnych wzorców zachowań).
Tabela 27. Wybrane wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego dla
Gminy Świebodzice oraz OR w 2014 roku
Miernik
Odsetek zdarzeń na OR w stosunku
Gmina
OR
110
57
52%
Kradzież mienia
52
31
60%
Kradzież z włamaniem
20
8
40%
Uszkodzenie mienia
13
7
54%
Kradzież samochodu
20
6
30%
Uszczerbek na zdrowiu
2
2
100%
Bójka i pobicie
2
2
100%
Liczba przestępstw o
charakterze kryminalnym
do ogólnej liczy zdarzeń w gminie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Świebodzice.
Problemy w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego mają szczególne znaczenie
w diagnozie sytuacji w sferze społecznej. Incydenty te bowiem implikują utrzymywanie się
w społeczności lokalnej poczucia lęku i zagrożenia oraz ograniczają w ten sposób przejawy
pożądanej aktywności obywatelskiej. Ponadto wpływają na ograniczenie możliwości rozwoju
lokalnego w wymiarze kreowaniu produktów turystycznych.
Należy zauważyć, iż problemy w sferze społecznej (zarówno o charakterze finansowym,
zawodowym i bytowym, jak również o charakterze kulturowym czy behawioralnym) mają
często swoje korzenie w nieefektywnej edukacji. W tym przypadku na terenie OR również
zauważalne są istotne negatywne atrybuty procesu kształcenia dzieci i młodzieży. Dane
zaprezentowane w Tabeli 25. wskazują, iż odsetek uczniów z wynikami ze sprawdzianu
szóstych klas niższymi o 75% od średniej w gminie wyniósł w 2014 na terenie OR 1,14%
56
(podczas, gdy dla gminy wartość przedmiotowego miernika wynosiła w roku referencyjnym
0,58%). Jednocześnie odsetek egzaminów poprawkowych w szkołach podstawowych
i gimnazjach kształtował się w badanym okresie na poziomie 1,80% dla OR i był zauważalnie
wyższy w porównaniu do średniej dla całej gminy Świebodzice (wartość tego miernika w 2014
roku dla gminy wyniosła 1,00%). W latach 2012-2014 wzrosła także liczba uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów niepromowanych do kolejnej klasy (w 2012 roku zarejestrowano
15 tego rodzaju przypadków, natomiast w 2014 roku już 24 przypadki).
Tabela 28. Wybrane wskaźniki sektora lokalnej edukacji dla Gminy Świebodzice oraz OR w
2014 roku
Wskaźnik
Odsetek uczniów z wynikami ze sprawdzianu szóstych
klas niższymi o 75% od średniej w gminie
Odsetek egzaminów poprawkowych w szkołach
podstawowych i gimnazjach
Wartość dla gminy
Wartość dla OR
0,58%
1,14%
1,00%
1,80%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Świebodzice.
Sytuację taką należy interpretować jako zdecydowanie niekorzystną nie tylko patrząc
z perspektywy bieżącej, ale przede wszystkim jako poważne zagrożenie w długim okresie. Brak
adekwatnej edukacji na poszczególnych poziomach rozwoju dzieci i młodzieży może
skutkować narastaniem i eskalacją negatywnych zjawisk społecznych w przyszłości (problemy
ze znalezieniem pracy, ryzyko ubóstwa, uzależnienie od pomocy społecznej, przestępczość,
podatność na uzależnienia, wykluczenie społeczne), ograniczając w ten sposób możliwości
rozwoju osobistego mieszkańców OR oraz gminy.
W tym kontekście należy zwrócić także uwagę na fakt, iż dodatkowym czynnikiem negatywnie
determinującym wskazaną sytuację są zgłaszane przez interesariuszy procesu rewitalizacji
deficyty w zakresie skromnej i niewystarczającej oferty zajęć pozaszkolnych dla dzieci
i młodzieży z OR. W latach 2012-2014 spadła liczba dzieci korzystających z usług oferowanych
przez świetlice (z 42 w 2012 roku do 34 w 2014 roku). Ograniczony zestaw dodatkowych lekcji
(poza podstawą programową realizowaną przez lokalny system oświaty) jest czynnikiem
ograniczającym wszechstronny rozwój kompetencji uczniów tego obszaru, co tym samym
redukuje szanse na odniesienie sukcesu zawodowego w późniejszym życiu zawodowym. Taka
57
sytuacja ma jednak także związek z niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturą szkół, w których
często brakuje odpowiedniego wyposażenia dydaktycznego (np. ujawnia się deficyt
tematycznych pracowni szkolnych). Ponadto należy zauważyć, iż interesariusze procesu
rewitalizacji eksponują również konieczność podniesienia świadomości lokalnej społeczności
w zakresie fundamentalnej roli edukacji dla dalszego rozwoju dzieci i młodzieży oraz
kreowania pożądanych społecznie postaw. Jest to szczególnie istotne w obliczu
identyfikowanych problemów z tzw. dziedziczeniem aspołecznych wzorców zachowań
obserwowanych w części rodzin na terenie OR. Jednocześnie przeprowadzona diagnoza dla
tego obszaru ujawniła konieczność podjęcia działań edukacyjnych o charakterze
proekologicznym i środowiskowym. Budowa świadomości mieszkańców w zakresie potrzeb
związanych z ochroną lokalnego środowiska naturalnego jest bowiem niezbędna dla poprawy
jakości życia na OR.
Warto zauważyć, iż problemy w sferze lokalnej edukacji negatywnie determinują później
poziom kompetencji osób dorosłych mieszkających na OR. Brak poszukiwanych przez
pracodawców umiejętności rodzi w konsekwencji poważne nierównowagi na lokalnym rynku
pracy. Jednocześnie słabości systemu edukacji ograniczają znacząco na terenie OR możliwość
wdrożenia modelu kształcenia ustawicznego osób dorosłych, który w dzisiejszych warunkach
rynkowych jest niezbędny dla zachowania konkurencyjności kapitału ludzkiego w długim
okresie. Symptomatyczne także, iż na terenie OR spada stale liczba aktywnych czytelników
bibliotek publicznych (w 2012 roku zarejestrowanych było 731 czynnych czytelników, podczas
gdy w 2014 już tylko 660). Ujawniona tendencja ma niezwykle destrukcyjny charakter bowiem
brak nawyku korzystania z literatury, w tym fachowych opracowań, ogranicza możliwości
podnoszenia kompetencji zawodowych.
Zasygnalizowane do tej pory problemy w sferze społecznej, w tym zwłaszcza niska aktywność
społeczności lokalnej, nakładają się na zauważalnie niski poziom rozwoju niezbędnej w tym
zakresie infrastruktury. Na terenie OR funkcjonuje relatywnie niewielka (w porównaniu do
skali problemów) liczba organizacji pozarządowych. W 2014 roku aktywnie działało 24 tego
rodzaju podmiotów. Jednocześnie społeczność lokalna, w tym dzieci i młodzież, wykazują
bardzo ograniczone zainteresowanie podejmowaniem inicjatyw lokalnych lub też
partycypacją w inicjatywach i wydarzeniach kreowanych przez gminę.
58
Należy także dodać, iż odrębną kategorię w analizie sfery społecznej OR stanowią różnorodne
problemy związane z trudnościami w asymilacji mniejszości romskiej na tym terenie. Trudna
często sytuacja materialna oraz ograniczone możliwości znalezienia stałej pracy przez
przedstawicieli tej mniejszości implikują poczucie wyalienowania od lokalnej społeczności oraz
swoiste zamykanie się na oferowaną pomoc, w tym także zmniejszają szansę na skuteczną
edukację dzieci i młodzieży tej grupy etnicznej.
Przytoczone w przedmiotowej analizie dane i mierniki statystyczne ilustrujące występowanie
problemów w sferze społecznej na terenie OR znajdują również swoje odzwierciedlenie
w wynikach badań kwestionariuszowych przeprowadzonych na tym obszarze w 2016 roku.
Zauważalna korelacja pomiędzy opiniami mieszkańców oraz obiektywnym pomiarem
statystycznym procesów społecznych (zaprezentowanym wcześniej) sugeruje, iż społeczność
OR jest świadoma występujących zagrożeń w przedmiotowej sferze oraz dostrzega przestrzeń
społeczną wymagającą interwencji publicznej.
Z tego względu niezwykle ważnym elementem przedmiotowych badań była kwestia percepcji
kluczowych problemów w sferze społecznej na terenie OR. Respondenci badania wskazali
przede wszystkim jako zauważalne problemy bezrobocie na terenie OR (54,92% odpowiedzi
twierdzących), ubóstwo (38,72% odpowiedzi twierdzących) oraz zjawisko uzależnień od
alkoholu lub narkotyków (38,08% odpowiedzi twierdzących). Ponadto respondenci badania
w dużej mierze wskazywali, iż OR jest nieprzyjazny społecznie (37,78% wskazań), nie znają
żadnej organizacji pozarządowej działającej na OR lub na jego rzecz (50,12% wskazań) oraz nie
znają osób, które w ostatnich trzech latach znalazły pracę na OR (64,16% wskazań). Wybrane
wyniki przywołanych badań odnoszące się do sfery społecznej OR zostały zaprezentowane
dodatkowo w Tabeli 26.
Tabela 29. Wybrane wyniki badań terenowych na OR w 2016 roku – infrastruktura
edukacyjna, organizacje pozarządowe oraz bezrobocie
Pytanie w kwestionariuszu ankiety
Czy obszar jest nieprzyjazny społecznie (brak
przedszkoli, szkół, słaba infrastruktura społeczna)/
59
% odpowiedzi TAK
% odpowiedzi NIE
37,78%
62,22%
Czy zna Pani/Pan organizację pozarządową (tj.
stowarzyszenie, fundację np. Caritas) działającą na
49,88%
50,12%
35,84%
64,16%
obszarze rewitalizowanym (lub na rzecz obszaru)?
Czy zna Pani/Pan osobę, która w ostatnich 3 latach
znalazła pracę na obszarze rewitalizowanym?
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych
W rezultacie w sferze społecznej (bazując na analizie mierników rozwoju, badaniach
terenowych oraz wynikach warsztatów z interesariuszami procesu rewitalizacji) za węzłowe
problemy można uznać zagrożenia w postaci ubóstwa (wynikającego z bezrobocia,
uzależnienia od pomocy społecznej, nieadekwatnych kwalifikacji zawodowych), niskiego stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego (kreującego poczucie zagrożenia społeczności lokalnej
oraz przyczyniającego się do niszczenia wspólnej infrastruktury) oraz niskiej aktywności
społecznej (wynikającej z bierności wspólnoty lokalnej, słabo rozwiniętej infrastruktury
społecznej oraz problemów w lokalnym sektorze edukacji).
SFERA GOSPODARCZA
Na obszarze rewitalizowanym w gminie Świebodzice można zidentyfikować również szereg
istotnych problemów w sferze gospodarczej. Przede wszystkim zasadniczym problemem
(implikującym następnie szereg negatywnych zjawisk społeczno-ekonomicznych) jest
niewielka liczba podmiotów prowadzących tutaj działalność gospodarczą. Na OR w 2014 roku
zarejestrowano bowiem zaledwie 353 przedsiębiorstwa (co stanowiło tylko 24,7% wszystkich
podmiotów gospodarczych odprowadzających podatek PIT i CIT na terenie gminy).
Jednocześnie niekojąca jest obserwowana tendencja w odniesieniu do zakończenia lub
zawieszania działalności gospodarczej na terenie OR. Analiza danych zaprezentowanych na
Rysunkach 4. oraz 5. jednoznacznie wskazuje, iż stale zwiększa się populacja przedsiębiorców
podejmujących decyzje o całkowitym zaprzestaniu lub zawieszeniu aktywności biznesowej.
W rezultacie w latach 2012-2014 łącznie 215 firm zaprzestało dalszej działalności. W tym
samym okresie także 146 przedsiębiorstw zgłosiło zawieszenie działalności gospodarczej. Co
więcej, w latach 2013-2014 nastąpił zauważalny wzrost liczby przedsiębiorców podejmujących
decyzje o zawieszeniu działalności gospodarczej (o 18 tego rodzaju decyzji). Należy dodać, iż
60
w 2014 roku odsetek firm, które zakończyły działalność na OR wyniósł 21% i był wyższy aniżeli
wartość tego miernika dla gminy (19,2%). Podobnie niekorzystnie kształtowała się proporcja
firm zawieszających aktywność rynkową. Na OR wartość tego miernika kształtowała się na
poziomie 17,0%, natomiast dla gminy na poziomie 12,2%. Oznacza to, iż na OR z jednej strony
ujawnia się problem w sferze kreowania postaw pro przedsiębiorczych wśród mieszkańców,
a z drugiej strony nadal występują liczne bariery (finansowe i pozafinansowe) utrudniające
aktywność rynkową.
Rysunek 4. Liczba podmiotów gospodarczych, które zgłosiły zakończenie działalności
gospodarczej na OR w latach 2012-2014
76
74
73
74
72
70
68
68
66
64
2012
2013
2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Świebodzice.
Rysunek 5. Liczba podmiotów gospodarczych, które zgłosiły zawieszenie działalności
gospodarczej na OR w latach 2012-2014
70
60
60
50
44
42
2012
2013
40
30
20
10
0
2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Świebodzice
Ponadto obok mierników stricte ilościowych, warto jeszcze zwrócić uwagę na inne parametry
funkcjonowania lokalnego sektora przedsiębiorstw odnoszące się do jego kondycji finansowej
(a uznawane za istotne szczególnie z perspektywy generowania przychodów do budżetu gminy
61
i możliwości jej finansowania zadań publicznych także na OR). Przede wszystkim na terenie OR
średnia wartość płaconego podatku PIT/CIT na jeden podmiot gospodarczy wyniosła w 2014
roku 49 967,81 PLN w roku podatkowym (podczas gdy dla gminy wartość ta wynosiła
117 713,07 PLN). Ponadto udział podmiotów gospodarczych z OR zalegających z płatnością
podatku dochodowego dłużej niż 6 miesięcy w populacji firm płacących podatki PIT i CIT był
wysoki i wyniósł w badanym okresie 37,69%.
W tym kontekście warto także wskazać na cząstkowe wyniki badań kwestionariuszowych
prowadzonych na OR odnoszące się do problematyki gospodarczej. Aż 71,35% respondentów
stwierdziło, iż nie zna osób, które założyły na tym terenie firmę w ostatnich trzech latach.
Wynik ten jednoznacznie wskazuje na niski i niewystarczający poziom występowania postaw
przedsiębiorczych wśród mieszkańców OR.
W konsekwencji przedstawione dane implikują sformułowanie negatywnej oceny sfery
gospodarczej na OR. Lokalny system ekonomiczny cechują znacznie gorsze parametry
w porównaniu do ogólnej kondycji gospodarczej gminy, w tym zwłaszcza zauważalny jest niski
poziom przedsiębiorczości kapitału ludzkiego oraz słaba kondycja lokalnych podmiotów
gospodarczych (finansowa). Niewielka populacja przedsiębiorstw działających na terenie OR
(uznana za jeden z głównych problemów przy ewaluacji tej sfery funkcjonowania OR) świadczy
o zasadniczo niskiej aktywności w zakresie przedsiębiorczości lokalnej społeczności oraz
trudnościach
z
wykreowaniem
postaw
sprzyjających
podejmowaniu
działalności
gospodarczej. Warto w tym miejscu zauważyć, iż zidentyfikowany problem niewielkiej
populacji przedsiębiorstw na OR ma także swoje destrukcyjne konsekwencje dla sytuacji
w sferze społecznej. Niewątpliwie zjawisko bezrobocia oraz towarzyszące mu ryzyka
i zagrożenia posiadają bezpośredni związek ze słabościami lokalnego sektora przedsiębiorstw.
Negatywna sytuacja w zakresie ograniczonej w wymiarze ilościowym populacji firm
działających na terenie OR wskazuje na utrzymujące się nadal poważne bariery dla rozwoju
lokalnego systemu ekonomicznego. Na OR występują deficyty w odniesieniu do infrastruktury
wsparcia działalności gospodarczej, a tym samym ograniczenia w dostępie do niezbędnych
usług instytucji otoczenia biznesu (przede wszystkim identyfikuje się brak lokalnego
inkubatora przedsiębiorczości oraz niedostatecznego dostępu do profesjonalnego doradztwa
prawnego, księgowego i podatkowego). W rezultacie nie tylko bariery kapitałowe (uznawane
62
za typowe w tym obszarze problemowym), ale także systemowe i instytucjonalne skutecznie
hamują rozwój przedsiębiorczości na wskazanym obszarze. Ponadto zauważalne ograniczenia
w tym zakresie występują po stronie działań samej gminy, co również negatywnie wpływa na
sferę gospodarczą OR. Identyfikuje się brak kompleksowego, spójnego i efektywnego systemu
zachęt inwestycyjnych oraz zachęt inicjujących rozpoczynanie działalności gospodarczej
(a więc tworzenia miejsc pracy). W tej sytuacji, uwzględniają jeszcze wysokie koszty
prowadzenia działalności gospodarczej, pojawiają się niewielkie szanse na szybszy rozwój
populacji przedsiębiorstw.
Należy zauważyć, ich także specyfika oraz charakter lokalnego rynku utrudniają rozpoczynanie
i prowadzenie tutaj działalności gospodarczej. Przede wszystkim zauważalny jest niezwykle
niski poziom dywersyfikacji systemu gospodarczego w ujęciu branżowym, czego
egzemplifikacją jest zbyt duża liczba firm operujących w tym samym sektorze. Efektem tego
jest nie tylko silna i wyniszczająca często konkurencja pomiędzy podmiotami gospodarczymi,
niska rentowność przedsiębiorstw, ale także problemy z zaspokajaniem często podstawowych
potrzeb mieszkańców OR. Zwłaszcza widoczne są deficyty w lokalnym sektorze usług, który
nie zapewnia odpowiedniej dywersyfikacji w zakresie profilu działalności. W związku z tym
pojawiają się trudności w dostępie nawet do usług podstawowych (np. identyfikowany jest na
OR brak szklarza). Równie trudna jest sytuacja w sektorze handlu detalicznego,
zdominowanym przez sklepy wielkopowierzchniowe, co z kolei implikuje w praktyce
nieopłacalność niewielkich punktów handlowych. Ponadto funkcjonujące jeszcze targowisko,
stanowiące swoisty rezerwuar drobnej działalności, wymaga inwestycji umożliwiających jego
rozwój. Warto dodać, iż na OR obserwuje się śladowe tylko przejawy sieciowej współpracy
przedsiębiorstw. Jest to zatem kolejny czynnik osłabiający obecny i przyszły potencjał do
rozwoju lokalnego systemu ekonomicznego.
Jednocześnie sytuację w sferze gospodarczej utrudniają także identyfikowane bariery
w sektorze edukacyjnym na wskazanym obszarze. Brak oferty szkół zawodowych,
niewystarczająca dostępność pracowni tematycznych w istniejących placówkach szkolnych czy
też ograniczone możliwości zdobywania nowych umiejętności przez osoby dorosłe tylko
pogłębiają stopień niedostosowania kwalifikacji lokalnych zasobów ludzkich do potrzeb
przedsiębiorstw i rodzą napięcia na rynku pracy.
63
Warto dodać, iż słabości sfery gospodarczej, w tym zwłaszcza trudna sytuacja na lokalnym
rynku pracy, wiążą się również z problemami w zakresie infrastrukturalnym. Szczególnie
dotkliwie jest odczuwalny ograniczony zasięg transportu publicznego, który wydatnie utrudnia
zachowanie odpowiedniej mobilności pracowników żyjących na terenie OR. Brak możliwości
regularnych dojazdów do oddalonych (nawet nieznacznie) miejsc pracy skutkuje narastającym
niedopasowaniem skupisk osadniczych na OR z lokalnymi centrami aktywności gospodarczej.
W rezultacie należy zauważyć, iż sfera gospodarcza na terenie OR wymaga skoncentrowanego
wsparcia publicznego. Zidentyfikowane dysfunkcjonalności w działaniu oraz strukturze tkanki
gospodarczej OR generują również poważne problemy w pozostałych sferach funkcjonowania
OR, w tym zwłaszcza w sferze społecznej. Podkreślenia wymaga fakt, iż istotna część
problemów społecznych OR (w szczególności bezrobocie oraz ryzyko wykluczenia
społecznego) mają swoje silne powiązania także ze sferą ekonomiczną.
SFERA INFRASTRUKTURALNA
Na obszarze rewitalizowanym w gminie Świebodzice można zidentyfikować szereg problemów
w sferze infrastrukturalnej. Przede wszystkim obserwowana jest systematyczna degradacja
i dekapitalizacja szeroko rozumianej infrastruktury (m.in. technicznej, architektonicznourbanistycznej, drogowej czy sieci dystrybucji mediów komunalnych), a w części lokalizacji OR
mająca nawet znamiona głębokiego kryzysu, lub też identyfikowany jest niewystarczający
stopień rozwoju infrastruktury w określonych jej wymiarach funkcjonalnych.
Niezwykle istotnym problemem jest zwłaszcza postępująca degradacja licznych obiektów
budowlanych. Stan techniczny wielu budynków mieszkalnych i budynków instytucji
publicznych wymaga renowacji oraz modernizacji. Wskazany problem degradacji budynków
jest tutaj szczególnie widoczny z uwagi na fakt, iż 66% wszystkich mieszkań komunalnych oraz
75,6% wszystkich mieszkań socjalnych w gminie Świebodzice ma swoją lokalizację na terenie
OR. Co więcej, także 83,33% wszystkich budynków komunalnych oddanych do użytku przed
1990 rokiem (65 z 78) znajduje się na OR. W związku z tym stopień ich amortyzacji
z naturalnych względów jest znaczący, co implikuje konieczność poniesienia adekwatnych
nakładów finansowych niezbędnych do ich utrzymania na akceptowalnym poziomie
(funkcjonalnym oraz w zakresie bezpieczeństwa). Budynki te wymagają zatem działań
64
zorientowanych na odtworzenie ich pierwotnych funkcji, ponieważ w 2014 roku zaledwie 2
budynki komunalne na OR poddano modernizacji (z 4 na terenie gminy). Ponadto na terenie
OR 96,92% stanowią także komunalne budynki mieszkalne bez modernizacji po 2005 roku (63
z 74), co również wymaga adekwatnych działań sanacyjnych. Należy również dodać, iż
w okresie 2012-2014 liczba budynków komunalnych poddanych modernizacji po 2005 roku
wyniosła zaledwie 13 (w 2012 roku zmodernizowano 9 obiektów, w 2013 roku natomiast 2
obiekty i w 2014 roku także tylko 2 obiekty), co wskazuje na bardzo niskie tempo realizacji
wymaganych inwestycji w tym zakresie. Jednocześnie wiele obiektów wymaga nakładów
związanych z ich niezbędną adaptacją do potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych.
W tym kontekście warto także zauważyć, iż sygnalizowanym problemem przez interesariuszy
procesu rewitalizacji jest silnie zdekapitalizowany i zaniedbany stan licznych terenów
publicznych, podwórek (wraz z małymi obiektami gospodarczymi w formie komórek
lokatorskich) oraz przestrzeń pomiędzy budynkami (z występowaniem nawet dołów
kloacznych). Adekwatnymi przykładami tego rodzaju problemów są fragmenty chociażby ulic
Jeleniogórskiej czy też Granicznej. Ponadto na terenie OR identyfikowane są również nadal
problemy wynikające z niedostatecznego stopnia rozwoju infrastruktury rekreacyjnej dla
dzieci i seniorów, co pogarsza wyraźnie jakość życia mieszkańców. Niedostateczna jest także
liczba obiektów małej architektury miejskiej (w tym ujawnia się problem braku odpowiedniej
liczby toalet publicznych) i chodników. Niewystarczająca w stosunku do potrzeb lokalnych oraz
rozwoju aktywnej turystyki jest długość dostępnych ścieżek rowerowych na OR.
Analizując stan infrastruktury OR należy także zwrócić szczególną uwagę na jej elementy
związane bezpośrednio ze sferą społeczną. Z uwagi na kluczowe znaczenie w kreowaniu
podstaw dla trwałego podniesienia jakości życia mieszkańców, działania w tym zakresie
nabierają szczególnie istotnego znaczenia. W przypadku jednak OR można zauważyć szereg
problematycznych atrybutów infrastruktury społecznej. Przede wszystkim poważne
ograniczenia identyfikowane są w zakresie dostępności do usług edukacyjnych oraz opieki dla
małych dzieci. Obecna liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach jest nadal niewystarczająca
w stosunku do zgłaszanych potrzeb. Jednocześnie interesariusze procesu rewitalizacji
sygnalizują braki w zakresie dostępności do miejsc integracji społecznej. Nadal zbyt mało
funkcjonuje na OR świetlic, centrów kultury czy też klubów mieszkańca/seniora, które
mogłyby animować pożądaną aktywność lokalną mieszkańców.
65
Należy także zauważyć, iż OR cechuje się występowaniem poważnych braków w zakresie
infrastruktury bezpieczeństwa. Przede wszystkim odczuwalne są problemy związane
z brakiem adekwatnego oświetlenia licznych podwórek oraz miejsc publicznych, co kreuje
dogodne warunki dla rozwoju przestępczości. Identyfikowane są również deficyty w zakresie
budowy lokalnej sieci monitoringu miejsc publicznych, która to sieć może być skutecznym
narzędziem eliminujących z przestrzeni publicznej niepożądane społecznie zachowania, w tym
zwłaszcza akty wandalizmu. Ponadto odnotowywane incydenty z udziałem osób nietrzeźwych
wskazują, iż niezwykle przydatna może być izba wytrzeźwień, której obecnie nie ma na terenie
OR. W dominie infrastruktury bezpieczeństwa warto jeszcze wskazać, iż przeprowadzona
diagnoza OR ujawniła szereg poważnych i dokuczliwych problemów wynikających z obecności
tutaj licznej populacji bezpańskich psów stanowiących niekiedy zagrożenie dla mieszkańców.
Jednoczesne brak zinstytucjonalizowanych form opieki nad zwierzętami w postaci schroniska
tylko zwiększa lokalnie poczucie zagrożenia.
Ponadto identyfikuje się niewystarczający stopień pokrycia OR siecią teleinformatyczną
(w tym szczególnie siecią szerokopasmowego Internetu), co nie tylko wpływa na obniżenie
komfortu życia społeczności lokalnej, ale również ogranicza możliwości rozwoju sektora
przedsiębiorstw. W rezultacie obecny stopień rozwoju wskazanej infrastruktury technicznej
OR nadal można uznać za nieadekwatny do potrzeb i z tego względu wymagający dalszych
intensywnych nakładów inwestycyjnych.
Kolejnym obszarem w sferze infrastrukturalnej wykazującym znaczące ograniczenia jest
natomiast infrastruktura drogowa. Z uwagi na rolę transportu drogowego zarówno dla
mieszkańców oraz dla lokalnego systemu gospodarczego OR, należy zwrócić uwagę na bardzo
poważny problem, jakim niewątpliwe jest pogarszający się stan lokalnych dróg. Nawierzchnia
części ciągów komunikacyjnych wymaga stałych nakładów odtworzeniowych w celu
zachowania ustalonych właściwymi przepisami prawnymi parametrów technicznych istotnych
dla zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto
niezbędna jest poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej. Zauważalne są potrzeby
w zakresie modernizacji oświetlania (w tym zwłaszcza przejść dla pieszych) oraz oznakowania
dróg i ciągów komunikacyjnych, co także ma związek z koniecznością poprawy parametrów
bezpieczeństwa drogowego. W tym kontekście należy jeszcze wyeksponować fakt, iż na
terenie OR ujawnia się zbyt mała ilość miejsc parkingowych oraz miejsc postojowych dla
66
rowerów. W konsekwencji trudno zauważyć na terenie OR podstawowe elementy
popularnych systemów typu P&R (Park&Ride) i B&R (Bike&Ride), które współcześnie zaczynają
odgrywać coraz większą rolę w systemie komunikacji. W rezultacie zmniejsza się zatem
dostępność OR poprzez komunikację drogową dla podmiotów gospodarczych oraz samych
mieszkańców. Jest to szczególnie poważny problem w związku z koniecznością regularnego
przemieszczania się wielu pracowników OR do lokalnych centrów aktywności ekonomicznej
(zwłaszcza utrudniony jest dostęp do terenów SSE w Wałbrzych i Świdnicy).
Na terenie OR występują nadal punktowo deficyty w zakresie dostępności do sieci
kanalizacyjnej. Dostępne dane dla OR wskazują, iż w latach 2013-2014 zmniejszyła się liczba
budynków nieodłącznych do przedmiotowej sieci zaledwie o 2 obiekty (z 10 do 8 budynków).
Identyfikowana jest także stagnacja w zakresie przyłączenia budynków do sieci gazowej
bowiem w latach 2012-2013 liczba obiektów bez takiego przyłącza utrzymywała się
niezmiennie na poziomie 3 obiektów. Jednocześnie na OR obserwowane jest bardzo wolne
tempo integracji budynków z lokalną siecią ciepłowniczą. W latach 2012-2013 przyłączono
zaledwie 1 obiekt, natomiast w latach 2013-2014 tylko 9 dalszych budynków.
W analizie środowiskowej w sferze infrastrukturalnej należy natomiast zwrócić uwagę na niską
energooszczędność budynków wymagającą kompleksowej modernizacji i poprawy
parametrów technicznych w tym zakresie. Jednocześnie na terenie OR nadal znacząca ilość
lokali mieszkalnych jest ogrzewana z innych źródeł niż sieć ciepłownicza lub sieć gazowa. Taki
model wytwarzania energii cieplnej niezbędnej do ogrzewania budynków implikuje problemy
środowiskowe związane z rodzajem paliw stosowanych do urządzeń ciepłowniczych, w tym
zwłaszcza niekorzystnie wpływa na jakość środowiska ryzyko wykorzystywania jako opału
substancji/produktów zabronionych oraz odpadów. Efektem tego jest zbyt wysoka emisja CO2
w okresie grzewczym przyczyniająca się bezpośrednio do pogorszenia parametrów powietrza
lokalnie. Należy wyeksponować również fakt, iż nadal zauważalne są na terenie OR problemy
z prowadzeniem efektywnej gospodarki odpadami. Identyfikowane są deficyty w zakresie
dostępności infrastruktury do selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto wątpliwości budzi
efektywność i energooszczędność infrastruktury oświetleniowej dróg i ulic. Jednocześnie
zauważalne są deficyty w zakresie efektywnych i kompleksowych rozwiązań eliminujących
ryzyko wystąpienia powodzi. Ta sfera infrastruktury z uwagi na wcześniejsze negatywne
zdarzenia na terenie gminy oraz OR wymaga adekwatnych nakładów inwestycyjnych.
67
Negatywny stan sfery infrastrukturalnej jest silnie zauważalny w percepcji społeczności
lokalnej OR. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych na potrzeby niniejszego
opracowania jednoznacznie wskazują na szereg problemów związanych ze stanem przestrzeni
publicznej, niedostatecznym rozwojem infrastruktury lub jej zaawansowaną degradacją.
Znamienne, iż ponad 37,68% mieszkańców nadal uważa zasadniczo przestrzeń OR za
zaniedbaną. (zob. Tabela 27.).
Tabela 30. Ocena przestrzeni obszaru rewitalizowanego w percepcji mieszkańców wybrane wyniki badań terenowych na OR w 2016 roku
Pytanie w kwestionariuszu ankiety
% odpowiedzi TAK
% odpowiedzi NIE
37,68%
62,32%
Czy obszar jest zaniedbany (zniszczony,
zdewastowany, brakuje poczucia potrzeby
dbania o części wspólne)?
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych.
W przeprowadzonej analizie użyteczne w wymiarze kognitywnym jest uwzględnienie również
bardziej szczegółowych opinii mieszkańców OR odnoszących się do poszczególnych
elementów infrastruktury dostępnej na tym terenie, które zostały syntetycznie ujęte w Tabeli
28. Biorąc pod uwagę tylko oceny niedostateczne sformułowane przez mieszkańców można
zauważyć bardzo krytyczną ewaluację przede wszystkim w odniesieniu do przystosowania
infrastruktury do potrzeb osób starczych i niepełnosprawnych (34,41% negatywnych
wskazań), czystości powietrza (33,06% negatywnych wskazań), stanu budynków (21,73%
negatywnych wskazań) oraz stanu dróg lokalnych (19,44% negatywnych wskazań).
Uwzględniając natomiast jeszcze oceny dostateczne (co również można interpretować jako
wyraz ich krytycznej ewaluacji) wyraźnie widać, iż poważne zastrzeżenia mieszkańców OR
zgłaszane są ponownie wobec stanu budynków mieszkalnych (44,05%), stanu dróg (43,41%
wskazań dostatecznych), ale też niewystarczającej dostępności terenów zielonych (42,26%
wskazań dostatecznych), słabego dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych (38,82% wskazań dostatecznych) oraz słabej dostępności obiektów
sportowych (34,11% wskazań dostatecznych).
68
Tabela 31. Ocena infrastruktury na obszarze rewitalizowanym przez mieszkańców OR wybrane wyniki badań terenowych na OR w 2016 roku
Łącznie oceny
Niedostatecznie
Dostatecznie
niedostateczne i
dostateczne
Stan dróg
19,46%
43,41%
62,87%
Dostępność placów zabaw
15,65%
33,51%
49,16%
Dostępność terenów zielonych
14,36%
42,26%
56,62%
Dostępność obiektów sportowych
17,35%
34,11%
51,46%
34,41%
38,82%
73,23%
Stan budynków mieszkalnych
21,73%
44,05%
65,78%
Czystość powietrza
33,06%
29,33%
62,39%
Dostosowanie infrastruktury do
potrzeb osób starszych oraz
niepełnosprawnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych.
Należy jeszcze dodać w tym miejscu, iż w kolejnej części przedmiotowego badania
przeważająca część mieszkańców OR (92,96% wskazań) wyraziła pogląd, iż nie ma
wystarczającej ilości ścieżek rowerowych oraz znacząca część społeczności wskazanego terenu
dostrzega brak wystarczającej ilości dostępnych miejsc parkingowych (81,65% wskazań), co
potwierdza wcześniej zdiagnozowane problemy w oparciu o wykorzystane dane statystyczne.
W rezultacie sfera infrastrukturalna posiada szereg negatywnych atrybutów, które w znaczący
i bezpośredni sposób przyczyniają się do obniżenia poziom życia na OR, a także utrudniają
inicjację dynamicznego rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym. Jednocześnie
utrzymujący się stan rzeczy w analizowanym wymiarze rodzi negatywne konsekwencje
społeczne z uwagi na fakt, iż nieadekwatna do potrzeb społecznych infrastruktura utrudnia
przeciwdziałanie procesom wykluczenia społecznego oraz aktywizację kapitału ludzkiego na
terenie OR. Ponadto w zakresie problemów środowiskowych również ujawnia się szereg
potrzeb wymagających podjęcia określonych działań sanacyjnych i rozwojowych. Należy
69
jednak uwzględnić fakt, iż w tym przypadku konieczne jest powiązanie działań w sferze
w sferze środowiskowej z działaniami w sferze infrastrukturalnej.
PODSUMOWANIE
Przeprowadzona diagnoza umożliwiła identyfikację kluczowych problemów na terenie OR
objętego analizą. Za problem węzłowy można uznać utrzymujące się bezrobocie, które kreuje
szereg różnych zagrożeń zarówno w sferze społecznej, jak również w sferze gospodarczej.
Ponadto ważnym problemem jawią się kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
konieczność rozbudowy i modernizacji infrastruktury OR, w tym infrastruktury związanej
z ochroną środowiska naturalnego lokalnie. W konsekwencji, biorąc pod uwagę skalę
zidentyfikowanych
problemów
oraz
ich
intensywność,
niezbędne
jest
podjęcie
skoncentrowanych działań publicznych umożliwiających wielowymiarową rewitalizację tego
obszaru.
70
5. Rozdział: Strategia rewitalizacji
WIZJA
Obszar Rewitalizowany rozwinie się w wyniku połączenia tradycji i nowoczesności.
Mieszkańcy, wspólnie z lokalnymi władzami uaktywnią endogenny potencjał Obszaru, czym
doprowadzą do jego trwałego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu. Rozwój ten
oparty na współdziałaniu, współdecydowaniu i współodpowiedzialności lokalnej
społeczności odbywać się będzie z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Proces rewitalizacji zakończy się sukcesem jeżeli uda się połączyć endogenny potencjał
miejsca, zakorzeniony w historii i tradycji z nowoczesnym podejściem do rozwoju społecznogospodarczego.
Rozwój oparty na współdziałaniu, współdecydowaniu i współodpowiedzialności doprowadzi
do wzrostu dobrobytu mieszkańców oraz renesansu cywilizacyjnego Obszaru. W rezultacie
Obszar Rewitalizowany odzyska należną mu pozycję w mieście.
Wsparcie dla sektora edukacji (jakościowe, programowe i infrastrukturalne) umożliwi nie tylko
poprawę indywidualnych perspektyw zawodowych mieszkańców, ale także zapewnieni
podstawy trwałości całego projektu planowanych zmian.
Przemiany wspierać będzie konkurencyjna gospodarka. Współdziałanie przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych i władz lokalnych pozwoli wypromować pozytywny wizerunek
Obszaru, jako miejsca przyjaznego biznesowi. W rezultacie na skutek wzrostu lokalnej
przedsiębiorczości oraz napływu inwestorów zewnętrznych powstaną nowe, miejsca pracy
w wyniku czego redukcji ulegnie sfera ubóstwa.
Istotne znaczenie dla podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Obszaru
Rewitalizowanego będzie miała redukcja niskiej emisji, która doprowadzi do poprawy jakości
powietrza. Wzrost zamożności i świadomości ekologicznej mieszkańców sprawi, że przyjazne
środowisku systemy grzewcze staną się powszechne. Rozwój transportu zrównoważonego
poprawi zewnętrzną i wewnętrzną dostępność komunikacyjną Obszaru, a jednocześnie
również przyczyni się do ograniczenia zjawiska niskiej emisji.
71
Kompleksowo przeprowadzona odnowa tkanki mieszkaniowej podniesie standard życia na
Obszarze Rewitalizowanym. Zdekapitalizowanym budynkom i zdegradowanym obszarom
w zależności od potrzeb przywrócone zostanie dawne lub zostaną nadane nowe funkcje.
W rezultacie strefa publiczna stanie się miejscem wypoczynku, rekreacji i integracji.
Reasumując w wyniku inwestycji w infrastrukturę społeczną, gospodarczą, techniczną
i środowiskową wzrośnie poziom kapitału społecznego i ludzkiego, a w konsekwencji również
kapitału
terytorialnego.
Przeprowadzone
działania
zwiększą
atrakcyjność
Obszaru
Rewitalizowanego jako miejsca do życia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Równocześnie współpraca z otoczeniem wzmocni jakość usług świadczonych na rzecz
mieszkańców i przedsiębiorców, co przyczyni się ostatecznie do przyspieszenia rozwoju
Obszaru oraz podniesienia poziomu i jakości życia lokalnej społeczności.
Cele rewitalizacji i kierunki działań
Zdefiniowane
cele
rewitalizacji
oraz
wyznaczone
kierunki
działań
odpowiadają
zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym. W ramach zdefiniowanego celu zostały
wyznaczone kierunki działań i zaproponowane typy przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Projekty
rewitalizacyjne wpisują się w przedsięwzięcia rewitalizacyjne, realizując jednocześnie kierunek
działania wpływają na osiągnięcie założonego celu rewitalizacji. Zobrazowana na poniższym
diagramie, przyjęta logika rewitalizacji ma na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych
zjawisk.
Diagram 2. Logika rewitalizacji
Cel
Kierunek działania
Kierunek działania
Działania
rewitalizacyjne
Projekt
Projekt
Źródło: opracowanie własne
72
Kierunek działania
Potrzeby rewitalizacyjne gminy Świebodzice zostały zdiagnozowane na podstawie analizy
mierników rozwoju, warsztatów problemowych z Zespołem ds. Rewitalizacji oraz badania
ankietowego mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji. W odniesieniu do
zidentyfikowanych potrzeb rewitalizacyjnych wyznaczone zostały trzy cele rewitalizacji oraz
odpowiadające im kierunki działań.
Tabela 32. Cele rewitalizacji i kierunki działań
Cel rewitalizacji
Kierunek działań
Wzmacnianie kapitału społecznego obszaru
CEL 1. PODNIESIENIE POZIOMU ŻYCIA
rewitalizowanego
MIESZKAŃCÓW OBSZARU
Zwiększenie bezpieczeństwa obszaru
REWITALIZOWANEGO POPRZEZ DZIAŁANIA
rewitalizowanego w sferze publicznej
W ZAKRESIE INTEGRACJI I AKTYWIZACJI
Edukacja zorientowana na poprawę szans na
SPOŁECZNEJ
rynku pracy mieszkańców obszaru
rewitalizowanego
CEL 2. DYNAMIZACJA POTENCJAŁU OBSZARU
REWITALIZOWANEGO DLA ROZWOJU
Wsparcie dla przedsiębiorczości obszaru
GOSPODARCZEGO ORAZ WZMOCNIENIE
rewitalizowanego
POSTAW PRO PRZEDSIĘBIORCZYCH
Poprawa stanu przestrzeni obszaru
CEL 3. MODERNIZACJA I ROZWÓJ
rewitalizowanego
INFRASTRUKTURY W CELU POPRAWY JEJ
Poprawa dostępności komunikacyjnej OR
FUNKCJONALNOŚCI ORAZ ZWIĘKSZENIA
UŻYTECZNOŚCI DLA SPOŁECZNOŚCI
Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru
OBSZARU REWITALIZOWANEGO
rewitalizowanego poprzez rozwój kluczowej
infrastruktury
Źródło: opracowanie własne.
Zasadniczym priorytetem realizowanego procesu rewitalizacji dla wyznaczonego obszaru
w gminie Świebodzice jest przede wszystkim podniesienie poziomu życia jego mieszkańców
oraz stworzenie trwałych podstaw dla wielowymiarowego rozwoju lokalnego. Realizacja tak
nakreślonej wizji opiera się na przyjętym partycypacyjnym modelu diagnozowania kluczowych
problemów oraz następnie definiowania na tej podstawie celów i działań wspólnie
z wszystkimi głównymi interesariuszami procesu rewitalizacji. Logika takiego podejścia opiera
73
się bowiem na założeniu, iż inicjacja niezbędnych przemian oraz trwałość spodziewanych
efektów wymagają oddolnej aktywności samej społeczności lokalnej w oparciu o autentyczną
jej identyfikację z proponowanymi działaniami sanacyjnymi. W rezultacie następuje niezbędna
akumulacja kapitału społecznego wokół planowanych do realizacji zadań wraz z ich adekwatną
legitymizacją społeczną.
Wypracowane cele i kierunki działań procesu rewitalizacji dla wyznaczonego obszaru w gminie
Świebodzice mają charakter holistyczny i spójny wewnętrznie oraz korelują bezpośrednio
z realnymi potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców. Ich realizacja przyczyni się nie tylko do
szerszego wykorzystania endogennego potencjału obszaru rewitalizowanego, ale także
maksymalizacji korzyści z posiadanych lokalnie zasobów i korzystnych atrybutów.
Przede wszystkim przeprowadzenie procesu rewitalizacji będzie wyraźnie niwelowało deficyty
w zakresie formowania i aktywizacji lokalnego kapitału ludzkiego. Dlatego też proces ten
powinien wykreować sprzyjające warunki dla dalszego rozwoju organizacji pozarządowych
zdolnych do efektywnego działania na rzecz społeczności lokalnej (przy jej też czynnym
udziale). W efekcie umożliwi to znaczące zmniejszenie w wymiarze jakościowym i ilościowym
skali procesu wykluczenia społecznego wynikającego z przyczyn ekonomicznych (związanych
przede wszystkim z bezrobociem), kulturowych i behawioralnych oraz etnicznych
(w odniesieniu do społeczności romskiej funkcjonującej na terenie OR). Jednocześnie takie
podejście do zidentyfikowanych problemów pozwoli na wykorzystanie lokalnej energii
mieszkańców obszaru rewitalizowanego zarówno w sferze ich aktywności zawodowej, jak
również społecznej, w tym szczególnie przyczyni się pozytywnie do rozwoju najmłodszej części
lokalnych zasobów ludzkich. W tym kontekście należy wyeksponować także poprawę szeroko
rozumianego bezpieczeństwa jako istotnego efektu procesu rewitalizacji. Poczucie stabilizacji
(w wymiarze ekonomicznym i socjalnym), a także w wymiarze porządku publicznego oraz
jednocześnie poprawa infrastruktury bezpieczeństwa (technicznej i instytucjonalnej) pozwolą
na stworzenie na tym obszarze właściwych warunków dla jego zrównoważonego rozwoju.
Jednocześnie poprawa sytuacji w zakresie szerokorozumianego bezpieczeństwa przyczyni się
do eliminacji lub przynajmniej redukcji negatywnych zachowań wyrażających się m.in.
działaniami przestępczymi czy też niszczeniem wspólnej infrastruktury. Zwłaszcza
wykreowanie wsparcia i zaangażowania lokalnej społeczności w zakresie przeciwdziałania
niepożądanym społecznie postawom będzie niezwykle wartościowe dla podniesienia
74
bezpieczeństwa OR. Dlatego też tak ważnym rezultatem procesu rewitalizacji w sferze
społecznej będzie również wzmocnienie sektora edukacji (jakościowe, programowe
i infrastrukturalne) na tym obszarze, umożliwiające nie tylko poprawę indywidualnych
perspektyw zawodowych mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, eliminację z przestrzeni
publicznej negatywnych wzorców zachowania, ale także zapewnienie podstaw dla trwałości
całego projektu planowanych tutaj niezbędnych zmian. Skuteczna edukacja, także w wymiarze
zawodowym, jest bowiem warunkiem podstawowym dla zmniejszenia skali niepożądanych
społecznie postaw oraz działań. Wzrost bowiem świadomości związanej ze szkodliwością
uzależnień czy też wzrost świadomości proekologicznej będą skutkowały pozytywnymi
rezultatami w długim okresie.
Niezwykle ważnym rezultatem procesu rewitalizacji będzie niewątpliwie wykreowanie
sprzyjających warunków dla rozwoju lokalnego sektora przedsiębiorstw. Z uwagi na jego rolę
jako fundamentu stabilności materialnej i źródła dobrobytu mieszkańców (poprzez
zwiększoną liczbę dostępnych miejsc pracy), dynamizacja działania lokalnych firm, zwiększenie
ich populacji oraz szersze zdywersyfikowanie profilu ich działalności (w tym zwłaszcza rozwój
usług lokalnych) będą stanowiły kluczowy fundament funkcjonowania tego obszaru w długim
okresie. Ponadto w wyniku rewitalizacji wzmocnieniu ulegnie lokalny sektor handlu
detalicznego
umożliwiającego
prowadzenie
tego
rodzaju
działalności
niewielkim
przedsiębiorstwom z sektora MMSP. Wraz z poprawą sfery edukacyjnej (szczególnie
w wymiarze zawodowym) możliwe stanie się także nie tylko pełniejsze dostosowanie
kwalifikacji lokalnych pracowników do potrzeb przedsiębiorstw, ale także samo
upowszechnienie postaw pro przedsiębiorczych. Te zamierzania będą mogły być zrealizowane
w oparciu o prognozowany zwiększony dostęp do usług wspierających działalność
przedsiębiorstw na obszarze rewitalizowanym, w tym utworzony lokalny inkubator
przedsiębiorczości oraz wdrożony skuteczny system zachęt inwestycyjnych (uwzględniający
wykreowanie lokalnej strefy przedsiębiorczości). W tym kontekście szczególnie ważnym
rezultatem będzie również ogólna poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz klimatu
inwestycyjnego na obszarze rewitalizowanym.
Proces rewitalizacji w bezpośredni sposób przyczyni się do znaczącej poprawy infrastruktury
lokalnej. Korzystne zmiany będą obserwowane w odniesieniu do infrastruktury technicznej
budynków mieszkalnych i publicznych, a także stanu podwórek i przestrzeni pomiędzy
75
budynkami. Rozbudowane i zmodernizowane zostaną również elementy małej architektury
dostępnej w przestrzeni publicznej oraz poprawi się poziom zagospodarowania terenów
zielonych. Ponadto projektowany proces rewitalizacji przyczyni się do dalszego rozwoju
infrastruktury związanej z dystrybucją ważnych usług komunalnych (w tym zwłaszcza poprawi
się dostęp do sieci kanalizacyjnej oraz gazowej), a także zwiększeniu ulegnie dostęp do sieci
teleinformatycznej. Istotnym tego przejawem będzie również poprawa przestrzenna
i funkcjonalna obszaru rewitalizowanego dla wszystkich grup społecznych (w tym osób
starszych i niepełnosprawnych) oraz zwiększenie jego dostępności komunikacyjnej. Ponadto
nastąpi niezbędny rozwój infrastruktury dla integracji społecznej poprzez budowę obiektów
umożliwiających realnie podejmowanie wspólnych inicjatyw, zagospodarowanie czasu
wolnego (także przez seniorów) oraz wzajemne współdziałanie lokalne. Służyć temu będą
odpowiednio przygotowane miejsca integracji społecznej w postaci m.in. centrów kultury
i klubów mieszkańców. Dalszy rozwój będzie również możliwy w sferze infrastruktury
edukacyjnej oraz infrastruktury związanej z opieką nad dziećmi. W efekcie wzmocnieniu
ulegną możliwości integracji społecznej oraz przeciwdziałania procesom wykluczenia, a także
powstaną dodatkowe ułatwienia dla prowadzenia działalności gospodarczej wraz ze wzrostem
atrakcyjności inwestycyjnej. Jednocześnie pożądane przeobrażenia zostaną wdrożone
w odniesieniu do rozwoju niezbędnej infrastruktury bezpieczeństwa, obejmujące także
znaczącą poprawę systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz zorganizowanie
efektywnej opieki nad zwierzętami na OR.
Należy wyeksponować fakt, iż bardzo ważnym rezultatem działań rewitalizacyjnych będzie
odczuwalna poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej. Sanacji ulegnie w związku z tym
nie tylko sama jakość dróg i ciągów komunikacyjnych, ale także istotne elementy
infrastruktury towarzyszącej. Odczuwalna będzie poprawa oznakowania dróg oraz ich
parametry techniczne. W rezultacie zwiększy się wyraźnie dostępność komunikacyjna obszaru
rewitalizowanego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego na tym terenie. Ponadto zmiany te
korzystnie wpłyną na rozwój transportu zbiorowego, a przez to także przyczynią się do
większej mobilności mieszkańców i wykorzystania możliwości zatrudnienia w oddalonych
centrach aktywności ekonomicznej (zwłaszcza poprawie ulegną możliwości dojazdów do SSE
Wałbrzycha i Świdnicy). Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej przyczyni się
wreszcie do lepszego zaspokojenia potrzeb transportowych lokalnych przedsiębiorstw.
76
Sanacja obszaru rewitalizowanego w gminie Świebodzice będzie implikowała także
wystąpienie szeregu pozytywnych efektów dla środowiska naturalnego. Modernizacja i rozwój
infrastruktury cechującej się znacznie lepszymi parametrami technicznymi wpłynie korzystnie
na stan lokalnego środowiska naturalnego oraz znacząco obniży koszty eksploatacyjne
istniejącej infrastruktury. Przede wszystkim zwiększona efektywność termiczna budynków
mieszkalnych i publicznych zapewni pożądany komfort użytkowania, a także optymalizację
nakładów
związanych
z
konsumpcją
energii
cieplnej.
Ponadto
implementacja
proekologicznych rozwiązań (technicznych i organizacyjnych) przyczyni się bezpośrednio do
niższej emisji substancji niebezpiecznych (w tym zwłaszcza CO2), a przez to do poprawy jakości
powietrza na obszarze rewitalizowanym. Jednocześnie dalszy rozwój infrastruktury
dystrybucji gazu zwiększy w naturalny sposób jego wykorzystanie lokalne, ograniczając w ten
sposób ryzyko stosowania w procesach wytwarzania ciepła (szczególnie w przypadku
gospodarstw domowych) substancji potencjalnie szkodliwych dla środowiska. W ten sposób
zmniejszy się na obszarze rewitalizowanym ryzyko wystąpienia poważnych schorzeń
w lokalnej populacji. Rozwój sieci kanalizacyjnej umożliwi zmniejszenie zanieczyszczenia
lokalnych cieków wodnych oraz poprawi bezpieczeństwo sanitarne OR. Modernizacja
techniczna infrastruktury oświetleniowej na obszarze rewitalizowanym w oparciu o dostępne
dzisiaj nowe ekologiczne technologie pozwoli natomiast na poprawę jakości tego rodzaju
dobra publicznego oraz zmniejszy znacząco koszty jego wytwarzania.
W rezultacie realizacja strategicznej wizji rozwoju obszaru rewitalizowanego w gminie
Świebodzice powinna doprowadzić do znaczącej redukcji zjawisk niepożądanych oraz
osiągnięcia trwałej równowagi pomiędzy wszystkimi kluczowymi sferami jego funkcjonowania
(społeczną, gospodarczą i infrastrukturalną). W ten sposób możliwe będzie zapewnienie
stabilnego i zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego.
Obszar rewitalizowany powinien stać się w konsekwencji dogodnym miejscem do życia,
rozwoju osobistego oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
CEL 1. PODNIESIENIE POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW OBSZARU
REWITALIZOWANEGO POPRZEZ DZIAŁANIA W ZAKRESIE INTEGRACJI
I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
Kluczowym celem działań rewitalizacyjnych na wskazanym obszarze jest bez wątpienia wzrost
poziomu życia jego mieszkańców. Wielowymiarowa poprawa sytuacji w zakresie kondycji
77
ekonomicznej gospodarstw domowych, pełniejszego zaspokajania ich potrzeb, stabilizacji
i bezpieczeństwa jest priorytetem budowy trwałych postaw dla dynamicznego rozwoju
lokalnego.
Realizacja tak określonego celu wymaga holistycznego podejścia w odniesieniu do
zdefiniowanych kierunków działań oraz włączenia społeczności lokalnej w implementację
planowanych zmian rewitalizacyjnych. Dla osiągnięcia przedmiotowego priorytetu niezbędna
jest bowiem inkluzja społeczna i budowa kapitału społecznego lokalnie umożliwiająca
wykorzystanie naturalnej energii mieszkańców w procesie implementacji pożądanych zmian.
Należy przy tym zauważyć, iż kluczowym zagrożeniem dla obszaru rewitalizowanego, jak
pokazała przygotowana diagnoza, jest znaczące ryzyko poszerzenia skali procesu wykluczenia
społecznego na tym terenie (w wyniku utrzymującego się bezrobocia, ubóstwa czy też ryzyka
uzależnień). Stąd też działania publiczne muszą zostać skoncentrowane w dużej mierze na
odwróceniu tych negatywnych tendencji.
Przeciwdziałanie wykluczeniu, w tym walka z ubóstwem, muszą zatem opierać się na inicjacji
zdywersyfikowanych
działań
w
różnych
obszarach
funkcjonalnych.
Obok działań
skoncentrowanych na indukcji lokalnego wzrostu gospodarczego, który przyczyni się do
poprawy sytuacji na rynku pracy (a przez to zapewni podstawy stabilizacji materialnej
społeczności lokalnej), konieczna jest przemyślana aktywność w zakresie ochrony socjalnej
najbardziej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem gospodarstw domowych. Ochrona ta nie
może być jednak katalizatorem bierności i apatii społecznej oraz zawodowej, ale musi kreować
skuteczne
bodźce
(przy
adekwatnym
wsparciu)
do
aktywnego
poszukiwania
i wykorzystywania szans przez osoby zagrożone ryzykiem wykluczenia. Ponadto konieczne jest
podjęcie działań na rzecz inkluzji społeczności romskiej zamieszkującej na terenie OR. Szersza
integracja mniejszości etnicznej z lokalną społecznością może w istotnym stopniu redukować
zagrożenia oraz ryzyka wynikające z jej izolacji, a także wspierać budowę zdywersyfikowanego
kapitału ludzkiego. Z tego powodu konieczne jest także przystosowanie lokalnej sfery
edukacyjnej, a przez to także społeczności obszaru rewitalizowanego, do potrzeb i wyzwań
kreowanych przez współczesną gospodarkę. Kształcenie (zwłaszcza o profilu zawodowym)
w korelacji z potrzebami przedsiębiorstw zarówno dzieci i młodzieży, jak również atrakcyjna
oferta edukacyjna skierowana do osób dorosłych w ramach wdrożenia modelu uczenia się
przez całe życie stanowi klucz do poprawy sytuacji na obszarze rewitalizowanym.
78
Należy dodać, iż osiągnięcie przedmiotowego celu wymaga inwestycji w zakresie rozwoju
lokalnej infrastruktury społecznej, w tym dalszego rozwoju sprawnych i nowoczesnych
organizacji pozarządowych. Ponadto warunkiem podstawowym dla realizacji tak
zdefiniowanego naczelnego priorytetu jest konieczność zapewnienia ładu i porządku
publicznego na obszarze rewitalizowanym. Pewność i poczucie osobistego bezpieczeństwa
oraz poszanowania dostępnej lokalnie infrastruktury (rozumianej także jako dobro publiczne)
pozwala na inicjację poważnych przeobrażeń na terenach problemowych. W tym celu
konieczne jest także wzmocnienie adekwatnych służb publicznych oraz wykreowanie
potrzebnych społecznie instytucji.
W rezultacie osiągnięcie tak złożonego celu wymaga realizacji adekwatnych działań
na obszarze rewitalizowanym, które będą adresowane do konkretnych już wiązek
problemowych. W szczególności na podstawie przygotowanej diagnozy wraz z udziałem
interesariuszy procesu rewitalizacji określono dla realizacji wskazanego celu trzy zasadnicze
kierunki działań odnoszące się do wzmacniania kapitału społecznego poprzez jego integrację
i aktywizację, podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz poprawę jakości i dostępności
edukacji na poziomie lokalnym.
Tabela 33. Skala potrzeb rewitalizacyjnych
Kierunki działań
Skala potrzeb(średnia, duża, bardzo duża)
Wzmacnianie kapitału społecznego obszaru
Bardzo duża
rewitalizowanego
Zwiększenie bezpieczeństwa obszaru
Duża
rewitalizowanego w sferze publicznej
Edukacja zorientowana na poprawę szans na
rynku pracy mieszkańców obszaru
Bardzo duża
rewitalizowanego
Źródło: opracowanie własne.
1. Kierunek działania: Wzmacnianie kapitału społecznego obszaru rewitalizowanego:
a) Reintegracja
osób
zagrożonych
ubóstwem
w szczególności z powodu bezrobocia i uzależnień;
79
i
wykluczeniem
społecznym,
b) Wsparcie dla działań aktywizujących skierowanych do mieszkańców obszaru
rewitalizowanego, w tym w zakresie podejmowania zatrudnienia;
c) Wsparcie dla istniejących instytucji pozarządowych działających na obszarze
rewitalizowanym;
d) Przeciwdziałanie patologicznym wzorcom zachowań, w tym zwłaszcza wynikającym
z uzależnień i przemocy domowej;
e) Podniesienie świadomości młodzieży obszaru rewitalizowanego w zakresie zagrożeń
wynikających z uzależnień np. poprzez stworzenie specjalistycznych poradni;
f) Wsparcie dla inkluzji społecznej mniejszości romskiej.
Przeprowadzona dla wyznaczonego obszaru diagnoza jednoznacznie wykazała szereg słabości
lokalnego kapitału społecznego. Z uwagi na fakt, iż kapitał ten pełni fundamentalną rolę
w całokształcie procesu rewitalizacji (i de facto może przesądzić w długim okresie o jego
powodzeniu) konieczne jest silne skoncentrowanie działań na wzmocnieniu tkanki społecznej
na obszarze rewitalizowanym. W związku z tym kierunkiem priorytetowym interwencji
publicznej powinny być działania zmierzające do eliminacji lub znaczącej reedukacji skali
zjawiska wykluczenia społecznego oraz ubóstwa na obszarze rewitalizowanym. W tej grupie
aktywności podejmowanej przez liderów procesu rewitalizacji konieczna jest zwłaszcza
koncentracja na wsparciu reintegracyjnym dla osób pozostających długotrwale bez pracy
(w tym z najniższymi kwalifikacjami) oraz osób uzależnionych. Wskazane grupy społeczne –
biorąc pod uwagę charakter problemów źródłowych – są zwykle najbardziej narażone na
pozostawianie poza głównym nurtem aktywności społecznej na danym obszarze. Ponadto
w ramach przedmiotowego działania konieczne jest wsparcie wszelkich inicjatyw mających na
celu aktywizację mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Wyzwolenie endogennej energii
jest niezbędne do osiągnięcia także innych celów zaprojektowanych w procesie zmian.
Jednocześnie
pozwoli
to
na
współodpowiedzialności
za
stan
wzmocnienie
oraz
lokalnej
funkcjonowanie
tożsamości
obszaru
i
poczucia
rewitalizowanego.
Przedmiotowy kierunek działań w związku z tym musi również uwzględniać konieczność
inkluzji społeczności romskiej do lokalnego systemu społecznego. Integracja wskazanej
mniejszości etnicznej przyczyni się bowiem nie tylko do eliminacji zjawisk niepożądanych, ale
80
także budowy harmonii społecznej oraz wykorzystania potencjału tej części lokalnego kapitału
ludzkiego.
Osiągnięcie wymaganej i oczekiwanej skuteczności powyższych działań wymaga jeszcze
komplementarnej wobec nich dodatkowej aktywności liderów procesu rewitalizacji. Przede
wszystkim konieczne jest rozbudowanie infrastruktury instytucjonalnej w sferze społecznej
poprzez wsparcie dla istniejących oraz rozwój nowych podmiotów pozarządowych
działających ze społecznością lokalną i na jej rzecz. Efektywnie operujące lokalnie organizacje
koncentrujące oraz inicjujące oddolne inicjatywy ludności umożliwiają poprzez realizację
zgłaszanych projektów informacyjno-edukacyjnych i doradczych stymulowanie pożądanych
społecznie postaw, w tym także budowę świadomości proekologicznej. W ten sposób możliwe
stanie się podejmowanie realnych działań profilaktycznych redukujących skalę problemów
w sferze społecznej i infrastrukturalnej.
Ponadto za kluczową należy uznać wiązkę działań skoncentrowanych na podniesieniu
świadomości dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń wynikających z uzależnień (od alkoholu,
narkotyków) i ich destrukcyjnego wpływu na życie nie tylko w wymiarze zdrowotnym, ale także
w wymiarze zawodowym. Jednocześnie realizacja przedmiotowego działania przyczyni się do
eliminacji patologicznych wzorców zachowań, które mogą wynikać z przemocy domowej
i innych destrukcyjnych społecznie postaw. W tym celu konieczne jest także rozbudowanie
infrastruktury społecznej np. poprzez stworzenie specjalistycznych poradni lub punktów
konsultacyjnych oferujących adekwatną pomoc osobom potrzebującym.
2. Kierunek działania: Zwiększenie bezpieczeństwa obszaru rewitalizowanego w sferze
publicznej:
a) Rozwój infrastruktury technicznej bezpieczeństwa publicznego, w tym systemów
monitoringu;
b) Wsparcie dla lokalnych służb bezpieczeństwa i porządku publicznego;
c) Wsparcie dla tworzenia instytucji eliminujących niepożądane zachowania społeczne w
wyniku nadmiernej konsumpcji alkoholu, w szczególności poprzez stworzenie izby
wytrzeźwień;
81
d) Aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie przeciwdziałania aktom wandalizmu
i niszczenia wspólnego mienia.
Poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej jest warunkiem koniecznym dla inicjacji
realnych przeobrażeń obszaru podlegającego rewitalizacji. Z uwagi na fakt, iż przygotowana
diagnoza wykazała poważne deficyty w tym zakresie w postaci licznych wykroczeń, aktów
agresji i wandalizmu, braku poszanowania istniejącej infrastruktury na tym terenie, konieczne
jest podjęcie adekwatnych działań eliminujących z przestrzeni publicznej tego rodzaju
incydenty. Należy dodać w tym miejscu, iż odpowiedni poziom bezpieczeństwa nie tylko
przyczynia się do poprawy sytuacji w sferze społecznej, ale ma również swoje konsekwencje
dla prowadzonej działalności gospodarczej.
W konsekwencji niezwykle ważnym polem działań w ramach strategii rewitalizacji musi stać
się rozwój infrastruktury technicznej bezpieczeństwa. Dostępne badania empiryczne
wskazują, iż rozwój instalacji systemów monitoringu w przestrzeni publicznej wyraźnie
zmniejsza ilość przypadków naruszenia norm prawnych i współżycia społecznego, działając też
jako efektywny instrument prewencyjny. Ponadto dalsze nakłady wzmacniające lokalne służby
bezpieczeństwa i porządku publicznego są niezbędne dla wygenerowania efektów synergii
z
inwestycjami
w
rozwój
infrastruktury
technicznej
bezpieczeństwa
obszaru
rewitalizowanego. Jednocześnie konieczne jest wsparcie budowy instytucji redukujących
niepożądane społecznie zachowania. Z uwagi na liczne przypadku występowania zakłóceń
porządku publicznego, które są następstwem nadmiernej konsumpcji alkoholu wydaje się,
iż konieczne jest stworzenie izby wytrzeźwień na terenie OR.
Należy
także
przeciwdziałania
wyeksponować
aktom
konieczność
niszczenia
wspólnej
aktywizacji
mieszkańców
infrastruktury.
w
zakresie
Zwiększenie
poziomu
współodpowiedzialności społeczności lokalnej (poprzez działania edukacyjne zorientowane na
wzmacnianie tożsamości lokalnej) za stan i jakość przestrzeni obszaru rewitalizowanego może
stanowić kluczowe działanie wspomagające poprawę bezpieczeństwa na tym terenie.
3. Kierunek działania: Edukacja zorientowana na poprawę szans na rynku pracy
mieszkańców obszaru rewitalizowanego:
82
a) Podniesienie jakości lokalnych usług edukacyjnych, ich atrakcyjności (poprzez
tworzenie specjalistycznych pracowni tematycznych) oraz dostosowane do wymogów
rynku pracy, zwłaszcza wsparcie dla szkolnictwa zawodowego;
b) Poszerzenie oferty zająć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży;
c) Podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizowanego, w tym
dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz wdrożenie i popularyzacja modelu
kształcenia przez całe życie osób dorosłych;
d) Podniesienie świadomości lokalnej społeczności w zakresie roli edukacji młodzieży
w dalszym rozwoju zawodowym i obywatelskim oraz eliminacja zjawiska dziedziczenia
aspołecznych postaw w rodzinach;
e) Podniesienie świadomości lokalnej społeczności w sferze działań proekologicznych
i środowiskowych.
Edukacja
jest
niewątpliwie
podstawą
dla
implementacji
wszelkich
poważnych
i kluczowych zmian w perspektywie długoterminowej. Dlatego też dążenie do osiągnięcia
trwałych i pożądanych przeobrażeń obszaru rewitalizowanego musi bazować na wzmocnieniu
tego sektora zarówno w wymiarze infrastrukturalnym, jak również w wymiarze
programowym.
Należy podkreślić, iż efektywna edukacja stanowi zasadniczy element w pakiecie działań
przeciwdziałających
wykluczeniu
społecznemu.
Możliwość
podniesienia
kwalifikacji
zawodowych oraz dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorstw kreuje realne szanse na
podjęcie pracy, a przez to pozyskanie stabilnych źródeł dochodu niezbędnych do zaspokojenia
podstawowych potrzeb bytowych i społecznych. Jest to szczególnie istotne w kontekście
wyzwań kreowanych przez współczesny rynek pracy. Zmiany popytu przedsiębiorstw na
określony typ kwalifikacji zawodowych wymuszają daleko idącą elastyczność po stronie
pracobiorców oraz gotowość do stałej adaptacji. Z tego względu wsparcie systemu edukacji na
obszarze rewitalizowanym, które umożliwi wdrożenie modelu kształcenia mieszkańców
(zwłaszcza osób pozostających bez pracy) „uczenia się przez całe życie” jest bezwzględnie
konieczne.
83
Osiągnięcie wskazanych rezultatów wymaga wsparcia dla stworzenia nowych instytucji
edukacyjnych oraz poszerzenia oferty dydaktycznej o nowe specjalności w istniejących
placówkach edukacyjnych (umożliwiające zdobycie kwalifikacji atrakcyjnych i poszukiwanych
przez pracodawców). Zwłaszcza pożądane na obszarze rewitalizowanym jest zapewnienie
możliwości kształcenia zawodowego. Przygotowana diagnoza dla obszaru rewitalizowanego
pokazała z jednej strony zaawansowaną atrofię tego rodzaju kwalifikacji na OR, ale z drugiej
strony nadal występujący lokalnie popyt na ten profil kompetencji. Stąd też konieczne jest
wsparcie tworzenia nowych szkół zawodowych oraz wyposażenie działających obecnie
instytucji edukacyjnych w nowe zasoby (np. tematyczne pracownie szkolne). Ponadto
niezwykle pożądane jest wsparcie zorientowane na poszerzenie oferty zajęć pozaszkolnych
oraz
zwiększenie
ich
atrakcyjności
poprzez
wykorzystanie
nowoczesnych
metod
dydaktycznych. Dodatkowe zajęcia pozwalają na dynamiczny rozwój często unikalnych
kompetencji oraz wrodzonych predyspozycji w określonych obszarach kompetencyjnych,
a przez to wzmocnią potencjał lokalnych zasobów pracy.
Działania w obszarze edukacji powinny również zmierzać do podniesienia świadomości dzieci
i młodzieży w odniesieniu do wpływu nauki na ich przyszłą pozycję zawodową oraz społeczną.
Jednocześnie aktywność ta przyczyni się do eliminacji postaw antyspołecznych i dziedziczenia
w rodzinach negatywnych modeli zachowania. Warto również dodać, iż działania edukacyjne
powinny wspierać kreowanie postaw proekologicznych, wzmacniając świadomość
fundamentalnej roli, jaką odgrywa dbałość o stan środowiska naturalnego lokalnie.
Konkludując można stwierdzić, iż wzmocnienie sektora edukacji na obszarze rewitalizowanym
jest kluczowe w perspektywie długookresowej w kontekście rozwoju dzieci i młodzieży oraz
osób dorosłych. Właściwa edukacja na wszystkich dostępnych tutaj poziomach nauczania,
prowadzona z wykorzystaniem atrakcyjnych i nowoczesnych środków przekazu wiedzy jest
w istocie rzeczy inwestycją w przyszłość obszaru rewitalizowanego. Stopa zwrotu z tak
pojmowanej inwestycji jest wielokrotnie większa aniżeli bieżące nakłady potrzebne do jej
funkcjonowania i rozwoju.
84
CEL 2. DYNAMIZACJA POTENCJAŁU OBSZARU REWITALIZOWANEGO DLA
ROZWOJU GOSPODARCZEGO ORAZ WZMOCNIENIE POSTAW PRO
PRZEDSIĘBIORCZYCH
Sprawnie funkcjonujący lokalny system gospodarczy jest niezbędny dla poprawy jakości życia
mieszkańców obszaru rewitalizowanego oraz budowy dobrobytu w długim okresie. Ponadto
efektywność tkanki gospodarczej przekłada się na możliwość zaspokajania potrzeb
społeczności lokalnej w zakresie dostępu do niezbędnych dóbr publicznych finansowanych
przez jednostki samorządowe. Od kondycji lokalnych przedsiębiorstw zależy bowiem w dużej
mierze poziom wpływów do budżetu gminy generowany przez firmy (poprzez system
podatkowy), a w konsekwencji potencjał gminy do podejmowania działań rozwojowych
i naprawczych, także na terenie OR. Jednocześnie zdolność do utrzymania wzrostu
gospodarczego walnie przyczynia się do redukcji skali wykluczenia społecznego oraz innych
niepożądanych zjawisk społecznych, a zatem wpływa na osiągnięcie ważnych celów
przypisanych do sfery społecznej oraz infrastrukturalnej.
Rozwój gospodarczy obszaru rewitalizowanego rozumiany powinien być w planowanych
działaniach sanacyjnych jako długofalowy proces przemian dokonujących się w lokalnym
systemie ekonomicznym; przy czym proces ten dotyczy zarówno zmian ilościowych (np.
wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, dochodów), jak i towarzyszących im zmian
o charakterze jakościowym (zmiany organizacji przedsiębiorstw, nowe profile działalności firm
lokalnych, dostosowania kompetencyjne pod stronie pracobiorców). Równocześnie lokalna
gospodarka, aby się rozwijać musi ulepszać materialne i osobowe czynniki produkcji. Wymaga
też stałej akumulacji kapitału, nowych inwestycji, permanentnego doskonalenia ludzkich
umiejętności i wdrażania postępu technicznego.
Podstawą każdego systemu gospodarczego jest natomiast sektor przedsiębiorstw małych
i średnich, które przesądzają o strukturze lokalnej sfery ekonomicznej oraz koniunkturze na
lokalnym rynku pracy. Przeprowadzona diagnoza ujawniła jednak, iż na obszarze
rewitalizowanym utrzymuje się szereg barier utrudniających prowadzenie działalności
gospodarczej, a przez to wzrost populacji lokalnych firm. Z tego względu konieczne jest
podjęcie aktywnych działań publicznych zmierzających do wykreowania warunków
sprzyjających powstawaniu nowych firm oraz umacnianiu pozycji rynkowej już działających
podmiotów gospodarczych. Przemyślane działania władz lokalnych w tym zakresie mogą
85
w znaczący sposób przyczynić się do dynamizacji rozwoju ekonomicznego wskazanego obszaru
oraz budowy jego trwałej pozycji konkurencyjnej.
W związku z tym za konieczne należy uznać działania władz samorządowych obszaru
rewitalizowanego skoncentrowane na zwiększeniu dostępności do specjalistycznych usług
wspierających funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz zakładanie nowych firm. Dlatego też
konieczne jest zapewnienie lokalnym podmiotom możliwości stałych kontaktów z instytucjami
otoczenia biznesu oraz wykreowanie lokalnego inkubatora przedsiębiorczości. W tym
obszarze problemowym powinno to zostać uznane za priorytetowy kierunek interwencji
publicznej. Ponadto należy podejmować systematyczne działania na rzecz zwiększenia
atrakcyjności inwestycyjnej obszaru rewitalizowanego. Przygotowanie adekwatnej oferty
inwestycyjnej stanowi warunek brzegowy dla zwiększenia ilości firm prowadzących działalność
operacyjną na tym obszarze. Istotne jest również zainicjowanie przez władze lokalne
sieciowych form współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. Możliwość efektywnej kooperacji
lokalnych firm jest czynnikiem wzmacniającym ich potencjał do dalszego wzrostu.
Wzmocnienie systemu gospodarczego obszaru rewitalizowanego wymaga również
pobudzenia i kreowania postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców. Wola prowadzenia
działalności gospodarczej, a przez to wzięcie indywidualnej odpowiedzialności za
podejmowane decyzje, stanowi bowiem silny bodziec do wyzwolenia kreatywności
i zaradności mieszkańców, a jednocześnie może być źródłem satysfakcji z sukcesu osobistego,
co generuje szereg pozytywnych implikacji także w sferze społecznej na wskazanym obszarze.
Wzmocnienie wiedzy mieszkańców obszaru rewitalizowanego odnośnie możliwości
prowadzenia działalności gospodarczej może być katalizatorem powiększenia liczby firm
działających lokalnie. Ponadto takie działania umożliwią szerszą dywersyfikację profilu
działalności przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza korzystnie wpłynął na rozwój sektora usług, co
przyczyni się do lepszego zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej. Interwencja publiczna
w tej sferze powinna także koncentrować się na tworzeniu dogodnych warunków
infrastrukturalnych umożliwiających rozwój działalności gospodarczej. Szczególnych nakładów
inwestycyjnych wymaga wsparcie rozwoju lokalnej infrastruktury handlowej.
W rezultacie osiągnięcie tak zdefiniowanego celu wymaga realizacji adekwatnych działań
na obszarze rewitalizowanym. Za szczególnie istotną przyjęto zagregowaną grupę działań
zmierzających do wsparcia dla lokalnego sektora przedsiębiorczości.
86
Tabela 34. Skala potrzeb rewitalizacyjnych
Kierunki działań
Skala potrzeb (średnia, duża, bardzo duża)
Wsparcie dla przedsiębiorczości obszaru
Bardzo duża
rewitalizowanego
Źródło: opracowanie własne
1. Kierunek działania: Wsparcie dla przedsiębiorczości obszaru rewitalizowanego:
a) Poprawa dostępności do usług wspierających przedsiębiorstwa; w tym utworzenie
lokalnego inkubatora przedsiębiorczości;
b) Budowa systemu lokalnych zachęt dla tworzenia nowych przedsiębiorstw MMŚP
i rozwoju już istniejących podmiotów gospodarczych MMŚP (oraz miejsc pracy);
c) Wsparcie postaw przedsiębiorczych, w tym zwłaszcza w sektorze usługowym;
d) Wsparcie
dla
dywersyfikacji
profili
działalności
gospodarczej
na
obszarze
rewitalizowanym;
e) Promocja współpracy firm z obszaru rewitalizowanego;
f) Wsparcie dla rozwoju lokalnej infrastruktury handlowej (targowisko);
Wsparcie dla przedsiębiorstw oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności
gospodarczej powinno obejmować przede wszystkim poprawę dostępności do niezbędnych
usług specjalistycznych (prawnych, księgowych, finansowych). Z tego względu niezwykle
przydatnym instrumentem pobudzania lokalnej przedsiębiorczości może być utworzenie na
obszarze rewitalizowanym lokalnego inkubatora przedsiębiorczości. Instytucja ta mogłaby
pełnić wiodącą rolę w zakresie dystrybucji kluczowych usług okołobiznesowych i w ten sposób
stymulować rozwój sektora przedsiębiorstw. W połączeniu z wykreowaniem lokalnego
systemu zachęt (finansowych i pozafinansowych) dla tworzenia nowych firm oraz atrakcyjnej
oferty inwestycyjnej możliwa stanie się dyfuzja przedsiębiorczości w zdecydowanie szerszej
skali na obszarze rewitalizowanym oraz wykreowanie lokalnych centrów aktywności
ekonomicznej. Szczególnym polem wsparcia powinien stać się sektor usługowy, który
wykazuje na terenie OR znaczące deficyty (implikując brak możliwości reakcji na popyt
zgłaszany przez społeczność lokalną). Dlatego konieczne są także realne działania zamierzające
87
do wsparcia dywersyfikacji profilu działalności lokalnych firm. W rezultacie niezbędne jest
podjęcie działań ukierunkowanych na zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych
mieszkańców tego terenu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. W tym
kontekście niezwykle użyteczne jest położenie nacisku na działania promujące (i informujące)
o formach prowadzenia aktywności rynkowej oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora
MMŚP.
We współczesnych warunkach gospodarowania niezwykle ważne jest także podjęcie działań
publicznych
inicjujących
oraz
wspierających
współpracę
pomiędzy
lokalnymi
przedsiębiorstwami. Liczne efekty synergii wywołane wzajemnym współdziałaniem
podmiotów gospodarczych przyczynią się do wzmocnienia konkurencyjności OR. Ponadto
wsparcie dla lokalnej infrastruktury handlowej (modernizacja i rozwój targowiska) powinno
stać się priorytetowym działaniem z uwagi na zagrożenia kreowane przez dominację handlu
wielkopowierzchniowego.
CEL 3. MODERNIZACJA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY W CELU POPRAWY JEJ
FUNKCJONALNOŚCI ORAZ ZWIĘKSZENIA UŻYTECZNOŚCI DLA SPOŁECZNOŚCI
OBSZARU REWITALIZOWANEGO
Kluczowym polem interwencji publicznej w procesie rewitalizacji wskazanego obszaru jest
niewątpliwie sfera infrastrukturalna. Bez odpowiednio rozwiniętej i zmodernizowanej
infrastruktury (w różnych jej wymiarach) nie jest możliwe osiągnięcie założonych priorytetów
w innych sferach funkcjonowania tego obszaru.
Opracowana diagnoza wykazała, iż na terenie obszaru rewitalizowanego ujawniają się liczne
potrzeby związane z wielowymiarową poprawą i rozbudową dostępnej tutaj infrastruktury.
Przede wszystkim konieczne jest podjęcie działań skoncentrowanych na modernizacji licznych
obiektów budowlanych (budynków publicznych i budynków mieszkalnych). Skala bowiem
degradacji tkanki materialnej na tym terenie jest znacząca i wymaga pilnych nakładów
finansowych. Utrzymujący się obecnie stan infrastruktury budowlanej znacząco obniża
komfort jej użytkowania oraz generuje poważne koszty. Warto jednak podkreślić, iż obok
nakładów przeznaczanych na przywrócenie funkcjonalności budynków, zapewnienie ich
bezpiecznej eksploatacji oraz poprawę parametrów energetycznych, konieczne jest także
przystosowanie obiektów budowlanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.
Liczne bariery architektoniczne utrudniają dostęp do instytucji publicznych wskazanym
88
grupom oraz zmniejszają wyraźnie komfort życia na obszarze rewitalizowanym. Ponadto
przedmiotowy cel zorientowany jest również na restaurację stanu architektonicznego
i urbanistycznego przestrzeni miejskiej. Postulowane są w związku z tym (zgodnie
z oczekiwaniami samych mieszkańców) nakłady na poprawę stanu i funkcjonalności podwórek
oraz zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy budynkami.
Kluczowym celem w tym obszarze problemowym musi być także zestaw działań
koncentrujących się na rozbudowie infrastruktury sprzyjającej integracji społecznej. Konieczne
jest zatem ponoszenie nakładów inwestycyjnych na budowę świetlic oraz klubów mieszkańca,
a także tworzenie miejsc dla działalności organizacji pozarządowych. Podejście takie umożliwi
podejmowanie w szerszym zakresie wspólnych inicjatyw lokalnych oraz szerszy dostęp do
oferty kulturalnej społeczności lokalnej. W tym zestawie działań konieczne jest również
rozbudowanie i modernizacja infrastruktury edukacyjnej. Wsparcie dla lepszego wyposażenia
istniejących instytucji edukacyjnych, ich rozbudowa (poprzez stworzenie specjalistycznych
pracowni tematycznych w szkołach) oraz tworzenie nowych placówek (zwłaszcza szkół
o profilu zawodowym) stanowi fundament projektowania zmian strukturalnych na obszarze
rewitalizowanym w długim okresie. Ponadto konieczna jest poprawa dostępności do edukacji
i opieki przedszkolnej, która również może być osiągnięta poprzez adekwatne nakłady
inwestycyjne w lokalnym sektorze edukacji.
Ważnym polem interwencji publicznej powinno być także działanie na rzecz zwiększenia
ilościowego i jakościowego zagospodarowanych terenów zielonych. Dostęp do infrastruktury
czasu wolnego oraz rekreacyjnej (dla dzieci, młodzieży, seniorów) należy uznać za ważny
element w strategii podnoszenia jakości życia na obszarze rewitalizowanym oraz zwiększania
jego atrakcyjności.
Zasadniczym polem interwencji publicznej w ramach przedmiotowego celu jest także
konieczność rozbudowy istniejącej sieci dystrybucji usług komunalnych. Zwłaszcza
infrastruktura techniczna związana z kanalizacją wymaga pilnej rozbudowy. Ponadto
konieczne są inwestycje w zakresie rozwoju sieci gazu ziemnego. Jednocześnie nadal są
odczuwalne potrzeby mieszkańców oraz przedsiębiorstw w zakresie dostępu do sieci
teleinformatycznych, w tym do szerokopasmowego Internetu. Z uwagi na specyfikę
współczesnego modelu gospodarowania oraz procesów konkurencji dostęp do infrastruktury
informatycznej jest niezbędny dla osiągnięcia stabilnej pozycji rynkowej.
89
Ponadto ważnym polem aktywności władz publicznych są także dalsze nakłady na rozwój
infrastruktury bezpieczeństwa. Utrzymanie porządku publicznego wymaga inwestycji
w adekwatny sprzęt (m.in. systemy monitoringu) oraz wzmocnienie lokalnych służb.
W ramach wskazanego celu istotne jest również zorganizowanie na terenie OR efektywnej
opieki nad zwierzętami. W tym kontekście należy wyeksponować konieczność także
zmodernizowania infrastruktury oświetleniowej, umożliwiając w ten sposób zwiększenie
bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.
Priorytetem w ramach poprawy stanu infrastruktury na obszarze rewitalizowanym
z naturalnych względów jest również konieczność modernizacji i poprawy jakości dróg oraz
ciągów komunikacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Bez zapewnienia
odpowiedniej dostępności, a zatem możliwości wykorzystania środków transportu drogowego
(publicznego i prywatnego) nie będzie możliwe zdynamizowanie rozwoju gospodarczego,
poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zwiększenie mobilności pracowników oraz wzrost
jakości życia mieszkańców. Specyfika lokalizacji OR wymaga także znaczącej poprawy połączeń
komunikacyjnych z lokalnymi centrami aktywności ekonomicznej (zwłaszcza ważne są
połączenia ze SSE w Wałbrzychu i Świdnicy).
Należy podkreślić, iż osiągnięcie standardów zrównoważonego rozwoju na obszarze
rewitalizowanym wymaga również inwestycji w infrastrukturę umożliwiającą poszanowanie
walorów lokalnego środowiska naturalnego. Dlatego też konieczne są nakłady na
termomodernizację budynków, modernizację efektywności kosztowej oświetlenia ulicznego,
wskazaną wcześniej sieć kanalizacyjną oraz sieć dystrybucji gazu ziemnego (uznawanego
generalnie jako paliwo bardziej ekologiczne) oraz rozwój efektywnej infrastruktury odbioru
i selekcji odpadów. Warto podkreślić, iż równolegle do rozwoju „twardej” infrastruktury
w poszczególnych jej wymiarach funkcjonalnych, konieczne są także wdrożenia bardziej
efektywnych modeli organizacji produkcji i dystrybucji lokalnych dóbr publicznych.
W rezultacie osiągnięcie wskazanego celu wymaga realizacji komplementarnych wobec siebie
oraz pozostałych sfer kierunków działań na obszarze rewitalizowanym. Na podstawie
przygotowanej diagnozy wraz z udziałem interesariuszy procesu rewitalizacji określono dla
realizacji wskazanego celu trzy zasadnicze kierunki działań odnoszące się do poprawy stanu
przestrzeni obszaru rewitalizowanego, poprawy dostępności komunikacyjnej oraz poprawy
stanu lokalnego środowiska naturalnego.
90
Tabela 35. Skala potrzeb rewitalizacyjnych
Kierunki działań
Skala potrzeb(średnia, duża, bardzo duża)
Poprawa stanu przestrzeni obszaru
Bardzo duża
rewitalizowanego
Poprawa dostępności komunikacyjnej OR
Duża
Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru
rewitalizowanego poprzez rozwój kluczowej
Bardzo duża
infrastruktury
Źródło: opracowanie własne
1. Kierunek działania: Poprawa stanu przestrzeni obszaru rewitalizowanego
a) Renowacja, budowa, przebudowa, rozbudowa i remont budynków mieszkalnych oraz
budynków instytucji publicznych;
b) Poprawa stanu podwórek oraz przestrzeni między budynkami;
c) Wsparcie dla tworzenia centrów integracji społecznej;
d) Przystosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz starszych;
e) Rozwój infrastruktury w zakresie edukacji i opieki nad dziećmi;
f) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury czasu wolnego, w tym infrastruktury
rekreacyjnej dla dzieci, osób dorosłych i seniorów;
g) Rozwój i poprawa stanu obiektów małej architektury oraz zagospodarowanych
terenów zielonych, w tym także budowa toalet publicznych;
h) Poprawa i rozwój infrastruktury niezbędnej dla utrzymania bezpieczeństwa i porządku
publicznego; w tym rozwój infrastruktury oświetleniowej, organizacja opieki nad
zwierzętami;
i) Rozwój sieci teleinformatycznej i zwiększenie jej dostępności, w tym zwłaszcza
szerokopasmowego Internetu.
91
Poprawa stanu przestrzeni obszaru rewitalizowanego powinna zostać osiągnięta przez zestaw
zdywersyfikowanych działań sanacyjnych. Przede wszystkim konieczna jest renowacja
i modernizacja budynków mieszkalnych oraz publicznych, a także ich przystosowanie do
potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych. Zwiększenie funkcjonalności, komfortu
eksploatacji oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowania tej części infrastruktury jawi się jako
niezbędna dla podniesienia jakości życia na wskazanym terenie.
Ponadto rozwój infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w centra integracji społeczności
lokalnej (kluby mieszkańca i seniora) oraz centra kultury stanowią silnie pożądany atrybut
planowanego procesu rewitalizacji. Konieczny jest także rozwój infrastruktury czasu wolnego
oraz infrastruktury rekreacyjnej umożliwiając w ten sposób wdrożenie aktywnego modelu
spędzania czasu oraz integrację lokalnej społeczności. Dlatego też ważnym polem działań
powinno być także zagospodarowanie terenów zielonych.
W tym kontekście należy szczególnie wyeksponować potrzebę podjęcia działań zmierzających
do rozwoju infrastruktury edukacyjnej. Konieczne jest inwestowanie środków zarówno
w modernizację istniejących placówek oświatowych wraz z ich lepszym doposażeniem
w niezbędny sprzęt dydaktyczny (w tym utworzenie specjalistycznych szkolnych pracowni
tematycznych), jak również w budowę nowych instytucji edukacyjnych o profilu zawodowym.
Jednocześnie ważnym polem interwencji publicznej w przedmiotowym obszarze muszą być
nakłady na rozwój infrastruktury związanej z zapewnieniem edukacji i opieki dla najmłodszych
dzieci. Stąd też konieczna jest poprawa dostępności do żłobków i przedszkoli, umożliwiająca
także łatwiejsze godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi lokalnych gospodarstw
domowych.
Z uwagi na obserwowaną obecnie degradację licznych obiektów architektonicznych oraz
występujące tereny zaniedbane na obszarze rewitalizowanym, konieczne jest podjęcie działań
przywracających ład w przestrzeni publicznej oraz zwiększający jej funkcjonalność. Dlatego też
konieczne jest rozpoczęcie inwestycji przywracających ład w obrębie podwórek, przestrzeni
pomiędzy budynkami oraz budowa toalet publicznych. Poprawa stanu przestrzeni obszaru
rewitalizowanego przyczyni się bowiem także do wyeksponowania jego naturalnych walorów.
Ponadto niezwykle ważne są realne działania zmierzające do rozwoju infrastruktury związanej
z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Postuluje się zwłaszcza
92
nakłady na rozwój systemów monitoringu w przestrzeni publicznej, rozwój systemów
oświetlenia oraz organizację efektywnej opieki nad zwierzętami (np. poprzez stworzenie
schroniska dla zwierząt).
Ponadto konieczne są działania umożliwiające dalszy rozwój sieci teleinformatycznych na tym
terenie. W dobie gospodarki i społeczeństwa cyfrowego, dostęp w szczególności do sieci
szerokopasmowego Internetu zmniejsza ryzyko wykluczenia oraz umożliwia dostęp do
szeregu dóbr publicznych. Jednocześnie rozwój wskazanej infrastruktury teleinformatycznej
jest kluczowy dla działających lokalnie podmiotów gospodarczych. W istocie rzeczy znacząca
część aktywności przedsiębiorstw (m.in. obsługa klienta czy też współpraca z kontrahentami)
została dzisiaj bowiem relokowana do sieci cyfrowych).
2. Kierunek działania: Poprawa dostępności komunikacyjnej OR
a) Poprawa stanu zdegradowanych dróg lokalnych, ciągów komunikacyjnych, chodników,
oświetlenia i oznakowania w celu poprawy bezpieczeństwa;
b) Poprawa połączeń komunikacyjnych z lokalnymi centrami aktywności ekonomicznej,
w tym zwłaszcza z terenami SSE w Wałbrzychu i Świdnicy;
c) Wzrost liczby miejsc parkingowych oraz miejsc postojowych dla rowerów;
d) Rozwój infrastruktury P&R i B&R;
e) Zwiększenie ilości i długości ścieżek rowerowych.
Niewątpliwie ważnym polem interwencji publicznej w ramach projektowanych zmian
sanacyjnych na obszarze rewitalizowanym jest także zestaw działań zmierzających do poprawy
jego dostępności komunikacyjnej. W związku z tym konieczne jest podniesienie poziomu
nakładów inwestycyjnych na poprawę stanu dróg lokalnych oraz ciągów komunikacyjnych.
Nakłady odtworzeniowe związane z naprawą nawierzchni oraz budowa infrastruktury
towarzyszącej, w tym poprawa oznakowania połączeń drogowych oraz oświetlania (zwłaszcza
przejść dla pieszych), muszą stanowić niezbędny zestaw kierunków działań dla lokalnych władz
samorządowych. Wskazana aktywność pozwoli również na poprawę dostępności obszaru
rewitalizowanego środkami transportu zbiorowego. Jest to szczególnie istotne z uwagi na
konieczność zwiększenia mobilności lokalnych zasobów ludzkich (w korelacji z wymogami
rynku pracy). Zwłaszcza poprawa połączeń komunikacyjnych z subregionalnymi centrami
93
aktywności ekonomicznej (SSE w Wałbrzychu i Świdnicy) powinna zostać uznana za kluczowy
obszar interwencji publicznej.
Jednocześnie ważne jest w tym obszarze problemowym rozbudowanie infrastruktury
parkingowej, co także przekłada się na zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszaru
rewitalizowanego. Przeprowadzona diagnoza wykazała, iż niezwykle użyteczne będzie
stworzenie infrastruktury typu P&R oraz B&R. Należy dodać, iż w obrębie działań
komunikacyjnych bardzo istotnym działaniem jest również zwiększenie długości oraz ilości
dostępnych ścieżek rowerowych, a także miejsc postojowych dla rowerów. Tego rodzaju
infrastruktura sprzyja nie tylko zwiększeniu dostępności komunikacyjnej obszaru
rewitalizowanego, ale także umożliwia implementację w szerszym zakresie przyjaznych
środowisku modeli zachowań (popularyzacja roweru jako środka transportu).
3. Kierunek
działania:
Poprawa
stanu
środowiska
naturalnego
obszaru
rewitalizowanego poprzez rozwój kluczowej infrastruktury:
a) Wsparcie dla termomodernizacji budynków mieszkalnych i publicznych;
b) Wsparcie
dla
wykorzystania
proekologicznych
rozwiązań
(technicznych
i organizacyjnych) w sferze ogrzewania budynków;
c) Wsparcie dla działań zmierzających do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do
atmosfery;
d) Rozwój
sieciowej
infrastruktury
technicznej
obszaru
rewitalizowanego,
w szczególności sieci wod-kan;
e) Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Przeprowadzona diagnoza dla obszaru rewitalizowanego wykazała, iż konieczne jest również
podjęcie działań skoncentrowanych na poprawie stanu środowiska naturalnego. Ta grupa
działań musi być bezpośrednio i silnie powiązana z ogólną aktywnością w sferze
infrastrukturalnej.
Przede wszystkim konieczne jest podjęcie działań zmierzających do kompleksowej
termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej Osiągnięcie
wymaganych obecnie parametrów w zakresie efektywności cieplnej przyczyni się bowiem
94
bezpośrednio do mniejszej konsumpcji energii (a przez to paliw wykorzystywanych do
ogrzewania budynków) i w konsekwencji poprawi stan lokalnego środowiska naturalnego
(w wyniku niższej emisji substancji szkodliwych). Jednocześnie wskazana termomodernizacja
umożliwi racjonalizację kosztów eksploatacji oraz poprawi komfort użytkowania obiektów
budowlanych. Działaniom tym powinna również towarzyszyć aktywność na rzecz
implementacji proekologicznych rozwiązań w zakresie organizacji dystrybucji energii cieplnej.
Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano także konieczność dalszej rozbudowy sieci
dystrybucji kluczowych usług komunalnych. W szczególności niezwykle ważny jest rozwój sieci
kanalizacyjnej oraz przesyłu gazu. W obu przypadkach, niezbędne nakłady inwestycyjne
przyczynią się bezpośrednio do poprawy parametrów środowiskowych na analizowanym
obszarze. Ponadto konieczna jest dalsza rozbudowa sieci zbierania i selekcji odpadów,
umożliwiająca wdrożenie przynajmniej kilku wybranych elementów przyjaznego środowisku
tzw. systemu gospodarki zamkniętej (zakładającego minimalizację wpływu na środowisko
naturalne poprzez powtórne wykorzystanie określonych produktów/surowców).
Ponadto konieczne jest podjęcie działań zorientowanych bezpośrednio na poprawę
infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Trwałość wszystkich
efektów rewitalizacji w wymiarze technicznym na terenie OR może zostać zapewniona tylko
poprzez skuteczny system zabezpieczający przed ryzykiem wystąpienia poważnych szkód
materialnych w związku z powodzią. W związku z tym ten kierunek działań musi zostać także
uznany za priorytetowy.
95
Tabela 36. Powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi
Cel 1.
Podniesienie
poziomu życia
mieszkańców
obszaru
rewitalizowanego
poprzez działania w
zakresie integracji i
aktywizacji
społecznej.
Cel 2.
Dynamizacja
potencjału obszaru
rewitalizowanego
dla rozwoju
gospodarczego oraz
wzmocnienie
postaw pro
przedsiębiorczych
Cel 3. Modernizacja i
rozwój
infrastruktury w
celu poprawy jej
funkcjonalności oraz
zwiększenia
użyteczności dla
społeczności
obszaru
rewitalizowanego
Strategia Rozwoju
Aktualizacja Programu
Strategia ZIT
Społeczno-
Ochrony Środowiska dla
Aglomeracji
gospodarczego
Miasta Świebodzice na lata
Wałbrzyskiej 2014-
Miasta Świebodzice
2015-2018 z perspektywą
2020
na lata 2012-2020
na lata 2019-2022
Priorytet 2.
Atrakcyjne
środowisko
zamieszkania i pracy
Priorytet 4.
Aktywna społeczność
Priorytet 1.
Dynamiczna
gospodarka i
innowacyjna
przedsiębiorczość
Priorytet 2.
Atrakcyjne
środowisko
zamieszkania i pracy
Priorytet 3.
Sprawna i efektywna
infrastruktura
Cel strategiczny 4.
Zaspokojenie
potrzeb
mieszkańców w
sferze edukacji i
kultury
Cel strategiczny 5.
Zaspokojenie
potrzeb
mieszkańców w
zakresie usług
społecznych
Cel strategiczny 2.
Trwały rozwój
gospodarczy
zapewniający
odpowiednią liczbę
miejsc pracy oraz
efektywne
funkcjonowanie
podmiotów
gospodarczych.
Cel strategiczny 1.
Zwiększenie
atrakcyjności i
funkcjonalności
posiadanych
zasobów miasta
Cel strategiczny 6.
Zaspokojenie
potrzeb
mieszkańców w
zakresie ochrony
zdrowia
Cel strategiczny 7.
Wspieranie
rolnictwa oraz
działalności w
96
Cele główne:
- środowisko dla zdrowia –
dalsza poprawa jakości
środowiska i
bezpieczeństwa
ekologicznego,
- wzmocnienie systemu
zarządzania środowiskiem
oraz podniesienie
świadomości ekologicznej
społeczeństwa,
- ochrona dziedzictwa
przyrodniczego i racjonalne
wykorzystanie zasobów
przyrody
zakresie ochrony
środowiska
- zrównoważone
wykorzystanie materiałów,
wody i energii
Źródło: opracowanie własne
Spójności celów i problemów
Jednym z elementów prac nad LPR w gminie Świebodzice była diagnoza głównych problemów
występujących na obszarze rewitalizacji. Identyfikacja problemów bazowała na analizie
mierników rozwoju oraz danych wynikających z ankiet i była przedmiotem warsztatów Zespołu
ds.
Rewitalizacji.
Wykorzystując
metodę
partycypacji
społecznej
połączoną
z moderowaną dyskusją ustalono najważniejsze problemy, które następnie zostały
pogrupowane i zaakceptowane przez Zespół ds. Rewitalizacji. W dalszej kolejności
zdiagnozowane problemy służyły jako podstawa do ustalenia Celów programu. Poniżej
przedstawiono tabelę, w której zaprezentowano logikę interwencji LPR, która dowodzi że
zaproponowane cele LPR zostały sformułowane na podstawie zdiagnozowanych problemów
i są z nimi spójne. Literą X w tabeli oznaczono problemy adekwatne do zaproponowanych
celów LPR w gminie Świebodzice.
97
Tabela 37. Matryca problemów i celów
Problemy
Cel 1
Cel 2
Bezrobocie wśród mieszkańców OR
X
X
Problemy wpływające na wykluczenie
Cel 3
X
społeczne w OR
Problem bezpieczeństwa OR
X
Kapitał społeczny OR
X
Niska jakość infrastruktury społecznej OR
X
Niska jakość przestrzeni publicznej OR
X
Deficyty w infrastrukturze komunikacyjnej OR
X
Niska jakość środowiska OR
X
Niska jakość infrastruktury technicznej OR
X
Niewystarczające wsparcie dla rozwoju
przedsiębiorczości na terenie OR
X
X
Bariery rozwoju przedsiębiorczości OR
Źródło: opracowanie własne.
98
6. Rozdział: Indykatywne ramy finansowe
Indykatywne ramy finansowe realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świebodzice
wynikają ze zgłoszonych i zaakceptowanych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych.
Projekty/przedsięwzięcia zostały zgłoszone przez interesariuszy rewitalizacji w procedurze
otwartego naboru z wykorzystaniem ankiety projektu rewitalizacyjnego. O możliwości
zgłaszania projektów wnioskodawcy zostali poinformowani za pośrednictwem strony
internetowej gminy. System informatyczny służący do zgłaszania projektów / przedsięwzięć
został udostępniony pod adresem http://swiebodzice.badanie.net/ Przyjęta przez Gminę
Świebodzice procedura naboru była przejrzysta, powszechnie dostępna i niedyskryminująca.
W związku z przyjętą metodologią uspołecznienia procesu przygotowania LPR, po zakończeniu
naboru, lista projektów/przedsięwzięć została przekazana Zespołowi ds. Rewitalizacji i była
przedmiotem dyskusji w trakcie warsztatów. W wyniku ustaleń Zespołu ds. Rewitalizacji nabór
projektów został przedłużony w celu uzyskania dodatkowych projektów / przedsięwzięć
potrzebnych do osiągniecia pożądanego efektu rewitalizacji. W dalszej kolejności zgłoszone
przedsięwzięcia / projekty rewitalizacyjne zostały poddane analizie ze względu na ich
kwalifikowalność do realizacji. Brano pod uwagę: realizację celów LPR, skalę oddziaływania na
obszar rewitalizacji oraz harmonogram wdrażania. Na tej podstawie opracowano listę A i B
przedsięwzięć / projektów rewitalizacyjnych. Lista A odnosi się do działania 6.3. Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów RPO WD 2014 -2020. Lista B zawiera pozostałe kwalifikujące się
przedsięwzięcia / projekty. Lista A i lista B przedsięwzięć / projektów rewitalizacyjnych stanowi
załącznik nr 1 i 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świebodzice. Podsumowanie
wartości zgłoszonych projektów tworzy indykatywne ramy finansowe lokalnego programu
rewitalizacji.
99
Tabela 38. Indykatywne ramy finansowe lokalnego programu rewitalizacji gminy
Źródła finansowania
Cel LPR
Lista A
Lista B
Razem
Śr.
Śr.
Śr.
Śr.
Zewnętrzne
Własne
Zewnętrzne
Własne
1 418 240,00
253 560,00
1 671 800,00
Cel nr 1
-
Cel nr 2
3 900 000,00
3 900 000,00
3 995 000,00
705 000,00
12 500 000,00
Cel nr 3
11 756 867,00
2 073 096,00
11 503 760,00
5 061 840,00
30 395 563,00
Ogółem
15 656 867,00 zł
5 973 096,00 zł
16 917 000,00 zł
6 020 400,00 zł
44 567 363,00
Źródło: opracowanie własne na podstawie zgłoszonych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Komplementarność projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Kompleksowe zaplanowanie działań rewitalizacyjnych, mających na celu wyprowadzenie
obszaru ze stanu kryzysowego, wymaga uwzględnienia komplementarności pomiędzy
projektami/przedsięwzięciami w wymiarze przestrzennym, problemowym, proceduralnoinstytucjonalnym, międzyokresowym, a także finansowym. Zapewnienie kompleksowej
i zintegrowanej interwencji przyczyni się do wzajemnej synergii projektów/przedsięwzięć
rewitalizacyjnych oraz synchronizacji efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową
w obszarze rewitalizacji. W przypadku niniejszego dokumentu komplementarność stanowiła
czynnik warunkujący umieszczenie projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych na liście A
lub B.
W tym miejscu należy zaznaczyć,
że LPR jest dokumentem wieloletnim, a projekty /
przedsięwzięcia mogą być zgłaszane na każdym etapie jego wdrażania. Część projektów /
przedsięwzięć zostanie zgłoszona po zatwierdzeniu LPR, co wynika między innymi
z: gotowości do realizacji, dostępności środków, konieczności ustanowienia partnerstwa.
Oznacza to, że komplementarność należy rozpatrywać i oceniać również, a może przede
wszystkim, w zakresie mechanizmów zapewniających jej występowanie.
Poniżej opisano komplementarność wg obszarów wskazanych w Wytycznych Ministerstwa
Rozwoju.
1. Komplementarność przestrzenna – mechanizm zapewniający komplementarność
przestrzenną to warunek, że podstawowym miejscem realizacji lub oddziaływania
projektów / przedsięwzięć jest obszar rewitalizacji. W trakcie tworzenia LPR brano pod
100
uwagę wzajemne przestrzenne powiązania pomiędzy projektami / przedsięwzięciami,
również po to, aby oddziaływały one na cały obszar rewitalizacji. Realizowane to było
między innym przez Zespół ds. Rewitalizacji w trakcie warsztatów. Komplementarność
przestrzenna między poszczególnymi projektami /przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi
była weryfikowana na podstawie pkt. 6 Formularza projektu - przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego, stanowiącego załącznik do niniejszego dokumentu.
2. Komplementarność problemowa – mechanizm zapewniający komplementarność
problemową to warunek kwalifikowania do LPR tylko takich projektów, które realizują
strategię i dzięki temu rozwiązują zidentyfikowane na obszarze rewitalizowanym
problemy. Wszystkie przedsięwzięcia wpisują się w cele i kierunki działań
rewitalizacyjnych, które zostały wyznaczone na podstawie zdiagnozowanych
problemów. W związku z powyższym wszystkie projekty / przedsięwzięcia
rewitalizacyjne są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i powinny doprowadzić
do realizacji wizji opisanej w LPR. Na etapie tworzenia listy A i B wzajemne dopełnianie
tematyczne poszczególnych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłoszonych
przez interesariuszy procesu było weryfikowana na podstawie pkt. 10 Formularza
projektu - przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, stanowiącego załącznik do niniejszego
dokumentu. Wzajemne dopełnianie się tematyczne projektów / przedsięwzięć będzie
analizowane również dla nowo zgłaszanych projektów / przedsięwzięć do roku 2023.
Jednocześnie warto zaznaczyć, że system realizacji LPR zapewnia powiązanie działań
rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami gminy, między innymi poprzez
uwzględnienie kluczowej roli Rady Gminy, Burmistrza oraz Zespołu ds. Rewitalizacji
we wdrażaniu Programu.
3. Komplementarność proceduralno / instytucjonalna – mechanizm zapewniający ten
rodzaj komplementarności został zapewniony dzięki uwzględnieniu w dokumencie
kluczowych podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania LPR (Rada Gminy,
Burmistrz, Zespół ds. Rewitalizacji) oraz adekwatnych procedur w zakresie zarządzania.
Warto podkreślić, że zaprojektowane procedury umożliwią koordynacje rewitalizacji
ze strategicznymi zamierzeniami gminy. Ponadto na etapie przygotowywania LPR
wszystkie projekty zostały zebrane i zatwierdzone w ramach przejrzystej, powszechnie
dostępnej i niedyskryminującej procedury. Zgłoszone projekty były przedmiotem opinii
Zespołu ds. Rewitalizacji co gwarantowało prawidłowe uspołecznienie procesu
101
i jednocześnie umożliwiło uwzględnienie aspektu komplementarności problemowej
i przestrzennej.
4. Komplementarność międzyokresową – zgodnie z Wytycznymi MR mechanizmem
zapewniającym komplementarność międzyokresową jest właściwe ukierunkowanie
wsparcia przez IZ RPO WD 2014 – 2020, które uwzględnia doświadczania wynikające
z poprzedniego okresu programowania, w tym wnioski wynikające z ewaluacji. Na
etapie przygotowywania LPR uwzględniono Wytyczne IZ RPO WD w zakresie zasad
przygotowania lokalnych programów rewitalizacji m.in. poprzez opracowanie Listy A
i B projektów / przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
5. Komplementarność Finansowa – mechanizm zapewniający komplementarność
finansową jest realizowany poprzez przyjętą na etapie tworzenia LPR zasadę że
zgłoszone do realizacji przedsięwzięcia / projekty będą aplikować o środki pochodzące
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego lub Funduszu Spójności. Przedsięwzięcia/projekty rewitalizacyjne będą
finansowane również z innych źródeł niż ww. fundusze zapewniając tym samym
komplementarność finansową pomiędzy programami operacyjnymi oraz środkami
polityk i instrumentów krajowych. Dysponentami środków są odpowiednie instytucje
zarządzające, które w systemie naborów przewidziały określone preferencje dla
przedsięwzięć / projektów rewitalizacyjnych. Ponadto wnioskodawcy projektów
rewitalizacyjnych zabezpieczą niezbędne do współfinansowania środki własne co
zapewni komplementarność finansową pomiędzy prywatnymi i publicznymi źródłami
finansowania. W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie kwot przedsięwzięć /
projektów rewitalizacyjnych obrazujących komplementarność finansową.
Tabela 39. Komplementarność źródeł finansowania
Komplementarne źródła
finansowania
EFRR
Wartość wsparcia
Środki publiczne/prywatne
28 231 627,00
11 223 936,00
4 250 000,00
750 000,00
EFS
272 000,00
48 000,00
Inne źródła finansowania
41 240,00
10 560,00
EFRR/FS
Źródło: opracowanie własne na podstawie zgłoszonych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
102
7. Rozdział: System realizacji lokalnego programu rewitalizacji
Struktura zarządzania
1.
W zarządzanie procesem rewitalizacji zaangażowane są następujące podmioty:
− Rada Miejska w Świebodzicach
− Burmistrz Miasta Świebodzice
− w imieniu interesariuszy rewitalizacji Zespół ds. Rewitalizacji Gminy Świebodzice
− Właściwa komórka urzędu odpowiedzialna za rewitalizację, tj. Wydział Funduszy
Zewnętrznych Urząd Miejski w Świebodzicach.
− W imieniu interesariuszy podmioty/ osoby realizujące projekty rewitalizacyjne 7,
2. Zespół ds. Rewitalizacji jest społecznym organem konsultacyjnym Burmistrza miasta
Świebodzice w zakresie rewitalizacji, powoływanym na czas przygotowania i realizacji
lokalnego programu rewitalizacji (zwanego dalej LPR). Zespół ds. Rewitalizacji wspiera
proces rewitalizacji poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów
społecznych,
gospodarczych,
środowiskowych,
przestrzenno-funkcjonalnych
oraz
technicznych.
3. Zespół ds. Rewitalizacji powołany został zarządzeniem Burmistrza Miasta Świebodzice nr
405/2016 z dnia 25.01.2016 r. szczegółowy tryb pracy Zespołu ds. Rewitalizacji określa
regulamin Zespołu ds. Rewitalizacji stanowiący załącznik do przedmiotowego zarządzenia.
4. Do zadań Zespołu ds. Rewitalizacji należy współpraca w zakresie:
a. Diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów rewitalizacji,
b. Priorytetyzacji problemów dotykających obszar rewitalizacji,
c. Definiowania celów i kierunków działań procesu rewitalizacji,
d. Monitorowania i oceny wdrażania LPR.
Przez podmioty/ osoby realizujące projekty rewitalizacyjne rozumie się podmioty/ osoby wskazane jako
Wnioskodawcy w projektach rewitalizacyjnych. W przypadku projektów, w których Wnioskodawcą jest Gmina,
pod pojęciem podmiotu realizującego należy rozumieć właściwą komórkę Urzędu, odpowiedzialną za realizację
projektu.
7
103
5. Obsługę administracyjną Zespołu ds. Rewitalizacji zapewnia właściwa komórka urzędu
odpowiedzialna za rewitalizację.
6. Do zadań ww. Komórki urzędu w zakresie, o którym mowa w pkt 6, należy:
a) Prowadzenie spraw organizacyjnych Zespołu ds. Rewitalizacji,
b) Sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu ds. Rewitalizacji,
c) Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonywania zadań Zespołu ds.
Rewitalizacji,
d) Powiadamianie członków Zespołu ds. Rewitalizacji oraz innych zaproszonych osób
o terminie oraz tematyce posiedzenia,
e) Archiwizowanie dokumentów Zespołu ds. Rewitalizacji.
System zarządzania procesem rewitalizacji przebiega zgodnie z poniższym Diagram 3
Diagram 3. System zarządzania procesem rewitalizacji
Źródło: opracowanie własne.
104
Monitoring i ewaluacja
I. Opis podstawowych celów i założeń dot. Monitoringu i ewaluacji LPR
1. Monitorowanie realizacji LPR to ciągły i systematyczny proces zbierania i analizowania
danych ilościowych oraz jakościowych, który umożliwia opisanie aktualnego stanu
realizacji LPR. Polega na bieżącej obserwacji postępu finansowo-rzeczowego
projektów rewitalizacyjnych 8, która pozwala ocenić stan zaawansowania realizacji ww.
Przedsięwzięć oraz stwierdzić czy są realizowane zgodnie z założeniami, jakie zostały
przyjęte na etapie ich planowania. Celem monitorowania jest więc określenie postępu
rzeczowo-finansowego projektów rewitalizacyjnych oraz zapewnienie zgodności ich
realizacji z wcześniej zatwierdzonymi założeniami;
2. Monitorowanie LPR jest procesem bieżącym i prowadzone jest przez cały okres
wrażania LPR;
3. Podstawowymi narzędziami służącymi monitorowaniu LPR są coroczne sprawozdania
monitoringowe;
4. W
warstwie
metodycznej
monitoring
prowadzony
jest
przede
wszystkim
z wykorzystaniem ograniczonego zbioru wskaźników produktu i rezultatu
umożliwiających szybki pomiar stopnia zaawansowania realizacji projektów
rewitalizacyjnych oraz ich zgodności z planowanymi założeniami.
5. Ewaluacja to proces zbierania, a następnie analizowania wiarygodnych informacji
i
danych
dotyczących
zarówno
realizowanych
projektów
rewitalizacyjnych
(np. W aspekcie rzeczowym i finansowym), jak również dotyczących obszaru
rewitalizowanego (przy uwzględnieniu dostępności danych statystycznych). Jej celem
jest ocena skuteczności i efektywności działań rewitalizacyjnych (w tym przede
wszystkim projektów rewitalizacyjnych), w odniesieniu do założonych celów LPR, która
stanowi podstawę dla ewentualnych działań korygujących, usprawniających,
aktualizujących oraz do lepszego zrozumienia samego procesu rewitalizacji.
Projekt rewitalizacyjny – to projekt, wynikający z LPR, tj. zaplanowany w LPR i ukierunkowany na osiągnięcie
jego celów.
8
105
6. Podstawowymi narzędziami służącymi ewaluacji LPR są raport ewaluacyjny częściowy
sporządzany w roku następującym po roku, w którym upływa połowa okresu
obowiązywania LPR i raport ewaluacyjny końcowy, sporządzany w roku następującym
po roku zakończenia obowiązywania LPR.
7. W warstwie metodycznej ocena skuteczności i efektywności działań rewitalizacyjnych
prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o ograniczony zbiór mierników rozwoju,
umożliwiających szybki pomiar stopnia realizacji założonych celów LPR.
8. W proces monitorowania i ewaluacji LPR zaangażowane są podmioty określone
w podrozdziale „struktura (w tym Zespół ds. Rewitalizacji)” pkt 1.
II. Opis procedury monitoringu LPR – sprawozdanie monitoringowe
1. Za koordynację procesu monitorowania LPR odpowiada właściwa komórka urzędu
odpowiedzialna za rewitalizację. Do jej zadań należy m. in.:
a. Bieżąca
współpraca
z
podmiotami
/
osobami
realizującymi
projekty
rewitalizacyjne,
b. Przygotowanie sprawozdania monitoringowego,
c. Zorganizowanie posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji w sprawie zaopiniowania
sprawozdania monitoringowego.
2. Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego przygotowywany jest i opiniowany
do końca kwietnia danego roku i obejmuje swoim zakresem poprzedni rok
kalendarzowy (pierwsze sprawozdanie monitoringowe obejmuje swoim zakresem
okres od przyjęcia LPR do końca roku kalendarzowego, w którym LPR został przyjęty).
3. Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego opracowywany jest w oparciu
o dane i informacje przekazywane m.in. przez podmioty / osoby realizujące projekty
rewitalizacyjne.
4. Podmioty/osoby realizujące, wynikające z Programu, projekty rewitalizacyjne
zobowiązane są zakończyć ich realizację najpóźniej do dnia 31.12.2023 r. 9,
5. Podmioty/osoby realizujące, wynikające z Programu, projekty rewitalizacyjne
zobowiązane są przekazać do właściwej komórki urzędu odpowiedzialnej za
Zgodnie z przepisami przejściowymi i końcowymi zawartymi w art. 52 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9
października 2015 r.
9
106
rewitalizację co najmniej następujące informacje w zakresie realizowanych przez siebie
projektów:
a. Dla projektów planowanych do realizacji i realizowanych odpowiednio:
•
Stan zaawansowania przygotowania/ realizacji projektu,
b. Dla projektów zakończonych:
•
Osiągnięte wartości wskaźników produktu i rezultatu (jeśli dotyczy:
uzasadnienie
nieosiągnięcia
zakładanych
wartości
docelowych
wskaźników dla projektu, określonych w LPR),
•
Istotne zmiany wpływające na charakter projektu, jego cele lub warunki
wdrażania, które mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych
celów.
6. Ww. informacje przekazywane są przez podmioty/osoby realizujące projekty
rewitalizacyjne do właściwej komórki urzędu odpowiedzialnej za rewitalizację do
końca stycznia danego roku i przedstawiają stan na 31 grudnia roku poprzedniego. 10
W przypadku projektów zakończonych ww. informacje przekazywane są przez kolejne
3 lata kalendarzowe po roku zakończenia ich rzeczowej realizacji, jednak nie dłużej niż
do 2025 roku.
7. Właściwa komórka urzędu odpowiedzialna za rewitalizację może wezwać podmioty/
osoby realizujące projekty rewitalizacyjne do przedstawienia dodatkowych informacji
oraz wyjaśnień.
8. Właściwa komórka urzędu odpowiedzialna za rewitalizację analizuje informacje
przekazywane przez podmioty/osoby realizujące projekty rewitalizacyjne, w tym
w zakresie postępu rzeczowo-finansowego projektów rewitalizacyjnych oraz ich
zgodności z wcześniej zatwierdzonymi założeniami w LPR, dotyczącymi co najmniej
możliwości i terminu ich realizacji oraz zakładanych wartości docelowych wskaźników
produktu/ rezultatu, a następnie przygotowuje projekt rocznego sprawozdania
monitoringowego.
za wyjątkiem informacji dotyczących wskaźników produktu, których osiągnięta wartość podawana jest na dzień
zakończenia rzeczowej realizacji projektu oraz wskaźników rezultatu, których osiągnięta wartość podawana jest
za okres 1 roku od zakończenia rzeczowej realizacji projektu lub uruchomienia inwestycji, jeśli wynika to z jej
specyfiki.
10
107
9. Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego zawiera co najmniej:
a. Ocenę stopnia zaawansowania wdrażania LPR (narastająco), sporządzoną
w oparciu o poziom osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu przez projekty
rewitalizacyjne.
b. Rekomendacje odnośnie:
•
Konieczności/braku
konieczności
ponowienia
naboru
projektów
rewitalizacyjnych w celu wpisania nowych projektów rewitalizacyjnych do
LPR, w następstwie m.in. oceny, o której mowa w pkt 8 ppkt a),
•
Konieczności/braku konieczności wykreślenia projektów rewitalizacyjnych
umieszczonych w LPR, w następstwie m.in. Przeprowadzenia analizy, o której
mowa w ppkt 7) 11,
10.Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego przedkładany jest pod obrady
Zespołu ds. Rewitalizacji w celu jego zaopiniowania.
11. Zespół ds. Rewitalizacji może zaopiniować projekt rocznego sprawozdania
monitoringowego:
a. Pozytywnie bez zastrzeżeń;
b. Pozytywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag;
c. Negatywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag.
12. Zaopiniowany projekt rocznego sprawozdania monitoringowego przedkładany jest do
zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Świebodzice, w tym również w zakresie
uwzględnienia/ nie uwzględnienia w nim uwag, o których mowa w pkt 10 ppkt b) albo
c).
13. Zatwierdzone sprawozdanie monitoringowe za dany rok przedkładane jest do
wiadomości Rady Miejskiej w Świebodzicach oraz publikowane co najmniej na stronie
internetowej gminy, w terminie do 30 czerwca danego roku, w którym zostało
zatwierdzone.
III.
Opis procedury ewaluacji LPR – raport ewaluacyjny
Opóźnienie terminu realizacji projektu, wystąpienie istotnych ryzyk i zagrożeń realizacji projektu czy też
zmniejszenie docelowej wartości wskaźników produktu i rezultatu stanowić może przesłankę do wykreślenia
projektu z LPR;
11
108
1. Za koordynację procesu ewaluacji LPR odpowiada właściwa komórka urzędu
odpowiedzialna za rewitalizację. Do jej zadań należy m. in.:
a. Zlecenie podmiotowi zewnętrznemu przygotowania raportu ewaluacyjnego
częściowego oraz raportu ewaluacyjnego końcowego oraz ich odbiór,
b. Bieżąca współpraca z ewaluatorem,
c. Przygotowanie stanowiska gminy do rekomendacji zawartych w raporcie
ewaluacyjnym częściowym oraz raporcie ewaluacyjnym końcowym,
d. Zorganizowanie posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji w sprawie zaopiniowania
przygotowanego stanowiska gminy do rekomendacji zawartych w ww.
Raportach ewaluacyjnych.
2. Raport ewaluacyjny częściowy oraz raport ewaluacyjny końcowy przygotowywany jest
do końca sierpnia danego roku, w którym powinien zostać opracowany.
3. Raport ewaluacyjny częściowy oraz raport ewaluacyjny końcowy zawiera co najmniej:
a. Ocenę stopnia zaawansowania wdrażania LPR, sporządzoną w oparciu
o poziom osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu przez projekty
rewitalizacyjne oraz ocenę ich zgodności z wcześniej zatwierdzonymi
założeniami w LPR, przygotowaną m. in. na podstawie sprawozdań
monitoringowych;
b. Ocenę skuteczności i efektywności działań rewitalizacyjnych, w odniesieniu do
założonych dla obszaru rewitalizowanego celów w LPR (tj. poprawy sytuacji na
obszarach rewitalizacji), w oparciu o zbiór mierników rozwoju wskazanych
w poniższej tabeli
Tabela 40. Zbiór mierników rozwoju
Nazwa miernika rozwoju
Wartość
Wartość
bazowa (2014)
docelowa (2024)
1
17,33%
15%
1
4,5%
3,5%
Cel
Odsetek rodzin korzystających z pomocy
społecznej (%)
Odsetek podmiotów gospodarczych, które
zgłosiły zakończenie działalności
gospodarczej (w odniesieniu do
mieszkańców)
109
Liczba obiektów budowlanych
2
pokrytych/izolowanych azbestem (szt.)
18
15
Źródło: opracowanie własne.
c. Rekomendacje
podjęcia
działań
korygujących,
usprawniających,
aktualizujących.
4. Projekt stanowiska do rekomendacji zawartych w raporcie ewaluacyjnym częściowym
oraz raporcie ewaluacyjnym końcowym przygotowywany jest i opiniowany do końca
października danego roku, w którym został przygotowany raport ewaluacyjny.
5. Projekt stanowiska do rekomendacji zawartych w raporcie ewaluacyjnym
przedkładany jest pod obrady Zespołu ds. Rewitalizacji w celu jego zaopiniowania.
6. Zespół ds. Rewitalizacji może zaopiniować projekt stanowiska gminy do rekomendacji
zawartych w raporcie ewaluacyjnym:
a. Pozytywnie bez zastrzeżeń;
b. Pozytywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag;
c. Negatywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag.
7. Zaopiniowany projekt stanowiska gminy do rekomendacji zawartych w raporcie
ewaluacyjnym przedkładany jest do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Świebodzice,
w tym również w zakresie uwzględnienia/ nie uwzględnienia w nim uwag, o których
mowa w pkt 6 ppkt b) albo c).
8. Raport ewaluacyjny częściowy oraz raport ewaluacyjny końcowy wraz ze stanowiskiem
gminy do zawartych w nich rekomendacji, przedkładane są do wiadomości Rady
Miejskiej w Świebodzicach oraz publikowane, co najmniej na stronie internetowej
gminy w terminie do 31 grudnia danego roku, w którym zostały odpowiednio
przygotowane/ zatwierdzone.
System wprowadzania modyfikacji LPR
1. Główną podstawą dla wprowadzenia modyfikacji LPR są:
a. Zmiany w systemie rewitalizacji w Polsce wynikające np. ze zmiany wytycznych MIR
110
b. Rekomendacje zawarte w zatwierdzonym sprawozdaniu monitoringowym lub
raporcie ewaluacyjnym częściowym.
c. Konieczność wprowadzenia nowych zadań do LPR.
2. Inicjatorem modyfikacji i zmian mogą być wszystkie podmioty określone
w podrozdziale „Struktura zarządzania” pkt 1. Za koordynację procesu wprowadzania
modyfikacji i zmian w ramach LPR odpowiada właściwa komórka urzędu
odpowiedzialna za rewitalizację.
3. Wprowadzanie modyfikacji w ramach LPR przebiega zgodnie z poniższą ścieżką
postępowania:
a. Właściwa komórka urzędu w odpowiedzi na zaistniałe potrzeby podejmuje działania
administracyjne związane z modyfikacją LPR. Efektem działań jest opracowanie
projektu zmienionego lokalnego programu rewitalizacji;
b. Propozycja modyfikacji LPR przedkładana jest przez właściwą komórkę urzędu
odpowiedzialną za rewitalizację pod obrady Zespołu ds. Rewitalizacji w celu ich
zaopiniowania;
c. Projekt zmodyfikowanego LPR uwzględniającego opinię Zespołu ds. Rewitalizacji
jest akceptowany przez Burmistrza miasta Świebodzice;
d. Burmistrz przedkłada projekt zmodyfikowanego LPR Radzie Miejskiej w celu
podjęcia stosownej uchwały.
111
8. Rozdział: Partycypacja społeczna
Partycypacja społeczna może przybierać różne formy, które różnią się zakresem wpływu
mieszkańców na podejmowane decyzje w zależności od stopnia i zakresu gotowości władz
publicznych do uznania roli mieszkańców w tych procesach. W rewitalizacji, ze względu na jej
kompleksowy charakter i przedmiot działania – wieloaspektowy kryzys dotykający przede
wszystkim społeczności zamieszkującej obszar zdegradowany – konieczne jest, aby
partycypacja społeczna przybierała jak najpełniejszą formę angażowania interesariuszy.
Wyrazem tego podejścia jest generalna zasada, że partycypacja społeczna jest niezbędnym
elementem działań rewitalizacyjnych na każdym z czterech etapów procesu rewitalizacyjnego.
W związku z realizacją tej zasady zostały wprowadzone mechanizmy zapewniające realną
partycypację społeczną w procesie rewitalizacji oraz formy przygotowania i prowadzenia
konsultacji społecznych zapewniające skuteczne włączanie w proces rewitalizacji
mieszkańców. Włączenie społeczności lokalnej w proces przygotowania LPR ma na celu lepszą
diagnozę sytuacji i pełniejszą analizę potrzeb, co pozwoli podjąć trafniejsze decyzje dot. celów
i kierunków działań i uzyskać społeczny konsensus wokół proponowanych rozwiązań. Dzięki
społecznej akceptacji zmian zwiększa się szansa na utrzymanie trwałości rezultatów
interwencji i minimalizację społecznych konfliktów. Z drugiej strony bezpośrednie
uczestnictwo interesariuszy w procesie kształtowania zmian bezpośrednio związanych
z podnoszeniem jakości życia przełoży się na zwiększenie wiedzy wśród uczestników procesu,
pogłębienie ich identyfikacji z miejscem, a także podniesienie poziomu motywacji związanej
z aktywnością społeczną. Ważnym aspektem przyjętych form partycypacji społecznej jest
także podniesienie wiedzy wszystkich interesariuszy o procesie rewitalizacji (w tym jej istocie,
celach i sposobach ich osiągania) oraz wszelkie działania ukierunkowane na wspieranie działań
i inicjatyw (szczególnie tych oddolnych). Działania z zakresu partycypacji społecznej są
adresowane do wszystkich partnerów rewitalizacji, dlatego podstawowym elementem
uspołecznienia całego procesu jest identyfikacja i analiza potrzeb poszczególnych grup
interesariuszy.
112
Tabela 41. Analiza interesariuszy procesu rewitalizacji w Świebodzicach
Grupa interesariuszy
Adresy instytucji/podmiotów
Służby mundurowe
1. Policja(Komisariat Policji) w
Świebodzicach
ul. Wiejska 22 b, 58-160
Świebodzice
2. Straż Miejska w Świebodzicach
ul. Plac Dworcowy 1, 58-160
Świebodzice
3. Straż Pożarna Świdnica
Aleja Niepodległości 6/10,
58-100 Świdnica
Organizacje pozarządowe
Organizacje skupiające
przedsiębiorców/
Przedsiębiorstwa
Właściciele, użytkownicy,
zarządcy nieruchomości
Instytucje rynku pracy
Instytucje kultury
Instytucje edukacyjne
Instytucje opieki
społecznej
Wszystkie na terenie Gminy
Świebodzice
Sposób
poinformowania/zaproszenia
do współpracy
Ogłoszenie na stronie
www.swiebodzice.pl
Gazeta Świebodzicka
Zaproszenie wysłane w styczniu
2016 r.
Ogłoszenie na stronie
www.swiebodzice.pl
Gazeta Świebodzicka
Zaproszenie wysłane w styczniu
2016 r.
1. Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z .o.
ul. Strzegomska 30, 58-160
Świebodzice
WSPÓLNOTY
Ogłoszenie na stronie
www.swiebodzice.pl
Gazeta Świebodzicka
Zaproszenie wysłane w styczniu
2016 r.
1. Miejski Zarząd Nieruchomości
ul. Świdnica 7, 58-160
Świebodzice
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa,
3. Zarząd Wspólnot
Ogłoszenie na stronie
www.swiebodzice.pl
Gazeta Świebodzicka
Zaproszenie wysłane w styczniu
2016 r.
1. PUP w Świdnicy Filia w
Świebodzicach
ul. Browarowa 1,
58-160 Świebodzice
1. Miejska Biblioteka Publiczna w
Świebodzicach
ul. Świdnicka 13, 58-160
Świebodzice
2. Miejski Dom Kultury w
Świebodzicach
ul. Wolności 13, 58-160
Świebodzice
Dyrektorzy
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w
Świebodzicach
ul. J. Piłsudskiego 8,
113
Ogłoszenie na stronie
www.swiebodzice.pl
Gazeta Świebodzicka
Zaproszenie wysłane w styczniu
2016 r.
Ogłoszenie na stronie
www.swiebodzice.pl
Gazeta Świebodzicka
Zaproszenie wysłane w styczniu
2016 r.
Ogłoszenie na stronie
www.swiebodzice.pl
Gazeta Świebodzicka
Zaproszenie wysłane w styczniu
2016 r.
Ogłoszenie na stronie
www.swiebodzice.pl
Gazeta Świebodzicka
58-160 Świebodzice
Rada Miejska
Mieszkańcy obszaru
rewitalizowanego
Organy władzy publicznej
- wydziały urzędu
- jednostki organizacyjne
gminy
1. Wydział Infrastruktury
Technicznej Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach.
2. Wydział Funduszy
Zewnętrznych Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach.
3. Wydział Edukacji i Spraw
Społecznych Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach.
4. Wydział Promocji Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach.
5. Wydział FinansowoBudżetowy Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach
6. Wydział Ewidencji Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach
Urząd Skarbowy w
Świdnicy
Konserwator Zabytków
Oddział Wałbrzych
Źródło: opracowanie Gmina Świebodzice
114
Zaproszenie wysłane w styczniu
2016 r.
Ogłoszenie na stronie
www.swiebodzice.pl
Gazeta Świebodzicka
Zaproszenie wysłane w styczniu
2016 r.
Ogłoszenie na stronie
www.swiebodzice.pl
Gazeta Świebodzicka
Ogłoszenie na stronie
www.swiebodzice.pl
Gazeta Świebodzicka
Zaproszenie wysłane w styczniu
2016 r.
Ogłoszenie na stronie
www.swiebodzice.pl
Gazeta Świebodzicka
Zaproszenie wysłane w styczniu
2016 r.
Ogłoszenie na stronie
www.swiebodzice.pl
Gazeta Świebodzicka
Zaproszenie wysłane w styczniu
2016 r.
Przyjęta metodologia uspołecznienia, na każdym etapie procesu rewitalizacji, będzie
realizowana na trzech poziomach „drabiny partycypacji” – informowanie, konsultowanie oraz
uczestnictwo i obejmie najbardziej zaawansowane jej formy.
Diagram 4. Schemat partycypacji społecznej
Uczestnictwo
Konsultowanie
Informowanie
Źródło: Opracowanie własne.
Podstawowym poziomem partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji jest informacja.
Informowanie należy rozumieć jako komunikacje jednostronną – administracja decyduje
całkowicie jednostronnie i samodzielnie i informuje jedynie opinie o podjętych decyzjach lub
przyjętych procedurach, które dotyczą poszczególne grupy interesariuszy. Informowanie
będzie realizowane poprzez: działania edukacyjne i informacyjne o procesie rewitalizacji,
w tym o istocie, celach, zasadach oraz przebiegu procesu rewitalizacji. Działanie te będą
realizowane głównie poprzez stronę internetową dedykowaną rewitalizacji oraz publikacje
(broszury, plakaty).
Drugi poziom dialogu z interesariuszami rewitalizacji to konsultacje. Konsultowanie ma
charakter dwustronny – przed podjęciem decyzji administracja aktywnie zasięga opinii
różnych grup społecznych i ich reprezentantów. Pojawiające się opinie społeczne, mogą – lecz
nie musza – zostać w mniejszym lub większym stopniu wykorzystane przez administrację do
115
zmiany treści decyzji. Konsultacje to zatem cos więcej niż zwykłe informowanie. Pamiętać
jednak trzeba, że konsultacje nie oznaczają współdecydowania. W przyjętej metodologii
uspołecznienia procesu rewitalizacji, konsultacje będą prowadzone w formie:
•
zbierania uwag i opinii
•
badania ankietowego wśród społeczności obszaru rewitalizacji
•
spotkań konsultacyjnych
Uczestnictwo (współdecydowanie) to nie tylko informowanie, czy uzyskanie opinii na temat
przedstawionych propozycji, ale autentyczne partnerstwo w budowaniu rozwiązań.
Komunikacja ma charakter równoczesny – proces projektowania rozwiązań i ich
konsultowania następują jednocześnie. Przed podjęciem decyzji administracja współpracuje z
partnerami społecznymi w celu podjęcia decyzji opartej na zasadzie konsensusu
(jednomyślności). Strony wspólnie definiują problemy i szukają rozwiązań uwzgledniających
interesy każdej z nich. Bez takiej wspólnej decyzji nie jest możliwe skuteczne kontynuowanie
działań lub staja się one jednostronne albo nawet niezgodne z procedurami prawnymi stopnia
realizacji zasady partnerstwa w odniesieniu do programu rewitalizacji. Uczestnictwo
(współdecydowanie), czyli najbardziej zaawansowana forma partycypacji społecznej będzie
realizowana poprzez spacery studyjne, zgłaszanie propozycji projektów i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych oraz powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji. W skład Zespołu wejdą
przedstawiciele poszczególnych grup interesariuszy procesu rewitalizacji. Zespół ds.
Rewitalizacji został powołany w początkowej fazie procesu opracowania LPR i funkcjonował
zarówno na etapie programowania, wdrażania
oraz będzie funkcjonował na etapie
monitorowania efektów realizacji programu.
Zespół ds. Rewitalizacji będzie uczestniczył w:
•
delimitacji obszaru rewitalizacji
•
diagnozowaniu problemów dotykających obszar rewitalizacji,
•
definiowaniu celów i kierunków działań procesu rewitalizacji
•
definiowaniu projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Będzie również monitorował wdrażanie LPR.
116
Tabela 42. Partycypacja społeczna na każdym etapie procesu rewitalizacji w Świebodzicach
Poziom
Forma
partycypacji
partycypacji
Do momentu zatwierdzenia LPR
Diagnoza
Po zatwierdzeniu LPR
Wdrażanie
Programowanie
i monitoring
Aktualne informacje o prowadzonych działaniach i postępach w
procesie rewitalizacji na dedykowanej rewitalizacji podstronie
internetowej gminy
Działania
edukacyjne i
Informowanie
informacyjne
o procesie
Publikacja rocznego
Publikacja materiałów informacyjno-
sprawozdania
edukacyjnych o procesie rewitalizacji
monitoringowego
(broszury, ulotki)
Publikacja częściowego
rewitalizacji
Konsultowanie
Raportu ewaluacyjnego
Konferencja
Publikacja końcowego
rewitalizacyjna
Raportu ewaluacyjnego
Wskazywanie
Wskazywanie
Badanie
problemów
pożądanych celów i
Ocena realizacji procesu
ankietowe
występujących
kierunków działań
rewitalizacji
na OR
rewitalizacyjnych
Zgłaszanie uwag i
Zgłaszanie uwag i opinii
opinii dot. projektu
dot. proponowanych
LPR
modyfikacji LPR
Zgłaszanie
Przekazywanie danych
propozycji
i informacji na temat
projektów i
realizowanych
przedsięwzięć
projektów
rewitalizacyjnych
rewitalizacyjnych
Rekomendacje
Definiowanie celów
Opiniowanie projektu
dot. delimitacji
i kierunków działań
rocznego sprawozdania
OR
rewitalizacyjnych
monitoringowego
Zgłaszanie
uwag i opinii
Projekty
Uczestnictwo
Zespół ds.
Rewitalizacji
Opiniowanie propozycji
Diagnozowanie
Definiowanie
modyfikacji LPR
problemów
projektów i
Opiniowanie
występujących
przedsięwzięć
projektu stanowiska
na OR
rewitalizacyjnych
gminy do rekomendacji
117
zawartych w
częściowym i
końcowym raporcie
ewaluacyjnym
Źródło: Opracowanie własne.
Prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świebodzice przebiegały
we współpracy z wszystkimi zdefiniowanymi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji.
Dotychczas wykorzystane różnorodne formy partycypacji społecznej zapewniły udział różnych
grup interesariuszy w pierwszych dwóch etapach (diagnozowania i programowania) tego
procesu. Zaprojektowany i opisany w Rozdziale 7. System realizacji LPR-u, również zapewnia
metody partycypacji społecznej (w tym zaawansowane) na etapie wdrażania i monitorowania
skuteczności działań rewitalizacyjnych.
118
Tabela 43. Uspołecznienie procesu przygotowania LPR
Data
Forma
Grupa
partycypacji
interesariuszy
Cel
Źródło
dokumentujące
Organ
konsultacyjny
Burmistrza w
zakresie
rewitalizacji,
powołany w celu
2016-02-19
Powołanie
Wszystkie
zapewnienia
Zespołu ds.
grupy
współpracy ze
Rewitalizacji
interesariuszy
wszystkimi
Zarządzenie
Burmistrza nr
438/2016
grupami
interesariuszy
procesu
rewitalizacji
zdegradowanych
obszarów gminy
Rekomendacje
dot. delimitacji OR
2016-03-31
Warsztaty
Zespół ds.
Diagnozowanie
Rewitalizacji
problemów
Lista obecności
występujących na
OR
Problemy
Mieszkańcy
występujące na
2016-03-08
Badanie
wyznaczonych
OR
2016-04-05
ankietowe
obszarów
Pożądane cele i
rewitalizacji
kierunki działań
rewitalizacyjnych
119
Raport z
badania
ankietowego
Weryfikacja i
Zgłaszanie
2016-04-28
2016-05-08
propozycji
Wszystkie
projektów i
grupy
przedsięwzięć
interesariuszy
rewitalizacyjnych
umieszczenie
projektów i
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
w LPR
Lista A
Lista B
Zestawienie
projektów z
systemu
Definiowanie
celów i kierunków
działań
2016-05-10
Warsztaty
Zespół ds.
rewitalizacyjnych
Rewitalizacji
Definiowanie
Lista obecności
projektów i
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
Informacja
podsumowująca
Zespół ds.
Sierpień
Konsultacje
2016
projektu LPR
Rewitalizacji
Zgłaszanie uwag i
Wszystkie
opinii dot.
grupy
projektu LPR
interesariuszy
opublikowana
na dedykowanej
rewitalizacji
podstronie
internetowej
gminy
Źródło: Opracowanie własne.
120
9. ROZDZIAŁ: ANALIZA ZGODNOŚCI LPR Z WYTYCZNYMI W ZAKRESIE REWITALIZACJI
ELEMENTY PROGRAMU
REWITALIZACJI
POWIĄZANIE Z
DOKUMENTAMI GMINY
DIAGNOZA
USZCZEGÓŁOWIENIE
UZASADNIENIE
Czy przedstawiono powiązania programu z
Powiązanie programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi zostały
dokumentami strategicznymi i
zaprezentowane w Rozdziale Strategia rewitalizacji, podrozdziałach opisujących
planistycznymi gminy?
poszczególne Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Czy program rewitalizacji zawiera diagnozę
LPR zawiera kompleksową diagnozę negatywnych zjawisk występujących na terenie
negatywnych zjawisk (dokonaną na
gminy. Diagnoza została przeprowadzona na podstawie mierników rozwoju w
podstawie mierników rozwoju w
odniesieniu do wartości dla całej gminy w sferach społecznej, gospodarczej,
odniesieniu do wartości dla całej gminy) i
środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej. Została ona
przyczyn ich występowania we wszystkich
zaprezentowana w Rozdziałach nr 1,2 i 4 LPR. Diagnozę prowadzono wg następującej
sferach (społecznej, gospodarczej,
hierarchii: analiza gminy na tle Dolnego Śląska, analizy gminy w celu identyfikacji
środowiskowej, przestrzenno –
obszarów zdegradowanych, analiza obszarów zdegradowanych w celu wyznaczenia
121
funkcjonalnej, technicznej) oraz określa
obszaru rewitalizacji. Diagnoza uwzględnia skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych.
skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych?
Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje.
W Rozdziale nr 1 Analiza gminy na tle Województwa Dolnośląskiego przeprowadzono analizę sytuacji w gminie Świebodzice na tle Dolnego Śląska. Celem
diagnozy jest zaprezentowanie sytuacji w gminie w sferach: społecznej, gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej.
W Rozdziale 2 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych na terenie gminy na
podstawie mierników rozwoju (patrz zestawienie mierników Załącznik nr 10 do LPR)
przeprowadzono analizę negatywnych zjawisk. Sytuację w sferze społecznej,
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej
zaprezentowano w Tabeli Matryca Obszarów zdegradowanych identyfikująca
występowanie stanu kryzysowego. W matrycy wykazano miejsca (ulice i miejscowości),
na których mierniki rozwoju w sposób negatywny odbiegają od sytuacji w gminie.
Wynikiem diagnozy jest identyfikacja obszarów występowania stanu kryzysowego,
czyli obszarów zdegradowanych.
W Rozdziale 4 Diagnoza obszaru rewitalizowanego, bazującą na miernikach rozwoju,
badaniu ankietowym oraz wynikach warsztatów problemowych zrealizowanych z
interesariuszami planowanego procesu rewitalizacji, przedstawiono diagnozę
122
problemów występujących na obszarze rewitalizowanym. Diagnoza zawiera informacje
na temat skali oraz charakteru potrzeb (problemów) rewitalizacyjnych.
W Rozdziale 3 Wyznaczono zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji w oparciu
o diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacji. Podstawowe kryteria służące
wyznaczeniu obszaru to: szczególna koncentracja negatywnych zjawisk, znaczenie dla
rozwoju lokalnego gminy oraz zasięg przestrzennych ( nie więcej niż 20% pow. Gminy) i
Czy wyznaczono zasięg przestrzenny
obszaru/obszarów rewitalizacji, tj. czy
określono, w oparciu o inne dokumenty
OBSZAR REWITALIZACJI
liczba mieszkańców (nie więcej niż 30% mieszkańców gminy).
Znaczenie Obszaru rewitalizacji dla rozwoju lokalnego gminy weryfikowano w trakcie
warsztatów Zespołu ds. rewitalizacji, które odbyły się 07.03.2016 r.
strategiczne gminy lub diagnozę i
identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych,
terytorium/terytoria najbardziej
wymagające wsparcia?
Spełnienie warunku dot. zasięgu przestrzennego i ludnościowego weryfikowano na
podstawie sumy liczby mieszkańców zamieszkujących obszar oraz powierzchni terenu
objętego rewitalizacją.
W Rozdziale nr 3 porównano również wartości mierników rozwoju całego Obszaru
rewitalizowanego w porównaniu do wartości mierników dla całej gminy (patrz. Tabela
Porównanie wartości mierników dla gminy i obszaru rewitalizowanego)
123
Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje powierzchnię
Czy obszar rewitalizacji obejmuje tereny
nieprzekraczające 20% powierzchni gminy
W związku z powyższym spełniony jest warunek aby obszar rewitalizacji obejmował
oraz tereny zamieszkałe przez nie więcej
tereny nieprzekraczające 20% powierzchni gminy oraz tereny zamieszkałe przez nie
niż 30% mieszkańców gminy?
więcej niż 30% mieszkańców gminy. (Patrz 3.Rozdział: Obszar Rewitalizacji)
Czy działania przewidziane dla obszarów
występowania problemów przestrzennych,
Na terenie Obszaru rewitalizowanego nie występują działania przewidziane dla
takich jak: poprzemysłowe (w tym
problemów przestrzennych, takich jak: poprzemysłowe (w tym poportowe,
poportowe, powydobywcze), powojskowe,
powydobywcze), powojskowe, pokolejowe, gdyż nie zdiagnozowano takich
pokolejowe, wchodzących w skład obszaru
problemów.
rewitalizacji, są ściśle powiązane z celami
rewitalizacji?
Czy w programie rewitalizacji znajduje się
opis procesu jego przygotowania
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
W Rozdziale 8 Partycypacja społeczna znajduje się opis procesu przygotowania LPR
dokumentujący udział w nim interesariuszy
dokumentujący udział w nim interesariuszy obszaru rewitalizacji na każdym etapie
obszaru rewitalizacji na każdym etapie:
tj.: diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania.
diagnozowania, programowania,
wdrażania, monitorowania?
124
W treści Rozdziału nr 8 przedstawiono analizę interesariuszy procesu rewitalizacji oraz
stosowane narzędzia partycypacji (w tym zaawansowane) wg poziomów
zaangażowania interesariuszy tj.: informowanie, konsultowanie, uczestnictwo.
Zastosowane i przewidziane do realizacji formy partycypacji społecznej w LPR to:
działania edukacyjne i informacyjne o procesie rewitalizacji, spotkania konsultacyjne,
badania ankietowe, zgłaszanie uwag i opinii, zgłaszanie propozycji projektów, spacer
studyjny, Zespół ds. rewitalizacji.
W LPR przewidziano formy odpowiadające szerokiej partycypacji społecznej na każdym
Czy przewidziano formy odpowiadające
etapie procesu rewitalizacji. Jedną z zastosowanych metod jest Zespół ds. Rewitalizacji
w skład, którego wchodzą przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy. Zespół
szerokiej partycypacji społecznej na
uczestniczył w przygotowaniu LPR na każdym etapie i współuczestniczył w procesie
każdym etapie procesu rewitalizacji (np.
decyzyjnym dot: delimitacji obszaru rewitalizacji, diagnozowaniu problemów
współdecydowanie, kontrola
dotykających obszar rewitalizacji, definiowaniu celów i kierunków działań procesu
obywatelska)?
rewitalizacji, definiowaniu projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Informacje
w tym zakresie znajdują się w Rozdziale 8 Partycypacja społeczna
CELE,
Czy opisano wizję stanu obszaru po
Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji została zaprezentowana
DZIAŁANIA,
przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany
w Rozdziale 5: Strategia rewitalizacji, Podrozdziale: Wizja. Opis podrozdziału
EFEKTY
efekt rewitalizacji)?
przedstawia planowany efekt rewitalizacyjny.
125
Planowane cele i działania LPR zostały zdefiniowane na podstawie zdiagnozowanych
problemów i potrzeb co potwierdza Tabela Problemy/cele rewitalizacji,
zaprezentowana w Rozdziale 5 : Strategia rewitalizacji, Podrozdziale Spójności celów
Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz zdiagnozowanych problemów występujących
na Obszarze rewitalizacji.
Spójność Celów i działań z problemami i potrzebami jest wynikiem przyjętej
Czy cele i działania zostały sformułowane
metodologii pracy nad przygotowaniem LPR. Proces przygotowania dokumentu
na podstawie zdiagnozowanych
zapoczątkowała dogłębna diagnoza sytuacji na terenie gminy przeprowadzona w
problemów i potrzeb?
oparciu o mierniki rozwoju i prowadząca do wyznaczenia obszaru rewitalizacji.
Ponadto zrealizowano badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii
mieszkańców obszaru rewitalizacji na temat występujących problemów i potrzeb.
Bazując na zebranym materiale przeprowadzono warsztaty z przedstawicielami
Zespołu ds. rewitalizacji, które z wykorzystaniem metod partycypacji i moderowanej
dyskusji doprowadziły do identyfikację najważniejszych problemów i w dalszej
kolejności wyznaczenia celów i kierunków działań rewitalizacyjnych.
Czy zaplanowane działania przyczynią się
do osiągnięcia założonych celów?
Zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji działania przyczynią się do
osiągniecia założonych celów. Wynika to z przyjętej logiki interwencji przedstawionej
w Rozdziale 5: Strategia rewitalizacji, Podrozdziale Cele rewitalizacji i kierunki działań
(patrz Diagram Logika interwencji). Wyznaczone Kierunki działań rewitalizacyjnych
126
tworzą spójną i logiczną koncepcje wdrożenia założonych Celów rewitalizacji (patrz
Tabela Cele rewitalizacji i kierunki działań), które zostały wyznaczone jako odpowiedź
na zdiagnozowanych problemy i potrzeby Obszaru rewitalizacji. Dla potwierdzenia dla
każdego Kierunku działań określono skalę potrzeb i zaprezentowano w Tabeli w treści
Rozdziału 5: Strategia rewitalizacji (patrz Tabela Skala potrzeb rewitalizacji).
Czy program rewitalizacji ujmuje działania
W dokumencie Lokalnego Programu Rewitalizacji dokonano gruntownej diagnozy
w sposób kompleksowy, tak aby nie
obejmującej wszystkie sfery (społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno –
pomijać aspektu społecznego oraz
funkcjonalną oraz techniczną ) wynikające z Wytycznych MIR W każdej sferze
gospodarczego lub przestrzenno –
zidentyfikowano problemy, którym odpowiadają cele i kierunki działań, tworząc
funkcjonalnego lub technicznego lub
kompleksową strategię zmiany sytuacji występującej na obszarze rewitalizacji (patrz
środowiskowego (zidentyfikowanego w
Rozdział Strategia rewitalizacji oraz Rozdział Spójności celów lokalnego programu
diagnozie) związanego zarówno z danym
rewitalizacji oraz zdiagnozowanych problemów występujących na obszarze
obszarem, jak i jego otoczeniem.
rewitalizacji, Tabela Problemy / cele rewitalizacji)
Czy w programie rewitalizacji
Propozycje projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych uwzględnione w LPR zostały
wyodrębniono listę i/lub listy planowanych
zidentyfikowane w trakcie otwartej procedury naboru dostępnej dla wszystkich
PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ ICH projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
(tzw. Lista A i/lub Lista B), przygotowanych
KOMPLEMENTARNOŚĆ
interesariuszy. Projekty i przedsięwzięcia tworzą Listę A i Listę B, które zostały
PROJEKTY,
załączone do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Lista A zawiera projekty, które
zgodnie z Wytycznymi programowymi IZ
kwalifikują się do wsparcia ze środków Działania 6.3 RPO WD i uwzględnia wymagane
RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania
informacje tzn.: nazwę projektu, nazwę wnioskodawcy, krótki opis problemu jaki ma
127
lokalnych programów rewitalizacji (lub
rozwiązać realizacja projektu, cel projektu, zakres realizowanych zadań, miejsce
(dokumentów równorzędnych) w
realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji, szacowaną wartość projektu. Lista
perspektywie finansowej 2014-2020?
B dotyczy pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłoszonych do
realizacji.
Komplementarność między poszczególnymi projektami / przedsięwzięciami została
zapewniona w następujący sposób:
Czy zapewniono komplementarność
między poszczególnymi
Komplementarność przestrzenną – podstawowe miejsce realizacji projektów /
projektami/przedsięwzięciami
przedsięwzięć to obszar rewitalizacji. W trakcie tworzenia LPR brano pod uwagę
rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy
wzajemne przestrzenne powiązania pomiędzy projektami/przedsięwzięciami.
działaniami różnych podmiotów i funduszy
Komplementarność problemową – wszystkie przedsięwzięcia wpisują się w cele i
na obszarze objętym programem
kierunki działań rewitalizacyjnych, które zostały wyznaczone na podstawie
rewitalizacji
zdiagnozowanych problemów. W związku z powyższym wszystkie projekty /
(komplementarność przestrzenna,
przedsięwzięcia rewitalizacyjne są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i powinny
problemowa, proceduralnoinstytucjonalna,
doprowadzić do realizacji wizji opisanej w LPR
międzyokresowa, źródeł finansowania)?
Komplementarność proceduralną – wszystkie projekty zostały pozyskane i
zatwierdzone w ramach przejrzystej, powszechnie dostępnej i nie dyskryminującej
procedury. Ponadto zgłoszone projekty były przedmiotem opinii Zespołu ds.
128
Rewitalizacji co gwarantowało prawidłowe uspołecznienie procesu. Jednoczenie LPR
posiada adekwatne do potrzeb procedury związane z zarządzaniem programem.
Komplementarność międzyokresową – zapewniona jest poprzez właściwe
ukierunkowanie wsparcia przez IŻ RPO WD 2014 – 2020, które uwzględnia
doświadczania wynikające z poprzedniego okresu programowania, w tym wnioski
wynikające z ewaluacji.
Komplementarność finansową – zgłoszone do realizacji przedsięwzięcia / projekty
będą aplikować o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dysponentami środków są
odpowiednie instytucje zarządzające, które w systemie naborów przewidziały
określone preferencje dla przedsięwzięć / projektów rewitalizacyjnych. Ponadto
wnioskodawcy projektów rewitalizacyjnych zabezpieczą niezbędne do
współfinansowania środki własne.
Czy w programie rewitalizacji wskazano
W LPR wskazano indykatywny budżet (patrz Rozdział Indykatywne Ramy Finansowe),
indykatywne ramy finansowe (źródło
który został przygotowany na podstawie informacji pochodzących ze zgłoszonych
finansowania i szacunkową wartość)
projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W Tabeli Indykatywne ramy finansowe
projektów i przedsięwzięć określonych w
lokalnego programu rewitalizacji przedstawiono wartości środków własnych i
ramach tzw. listy A i listy B?
zewnętrznych w podziale na Cele LPR oraz Listę A i Listę B.
129
W Rozdziale System realizacji lokalnego programu rewitalizacji opisano strukturę
zarządczą, najważniejsze zasady dot. monitoringu i ewaluacji oraz system
Czy opisano system realizacji (wdrażania)
programu rewitalizacji?
wprowadzania zmian do LPR. Rozdział ten zawiera również zestawienie mierników
rozwoju, które służyć będą ewaluacji skuteczności i efektywności realizacji celów LPR.
Bieżący monitoring prowadzony będzie na podstawie informacji przekazywanych przez
interesariuszy rewitalizacji i pochodzących z rocznych sprawozdań z realizacji
projektów/przedsięwzięć. Monitorowane będą projekty przyjęte do realizacji.
WDRAŻANIE,
MONITORING
I EWALUACJA
Czy system zarządzania i realizacji
System realizacji LPR uwzględnia udział interesariuszy w procesie zarządzania i
programu przewiduje udział w nim
wdrażania programu. Zostało to zapewnione poprzez udział w procedurach programu
interesariuszy?
Zespołu ds. rewitalizacji.
Czy zaplanowano system monitoringu,
W Rozdziale System realizacji lokalnego programu rewitalizacji został opisany
ewaluacji i system prowadzania modyfikacji
zaplanowany system monitoringu, ewaluacji i modyfikacji LPR-u w reakcji na zmiany
w reakcji na zmiany w otoczeniu
zachodzące w otoczeniu programu.
programu?
130
Spis tabel
Tabela 1. Ludność w latach 2010–2014 ..................................................................................... 5
Tabela 2.. Saldo migracji wewnętrznych na 1000 osób w latach 2010–2014 ........................... 5
Tabela 3. Przemiany potencjału demograficznego .................................................................... 6
Tabela 4. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 7
Tabela 5. Pracujący na 1000 ludności ........................................................................................ 7
Tabela 6. Pomoc społeczna ........................................................................................................ 8
Tabela 7. Liczba mieszkań socjalnych oraz ich powierzchnia użytkowa w latach 2011-2014 . 9
Tabela 8. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców ............. 9
Tabela 9. Wyniki ze sprawdzianu szóstych klas ...................................................................... 10
Tabela 10. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego ........................................................................ 10
Tabela 11. Podmioty gospodarcze – sektor prywatny.............................................................. 11
Tabela 12. Podmioty według sektorów .................................................................................... 12
Tabela 13.. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców ......................... 13
Tabela 14. Odpady zmieszane zbierane w ciągu roku ............................................................. 14
Tabela 15. Infrastruktura przedszkolna .................................................................................... 17
Tabela 16. Odsetek gospodarstw domowych korzystających z infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej i gazowej .............................................................................................. 18
Tabela 17. Zasoby mieszkaniowe ............................................................................................ 20
Tabela 18. Lista przykładowych mierników wykorzystywanych w celu identyfikacji
występowania stanu kryzysowego w gminie. .......................................................................... 24
Tabela 19. Przykładowa matryca obszarów problemowych .................................................... 28
Tabela 20. Matryca Obszarów zdegradowanych identyfikująca występowanie stanu
kryzysowego............................................................................................................................. 33
Tabela 21. Wybrane wskaźniki diagnozy społecznej dla Gminy Świebodzice oraz OR w 2014
roku........................................................................................................................................... 51
Tabela 22. Odsetek osób długotrwale bezrobotnych na terenie OR w wybranych lokalizacjach
w latach 2012 - 2014. ............................................................................................................... 52
131
Tabela 23. Przyczyny korzystania ze świadczeń pomocy społecznej przez mieszkańców Gminy
Świebodzice oraz OR w 2014 roku. ......................................................................................... 54
Tabela 24. Wybrane wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Gminy
Świebodzice oraz OR w 2014 roku .......................................................................................... 56
Tabela 25. Wybrane wskaźniki sektora lokalnej edukacji dla Gminy Świebodzice oraz OR w
2014 roku.................................................................................................................................. 57
Tabela 26. Wybrane wyniki badań terenowych na OR w 2016 roku – infrastruktura edukacyjna,
organizacje pozarządowe oraz bezrobocie ............................................................................... 59
Tabela 27. Ocena przestrzeni obszaru rewitalizowanego w percepcji mieszkańców - wybrane
wyniki badań terenowych na OR w 2016 roku ........................................................................ 68
Tabela 28. Ocena infrastruktury na obszarze rewitalizowanym przez mieszkańców OR wybrane wyniki badań terenowych na OR w 2016 roku ......................................................... 69
Tabela 29. Cele rewitalizacji i kierunki działań ....................................................................... 73
Tabela 30. Skala potrzeb rewitalizacyjnych ............................................................................. 79
Tabela 31. Skala potrzeb rewitalizacyjnych ............................................................................. 87
Tabela 32. Skala potrzeb rewitalizacyjnych ............................................................................. 91
Tabela 33. Powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi ................................ 96
Tabela 34. Matryca problemów i celów ................................................................................... 98
Tabela 35. Indykatywne ramy finansowe lokalnego programu rewitalizacji gminy ............. 100
Tabela 36. Zbiór mierników rozwoju ..................................................................................... 109
Tabela 37. Analiza interesariuszy procesu rewitalizacji w Świebodzicach ........................... 113
Tabela 38. Partycypacja społeczna na każdym etapie procesu rewitalizacji w Świebodzicach
................................................................................................................................................ 117
Tabela 39. Uspołecznienie procesu przygotowania LPR ....................................................... 119
Spis map
Mapa 1. Lokalizacja Gminy na tle województwa ...................................................................... 4
Mapa 2. Stan kryzysowy - wszystkie sfery - natężenie negatywnych zjawisk na terenie Gminy
Świebodzice .................................................................................................................................
Mapa 3. Obszary rewitalizacji na terenie Gminy Świebodzice ............................................... 44
132
Spis diagramów
Diagram 1. Metodologia identyfikacji ulic, na których występują zjawiska kryzysowe na
przykładzie obszaru problemowego bezrobocie. ..................................................................... 27
Diagram 2. Logika rewitalizacji ............................................................................................... 72
Diagram 3. System zarządzania procesem rewitalizacji ........................................................ 104
Diagram 4. Schemat partycypacji społecznej ........................................................................ 115
Spis załączników
Załącznik 1. Projekty rewitalizacyjne Lista A
Załącznik 2. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne Lista B
Załącznik 3. Aspekty środowiskowe realizacji LPR w Gminie Miejskiej Świebodzice
Załącznik 4. Obszary zdegradowane
Załącznik 5. Wyniki analizy - Sfera społeczna
Załącznik 6. Wyniki analizy - Sfera gospodarcza
Załącznik 7. Wyniki analizy - Sfera środowiskowa
Załącznik 8. Wyniki analizy - Sfera funkcjonalno-przestrzenna
Załącznik 9. Wyniki analizy - Sfera techniczna
Załącznik 10. Mierniki służące identyfikacji obszarów występowania stanu kryzysowego oraz
wyznaczeniu obszaru rewitalizacji
Załącznik 11. Wzór formularza projektu - przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.
133
Załącznik 1. Projekty rewitalizacyjne Lista A
Lp
.
1
Nazwa
projektu
Cel
Nazwa
rewital
wnioskodawcy
izacji
Remont
elewacji
budynku
zlokalizowane
go w
obszarze
zdegradowany
mw
Dom Pomocy
Świebodzicach Społecznej dla
- III etap
Dzieci
realizacji
prowadzony
zadania w
przez
ramach
Zgromadzenie
rewitalizacji
Sióstr
gminy
Szkolnych de
Świebodzice, Notre Dame w
pn: „Program Świebodzicach
naprawczy”
istniejącego
Domu Pomocy
Społecznej dla
Dzieci w
Świebodzicach
.
3
Krótki opis problemu
jaki ma rozwiązać
realizacja projektu
Budynek Domu
Pomocy Społecznej dla
Dzieci prowadzony
przez Zgromadzenie
Sióstr Szkolnych de
Notre Dame w
Świebodzicach (DPS) od
2006 roku realizuje
tzw. ”Program
naprawczy” wynikający
z podnoszenia
standardów bytowych
obiektów
zamieszkiwanych przez
osoby
niepełnosprawne.
Aktualnie w Domu
przebywa 60 chłopców
niepełnosprawnych o
wielorakich
niepełnosprawnościach
intelektualnych i
fizycznych. Dom
Pomocy Społecznej dla
Dzieci mieści się w
zabytkowym, XIX
wiecznym Pałacu i od
pocz. XX w. pełni
funkcję społeczną oraz
stanowi ważny element
historii Świebodzic oraz
lokalnej tożsamości
kulturowej, ze względu
na swoje wysokie
walory
architektoniczne
dostarcza bogatych
przeżyć estetycznych i
kulturowych.
W ciągu ostatnich 10
lat wykonano remont
wewnątrz obiektu oraz
częściowo na zewnątrz
tj. dach, odwodnienie
terenu oraz
przebudowę kanalizacji
sanitarno-deszczowej.
Aktualnie do
wykonania pozostał
remont elewacji z
wszystkimi jej detalami
(wieżyczki, logie,
balkony, taras,
okładzina cokołu,
naprawa ścieżek
Cel projektu
Celem głównym jest
poprawa stanu
technicznego
i użytkowego budynku
przeznaczonego dla
osób
niepełnosprawnych oraz
zapewnienie
bezpieczeństwa osobom
użytkującym budynek,
powstrzymanie
posuwającego się
procesu
destrukcji obiektu
zabytkowego, poprawa
wizerunku
obiektu zabytkowego na
terenie objętym
rewitalizacją i
zachowanie dziedzictwa
kulturowego i
historycznego.
Zakres realizacji zadań
Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizowany
- usunięcie tynków cyklinowych
z tła elewacji i rekonstrukcja
tynków gładkich (wg zaleceń
konserwatorskich),- naprawa i
konserwacja oryginalnych
elementów wystroju
tynkarskiego i kamiennego,
oczyszczenie kamiennych
okładzin cokołu i ich
impregnacja,
- przemurowanie wieżyczek oraz
zabezpieczenie ich iglic czapami
z blachy tytan-cynk
- rekonstrukcja brakujących
elementów wystroju, w tym
elementów kamiennych
- wymiana współczesnych form
balustrad, zadaszeń na tarasie
oraz przy wejściach do budynku
itp.
- wykonanie obróbek
blacharskich z blachy tytan-cynk
– demontaż istniejących
Świe
obróbek nienadającej się do
bodzi
użytku, montaż nowych
ce
obróbek oraz uzupełnienie
brakujących /, montaż
podokienników z blachy tytancynk
- demontaż istniejących i montaż
nowych rur spustowych
odprowadzających wodę
deszczową z tarasu i balkonów
oraz demontaż i ponowny
montaż istniejących rur
spustowych odprowadzających
wodę deszczową z dachu.
- uzupełnienie ubytków w
zabytkowych ościeżnicach
stolarki okiennej,
- malowanie nowych tynków
farbą kryjącą mikropęknięcia np.
KEIM
- odtworzenie nawierzchni
asfaltowej - ciągi piesze i pieszojezdne wokół budynku wraz z
miejscami parkingowymi
Adama
Mickiewicza
1
8
Prognozowane produkty i rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji
Wskaźnik
produktu
57 Inny
wskaźnik
Własny
wskaźnik
produktu
Powierzchn
ia
remontow
ana
budynku –
m2
Wartość
wskaźnika
produktu
2200
Wskaźniki
rezultatu
25 Inny
wskaźnik
Własny
wskaźnik
rezultatu
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek,
osoby
odwiedza
jące
Dom,
turyści –
osoby
Wartość
wskaźnika
rezultatu
Sposób
pomiaru
wskaźników
500
Dla
wskaźnika
produktu –
protokół
odbioru
robót
budowlanyc
h
Dla
wskaźnika
rezultatu –
lista
mieszkańcó
w budynku,
lista osób
odwiedzając
ych Dom
Źródło
finansowania
ze środków
UE
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
Szacowa
na
wartość
projektu
893
810,00
pieszo-jezdnych oraz
miejsc parkingowych
wokół budynku itp.).
Wiele detali bogatego
wystroju budynku
uległo poważnym
destrukcjom, a
odpadające fragmenty
wieżyczek i tynku
(przypory na froncie
elewacji) stają się
niebezpieczne dla
użytkowników obiektu.
Również bardzo
zniszczone balkony
oraz taras ze względów
bezpieczeństwa zostały
ograniczone w
użytkowaniu. Ponadto
obiekt posiada
niepasującą do całości
wyprawę tynkarską
tzw. „baranka” na
większości powierzchni
elewacji. Zgodnie z
projektem oraz
zaleceniem
konserwatora
zabytków planuje się
skucie istniejących
tynków, obrzucenie
ścian tynkiem
cementowowapiennym kat.II z
dodatkiem włókien
stabilizujących oraz
malowanie całości
farbami z warstwą
kryjąca mikropęknięcia.
Obróbki blacharskie ze
względu na fizyczne
zużycie i
nieprawidłowości w
ułożeniu wymagają
wymiany na nowe z
blachy tytan-cynk.
Istnieje również
konieczność
uzupełnienia
brakujących
elementów
drewnianych w
zabytkowych
ościeżnicach stolarki
okiennej oraz
zabezpieczenie dolnej
części podokiennikami
z blachy. Kamienna
okładzina cokołu
wymaga oczyszczenia i
zabezpieczenia
środkami ochronnymi.
Wokół budynku
planowane jest po
zakończeniu prac
odtworzenie
2
nawierzchni asfaltowej
ciągów pieszo-jezdnych
oraz miejsc
parkingowych wokół
budynku.
2
3
Modernizacja
budynku
lokalnego,
który znajduje
się na
Miejski Zarząd
obszarze
Nieruchomości
rewitalizowan
(MZN)
ym w
Świebodzicach
na ulicy
Granicznej 6.
„Termomoder
nizacja
budynku
Zespołu Szkół
Specjalnych w
Świebodzicach
przy ul.
Sienkiewicza
30”
Powiat
Świdnicki
3
3
Obiekt mieszkalny
charakteryzuje się
dużym
stopniem zniszczenia,
które dotyczy części
wspólnych, tzn. dachu,
klatki schodowej,
piwnic,
Głównym celem jest
strychów, elewacji.
poprawa warunków
Zaniedbane jest
życia
podwórko. W
mieszkańców budynku
zakresie dachu
Modernizacja dachu: wymiana
mieszkalnego w
zniszczona jest jedna z
jednej z dwóch
Świebodzicach przy ul.
dwóch
połaci, wymiana rynien i
Granicznej 6 przez
połaci (druga jest po
instalacji odgromowej,
poprawę jego stanu
remoncie), sypią się
remont kominów. Klatka
technicznego. Cel
kominy, brak systemu
schodowa: wymiana stolarki
pośredni
wentylacyjnego,
okiennej, wymiana drzwi
stanowi poprawa
rewitalizacji
wejściowych, wymiana
bezpieczeństwa
wymaga instalacja
schodów, wymiana instalacji
mieszkańców
odgromowa,
elektrycznej wraz z
przez rewitalizację klatki
zniszczone są rynny,
montażem energetycznego
schodowej oraz
obróbka blacharska. W
oświetlenia. Naprawa
elewacji. Odpadający
zakresie klatki
tynków oraz malowanie klatki
tynk z sufitów oraz
schodowej
schodowej. Elewacja:
elewacji stanowi
zniszczone są tynki,
osuszanie budynku, docieplenie
poważne zagrożenie.
schody, stolarka
styropianem,
Innym celem
okienna,
nałożenie tynku, malowanie.
jest zapobieganie
drzwi, potrzebna jest
Piwnice:
dalszej degradacji
wymiana instalacji
podzielenie, postawienie ścian,
budynku przez
elektrycznej. Budynek
remont podłogi.
modernizację dachu,
wymaga odwilgocenia,
Strychy: remont podłogi,
poprawa wydajności
wysuszenia, ocieplenia.
tynkowanie, pomalowanie
energetycznej budynku
Piwnice budynku są
ścian. Ogrodzenie podwórka.
poprzez osuszenie i
zdewastowane,
docieplenie, jak również
konieczna jest
poprawa wizerunku i
dezynfekcja oraz
estetyki budynku.
remont podłóg i ścian.
Strychy wymagają
naprawy stropów,
otynkowania i
pomalowania
ścian. Problem stanowi
brak ogrodzenia na
podwórku.
Obiekt szkoły
Celem realizacji projektu
ogrzewany jest z
jest zwiększenie
- modernizacja istniejącej
lokalnej kotłowni
efektywności
kotłowni węglowej na gazową
węglowej wyposażonej energetycznej obiektu - wymiana instalacji centralnego
w kocioł z palnikiem
szkoły
ogrzewania,
retortowym, który z
poprzez jego
- wymiana stolarki okiennej i
roku na rok posiada
termomodernizację w
drzwi zewnętrznych,
mniejszą sprawność,
ramach, której
- ocieplenie dachu,
wyeksploatowana
będzie wymieniona
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
instalacja centralnego
istniejąca kotłownia
- ocieplenie stropu nad
ogrzewania utrudnia
węglowa
najwyższą kondygnacją
prawidłową regulację
na gazową wraz z
użytkową,
temperatur w
wymiana instalacji
- ocieplenie ściany w gruncie.
poszczególnych
centralnego
Świe
bodzi
ce
Graniczna
Świe
bodzi
ce
Sienkiewicza
3
6
30
57 Inny
wskaźnik
8
Powierzchn
ia
użytkowa
budynków
poddanych
termomod
ernizacji zł
Nazwa
adekwatne
go
wskaźnika
wraz z
jednostką:
powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku:
m2
1200
1037
25 Inny
wskaźnik
2 Ilość
zaoszczędz
onej
energii
cieplnej
(GJ/rok)
Nazwa
adekwat
nego
wskaźnik
a wraz z
jednostk
ą:
liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek:
osoby.
18
Dla
wskaźnika
produktu:
protokół
odbioru. Dla
wskaźnika
rezultatu:
lista
mieszkańcó
w budynku.
264
Dla
wskaźnika
produktu –
RPO WD
protokół
Działanie 3.3
odbioru
Efektywność
wykonanych energetyczna
robót
w budynkach
Dla
użyteczności
wskaźnika
publicznej i
rezultatu sektorze
Zmniejszeni mieszkaniowy
e rocznego
m (EFRR)
zużycia
energii
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
1 000
000,00
805
604,00
4
5
Remont
budynku
mieszkalnego
zlokalizowane
go na
obszarze
rewitalizowan
ym w
Świebodzicach
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
przy ul.
Młynarska 5
Modernizacja
budynku
mieszkalnego
zlokalizowane
go
na obszarze
rewitalizowan
ym w
Świebodzicach
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
przy ulicy
Młynarskiej
18.
Wspólnota
Mieszkaniowa
- Młynarska 5
Wspólnota
Mieszkaniowa
3
3
pomieszczeniach.
Istniejąca stolarka
okienna i drzwiowa nie
spełnia obecnie
obowiązujących
parametrów
izolacyjności termicznej
co powoduje straty
ciepła.
Ściany i dach wymagają
ocieplenia, które
będzie realizowane
poprzez ocieplenie
ścian zewnętrznych,
dachu i stropu nad
najwyższą kondygnacją
użytkową. Ocieplenie
będzie się obywało od
wewnątrz zgodnie z
wytycznymi
konserwatorskimi z
uwagi na zabytkowy
charakter obiektu.
Budynek mieszkalny w
zabudowie zwartej
charakteryzuje się
znacznym stopniem
zniszczenia,
który dot.głównie
części wspólnych tzn.
dachu, klatki
schodowej, instalacji
elektrycznej.
W zakresie dachu
zniszczona jest poszycie
dachu
jak również instalacja
odgromowa. Instalacja
elektryczna wymaga
wymiany. W zakresie
klatki
schodowej zniszczona
jest malatura ścian,
która
wymaga odnowienia.
Obiekt budynku
mieszkalnego
charakteryzuje się
znacznym stopniem
zniszczenia, który
dotyczy
głównie części
wspólnych tj: dachu,
stolarki
okiennej oraz elewacji.
W zakresie dachu
zniszczona miejscami
jest więźba, pokrycie
dachowe kwalifikuję się
do wymiany wraz z
obróbkami
blacharskimi, rynnami i
rurami
spustowymi. W
zakresie elewacji,
wymaga ona
ogrzewania, będzie
wymieniona stolarka
okienne i
drzwiowa, ocieplone
zostaną ściany
zewnętrzne
oraz ściany w gruncie,
dach oraz strop nad
najwyższą kondygnacją
użytkową.
cieplnej w
budynku
(GJ/rok)
wyliczenie
różnicy
między
rocznym
zużyciem
energii
cieplnej w
roku
bazowym w
stosunku do
rocznego
zużycia
energii
cieplnej po
zakończeniu
projektu.
Głównym celem
projektu jest poprawa
warunków
życia mieszkańców
budynku poprzez
poprawę jego
stanu technicznego.
Cele pośrednie to
zapobieganie dalszej
degradacji budynku
poprzez
modernizację dachu,
poprawę wydajności
energetycznej budynku
oraz bezpieczeństwa
mieszkańców poprzez
modernizację instalacji
elektrycznej.
- remont dachu dachówkowego
wraz z dociepleniem w części
zamieszkałej
Świe
- wymiana instalacji elektrycznej,
bodzi
- remont klatki schodowej wraz z
ce
malowaniem,
- remont elewacji wraz z
odnowieniem
Celem głównym
projektu jest poprawa
warunków
życia mieszkańców
budynku mieszkalnego
w
Świebodzicach przy ul.
Młynarskiej 18 poprzez
poprawę stanu
technicznego. Cele
pośrednie to
zapobieganie dalszej
degradacji budynku
poprzez
modernizację dachu,
oraz remont elewacji,
poprawa
wydajności
energetycznej poprzez
wymianę
Modernizacja dachu: wymiana
części więźby
dachowej, wymiana poszycia
dachu, wymiana
elementów odwodnienia
Świe
budynku (rynny, rury
bodzi
spustowe), klatka schodowa:
ce
wymiana stolarki
okiennej. Elewacja: uzupełnienie
brakujących
tynków, pomalowanie elewacji.
Młynarska
Młynarska
4
5
18
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia budynku
251,69 m2
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku
253,70m2
251
1000
25 Inny
wskaźnik
25 Inny
wskaźnik
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
- 21 osób
10
21
50
21
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
Protokół
odbioru
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
140
000,00
100
000,00
6
Modernizacja
budynku
mieszkalnego
zlokalizowane
go
na obszarze
rewitalizowan
ym w
Świebodzicach
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
przy ulicy
Mickiewicza
6.
7
Modernizacja
budynku
mieszkalnego
zlokalizowane
go
na obszarze
rewitalizowan
ym w
Świebodzicach
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
przy ulicy
Prusa 16.
Wspólnota
Mieszkaniowa
Wspólnota
Mieszkaniowa
3
3
uzupełnienia tynków
stolarki okiennej w
oraz pomalowania, z
częściach wspólnych.
uwagi na
fakt, że budynek jest w
strefie
konserwatorskiej,
należy zastosować
tynki renowacyjne, w
zakresie
klatki schodowej
zniszczona jest stolarka
okienna.
Obiekt budynku
mieszkalnego
charakteryzuje się
znacznym stopniem
zniszczenia, który
dotyczy
głównie części
wspólnych tj: dachu,
stolarki
Celem głównym
okiennej, drzwiowej,
projektu jest poprawa
elewacji. W zakresie
warunków
dachu
życia mieszkańców
zniszczona miejscami
budynku mieszkalnego
więźba, pokrycie
w
dachowe
Świebodzicach przy ulicy
kwalifikuje się do
Mickiewicza 6 poprzez
wymiany wraz z
poprawę stanu
obróbkami
technicznego. Cele
blacharskimi, rynnami i
pośrednie to
rurami spustowymi. W
zapobieganie dalszej
zakresie elewacji,
degradacji budynku
wymaga ona
poprzez
uzupełnienia
modernizację dachu,
tynków oraz
remont elewacji.
pomalowania wraz z
Poprawa
odrestaurowaniem
wydajności
werandy. Z uwagi na
energetycznej poprzez
fakt, że budynek jest w
wymianę
strefie
stolarki okiennej oraz
konserwatorskiej,
drzwiowej.
należy zastosować
tynki renowacyjne oraz
dachówkę karpiówkę.
W
zakresie klatki
schodowej zniszczona
stolarka
okienna oraz drzwiowa.
Obiekt budynku
Celem głównym
mieszkalnego
projektu jest poprawa
charakteryzuje się
warunków
znacznym stopniem
życia mieszkańców
zniszczenia, który
budynku mieszkalnego
dotyczy
w
głównie części
Świebodzicach przy ulicy
wspólnych tj: dachu,
Prusa 16 poprzez
elewacji.
poprawę stanu
W zakresie dachu
technicznego. Cele
zniszczona miejscowo
pośrednie to
więźba,
zapobieganie dalszej
pokrycie dachowe
degradacji budynku
kwalifikuje się do
poprzez
wymiany wraz
modernizacje dachu i
z obróbkami
remont elewacji.
Modernizacja dachu: wymiana
części więźby
dachowej, wymiana poszycia
dachu, wymiana
elementów odwodnienia
budynku (rynny, rury
spustowe), klatka schodowa:
wymiana stolarki
okiennej oraz drzwiowej.
Elewacja: uzupełnienie
brakujących tynków,
pomalowanie elewacji wraz z
odrestaurowaniem werandy
przynależnej do budynku.
Modernizacja dachu: wymiana
części więźby
dachowej, wymiana poszycia
dachu, wymiana
elementów odwodnienia
budynku (rynny, rury
spustowe) przemurowanie
kominów. Elewacja: zbicie
starych tynków, położenie
nowych wraz z
pomalowaniem.
Świe
bodzi
ce
Mickiewicza
Świe
bodzi
ce
Prusa
5
6
16
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku
354,87 m2
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku
241,93 m2
1000
1000
25 Inny
wskaźnik
25 Inny
wskaźnik
13
5
50
50
Protokół
odbioru
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
Protokół
odbioru
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
240
000,00
110
000,00
8
Remont
budynku
mieszkalnego
w zabudowie
wolnostojącej
zlokalizowany
na obszarze
rewitalizowan
ym w
Świebodzicach
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
przy ul.
Kolejowej 11.
9
Modernizacja
budynku
mieszkalnego
zlokalizowane
go na obszarze
rewitalizowan
ym w
Świebodzicach
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
przy
ul. Kolejowej
17.
Wspólnota
Mieszkaniowa
Kolejowa 17
3
3
blacharskimi, rynnami,
rurami
spustowymi oraz
przemurowaniem
kominów. W
zakresie elewacji,
wymaga ona
uzupełnienia
tynków oraz
pomalowania, z uwagi
na fakt, że
budynek jest w strefie
konserwatorskiej,
należy
zastosować tynki
renowacyjne oraz
dachówkę
ceramiczną karpiówkę.
Obiekt budynku
charakteryzuje się
znacznym stopniem
zużycia, który dot.
głównie części
wspólnych tzn. dachu,
elewacji, klatki
schodowej oraz
otoczenia. W zakresie
dachu zniszczone jest
poszycie z dachówki,
kominy ponad dachem
oraz obróbki
blacharskie. W zakresie
elewacji miejscowe
ubytki tynków i
odbarwienia farby. W
zakresie kl. schodowej
odpryski farby,
uszkodzone drzwi i
stolarka okienna. W
zakresie otoczenia
budynku
zniszczone są chodniki i
ogrodzenie. Z uwagi na
duże straty ciepła w
lokalach mieszkalnych
ocieplenie stropu na
poziomie strychu.
Budynek mieszkalny w
zabudowie
wolnostojącej
charakteryzuje się
znacznym stopniem
zużycia, który dot.
głownie części
wspólnych tzn. dachu i
elewacji.
W zakresie dachu
zniszczona jest więźba
dachowa oraz poszycie
dachu i obróbki
blacharskie. Zniszczona
jest elewacja budynku
oraz drzwi wejściowe.
W zakresie elewacji
wymaga ona
docieplenia ze względu
Głównym celem
projektu jest poprawa
warunków
życia mieszkańców
budynku mieszkalnego
przy ul.
Kolejowej 11 poprzez
poprawę jego stanu
technicznego. Cele
pośrednie to
zapobieganie
dalszej degradacji
budynku poprzez
remont dachu,
poprawa wydajności
energetycznej poprzez
docieplenie stropu,
poprawa estetyki
poprzez
remont elewacji,
chodników i ogrodzenia
co
zapewni
bezpieczeństwo
mieszkańców.
remont dachu dachówkowego,
kominów i obróbek
blacharskich, remont elewacji
ściany wschodniej i
północnej oraz piaskowanie
cokołu kamiennego na
4-ch ścianach budynku wraz z
impregnacją,
ocieplenie stropu na poziomie
strychu, odnowienie
klatki schodowej z wymianą
okna oraz drzwi do
budynku, wykonanie chodników
wewn. wokół
budynku oraz remont
ogrodzenia od ulicy..
Świe
bodzi
ce
Celem projektu jest
poprawa warunków
życia mieszkańców
budynku przy
ul. Kolejowej 17 w
Świebodzicach poprzez
poprawę jego stanu
technicznego. Cele
pośrednie to
zapobieganie dalszej
degradacji budynku
poprzez remont dachu,
poprawę wydajności
energetycznej poprzez
modernizację elewacji.
remont dachu, wzmocnienie
więźby wraz z
wymianą pokrycia dachowego z
dachówki
ceramicznej oraz wymianą
obróbek blacharskich,
rynien i rur spustowych,
docieplenie ściany
tylnej i szczytowej oraz
odnowienie ściany
frontowej, wymiana drzwi
wejściowych do budynku.
Świe
bodzi
ce
Kolejowa
Kolejowa
6
11
17
57 Inny
wskaźnik
powierzchn
ia budynku
230,66 m2
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia budynku
357,70 m2
230
357
25 Inny
wskaźnik
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
9
25 Inny
wskaźnik
liczba
osób
zamieszk
ujących 8
9
8
9
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
8
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
150
000,00
170
000,00
na niskie parametry
energetyczne budynku.
Modernizacja
budynku
mieszkalnego
zlokalizowane
go
na obszarze
rewitalizowan
ym w
10
Świebodzicach
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
przy ulicy
Henryka
Sienkiewicza
11
Remont
budynku
mieszkalnego
w zabudowie
zwartej
zlokalizowany
11 na obszarze
rewitalizowan
ym przy
ul. Kolejowej
16 w
Świebodzicach
.
Wspólnota
Mieszkaniowa
Wspólnota
Mieszkaniowa
3
3
Obiekt budynku
mieszkalnego
charakteryzuje się
znacznym stopniem
zniszczenia, który
dotyczy
głównie części
Celem głównym
wspólnych tj: dachu,
projektu jest poprawa
elewacji.
warunków
W zakresie dachu
życia mieszkańców
zniszczona miejscowo
Modernizacja dachu: wymiana
budynku mieszkalnego
więźba,
części więźby
w
pokrycie dachowe
dachowej, wymiana poszycia
Świebodzicach przy ulicy
kwalifikuje się do
dachu, wymiana
Henryka Sienkiewicza 11
wymiany wraz
elementów odwodnienia
poprzez poprawę stanu
z obróbkami
budynku (rynny, rury
technicznego. Cele
blacharskimi, rynnami i
spustowe) remont kominów.
pośrednie to
rurami
Elewacja: uzupełnienie
zapobieganie dalszej
spustowymi. W
brakujących tynków,
degradacji
zakresie elewacji,
pomalowanie elewacji.
budynku poprzez
wymaga ona
modernizację dachu i
uzupełnienia tynków
remont
oraz pomalowania. Z
elewacji.
uwagi na
fakt, że budynek jest w
strefie
konserwatorskiej,
należy zastosować
tynki renowacyjne oraz
dachówkę karpiówkę.
Głównym celem
projektu jest poprawa
warunków
- remont dachu dachówkowego,
życia mieszkańców
wzmocnienie więźby dachowej
budynku mieszkalnego
Budynek mieszkalny
wraz z
przy ul.
charakteryzuje się
robotami towarzyszącymi
Kolejowej 16 w
znacznym
(rynny, rury spustowe i obróbki
Świebodzicach poprzez
stopniem zniszczenia ,
blacharskie),
poprawę
który dotyczy części
- remont elewacji budynku
jego stanu
wspólnych tzn. dachu,
(piaskowanie cegły klink.
technicznego. Cele
elewacji oraz klatki
uzupełn.tynku+ malowa
pośrednie to
schodowej, zniszczeniu
- remont klatki schodowej po
zapobieganie dalszej
stopni schodowych na
wymianie instalacji elektrycznej
degradacji budynku
parterze oraz drzwi
z miejscową · wymianą tynków
poprzez
wejściowych do
oraz odnowieniem malatury
remont dachu i
budynku.
ścian.
poprawę
- renowacja drzwi wejściowych
bezpieczeństwa
do budynku
mieszkańców poprzez
remont schodów
betonowych.
Świe
bodzi
ce
Henryka
Sienkiewicza
Świe
bodzi
ce
Kolejowa
7
11
16
57 Inny
wskaźnik
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku
361,70 m2
Powierzchn
ia budynku
418,80 m2
1000
418
25 Inny
wskaźnik
8
25 Inny
wskaźnik
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
- 11
50
Protokół
odbioru
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
11
Ilość osób
zamieszkały
ch w
budynku 11
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
200
000,00
130
000,00
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
elewacji
i wykonanie
izolacji ścian
12
piwnicznych
przez
Wspólnotę
mieszkaniową
przy ul. Aleje
Lipowe 9 w
Świebodzicach
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
pokrycia
dachu przez
13
Wspólnotę
mieszkaniową
przy ul.
Aleje Lipowe
17 w
Świebodzicach
Wspólnota
mieszkaniowa
przy ul. Aleje
Lipowe 9 w
Świebodzicach
Wspólnota
mieszkaniowa
przy ul. Aleje
Lipowe 17
w
Świebodzicach
3
3
Wzrost spójności
społecznej,
gospodarczej i
przestrzennej na
poziomie lokalnym,
jakości
życia mieszkańców
obszarów
Wyprowadzanie ze
zurbanizowanych,
stanu kryzysowego
zarówno mieszkających
obszarów
na obszarach
zdegradowanych ,
zdegradowanych, jak i
poprawa jakości życia
pozostałych. Sprostanie
mieszkańców tych
wymogom Państwowej
budynków poprzez
Służby Ochrony
poprawę stanu
Zabytków w
technicznego budynku i
zakresie odnowienia
jego częściowej izolacji
charakterystycznych
termicznej z
cech
wydajnością
elewacji budynków.
energetyczną obniżającą
Ożywienie obszaru
koszty utrzymania
śródmiejskiego
lokalu mieszkalnego.
położonego w
Poprzez partycypację
niedalekim
państwa
obszarze parkowym a
zminimalizować
jednocześnie
konflikty społeczne,
zminimalizowanie
identyfikację z
emisji gazów
miejscem, a także
cieplarnianych i
podniesienie poziomu
ochronę
motywacji związanej z
środowiska. Ponadto
aktywnością społeczną
wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej
wyeliminuje degradację
nieruchomości i
pełniejsze
wykorzystanie
powierzchni
piwnicznych.
Wzrost spójności
społecznej,
Wyprowadzanie ze
gospodarczej i
stanu kryzysowego
przestrzennej na
obszarów
poziomie lokalnym,
zdegradowanych ,
jakości
poprawa jakości życia
życia mieszkańców
mieszkańców tych
obszarów
budynków poprzez
zurbanizowanych,
poprawę stanu
zarówno mieszkających
technicznego budynku i
na obszarach
jego częściowej izolacji
zdegradowanych, jak i
termicznej z
pozostałych. Sprostanie
wydajnością
wymogom Państwowej
energetyczną obniżającą
Służby Ochrony
koszty utrzymania
Zabytków w
lokalu mieszkalnego.
zakresie odnowienia
Poprzez partycypację
charakterystycznych
państwa
cech
zminimalizować
budynku. Ożywienie
konflikty społeczne,
obszaru śródmiejskiego
identyfikację z
położonego w
miejscem, a także
niedalekim obszarze
podniesienie poziomu
parkowym a
motywacji związanej z
jednocześnie
aktywnością społeczną
zminimalizowanie
emisji gazów
Modernizacja budynku poprzez
remont elewacji
bocznej i docieplenie elewacji
tylnej wraz z
wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej ścian
piwnicznych
Modernizacja budynku poprzez
remont pokrycia
dachowego z dociepleniem
mansard i remontem klatki
schodowej
Świe
bodzi
ce
Aleje Lipowe
Świe
bodzi
ce
Aleje Lipowe
8
9
17
57 Inny
wskaźnik
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
660
671
25 Inny
wskaźnik
25 Inny
wskaźnik
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
21
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
25
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
198
000,00
201
000,00
cieplarnianych i
ochronę środowiska
poprzez
docieplenie mansard
dachu.
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
elewacji
poprzez
piaskowanie i
docieplenie
Wspólnota
elewacji tylnej
mieszkaniowa
,wykonanie
14
przy ul.
izolacji ścian
Kolejowej 10 w
piwnicznych i
Świebodzicach
remont
mansardy
dachu przez
Wspólnotę
mieszkaniową
przy ul.
Kolejowa 10 w
Świebodzicach
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
elewacji
Wspólnota
tylnej i remont mieszkaniowa
15
pokrycia
przy ul.
dachowego
Kolejowej 10 w
przez
Świebodzicach
Wspólnotę
mieszkaniową
przy ul.
Kolejowej 26
3
3
Wzrost spójności
społecznej,
gospodarczej i
przestrzennej na
poziomie lokalnym,
jakości
życia mieszkańców
obszarów
zurbanizowanych,
Wyprowadzanie ze
zarówno mieszkających
stanu kryzysowego
na obszarach
obszarów
zdegradowanych, jak i
zdegradowanych ,
pozostałych. Sprostanie
poprawa jakości życia
wymogom Państwowej
mieszkańców tych
Służby Ochrony
budynków poprzez
Zabytków w
poprawę stanu
zakresie wymiany
technicznego budynku i
pokrycia mansardy i
jego częściowej izolacji
odnowienia
termicznej z
charakterystycznych
wydajnością
cech elewacji
energetyczną obniżającą
budynków.
koszty utrzymania
Ożywienie obszaru
lokalu mieszkalnego.
śródmiejskiego
Poprzez partycypację
położonego w
państwa
niedalekim obszarze
zminimalizować
parkowym a
konflikty społeczne,
jednocześnie
identyfikację z
zminimalizowanie
miejscem, a także
emisji gazów
podniesienie poziomu
cieplarnianych i
motywacji związanej z
ochronę środowiska.
aktywnością społeczną
Ponadto wykonanie
izolacji
ścian fundamentowych
uchroni budynek przed
postępującą degradacją
i pełnym
wykorzystaniem
pomieszczeń
piwnicznych
Wzrost spójności
Wyprowadzanie ze
społecznej,
stanu kryzysowego
gospodarczej i
obszarów
przestrzennej na
zdegradowanych ,
poziomie lokalnym,
poprawa jakości życia
jakości
mieszkańców tych
życia mieszkańców
budynków poprzez
obszarów
poprawę stanu
zurbanizowanych,
technicznego budynku i
zarówno mieszkających jego częściowej izolacji
na obszarach
termicznej z
zdegradowanych, jak i
wydajnością
pozostałych. Sprostanie energetyczną obniżającą
wymogom Państwowej
koszty utrzymania
Modernizacja budynku w
zakresie remontu elewacji
i dachu w części mansardowej,
wykonanie izolacji
ścian piwnicznych
Modernizacja budynku w
zakresie remontu elewacji
tylnej z dociepleniem i
wykonanie remontu pokrycia
z dociepleniem
Świe
bodzi
ce
Kolejowa
Świe
bodzi
ce
Kolejowa
9
10
26
57 Inny
wskaźnik
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
801
563
25 Inny
wskaźnik
25 Inny
wskaźnik
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
24
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
17
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
240
000,00
213
000,00
w
Świebodzicach
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
elewacji
Wspólnota
i wykonanie
mieszkaniowa
16
remontu
przy ul.
pokrycia przez Wolności 28 w
Wspólnotę
Świebodzicach
mieszkaniową
przy ul.
Wolności 28 w
Świebodzicach
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
pokrycia
Wspólnota
dachu z
mieszkaniowa
17 dociepleniem
przy ul.
mansard przez Wolności 11 w
Wspólnotę
Świebodzicach
mieszkaniową
przy ul.
Wolności 11 w
Świebodzicach
3
3
Służby Ochrony
lokalu mieszkalnego.
Zabytków w
Poprzez partycypację
zakresie wymiany
państwa
pokrycia dachu i
zminimalizować
odnowienia
konflikty społeczne,
charakterystycznych
identyfikację z
cech elewacji
miejscem, a także
budynków.
podniesienie poziomu
Ożywienie obszaru
motywacji związanej z
śródmiejskiego
aktywnością społeczną
położonego w
niedalekim obszarze
parkowym a
jednocześnie
zminimalizowanie
emisji gazów
cieplarnianych i
ochronę środowiska
Wzrost spójności
społecznej,
gospodarczej i
przestrzennej na
poziomie lokalnym,
Wyprowadzanie ze
jakości
stanu kryzysowego
życia mieszkańców
obszarów
obszarów
zdegradowanych ,
zurbanizowanych,
poprawa jakości życia
zarówno mieszkających
mieszkańców tych
na obszarach
budynków poprzez
zdegradowanych, jak i
poprawę stanu
pozostałych. Sprostanie
technicznego budynku i
wymogom Państwowej
jego izolacji termicznej
Służby Ochrony
z wydajnością
Zabytków w
energetyczną obniżającą
zakresie odnowienia
koszty utrzymania
charakterystycznych
lokalu mieszkalnego.
cech
Poprzez partycypację
elewacji i dachów
państwa
budynków. Ożywienie
zminimalizować
obszaru
konflikty społeczne,
śródmiejskiego
identyfikację z
położonego w
miejscem, a także
niedalekim
podniesienie poziomu
obszarze parkowym a
motywacji związanej z
jednocześnie
aktywnością społeczną
zminimalizowanie
emisji gazów
cieplarnianych i
ochronę
środowiska.
Wzrost spójności
Wyprowadzanie ze
społecznej,
stanu kryzysowego
gospodarczej i
obszarów
przestrzennej na
zdegradowanych ,
poziomie lokalnym,
poprawa jakości życia
jakości
mieszkańców tych
życia mieszkańców
budynków poprzez
obszarów
poprawę stanu
zurbanizowanych,
technicznego budynku i
zarówno mieszkających jego częściowej izolacji
na obszarach
termicznej z
zdegradowanych, jak i
wydajnością
pozostałych. Sprostanie energetyczną obniżającą
wymogom Państwowej
koszty utrzymania
Służby Ochrony
lokalu mieszkalnego.
Zabytków w
Poprzez partycypację
Modernizacja budynku w
zakresie remontu elewacji
z dociepleniem i wykonanie
remontu pokrycia z
częściową izolacją termiczną
Modernizacja budynku poprzez
remont pokrycia i
wykonanie izolacji termicznej
mansardy
Świe
bodzi
ce
Świe
bodzi
ce
10
Wolności
Wolności
28
11
57 Inny
wskaźnik
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
536
448
25 Inny
wskaźnik
25 Inny
wskaźnik
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
22
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
14
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
210
000,00
134
000,00
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
elewacji
i wykonanie
Wspólnotę
izolacji
mieszkaniową
termicznej
przy ul. Adama
18 ściany tylnej
Mickiewicza 2
przez
w
Wspólnotę
Świebodzicach
mieszkaniową
przy ul.
Adama
Mickiewicza 2
w
Świebodzicach
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
pokrycia
dachu przez
19
Wspólnotę
mieszkaniową
przy ul.
Henryka
Sienkiewicza
29 w
Świebodzicach
Wspólnota
mieszkaniowa
przy ul.
Henryka
Sienkiewicza
29 w
Świebodzicach
3
3
zakresie wymiany
państwa
pokrycia dachu
zminimalizować
odnowienia
konflikty społeczne,
charakterystycznych
identyfikację z
cech budynków.
miejscem, a także
Ożywienie
podniesienie poziomu
obszaru śródmiejskiego motywacji związanej z
położonego w
aktywnością społeczną
niedalekim
obszarze parkowym a
jednocześnie
zminimalizowanie
emisji gazów
cieplarnianych i
ochronę
środowiska
Wzrost spójności
społecznej,
Wyprowadzanie ze
gospodarczej i
stanu kryzysowego
przestrzennej na
obszarów
poziomie lokalnym,
zdegradowanych ,
jakości
poprawa jakości życia
życia mieszkańców
mieszkańców tych
obszarów
budynków poprzez
zurbanizowanych,
poprawę stanu
zarówno mieszkających
technicznego budynku i
na obszarach
jego częściowej izolacji
zdegradowanych, jak i
termicznej z
pozostałych. Sprostanie
wydajnością
wymogom Państwowej
energetyczną obniżającą
Służby Ochrony
koszty utrzymania
Zabytków w
lokalu mieszkalnego.
zakresie remontu
Poprzez partycypację
elewacji i odnowienia
państwa
charakterystycznych
zminimalizować
cech elewacji
konflikty społeczne,
budynków.
identyfikację z
Ożywienie obszaru
miejscem, a także
śródmiejskiego
podniesienie poziomu
położonego w
motywacji związanej z
obrębie
aktywnością społeczną
średniowiecznych
murów obronnych
Wzrost spójności
społecznej,
gospodarczej i
Wyprowadzanie ze
przestrzennej na
stanu kryzysowego
poziomie lokalnym,
obszarów
jakości
zdegradowanych ,
życia mieszkańców
poprawa jakości życia
obszarów
mieszkańców tych
zurbanizowanych,
budynków poprzez
zarówno mieszkających
poprawę stanu
na obszarach
technicznego budynku .
zdegradowanych, jak i
Poprzez partycypację
pozostałych. Sprostanie
państwa
wymogom Państwowej
zminimalizować
Służby Ochrony
konflikty społeczne,
Zabytków w
identyfikację z
zakresie remontu
miejscem, a także
dachu i odnowienia
podniesienie poziomu
charakterystycznych
motywacji związanej z
cech budynków.
aktywnością społeczną
Ożywienie
obszaru śródmiejskiego
położonego w obrębie
Modernizacja budynku w
zakresie remontu elewacji
z odtworzeniem elementów
sztukatorskich i
wykonanie izolacji termicznej
ściany tylnej
Modernizacja budynku w
zakresie remontu pokrycia
dachowego z odtworzeniem
elementów
charakterystycznych facjat
Świe
bodzi
ce
Świe
bodzi
ce
Adama
Mickiewicza
Henryka
Sienkiewicza
11
2
29
57 Inny
wskaźnik
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
427
206
25 Inny
wskaźnik
25 Inny
wskaźnik
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
21
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
3
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
85
000,00
61
000,00
średniowiecznych
murów obronnych
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
elewacji
z częściowym
Wspólnota
dociepleniem i
mieszkaniowa
remontu
przy ul.
dachu oraz
Marszałka
20
likwidacja
Józefa
osadnika
Piłsudskiego 19
ścieków przez
w
Wspólnotę
Świebodzicach
mieszkaniową
przy ul.
Marszałka
Józefa
Piłsudskiego w
Świebodzicach
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
dachu i
wykonanie
izolacji
termicznej
21
oraz remont
kanalizacji
przez
Wspólnotę
mieszkaniową
przy
ul. Rynek 12 w
Świebodzicach
Wspólnota
mieszkaniowa
przy ul. Rynek
12 w
Świebodzicach
3
3
Wzrost spójności
społecznej,
gospodarczej i
przestrzennej na
poziomie lokalnym,
jakości
Wyprowadzanie ze
życia mieszkańców
stanu kryzysowego
obszarów
obszarów
zurbanizowanych,
zdegradowanych ,
zarówno mieszkających poprawa jakości życia
na obszarach
mieszkańców tych
zdegradowanych, jak i
budynków poprzez
pozostałych. Sprostanie
poprawę stanu
Modernizacja budynku w
wymogom Państwowej technicznego budynku i
zakresie remontu elewacji
Służby Ochrony
jego częściowej izolacji
i wykonanie izolacji termicznej
Zabytków w
termicznej z
ścian , remont
Świe
zakresie remontu
wydajnością
pokrycia dachu, likwidacja
bodzi
elewacji, dachu i
energetyczną obniżającą
osadnika ścieków
ce
odnowienia
koszty utrzymania
przez Wspólnotę mieszkaniową
charakterystycznych
lokalu mieszkalnego.
przy ul. Adama
cech elewacji
Poprzez partycypację
Mickiewicza 2 w Świebodzicach
budynków.
państwa
Ożywienie obszaru
zminimalizować
śródmiejskiego
konflikty społeczne,
położonego w
identyfikację z
obrębie
miejscem, a także
średniowiecznych
podniesienie poziomu
murów obronnych.
motywacji związanej z
Likwidacja osadnika
aktywnością społeczną
ścieków w celu
poprawy
gospodarki wodnościekowej i poprawy
środowiska
Wzrost spójności
Wyprowadzanie ze
społecznej,
stanu kryzysowego
gospodarczej i
obszarów
przestrzennej na
zdegradowanych ,
poziomie lokalnym,
poprawa jakości życia
jakości
mieszkańców tych
życia mieszkańców
budynków poprzez
Modernizacja budynku w
obszarów
poprawę stanu
zakresie remontu pokrycia
zurbanizowanych,
technicznego budynku i
z wykonaniem izolacji termicznej
zarówno mieszkających jego częściowej izolacji
Świe
i remont
na obszarach
termicznej w połaci
bodzi
kanalizacji sanitarnej przez
zdegradowanych, jak i dachowej z wydajnością
ce
Wspólnotę
pozostałych. Sprostanie energetyczną obniżającą
mieszkaniową przy ul. Rynek 12
wymogom Państwowej
koszty utrzymania
w Świebodzicach
Służby Ochrony
lokalu mieszkalnego.
Zabytków w
Poprzez partycypację
zakresie remontu
państwa
dachu i odnowienia
zminimalizować
charakterystycznych
konflikty społeczne,
cech budynków.
identyfikację z
Likwidacja
miejscem, a także
Marszałka
Józefa
Piłsudskiego
12
Rynek
19
12
57 Inny
wskaźnik
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
578
244
25 Inny
wskaźnik
25 Inny
wskaźnik
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
21
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
6
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
231
000,00
85
000,00
zawilgocenia budynku
spowodowana
niesprawną
kanalizacją. Ożywienie
obszaru śródmiejskiego
położonego w obrębie
średniowiecznych
murów
obronnych
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
zabytkowego
balkonu,
remontu
elewacji i
wykonanie
22
izolacji
termicznej
ściany tylnej
przez
Wspólnotę
mieszkaniową
przy ul. Jana
Pawła II
2w
Świebodzicach
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
elewacji
i wykonanie
remontu
23
pokrycia przez
Wspólnotę
mieszkaniową
przy ul. Jana
Pawła II 1010A w
Świebodzicach
Wspólnota
mieszkaniowa
przy ul. Jana
Pawła II 2
w
Świebodzicach
Wspólnota
mieszkaniowa
przy ul. Jana
Pawła II
10-10A w
Świebodzicach
3
3
podniesienie poziomu
motywacji związanej z
aktywnością społeczną
Wzrost spójności
społecznej,
Wyprowadzanie ze
gospodarczej i
stanu kryzysowego
przestrzennej na
obszarów
poziomie lokalnym,
zdegradowanych ,
jakości
poprawa jakości życia
życia mieszkańców
mieszkańców tych
obszarów
budynków poprzez
zurbanizowanych,
poprawę stanu
zarówno mieszkających
technicznego budynku i
na obszarach
jego częściowej izolacji
Modernizacja budynku w
zdegradowanych, jak i
termicznej z
zakresie remontu elewacji
pozostałych. Sprostanie
Świe
wydajnością
i wykonanie izolacji termicznej
wymogom Państwowej
bodzi
energetyczną obniżającą
ściany tylnej
Służby Ochrony
ce
koszty utrzymania
oraz remont zabytkowego
Zabytków w
lokalu mieszkalnego.
balkonu
zakresie remontu
Poprzez partycypację
elewacji i odnowienia
państwa
charakterystycznych
zminimalizować
cech elewacji
konflikty społeczne,
budynków.
identyfikację z
Ożywienie obszaru
miejscem, a także
śródmiejskiego
podniesienie poziomu
położonego w
motywacji związanej z
obrębie
aktywnością społeczną
średniowiecznych
murów obronnych
Wzrost spójności
społecznej,
gospodarczej i
przestrzennej na
poziomie lokalnym,
Wyprowadzanie ze
jakości
stanu kryzysowego
życia mieszkańców
obszarów
obszarów
zdegradowanych ,
zurbanizowanych,
poprawa jakości życia
zarówno mieszkających
mieszkańców tych
na obszarach
budynków poprzez
Modernizacja budynku w
zdegradowanych, jak i
poprawę stanu
zakresie remontu elewacji
Świe
pozostałych. Sprostanie technicznego budynku .
i wykonanie wymiany pokrycia bodzi
wymogom Państwowej
Poprzez partycypację
dachowego z odbudową
ce
Służby Ochrony
państwa
charakterystycznych wolich oczu
Zabytków w
zminimalizować
zakresie remontu
konflikty społeczne,
elewacji i dachu w tym
identyfikację z
odnowienia
miejscem, a także
charakterystycznych
podniesienie poziomu
cech budynków.
motywacji związanej z
Ożywienie
aktywnością społeczną
obszaru śródmiejskiego
położonego w obrębie
średniowiecznych
murów obronnych
Jana Pawła II
Jana Pawła II
13
2
1010
A
57 Inny
wskaźnik
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
369
479
25 Inny
wskaźnik
25 Inny
wskaźnik
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
6
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
17
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
147
000,00
143
000,00
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
dachu
,elewacji i
Wspólnota
wykonanie
mieszkaniowa
izolacji
przy ul.
24
termicznej
Jeleniogórskiej
ścian
34-34A w
przez
Świebodzicach
Wspólnotę
mieszkaniową
przy ul.
Jeleniogórskiej
34-34A w
Świebodzicach
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
elewacji
i wykonanie
izolacji
Wspólnota
termicznej
mieszkaniowa
25 ścian , remont przy ul. Łącznej
schodów
5w
zewnętrznych Świebodzicach
przez
Wspólnotę
mieszkaniową
przy ul. Łączna
5w
Świebodzicach
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
dachu
Wspólnota
,elewacji i
mieszkaniowa
wykonanie
przy ul. Ofiar
26
izolacji
Oświęcimskich
termicznej
10 w
ścian
Świebodzicach
przez
Wspólnotę
mieszkaniową
przy ul. Ofiar
Oświęcimskich
3
3
3
Wzrost spójności
społecznej,
Wyprowadzanie ze
gospodarczej i
stanu kryzysowego
przestrzennej na
obszarów
poziomie lokalnym,
zdegradowanych ,
jakości
poprawa jakości życia
życia mieszkańców
mieszkańców tych
obszarów
budynków poprzez
zurbanizowanych,
poprawę stanu
zarówno mieszkających technicznego budynku i
na obszarach
jego częściowej izolacji
zdegradowanych, jak i
termicznej z
pozostałych. Sprostanie
wydajnością
wymogom Państwowej energetyczną obniżającą
Służby Ochrony
koszty utrzymania
Zabytków w
lokalu mieszkalnego.
zakresie remontu
Poprzez partycypację
dachu, elewacji i
państwa
odnowienia
zminimalizować
charakterystycznych
konflikty społeczne,
cech elewacji
identyfikację z
budynków.
miejscem, a także
Ożywienie obszaru
podniesienie poziomu
śródmiejskiego
motywacji związanej z
położonego w
aktywnością społeczną
obrębie rzeki Pełcznica
Wzrost spójności
Wyprowadzanie ze
społecznej,
stanu kryzysowego
gospodarczej i
obszarów
przestrzennej na
zdegradowanych ,
poziomie lokalnym,
poprawa jakości życia
jakości
mieszkańców tych
życia mieszkańców
budynków poprzez
obszarów
poprawę stanu
zurbanizowanych,
technicznego budynku i
zarówno mieszkających
jego częściowej izolacji
na obszarach
termicznej z
zdegradowanych, jak i
wydajnością
pozostałych. Sprostanie
energetyczną obniżającą
wymogom Państwowej
koszty utrzymania
Służby Ochrony
lokalu mieszkalnego.
Zabytków w
Poprzez partycypację
zakresie remontu
państwa
elewacji i odnowienia
zminimalizować
charakterystycznych
konflikty społeczne,
cech elewacji
identyfikację z
budynków.
miejscem, a także
Ożywienie obszaru
podniesienie poziomu
śródmiejskiego
motywacji związanej z
położonego w
aktywnością społeczną
obrębie rzeki Pełcznica
Wzrost spójności
Wyprowadzanie ze
społecznej,
stanu kryzysowego
gospodarczej i
obszarów
przestrzennej na
zdegradowanych ,
poziomie lokalnym,
poprawa jakości życia
jakości
mieszkańców tych
życia mieszkańców
budynków poprzez
obszarów
poprawę stanu
zurbanizowanych,
technicznego budynku i
zarówno mieszkających jego częściowej izolacji
na obszarach
termicznej z
zdegradowanych, jak i
wydajnością
pozostałych. Sprostanie energetyczną obniżającą
wymogom Państwowej
koszty utrzymania
Służby Ochrony
lokalu mieszkalnego.
Modernizacja budynku w
zakresie remontu dachu
,elewacji i wykonanie izolacji
termicznej ścian
Modernizacja budynku w
zakresie remontu elewacji
i wykonanie izolacji termicznej
ścian oraz remont
schodów zewnętrznych przez
Wspólnotę
mieszkaniową przy ul. Łączna 5
w Świebodzicach
Modernizacja budynku w
zakresie remontu dachu
,elewacji i wykonanie izolacji
termicznej ścian
Świe
34bodzi Jeleniogórska 34
ce
A
Świe
bodzi
ce
Łączna
Świe
Ofiar
bodzi Oświęcimskic
ce
h
14
5
10
57 Inny
wskaźnik
57 Inny
wskaźnik
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
743
288
316
25 Inny
wskaźnik
25 Inny
wskaźnik
25 Inny
wskaźnik
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
35
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
11
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
15
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
297
000,00
115
000,00
158
000,00
10 w
Świebodzicach
Zabytków w
zakresie remontu
dachu, elewacji i
odnowienia
charakterystycznych
cech elewacji
budynków.
Ożywienie obszaru
śródmiejskiego
położonego w
obrębie rzeki Pełcznica
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
dachu
,elewacji i
Wspólnota
wykonanie
mieszkaniowa
izolacji
przy ul. Ofiar
27
termicznej
Oświęcimskich
ścian
54 w
przez
Świebodzicach
Wspólnotę
mieszkaniową
przy ul. Ofiar
Oświęcimskich
54 w
Świebodzicach
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
elewacji
, wykonanie
izolacji
termicznej
ściany tylnej i
28
remont
pokrycia
papowego
przez
Wspólnotę
mieszkaniową
przy ul.
Mikołaja
Kopernika 3 w
Świebodzicach
Wspólnota
mieszkaniowa
przy ul.
Mikołaja
Kopernika 3 w
Świebodzicach
3
3
Poprzez partycypację
państwa
zminimalizować
konflikty społeczne,
identyfikację z
miejscem, a także
podniesienie poziomu
motywacji związanej z
aktywnością społeczną
Wzrost spójności
społecznej,
Wyprowadzanie ze
gospodarczej i
stanu kryzysowego
przestrzennej na
obszarów
poziomie lokalnym,
zdegradowanych ,
jakości
poprawa jakości życia
życia mieszkańców
mieszkańców tych
obszarów
budynków poprzez
zurbanizowanych,
poprawę stanu
zarówno mieszkających technicznego budynku i
na obszarach
jego częściowej izolacji
zdegradowanych, jak i
termicznej z
pozostałych. Sprostanie
wydajnością
wymogom Państwowej energetyczną obniżającą
Służby Ochrony
koszty utrzymania
Zabytków w
lokalu mieszkalnego.
zakresie remontu
Poprzez partycypację
dachu, elewacji i
państwa
odnowienia
zminimalizować
charakterystycznych
konflikty społeczne,
cech elewacji
identyfikację z
budynków.
miejscem, a także
Ożywienie obszaru
podniesienie poziomu
śródmiejskiego
motywacji związanej z
położonego w
aktywnością społeczną
obrębie rzeki Pełcznica
Wzrost spójności
społecznej,
gospodarczej i
Wyprowadzanie ze
przestrzennej na
stanu kryzysowego
poziomie lokalnym,
obszarów
jakości
zdegradowanych ,
życia mieszkańców
poprawa jakości życia
obszarów
mieszkańców tych
zurbanizowanych,
budynków poprzez
zarówno mieszkających
poprawę stanu
na obszarach
technicznego budynku i
zdegradowanych, jak i jego częściowej izolacji
pozostałych. Sprostanie
termicznej z
wymogom Państwowej
wydajnością
Służby Ochrony
energetyczną obniżającą
Zabytków w
koszty utrzymania
zakresie remontu
lokalu mieszkalnego.
elewacji i remontu
Poprzez partycypację
dachu w tym
państwa
odnowienia
zminimalizować
charakterystycznych
konflikty społeczne,
cech elewacji
identyfikację z
budynków. Ożywienie
miejscem, a także
obszaru śródmiejskiego podniesienie poziomu
położonego w obrębie
motywacji związanej z
średniowiecznych
aktywnością społeczną
murów
obronnych
Modernizacja budynku w
zakresie remontu dachu
,elewacji i wykonanie izolacji
termicznej ścian
Modernizacja budynku w
zakresie remontu elewacji
, wykonanie izolacji termicznej
ściany tylnej i
remont pokrycia papowego
Świe
Ofiar
bodzi Oświęcimskic
ce
h
Świe
bodzi
ce
15
Mikołaja
Kopernika
54
3
57 Inny
wskaźnik
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
543
1450
25 Inny
wskaźnik
25 Inny
wskaźnik
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
25
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
39
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
217
000,00
290
000,00
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
pokrycia
dachowego
29
przez
Wspólnotę
mieszkaniową
przy ul.
Mikołaja
Kopernika 5 w
Świebodzicach
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
pokrycia
dachowego
30
przez
Wspólnotę
mieszkaniową
przy ul.
Mikołaja
Kopernika 7 w
Świebodzicach
Wspólnota
mieszkaniowa
przy ul.
Mikołaja
Kopernika 5 w
Świebodzicach
Wspólnota
mieszkaniowa
przy ul.
Mikołaja
Kopernika 7 w
Świebodzicach
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
elewacji
, wykonanie
Wspólnota
izolacji
mieszkaniowa
termicznej
przy ul.
31
ściany
Graniczna 3-3A
frontowej
w
,remont
Świebodzicach
instalacji
wodnokanalizacyjnej,
remont
klatek
3
3
3
Wzrost spójności
społecznej,
gospodarczej i
przestrzennej na
Wyprowadzanie ze
poziomie lokalnym,
stanu kryzysowego
jakości
obszarów
życia mieszkańców
zdegradowanych ,
obszarów
poprawa jakości życia
zurbanizowanych,
mieszkańców tych
zarówno mieszkających
budynków poprzez
na obszarach
poprawę stanu
zdegradowanych, jak i
technicznego budynku .
pozostałych. Sprostanie
Poprzez partycypację
wymogom Państwowej
państwa
Służby Ochrony
zminimalizować
Zabytków w
konflikty społeczne,
zakresie remontu
identyfikację z
dachu w tym
miejscem, a także
odnowienia
podniesienie poziomu
charakterystycznych
motywacji związanej z
jego cech . Ożywienie
aktywnością społeczną
obszaru śródmiejskiego
położonego w obrębie
średniowiecznych
murów obronnych
Wzrost spójności
społecznej,
gospodarczej i
przestrzennej na
Wyprowadzanie ze
poziomie lokalnym,
stanu kryzysowego
jakości
obszarów
życia mieszkańców
zdegradowanych ,
obszarów
poprawa jakości życia
zurbanizowanych,
mieszkańców tych
zarówno mieszkających
budynków poprzez
na obszarach
poprawę stanu
zdegradowanych, jak i
technicznego budynku.
pozostałych. Sprostanie
Poprzez partycypację
wymogom Państwowej
państwa
Służby Ochrony
zminimalizować
Zabytków w
konflikty społeczne,
zakresie remontu
identyfikację z
dachu w tym
miejscem, a także
odnowienia
podniesienie poziomu
charakterystycznych
motywacji związanej z
jego cech . Ożywienie
aktywnością społeczną
obszaru śródmiejskiego
położonego w obrębie
średniowiecznych
murów obronnych
Wzrost spójności
Wyprowadzanie ze
społecznej,
stanu kryzysowego
gospodarczej i
obszarów
przestrzennej na
zdegradowanych ,
poziomie lokalnym,
poprawa jakości życia
jakości
mieszkańców tych
życia mieszkańców
budynków poprzez
obszarów
poprawę stanu
zurbanizowanych,
technicznego budynku i
zarówno mieszkających jego częściowej izolacji
na obszarach
termicznej z
zdegradowanych, jak i
wydajnością
pozostałych. Sprostanie energetyczną obniżającą
wymogom Państwowej
koszty utrzymania
Służby Ochrony
lokalu mieszkalnego.
Zabytków w
Poprzez partycypację
Modernizacja budynku w
zakresie remontu pokrycia
Modernizacja budynku w
zakresie remontu pokrycia
Modernizacja budynku w
zakresie remontu elewacji
, wykonanie izolacji termicznej
ściany frontowej
,remont instalacji wodnokanalizacyjnej, remont
klatek schodowych i
odwilgocenie budynku
Świe
bodzi
ce
Świe
bodzi
ce
Świe
bodzi
ce
16
Mikołaja
Kopernika
Mikołaja
Kopernika
Graniczna
5
7
33A
57 Inny
wskaźnik
57 Inny
wskaźnik
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
169
132
892
25 Inny
wskaźnik
25 Inny
wskaźnik
25 Inny
wskaźnik
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
5
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
3
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
29
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
67
000,00
66
000,00
178
000,00
schodowych i
odwilgocenie
budynku przez
Wspólnotę
mieszkaniową
przy ul.
Graniczna 33A
w
Świebodzicach
Modernizacja
budynku w
zakresie
remontu
dachu
,elewacji i
wykonanie
izolacji
32
termicznej
ścian
przez
Wspólnotę
mieszkaniową
przy ul. Łączna
49 w
Świebodzicach
Poprawa
stanu
przestrzeni i
warunków
33
bytowych
mieszkańców
przy ul.
Młynarskiej w
Świebodzicach
zakresie remontu
elewacji w tym
odnowienia
charakterystycznych
cech elewacji
budynków.
Ożywienie obszaru
zdegradowanego
technicznie
Wspólnota
mieszkaniowa
przy ul. Łączna
49 w
Świebodzicach
Gmina
Świebodzice
3
3
Wzrost spójności
społecznej,
gospodarczej i
przestrzennej na
poziomie lokalnym,
jakości
życia mieszkańców
obszarów
zurbanizowanych,
zarówno mieszkających
na obszarach
zdegradowanych, jak i
pozostałych. Sprostanie
wymogom Państwowej
Służby Ochrony
Zabytków w
zakresie remontu
dachu, elewacji i
odnowienia
charakterystycznych
cech elewacji
budynków.
Budynek zamieszkały
przez rodzinę Beckerów
założycieli słynnej
Fabryki Zegarów. i tam
mogła by się mieścić
sala historii
Świebodzic. Ożywienie
obszaru położonego w
obrębie rzeki Pełcznica
z przepięknym
drzewostanem
parkowym
Głównym problemem
dotyczącym OR jet zły
stan
techniczny budynków
socjalnych i
komunalnych ,
które charakteryzują
się dużym
zawilgoceniem,
znacznym stopniem
zniszczenia części
wspólnych,
tj. dachu, klatki
schodowej oraz
elewacji. Ponadto
na podwórka i
występująca zieleń
wokół
wymagają
uporządkowania z
uwagi na brak placu
państwa
zminimalizować
konflikty społeczne,
identyfikację z
miejscem, a także
podniesienie poziomu
motywacji związanej z
aktywnością społeczną
Wyprowadzanie ze
stanu kryzysowego
obszarów
zdegradowanych ,
poprawa jakości życia
mieszkańców tych
budynków poprzez
poprawę stanu
technicznego budynku i
jego częściowej izolacji
termicznej z
wydajnością
energetyczną obniżającą
koszty utrzymania
lokalu mieszkalnego.
Poprzez partycypację
państwa
zminimalizować
konflikty społeczne,
identyfikację z miejscem
historycznym miasta
Świebodzic, a także
podniesienie poziomu
motywacji związanej z
aktywnością społeczną
Modernizacja budynku w
zakresie remontu dachu
,elewacji i wykonanie izolacji
termicznej ścian
Celem głównym
projektu jest poprawa
stanu
przestrzeni i warunków
bytowych mieszkańców
ul.
Młynarskiej poprzez
poprawę stanu
technicznego
budynków oraz
poprawę stanu
podwórek. Ponadto
dzięki realizacji projektu
wystąpi poprawa
wydajności
energetycznej poprzez
modernizację
elewacji, dachu czy
klatek schodowych (
wymiana
stolarki okiennej).
- Usuwanie zawilgoceń
budynków (osuszanie)
- modernizacja części wspólnych
budynków ( wymiana dachu,
remont klatek schodowych,
termomodernizacja budynków)
- poprawa stanu podwórek (
zorganizowanie przestrzeni:
budowa placu zabaw,
oświetlenia, organizacja zieleni
oraz zagospodarowania
znajdującego się w pobliżu
boiska).
Świe
bodzi
ce
Łączna
Świe
bodzi ul. Młynarska
ce
17
49
0
57 Inny
wskaźnik
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia
zmoderniz
owanego
budynku w
m2
Powierzchn
ia
zmoderniza
owanych
budynków
- m2
577
5
25 Inny
wskaźnik
25 Inny
wskaźnik
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
osoby
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
- osoby
21
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
80
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultaty lista
mieszkańcó
w
budynków
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
173
000,00
500
000,00
zabaw, brak
oświetlenia,
zagospodarowania
znajdującego się w
pobliżu boiska
Remont
budynku
mieszkalnego
w zabudowie
zwartej
zlokalizowany
34 na obszarze
rewitalizowan
ym przy ul.
Kolejowej 21
w
Świebodzicach
.
Rewitalizacja
ulicy
Słowackiego w
35
Świebodzicach
wraz z
otoczeniem
Kolejowa 21
Gmina
Świebodzice
3
3
Celem pośrednim
będzie
również poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
poprzez oświetlenie
ww. miejsca.
Budynek mieszkalny
charakteryzuje się
znacznym stopniem
Celem projektu jest
zniszczenia, który
poprawa warunków
dotyczy części
życia
wspólnych tzn. dachu.
remont dachu, wzmocnienie
mieszkańców budynku
elewacji oraz klatki
więźby dachowej wraz
mieszkalnego przy ul.
schodowej.
z wymianą dachówek,
Kolejowej 21 w
W zakresie dachu
docieplenie więźby w
Świebodzicach poprzez
zniszczona jest więźba
części zamieszkałej, wymiana
poprawę
dachowa oraz pokrycie
obróbek
jego stanu
dachu
blacharskich, rynien i rur
technicznego. Cele
z dachówki, kominy
spustowych, remont
pośrednie to
Świe
wraz z obróbkami
elewacji wraz z dociepleniem
zapobieganie dalszej
bodzi
blacharskimi. W
ściany tylnej i
degradacji budynku
ce
zakresie kl. schod.
szczytowej, remont
poprzez
zniszczona jest stolarka
kl.schodowej wraz z wymianą
modernizację dachu,
okienna, drzwi
okien i drzwi wejściowych od
poprawa wydajności
wejściowe do budynku
ulicy, remont
energetycznej poprzez
oraz schody. i posadzki
schodów i wymiana płytek
modernizację elewacji,
z płytek ceramicznych.
ceramicznych w
poprawa
Pion Instalacji wodnej
korytarzu. Wymiana pionu
bezpieczeństwa
wymaga wymiany. W
instalacji wodociągowej.
mieszkańców poprzez
zakresie elewacji
remont schodów i
wymaga ona
posadzek w korytarzu.
docieplenia ze względu
na niskie parametry
energetyczne budynku.
Głównymi problemami
występującymi na OR
Zakres rzeczowy projektu
na ul. Słowackiego jest:
obejmować będzie:
- zły stan nawierzchni
- przebudowę nawierzchni
jezdni, chodników i
jezdni, chodników i placów (
placów ( podwórek)
podwórek) z wyeksponowaniem
- brak strefy
starych bruków i utworzeniem
rekreacyjnej
terenów zielonych oraz
- zły stan techniczny
Celem głównym
wydzieleniem strefy rekreacyjnej
schodów w bramie
projektu jest poprawa
( kącik rekreacyjny);
miejskiej ( zagraża
ładu
- przebudowa schodów w
bezpieczeństwu
przestrzennego i
bramie miejskiej;
mieszkańców);
Świe
wizerunku miasta, a
-renowację starej studni i
- zły stan techniczny
bodzi
także
pompy;
starej studni i pompy,
ce
poprawa
- renowację historycznego muru
która wymaga
bezpieczeństwa obszaru kościelnego oraz historycznych
renowacji
objętego
murów ceglanych;
- zły stan techniczny
rewitalizacją.
- przebudowę ogrodzeń z siatki;
ogrodzeń z siatki
- przebudowę oświetlenia
- zły stan techniczny
ulicznego z likwidacją
oświetlenia ulicznego
betonowego słupa przy bramie
- konieczność likwidacji
w murach miejskich;
betonowego słupa przy
- rozbiórkę części budynków
bramie w murach
gospodarczych ( komórek
miejskich, który zagraża
lokatorskich)
bezpieczeństwu i
wpływa niekorzystnie
Kolejowa
Słowackiego
18
21
0
57 Inny
wskaźnik
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia uż
budynku 675,40 m2
brak
danych
675
0
25 Inny
wskaźnik
25 Inny
wskaźnik
Liczba
osób
zamieszk
ałych - 20
brak
danych
20
20
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
0
Na
podstawie
protokołu
odbioru
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
270
000,00
700
000,00
Remont
budynku
mieszkalnego
w zabudowie
zwartej
zlokalizowanej
na obszarze
36 rewitalizowan
ym przy
ul. Plac Jana
Pawła II 1
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
.
Rewitalizacja
ulicy Rynek w
Świebodzicach
37
wraz z
terenami
przyległymi
Remont
budynku w
zabudowie
wolnostojącej
zlokalizowany
na obszarze
38
rewitalizowan
ym przy ul.
Krasickiego 10
w
Świebodzicach
.
Wspólnota
Mieszkaniowa
Gmina
Świebodzice
Wspólnota
Mieszkaniowa
3
3
3
na ład przestrzenny
obszaru
rewitalizowanego
- konieczność renowacji
historycznego muru
kościelnego oraz
historycznych murów
ceglanych
- zły stan techniczny
budynków
gospodarczych (
komórek lokatorskich)
Budynek mieszkalny
charakteryzuje się
Głównym celem
znacznym stopniem
projektu jest poprawa
zniszczenia, który
remont dachu, wzmocnienie
warunków
dotyczy części
więźby dachowej wraz
życia mieszkańców
wspólnych tzn. dachu.
z wymianą dachówek,
budynku mieszkalnego
elewacji oraz klatki
docieplenie więźby w
w
schodowej.
części zamieszkałej, wymiana
Świebodzicach przy ul.
W zakresie dachu
obróbek
Plac Jana Pawła II nr1
zniszczona jest więźba
blacharskich, rynien i rur
poprzez poprawę jego
dachowa oraz pokrycie
spustowych, remont
stanu technicznego.
dachu
elewacji wraz z odnowieniem,
Cele
z dachówki, kominy
remont kl.schodowej
pośrednie to
wraz z obróbkami
wraz z wymianą okna i
Świe
zapobieganie dalszej
blacharskimi. W
renowacją drzwi
bodzi
degradacji
zakresie kl. schod.
wejściowych od ulicy, remont
ce
budynku poprzez
zniszczona jest stolarka
schodów kamiennych
modernizację dachu,
okienna, drzwi
w korytarzu do wys.1/2 piętra
poprawę
wejściowe do budynku
oraz powyżej
bezpieczeństwa
oraz schody. W
schodów drewnianych wraz z
mieszkańców poprzez
zakresie elewacji
podestami. Likwidacja
remont
wymaga remontu
nieczynnego pustego i
schodów i likwidację
tynków i odnowienia.
zapadającego się szamba
szamba, poprawę
Otoczenie budynku bezodpływowego stwarzającego
estetyki
likwidacja nieczynnego
zagrożenie dla
poprzez remont elewacji
zapadniętego szamba
życia i mienia.
budynku oraz klatki
przylegającego do
schodowej.
ściany budynku wraz z
jej izolacją pionową.
Głównym problemem
jest zły stan techniczny
części wspólnych
Głównym celem jest
budynku ( klatki
Zakres rzeczowy projektu
poprawa estetyki i
schodowej)
obejmować będzie:
Świe
bezpieczeństwa
oraz brak
- remont klatki schodowej
bodzi
mieszkańców budynku
zagospodarowania
- oraz zagospodarowanie
ce
przy ul.
podwórka
podwórka
Rynek
przynależącego do
budynku na ul. Rynek w
Świebodzicach.
Budynek mieszkalny
Głównym celem
remont dachu, wzmocnienie
charakteryzuje się
projektu jest poprawa
więźby dachowej wraz
znacznym
warunków
z wymianą dachówek,
stopniem zniszczenia,
życia mieszkańców
docieplenie więźby w
który dot. części
budynku mieszkalnego
części zamieszkałej,
wspólnych tzn. dachu,
przy ul.
przemurowanie kominów
Świe
elewacji, klatki
Krasickiego 10 w
ponad dachem, wymiana
bodzi
schodowej
Świebodzicach poprzez
obróbek blacharskich,
ce
i instalacji wodnej. W
poprawę
rynien i rur spustowych, izolacja
zakresie dachu
jego stanu
fundamentów,
zniszczona
technicznego. Cele
remont elewacji z częściową
jest więźba dachowa i
pośrednie to
wymianą tynków i
pokrycie dachówkowe,
zapobieganie dalszej
odnowieniem remont instalacji
kominy, obróbki
degradacji budynku
elektrycznej oraz
19
Plac Jana
Pawła II
Rynek
Krasickiego
1
0
10
57 Inny
wskaźnik
57 Inny
wskaźnik
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia uż.
995,00m2
brak
danych
Powierzchn
ia bud.
540,85
995
0
540
25 Inny
wskaźnik
Liczba
osób
zamieszk
ujących
22 osoby
25 Inny
wskaźnik
0
25 Inny
wskaźnik
Liczba
mieszkań
ców
budynku
- 21 osób
ilość osób
zamieszkały
ch w
budynku 22
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
0
protokół
odbioru
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
21
liczba
mieszkańcó
w budynku
21
RPO WD
Działanie 6.1
Inwestycje w
infrastrukturę
społeczną
(EFRR)
22
280
000,00
300
000,00
250
000,00
Rewitalizacja
ulicy
Jeleniogórskiej
w
39
Świebodzicach
wraz z
terenami
przyległymi
Remont
budynku
mieszkalnego
w zabudowie
wolnostojącej
zlokalizowane
go na obszarze
rewitalizowan
40
ym w
Świebodzicach
przy ul. Park
Miejski 2a
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
.
Gmina
Świebodzice
Wspólnota
Mieszkaniowa
3
3
blacharskie rynny, rury
poprzez
remont kl.schodowej wraz z
spustowe.
modernizację dachu,
wymianą okien i drzwi
W zakresie kl.
poprawę estetyki
wejściowych po obu stronach
schodowej zniszczone
poprzez
budynku, Wymiana
są tynki i
remont klatki
pionu instalacji wodociągowej.
malatura ścian oraz
schodowej oraz elewacji
stolarka okienna i
budynku
drzwiowa.
W zakresie elewacji
wymaga ona remontu
zawilgoconych i
zmurszałych tynków
oraz
odnowienia. W zakresie
instalacji wodnej
wymaga
ona wymiany. pionu.
Głównym problemem
wskazanego obszaru
rewitalizowanego jest
zły stan techniczny
podwórek oraz
przestrzeni między
budynkami, co
związane jest z
Celem projektu jest
Zakres rzeczowy projektu
istnieniem dołów
poprawa ładu
obejmować będzie:
kloacznych,
przestrzennego
- likwidację dołów kloacznych
Świe
starych komórek (
oraz wizerunku miasta, - wyburzenie starych komórek (
bodzi Jeleniogórska
pomieszczeń
jak i poprawa
pomieszczeń gospodarczych)
ce
gospodarczych),
bezpieczeństwa
- rewitalizacje trawników
brakiem trawników
mieszkańców ulicy
- budowę placu zabawa dla
oraz placu zabaw.
jeleniogórskiej
dzieci
Wpływa to
niewątpliwie na
bezpieczeństwo
mieszkańców
ulicy Jeleniogórskiej jak
i na wizerunek ulicy
OR.
Budynek mieszkalny w
zabudowie
wolnostojącej
Głównym celem
charakteryzuje się
projektu jest poprawa
znacznym stopniem
warunków
zniszczenia,
życia mieszkańców
który dot. części
budynku mieszkalnego
wspólnych tzn. elewacji
przy ul.
oraz
Park Miejski 2a w
klatki schodowej. W
Świebodzicach poprze
zakresie elewacji
poprawę
- Izolacja fundamentów oraz
wymaga ona
jego stanu
remont tynków w piwnicy wraz z
Świe
docieplenia ze względu
technicznego. Cele
malowaniem,
bodzi Park Miejski
na niskie parametry
pośrednie to
- docieplenie 4-ch ścian budynku
ce
energetyczne budynku
zapobieganie dalszej
wraz z wyprawą tynkarską.
jak również izolacji
degradacji budynku
- odnowienie klatki schodowej.
fundamentów i
poprzez
remontu tynków w
wykonanie izolacji
piwnicy wraz z
fundamentów oraz
odnowieniem. W
poprawę
zakresie klatki
wydajności
schodowej
energetycznej budynku
zniszczona jest
poprzez
malatura ścian po
modernizację elewacji.
wymianie
instalacji wodnej.
20
0
2a
57 Inny
wskaźnik
57 Inny
wskaźnik
brak
danych
pow..uż
budynku 290,00m2
0
290
25 Inny
wskaźnik
brak
danych
25 Inny
wskaźnik
liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
-8
0
Wskaźnik
produktu protokół
odbioru
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
8
ilość osób
zamieszkały
ch w
budynku - 8
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
100
000,00
150
000,00
Remont części
wspólnych
budynku przy
41
ul. B.
Probusa w
Świebodzicach
Rewitalizacja
ulicy
Krasickiego w
42 Świebodzicach
wraz z
terenami
przyległymi.
Budynek
mieszkalny w
zabudowie
wolnostojącej
zlokalizowany
na obszarze
rewitalizowan
ym w
43
Świebodzicach
przy ul.
Jeleniogórskiej
36-36a
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
.
Budynek
mieszkalny w
zabudowie
wolnostojącej
zlokalizowany
na obszarze
44 rewitalizowan
ym w
Świebodzicach
przy ul.
Granicznej 8
przez
Wspólnotę
Gmina
Świebodzice
Gmina
Świebodzice
Wspólnota
Mieszkaniowa
Wspólnota
Mieszkaniowa
3
3
3
3
Budynki mieszkalne
przy ul. B. Prusa
charakteryzują się
znacznym stopniem
zniszczenia, który
dotyczy przede
wszystkim
części wspólnych , tzn.
dachu, klatki
schodowej
oraz elewacji.
Celem głównym
projektu jest poprawa
warunków
życia mieszkańców
budynków przy ul. B.
- modernizacja części wspólnych
Probusa, który
budynków, tj.
bezpośrednio wpłynie
wymiana dachu,
na
termomodernizacja budynku
zwiększenie
wraz z
bezpieczeństwa oraz
remontem elewacji oraz klatek
poprawę
schodowych, w tym
wydajności
wymiana stolarki okiennej.
energetycznej
budynków poprzez
modernizację elewacji
czy wymianę dachu oraz
stolarki okiennej.
Głównymi problemami
dotyczącymi OR na ul.
Głównym celem
Krasickiego jest:
projektu jest poprawa
- zły stan techniczny
ładu
jezdni i chodników
przestrzennego i
- brak
wizerunku miasta, a
zagospodarowania
także
terenów zielonych
poprawa
ogólnodostępnych
bezpieczeństwa na
- zły stan techniczny
rewitalizowanym
podwórek
obszarze.
przydomowych
- brak oswietlenia
Budynek mieszkalny
Celem projektu jest
charakteryzuje się
poprawa warunków
znacznym stopniem
życia
zniszczenia, który dot.
mieszkańców budynku
części wspólnych tzn.
mieszkalnego w
dachu, instalacji
Świebodzicach przy ul.
gazowej, elektrycznej
Jeleniogórskiej 36-36a
oraz klatki schodowej.
poprzez poprawę jego
W zakresie dachu
stanu technicznego.
zniszczone jest pokrycie
Cele
dachówkowe. W
pośrednie to
zakresie instalacji
zapobieganie dalszej
gazowej i elektrycznej degradacji
nieprawidłowości
budynku poprzez
stwierdzone w
remont dachu, poprawę
protokołach z
bezpieczeństwa
przeglądu technicznego mieszkańców poprzez
- wymagają wymiany.
modernizację instalacji
W zakresie kl.
gazowej i elektrycznej,
schodowej zniszczone
poprawę estetyki
są tynki i malatura
poprzez remont klatki
ścian.
schodowej.
Budynek mieszkalny
Celem projektu jest
charakteryzuje się
poprawa warunków
znacznym stopniem
życia
zniszczenia, który dot.
mieszkańców budynku
części wspólnych tzn.
mieszkalnego w
elewacji, klatki
Świebodzicach przy ul.
schodowej oraz
Granicznej 8 poprzez
schodów.
poprawę jego stanu
W zakresie kl.
technicznego. Cele
schodowej zniszczone
pośrednie
są tynki i malatura
to zapobieganie dalszej
ścian oraz stolarka
degradacji budynku
okienna i schody
poprzez
kamienne z piaskowca.
poprawę wydajności
- Budowa nowej nawierzchni
jezdni i chodników
- budowa nowego oświetlenia
- urządzenie placu zabaw dla
dzieci
- zagospodarowanie podwórek
przydomowych
- remont pokrycia dachowego z
dachówki ceramicznej,
- wymiana instalacji gazowej i
elektrycznej,
- remont klatki schodowej.
- wykonanie odwilgocenia
budynku,- wykonie docieplenia
ściany szczytowej,
- remont elewacji frontowej,
remont klatki schodowej wraz z
wymianą stolarki okiennej, remont schodów kamiennych
Świe
bodzi
ce
Świe
bodzi
ce
B. Prusa
Krasickiego
0
0
Świe
36bodzi Jeleniogórska
36a
ce
Świe
bodzi
ce
21
Graniczna
8
57 Inny
wskaźnik
Ilość
zrewital;izo
wanych
budynków
- szt.
57 Inny
wskaźnik
Długość
wybudowa
nej
nawierzchn
i jezdni i
chodnika w mb
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia budynku
- 584,80
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia uż.
budynku 593,52m2
2
309
584
593
25 Inny
wskaźnik
brak
danych
25 Inny
wskaźnik
brak
danych
25 Inny
wskaźnik
liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
- 16
25 Inny
wskaźnik
Liczba
osób
zamieszk
ałych w
budynku
- 29
Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
0
Protokół
odbioru
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
16
liczba
mieszkańcó
w budynku 16
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
29
liczba osób
zamieszkały
ch w
budynku 29
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
0
200
000,00
600
000,00
150
000,00
150
000,00
Mieszkaniową
.
Budynek
mieszkalny w
zabudowie
wolnostojącej
zlokalizowany
na obszarze
rewitalizowan
45
ym w
Świebodzicach
przy ul.
Granicznej 9
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
.
Modernizacja
budynku
mieszkalnego
w zabudowie
wolnostojącej
zlokalizowane
go na obszarze
rewitalizowan
46
ym w
Świebodzicach
przy ul.
Granicznej 11
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
.
W zakresie elewacji
wymaga ona remontu
zawilgoconych i
zmurszałych tynków
oraz ocieplenia ściany
szczytowej wraz z
odnowieniem.
Wspólnota
Mieszkaniowa
Wspólnota
Mieszkaniowa
energetycznej budynku
poprzez
modernizację elewacji,
poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców poprzez
remont schodów
kamiennych,
poprawa estetyki
poprzez odnowienie
elewacji i
remont klatki
schodowej.
3
Budynek mieszkalny
charakteryzuje się
znacznym
stopniem zniszczenia,
który dot. części
wspólnych tzn. dachu,
elewacji, klatki
schodowej
oraz tynki w korytarzu
piwnicznym. W
zakresie
dachu zniszczona jest
więźba dachowa i
pokrycie
dachówkowe, kominy,
obróbki blacharskie
rynny,
rury spustowe. W
zakresie kl. schodowej
zniszczone
malatura ścian i ubytki
tynków w piwnicy. W
zakresie elewacji
wymaga ona remontu
zawilgoconych
i zmurszałych tynków
wraz z izolacją
fundamentów oraz
odnowienia..
3
Celem projektu jest
poprawa warunków
Budynek mieszkalny
życia
charakteryzuje się
mieszkańców budynku
znacznym
mieszkalnego przy ul.
stopniem zniszczenia,
Granicznej 11 w
który dot. części
Świebodzicach poprzez
wspólnych tzn.
poprawę
elewacji, klatki
jego stanu
schodowej oraz
technicznego. Cele
schodów . W zakresie
pośrednie to
kl. schodowej
zapobieganie dalszej
zniszczone
degradacji budynku
są tynki i malatura
poprzez
ścian, stolarka okienna i
poprawę wydajności
drzwiowa oraz schody. energetycznej budynku
W zakresie elewacji
poprzez
wymaga
modernizację elewacji
ona docieplenia ze
wraz z wykonaniem
względu na niskie
izolacji
parametry
fundamentów. poprawę
energetyczne budynku.
bezpieczeństwa
mieszkańców poprzez
remont schodów i
Celem projektu jest
poprawa warunków
życia
mieszkańców budynku
mieszkalnego przy ul.
Granicznej 9 w
Świebodzicach poprzez - remont dachu dachówkowego,
poprawę
- remont elewacji wraz z izolacją
jego stanu
ścian fundamentowych,
technicznego. Cele
- remont tynków w korytarzu
Świe
pośrednie to
piwnicznym wraz z wymiana
bodzi
zapobieganie dalszej
drzwi,
ce
degradacji budynku
- remont stopni schodowych
poprzez
wraz z podestami oraz
remont dachu i
odnowieniem klatki
wykonanie izolacji ścian,
schodowej
poprawę
estetyki poprzez remont
elewacji i odnowienie
klatki schodowej wraz
remontem schodów i
podestów.
- wykonanie izolacji
fundamentów, wykonanie
docieplenia elewacji - 4ścian,
- wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej
- remont klatki schodowej oraz
schodów kamiennych i
drewnianych.
Świe
bodzi
ce
22
Graniczna
Graniczna
9
11
57 Inny
wskaźnik
Pow, uz.
budynku 405m2
57 Inny
wskaźnik
Pow uż.
bud.
347,20
405
347
25 Inny
wskaźnik
liczba
osób
zamieszk
ałych w
budynku
- 11
25 Inny
wskaźnik
liczba
osób
zamieszk
ujących 6
11
liczba osób
zamieszkały
ch w
budynku 11 osób
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
6
liczba osób
zamieszkały
ch w
budynku - 6
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
140
000,00
240
000,00
wymianę
drzwi do budynku,
poprawę estetyki
poprzez remont
klatki schodowej z
wymianą stolarki
okiennej.
Przebudowa
drogi
dojazdowej do
budynków
przy ul.
Piaskowej 3-5
47
w
Świebodzicach
wraz z
zagospodarow
aniem terenu
przyległego.
Budynek
mieszkalny z
zabudowie
zwartej
zlokalizowany
na obszarze
rewitalizowan
ym w
48
Świebodzicach
przy ul. Of.
Oświęcimskich
40
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
.
Budynek
mieszkalny w
zabudowie
zwartej
zlokalizowany
49 na obszarze
rewitalizowan
ym w
Świebodzicach
przy ul.
Piaskowej 10
Gmina
Świebodzice
Wspólnota
Mieszkaniowa
Wspólnota
Mieszkaniowa
3
Komórki w złym stanie
technicznym, grożące
zwaleniu, brak
utwardzonej drogi
dojazdowej, brak
odwodnienia terenu,
brak miejsca do
rekreacji dla
mieszkańców
budynków.
3
Budynek mieszkalny
charakteryzuje się
znacznym
stopniem zniszczenia,
który dotyczy części
wspólnych tzn. dachu,
elewacji - docieplenie
ściany szczytowej oraz
klatki schodowej,
zniszczeniu stolarki
okiennej i drzwi
wejściowych
do budynku.
3
Budynek mieszkalny
charakteryzuje się
znacznym
stopniem zniszczenia,
który dotyczy części
wspólnych tzn. dachu,
elewacji oraz klatki
schodowej, zniszczeniu
stopni schodowych
oraz
stolarki okiennej. W
Likwidacja komórek w złym
stanie technicznym
lub nieużytkowanych, w tym
grożących
zawaleniem. Wykonanie nowego
zagospodarowania
terenu pod kątem jego niwelacji,
utwardzenie
44
Uporządkowanie terenu
drogi dojazdowej, wykonanie
Powierzchn
pod katem zapewnienia
odwodnienia terenu z
Świe
ia
ładu przestrzennego w
włączeniem do kanalizacji
bodzi
Piaskowa
3-5 obszarów
obrębie budynków przy
deszczowej,
ce
objętych
ul.
zorganizowanie strefy rekreacji
rewitalizacj
Piaskowa 3-5.
przydomowej ą-ha
zakomponowana zieleń wysoka i
niska wraz z
elementami małej architektury ławeczki,
stanowiącej miejsce wypoczynku
dla mieszkańców
budynków 3 i 5.
Celem bezpośrednim
projektu będą
mieszkańcy
budynku mieszkalnego
przy ul. Of.
Oświęcimskich
40 w Świebodzicach
[poprzez poprawę jego - remont dachu dachówkowego,
stanu
- remont elewacji - docieplenie
technicznego. Cele
ściany szczytowej oraz
Powierzchn
pośrednie to
piaskowanie elewacji
Świe
Of.
57 Inny
ia uż.
zapobieganie
frontowej i tylnej z cegły
bodzi Oświęcimskic 40
wskaźnik
budynku dalszej degradacji
klinkierowej.
ce
h
455,79m2
budynku poprzez
- remont klatki schodowej wraz z
remont dachu,
wymianą stolarki okiennej i
poprawę wydajności
drzwi do budynku.
energetycznej budynku
poprzez
modernizację elewacji,
poprawę estetyki
poprzez
remont klatki
schodowej.
Głównym celem
projektu jest poprawa
warunków
- remont dachu papowego wraz
życia mieszkańców
z dociepleniem styropapą,
powierzchn
budynku mieszkalnego
- remont elewacji wraz z
Świe
57 Inny
ia
w
dociepleniem,
bodzi
Piaskowa
10
wskaźnik uż.budynku
Świebodzicach przy ul.
- remont klatki schodowej z
ce
411,62m2
Piaskowej 10 poprzez
wymianą stolarki okiennej i
poprawę jego stanu
remontem schodów.
technicznego. Cele
pośrednie
23
0
455
411
25 Inny
wskaźnik
liczba
osób
korzystaj
ących ze
zrewitaliz
owanej
przestrze
ni
25 Inny
wskaźnik
Liczba
osób
zamieszk
ujących
bud. - 12
25 Inny
wskaźnik
liczba
osób
zamieszk
ałych - 17
10
Protokół
odbioru.
Umowy
najmu lokali
mieszkalnyc
h.
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
12
liczba osób
zamieszkują
cych
budynek 12
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
17
liczba osób
zamieszkały
ch w
budynku 17 osób
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
261
549,00
220
000,00
260
000,00
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
.
Budynek
mieszkalny w
zabudowie
zwartej
zlokalizowany
na obszarze
rewitalizowan
50
ym w
Świebodzicach
przy ul.
Sienkiewicza
43 przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
.
Budynek
mieszkalny w
zabudowie
zwartej
zlokalizowany
51 na obszarze
rewitalizowan
ym w
Świebodzicach
przy ul. Aleje
Lipowe 13
Wspólnota
Mieszkaniowa
Wspólnota
Mieszkaniowa
3
3
zakresie dachu zniszczona
jest pokrycie papowe
oraz spękane kominy.
W
zakresie elewacji zniszczone są tynki z
ubytkami, elewacja
wymaga docieplenia ze
względu
na niskie parametry
energetyczne budynku.
W
zakresie kl.schodowej
zniszczone są tynki,
schody
oraz stolarka okienna.
Budynek mieszkalny
charakteryzuje się
znacznym
stopniem zniszczenia,
który dotyczy części
wspólnych tzn. dachu,
strychu. piwnic,
elewacji
oraz klatki schodowej,
zniszczone są drzwi
oraz
stolarka okienna. W
zakresie dachu zniszczona
jest więźba dachowa
oraz pokrycie
dachówkowe
wraz z obróbkami
blacharskimi. W
zakresie
strychu zniszczona jest
podłoga drewniana
oraz
strop. W zakresie
elewacji -zawilgocone
są tynki
z ubytkami, elewacja
wymaga izolacji
fundamentów
oraz docieplenia ze
względu na niskie
parametry
energetyczne budynku.
W zakresie
kl.schodowej
zniszczone są tynki,
stolarka okienna i drzwi
wejściowe do budynku
Budynek mieszkalny
charakteryzuje się
znacznym
stopniem zniszczenia,
który dot. części
wspólnych tzn. izolacji
fundamentów, elewacji
oraz klatki schodowej.
W zakresie kl.
schodowej
zniszczone są tynki i
to zapobieganie dalszej
degradacji budynku
poprzez
modernizację dachu,
poprawę wydajności
energetycznej budynku
poprzez modernizację
elewacji, poprawa
estetyki poprzez remont
kl.schodowej
Celem projektu jest
poprawa warunków
życia
mieszkańców budynku
przy ul. Sienkiewicza 43
w
- remont dachu dachówkowego
Świebodzicach poprzez wraz z obróbkami blacharskimi z
poprawę jego stanu
ociepleniem więźby w części
technicznego. Cele
zamieszkałej.
pośrednie to
- wzmocnienie i częściowa
zapobieganie
wymiana więźby dachowej,
dalszej degradacji
- remont stropu i podłogi na
budynku poprzez
strychu z wykonaniem schodów
modernizację
na strych,
dachu, poprawę
- odwilgocenie budynku poprzez Świe
wydajności
wykonanie izolacji fundamentów bodzi
energetycznej budynku
,
ce
poprzez modernizację
- remont elewacji budynku,
elewacji, poprawę
remont klatki schodowej wraz z
estetki
wymianą
poprzez remont klatki
stolarki okiennej i drzwiowej
schodowej, poprawę
oraz naprawą schodów i
bezpieczeństwa
podestów
mieszkańców poprzez
drewnianych.
wykonanie
- remont tynków, posadzek i
schodów na strych oraz
schodów w piwnicy.
remont stropu i podłogi
na strychu, remont
piwnicy wraz z posadzką
i
schodami do piwnicy.
Celem projektu jest
poprawa warunków
życia
- wykonanie izolacji
mieszkańców budynku
fundamentów,
mieszkalnego w
Świe
- remont elewacji,
Świebodzicach przy ul.
bodzi
- remont klatki schodowej,
Aleje Lipowe 13 poprzez
ce
- wymiana drzwi wejściowych do
poprawę jego stanu
budynku
technicznego. Cele
pośrednie
to zapobieganie dalszej
H.
Sienkiewicza
Aleje Lipowe
24
43
13
57 Inny
wskaźnik
pow. uż.
budynku 154,80m2
57 Inny
wskaźnik
Powierzchn
ia budynku
- 543,89
m2
154
543
25 Inny
wskaźnik
liczba
osób
zamieszk
ałych - 3
25 Inny
wskaźnik
liczba
osób
zamieszk
ałych w
budynku
- 19
3
liczba osób
zamieszkały
ch w
budynku - 3
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
19
liczba osób
zamieszkały
ch w
budynku 19
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
300
000,00
140
000,00
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
.
Remont
budynku
mieszkalnego
zlokalizowane
go na
52
obszarze
rewitalizowan
ym przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
.
Rewitalizacja
budynku w
Parku
Miejskim w
Świebodzicach
53
z
przeznaczenie
m na hotel,
restaurację i
SPA.
Wspólnota
Mieszkaniowa
- Aleje Lipowe
19
P. W. Stańczyk
s.j.
3
2
malatura ścian oraz
degradacji budynku
drzwi
poprzez
wejściowe do budynku.
odwilgocenie
W zakresie elewacji
fundamentów i ścian,
wymaga
poprawa
ona remontu
estetyki poprzez remont
zawilgoconych i
elewacji i klatki
spękanych tynków
schodowej.
oraz odnowienia jak
również wykonania
izolacji
fundamentów.
Budynek mieszkalny
wolnostojący
charakteryzuje
Głównym celem
się znacznym stopniem
projektu jest poprawa
zniszczenia głównie
warunków
części wspólnych tzn.
życia mieszkańców
dachu, klatki
budynku mieszkalnego - remont dachu dachówkowego,
schodowej
przy ul.
wzmocnienie więźby dachowej,
oraz elewacji.
Aleje Lipowe 19 w
przemurowanie kominów ponad
Zniszczona jest więźba
Świebodzicach poprzez
dachem, wymiana elementów
dachowa
poprawę
odwodnienia terenu,
Świe
oraz poszycie dachu,
jego stanu
rynien i obróbek blacharskich, bodzi
rynny i obróbki
technicznego. Cele
- remont klatki schodowej wraz z
ce
blacharskie.
pośrednie to
wymianą drzwi wejściowych
Klatka schodowa
zapobieganie dalszej
oraz schodów,
posiada ubytki i
degradacji budynku
- remont tynków i odnowienie
zmurszałe tynki.
poprzez
korytarza w piwnicy
Drzwi wejściowe na
modernizację dachu,
klatkę zniszczone.
poprawę estetyki
Elewacja
elewacji i
wymaga częściowej
klatki schodowej.
wymiany zmurszałych
tynków
oraz odnowienia.
Celem projektu jest
poprawa życia
mieszkańców
Gminy Świebodzice
przez zwiększenie w
godzinach
wieczornych dostępu do
W chwili obecnej
miejsc wypoczynku i
budynek jest bardzo
rekreacji. W wyniku
zniszczony
rewitalizacji budynku,
Budynek wymaga kapitalnego
wręcz w ruinie.,
który
remontu, wymiany
wymaga kapitalnego
był powojenna siedzibą
wszystkich instalacji, wymiany
remontu.
Burmistrza Świebodzic,
dachu, okien i
Zlokalizowany jest w
poprawi się wizerunek
drzwi, docieplenia elewacji,
Świe
zrewitalizowanym
miasta. Rewitalizacja
przystosowanie
bodzi
parku
obiektu w Parku
pomieszczeń do pokoi
ce
miejskim i \"szpeci\"
Miejskim przyczyni się
hotelowych, restauracji wraz
widok osoba
do poprawy
z kuchnia. Obiekt będzie
odwiedzającym
bezpieczeństwa w tej
przystosowany do potrzeb
park. Brak jest
część miasta. Nie będzie
osób niepełnosprawnych.
restauracji i miejsca
w ruinie budynku
gdzie można
miejsca spotkań ludzi z
coś zjeść czy się napić. marginesu społecznego.
w znacznym stopniu
poprawi
atrakcyjność parku,
który ze względu na
dokonaną rewitalizacje
w ostatnich latach stał
się ulubionym miejscem
Aleje Lipowe
25
Park Miejski
19
57 Inny
wskaźnik
0
44
Powierzchn
ia
obszarów
objętych
rewitalizacj
ą-ha
pow.
budynku
645,82 m2
645
0
25 Inny
wskaźnik
Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
- 16
25 Inny
wskaźnik
liczba
osób
korzystaj
ących ze
zrewitaliz
owanego
obiektu
16
liczba
mieszkańcó
w - 16
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
100
Protokół
odbioru.
Księga
pamiątkowa
.
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
270
000,00
7 800
000,00
spacerów mieszkańców
Świebodzic.
Remont i
odnowa
budynków
Wspólnot
Mieszkaniowy
Wspólnota
ch przy ulicy
Mieszkaniowa
Kolejowej 3-3a
przy ulicy
54
w
Kolejowej 3-3a
Świebodzicach
w
oraz przy ulicy
Świebodzicach
Żwirki i
Wigury 2
w
Świebodzicach
.
Remont i
odnowa
budynku
Wspólnota
Wspólnoty
Mieszkaniowa
Mieszkaniowe
przy ulicy
55
j
Kolejowej 3-3a
przy ulicy
w
Kolejowej 3-3a Świebodzicach
w
Świebodzicach
3
3
Duży stopień zużycia
budynków
mieszkalnych w
obrębie Śródmieścia w
Świebodzicach
Duży stopień zużycia
budynków
mieszkalnych w
obrębie Śródmieścia w
Świebodzicach
Poprawa warunków
mieszkaniowych osób
zamieszkujących
wielorodzinne budynki
mieszkalne
położone w Śródmieściu
w Świebodzicach
1. Remont dachu,
przemurowanie kominów,
wymiana obróbek blacharskich,
docieplenie stropodachu nad
częścią mieszkalną, remont
elewacji, wykonanie instalacji
odwadniającej i izolującej
fundamenty budynku, remont
klatki schodowej, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Remont dachu i kominów,
wymiana instalacji gazowej,
wodnej i kanalizacyjnej,
docieplenie strychu, wykonanie
izolacji pionowej, remont
elewacji.
3. Dodatkowo dla wszystkich
budynków: Inżynier Kontraktu,
Inspektor Nadzoru, promocja.
Poprawa warunków
mieszkaniowych osób
zamieszkujących
wielorodzinny budynek
mieszkalny
położony w Śródmieściu
w Świebodzicach
1. Remont dachu,
przemurowanie kominów,
wymiana obróbek blacharskich,
docieplenie stropodachu nad
częścią mieszkalną, remont
elewacji, wykonanie instalacji
odwadniającej i izolującej
fundamenty budynku, remont
klatki schodowej, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Dodatkowo Inżynier
Kontraktu, Inspektor Nadzoru,
promocja.
Świe
bodzi
ce
Świe
bodzi
ce
26
Kolejowa
Kolejowa
33a
41 Rozwój
obszarów
miejskich:
wyremonto
wane
budynki
mieszkalne
na
obszarach
miejskichszt.
33a
40 Liczba
wspartych
obiektów
infrastrukt
ury
zlokalizowa
nych na
rewitalizow
anych
obszarach szt.
2
1
25 Inny
wskaźnik
liczba
osób
korzystaj
ących z
wyremon
towanej
infrastruk
tury
25 Inny
wskaźnik
: liczba
osób
korzystaj
ących z
wyremon
towanej
infrastruk
tury
32
21
Cel
projektu:
Poprawa
warunków
mieszkanio
wych
osób
zamieszkują
cych
wielorodzin
ne budynki
mieszkalne
położone w
Śródmieściu
w
Świebodzica
ch; sposób
pomiaru
rezultatu:
liczba
osób
korzystający
ch z
wyremonto
wanej
infrastruktu
ry na
postawie
wykazu
mieszkańcó
wz
ewidencji
ludności,
protokół
odbioru
prac
budowlanyc
h.
Cel
projektu:
Poprawa
warunków
mieszkanio
wych
osób
zamieszkują
cych
wielorodzin
ny budynek
mieszkalny
położony w
Śródmieściu
w
Świebodzica
ch; sposób
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
RPO WD
Działanie 6.3
Rewitalizacja
zdegradowan
ych obszarów
550
000,00
350
000,00
pomiaru
rezultatu:
liczba
osób
korzystający
ch z
wyremonto
wanej
infrastruktu
ry na
postawie
wykazu
mieszkańcó
wz
ewidencji
ludności,
protokół
odbioru
prac
budowlanyc
h.
suma
21 629 963,00
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców.
27
Załącznik 2. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne Lista B
L
p
.
Nazwa
projektu
Ocieplenie
ścian
budynku
mieszkalne
go
wielorodzin
nego przy
ulicy
1
Henryka
Sienkiewicz
a 17
w
Świebodzic
ach wraz z
kolorystyką
.
Cel
Nazwa
rewital
wnioskodawcy
izacji
Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Henryka
Sienkiewicza
17, 58-160
Świebodzice
3
Krótki opis problemu jaki ma
rozwiązać realizacja projektu
Cel projektu
Zakres realizacji zadań
Miejsce realizacji danego projektu
na obszarze rewitalizowany
Prognozowane produkty i rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu
do celów rewitalizacji
Wskaźnik
produktu
W chwili obecnej stan
techniczny budynku
mieszkalnego jest
zdegradowany, w budynku
brak
jest rozwiązań technicznych
umożliwiających
efektywne korzystanie z
obiektów budowlanych, w
szczególności w zakresie
energooszczędności i
ochrony środowiska.
Celem projektu jest
poprawienie efektywności
energetycznej w budynku
mieszkalnym
wielorodzinnym
przy ulicy Henryka
Sienkiewicza 17 w
Świebodzicach. Realizacja
projektu zwiększy
komfort cieplny
mieszkańców, zmniejszy
koszty
ogrzewania, zredukuje
emisję gazów
cieplarnianych jak również
poprawi estetykę
budynku oraz zwiększy
wartość nieruchomości.
Termomodernizacja budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy
Henryka Sienkiewicza 17
w Świebodzicach poprzez
ocieplenie ścian
zewnętrznych budynku wraz z
kolorystyką.
Świebodzice
Henryka
Sienkiewicza
17
8 Powierzchnia
użytkowa
budynków
poddanych
termomoderni
zacji - zł
Własny
wskaźnik
produktu
Wartość
wskaźnika
produktu
416
Wskaźniki
rezultatu
25 Inny
wskaźnik
Własny
wskaźnik
rezultatu
Ilość
zaoszczę
dzonej
energii
(%/rok)
Wartość
wskaźnika
rezultatu
Sposób
pomiaru
wskaźników
15
W związku z
ogrzewaniem
poszczególny
ch lokali
ogrzewaniem
indywidualny
m nie ma
możliwości
opomiarowa
nia
wszystkich
urządzeń
służących
ogrzewaniu
mieszkań.
Jednakże,
tam gdzie są
np.
ogrzewania
typu
gazowego
lub
elektryczneg
o
wskaźnik
można
uzyskać na
podstawie
rachunków
za zużytą
energię.
Źródło
finansowania
ze środków UE
RPO WD
Działanie 3.3
Efektywność
energetyczna
w budynkach
użyteczności
publicznej i
sektorze
mieszkaniowy
m (EFRR)
Szacowana
wartość
projektu
100 000,00
Ocieplenie
ścian
budynku
mieszkalne
gowielorod
Wspólnota
zinnego
Mieszkaniowa
przy ulicy
ul. Młynarska
2
Młynarskiej
2, 582
160Świebodzic
wŚwiebodz
e
icach wraz
z
kolorystyką
.
3
Termomod
ernizacja
budynków
użytecznoś
ci
publicznej
w
Świebodzic
ach.
Gmina
Świebodzice
3
Celem projektu jest
poprawienie
efektywnościenergetyczne
W chwili obecnej stan
j w budynku mieszkalnym
techniczny
wielorodzinnymprzy ulicy
budynkumieszkalnego jest
Młynarskiej 2 w
zdegradowany, w budynku
Świebodzicach.Realizacja
brakjest rozwiązań
projektu zwiększy komfort
technicznych
cieplnymieszkańców,
umożliwiającychefektywne
zmniejszy koszty
korzystanie z obiektów
ogrzewania,zredukuje
budowlanych, wszczególności
emisję gazów
w zakresie energooszczędności
cieplarnianych jakrównież
iochrony środowiska.
poprawi estetykę budynku
oraz zwiększywartość
nieruchomości.
3
Projekt obejmuje swoim
działaniem 4 budynki
użyteczności publicznej:
budynek Urzędu
Miejskiego, Przedszkola nr 2,
Szkoły Podstawowej
nr 4 oraz Zespołu Szkół
Podstawowo-gimnazjalnego z
oddziałami
integracyjnymi. Budynki
charakteryzują się
dość złym stanem
technicznym, wymagana jest
wymiana dachów oraz stolarki
okiennej i
drzwiowej, a także docieplenie
elewacji
budynków.
Termomodernizacja budynku
WspólnotyMieszkaniowej przy
ulicy Młynarskiej 2
wŚwiebodzicach poprzez
ocieplenie ścianzewnętrznych
wraz z kolorystyką.
celem projektu jest
W każdym z budynków planuje
poprawienie efektywności
się do wykonania
energetycznej budynków
ocieplenie elewacji, ocieplenie
użyteczności publicznej,
części dachów,
obniżenie kosztów
wymiana pokrycia dachowego,
ogrzewania, redukcja
wymiana stolarki
emisji
okiennej i drzwiowej, wymianę
gazów cieplarnianych oraz
grzejników na nowe
poprawa estetyki
oraz montaż termostatów.
budynków.
Świebodzice
Świebodzice
Młynarska
2
Ofiar
Oświecimskic 58h , Stefana
27
Żeromskiego
8 Powierzchnia
użytkowa
budynków
poddanychter
momodernizac
ji - zł
57 Inny
wskaźnik
377
ilość
budynkó
w
poddany
ch
termomo
dernizacji
4
25 Inny
wskaźnik
25 Inny
wskaźnik
Ilość
zaoszczę
dzonej
energi
(%/rok)
brak
danych
15
W związku z
indywidualny
m
ogrzewaniem
poszczególny
ch lokali nie
ma
możliwościo
pomiarowani
a wszystkich
RPO WD
urządzeń
Działanie 3.3
służącychogr
Efektywność
zewaniu
energetycznaw
mieszkań.
budynkach
Jednakże,
użyteczności
tam gdzie są
publicznej i
np.ogrzewani sektorzemieszk
a typu
aniowym
gazowego
(EFRR)
lub
elektryczneg
owskaźnik
można
uzyskać na
podstawie
rachunkówza
zużytą
energię.
0
RPO WD
Działanie 3.3
Efektywność
energetyczna
w budynkach
użyteczności
publicznej i
sektorze
mieszkaniowy
m (EFRR)
Protokół
odbioru.
120 000,00
4 000 000,00
Zwiększeni
e
efektywnoś
ci
energetycz
nejpowiato
wych
obiektów
użytecznoś
ci
publicznejp
oprzez
termomod
ernizację
budynków
w
ramachprio
rytetu 3
gospodarka
niskoemisyj
na
Regionalne
goProgram
u
4 Operacyjne
go
Województ
waDolnoślą
skiego
2014-2020
Termomod
ernizacjabu
dynku
Zespołu
Szkół
Specjalnych
wŚwiebodz
icach przy
ulicy
Sienkiewicz
a
30usytuow
anego na
działce nr
349/2
obręb
0003,Śród
mieście 3.
Termomod
ernizacja
budynku i
przebudow
a części
5
pomieszcze
ń w ZGK Sp.
z o.o. w
Świebodzic
ach.
Starostwo
Powiatowe w
Świdnicy
ZGK
Świebodzice
Sp. z o.o.
3
3
Zły stan techniczny budynku.
Zły stan techniczny budynku,
brak ocieplenia
ścian zewnętrznych budynku.
Celem realizacji projektu
jest
zwiększenieefektywności
energetycznej obiektu
szkoły.Poprawa
Termomodernizacja budynku
efektywności
szkoły poprzezmodernizację
energetycznej budynku
istniejącej kotłowni węglowej
wraz zograniczeniem
nagazowa wraz z wymianą
niskiej misji. Realizacja
instalacji
projektuprzyniesie
centralnegoogrzewania,
wymierne korzyści
wymianę stolarki okiennej i
społeczne,ekonomiczne i drzwizewnętrznych, ocieplenie
środowiskowe poprzez
dachu, ocieplenie
zwiększeniekomfortu
ścianzewnętrznych, ocieplenie
cieplnego użytkowników stropu oraz ocieplenieściany w
obiektu,obniżenie kosztów
gruncie.
związanych z zakupem
energiioraz poprawę
efektywności
energetycznej obiektu.
Celem projektu jest
poprawienie efektywności
energetycznej budynku.
Projekt obejmuje wykonanie
docieplenia ścian
zewnętrznych budynku,
wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej oraz wymianę
pokrycia dachu.
Świebodzice
Świebodzice
Sienkiewicza
Strzegomska
30
30
13 Liczba
zmodernizowa
nych
energetycznieb
udynków- szt.
13 Liczba
zmodernizowa
nych
energetycznie
budynków- szt.
nie
dotyczy
nie
dotyczy
1
1
25 Inny
wskaźnik
25 Inny
wskaźnik
brak
danych
brak
danych
0
0
Protokół
dobioru
RPO WD
Działanie 3.3
Efektywność
energetycznaw
budynkach
użyteczności
publicznej i
sektorzemieszk
aniowym
(EFRR)
Protokół
odbioru.
RPO WD
Działanie 3.3
Efektywność
energetyczna
w budynkach
użyteczności
publicznej i
sektorze
mieszkaniowy
m (EFRR)
805 600,00
540 000,00
Remont,
adaptacja,
przebudow
a mieszkań
socjalnych
na terenie
gminy
Świebodzic
6
e celem
usamodziel
nienia osób
zagrożonyc
h
wykluczeni
em
społecznym
.
Ograniczeni
e niskiej
emisji
poprzez
zagospodar
owanie
terenu przy
Placu
Dworcowy
m na
centrum
przesiadko
we,
7
bbudowe
ścieżek
rowerowyc
h, wymianę
oświetlenia
, bydowę
przystankó
w oraz
zakyp
autobusu
dla gminy
Świebodzic
e
\"Chcieć to
móc\" aktywizacja
skierowana
8
do
mieszkańcó
w obszaru
rewitalizow
anego.
Gmina
Świebodzice
Gmina
Świebodzice
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Świebodzicach
1
3
1
Zdewastowane lokale nie
nadające się do
zamieszkania, zagrażające
życiu i
bezpieczeństwu ludzi.
Brak zagospodarowania
terenu przyległego dodworca
kolejowego, brak parkingu dla
samochodów, niedostaeczna
ilość ścieżek rowerowych,
niedostatek oświetlenia
energetycznego, niedosteczna
ilość eko autobusów.
Bezrobocie - wynikające z
braku kwalifikacji, uzależnień
oraz wyuczonej bezradności i
całkowitej zależności od
świadczeń pomocy społecznej.
Starzenie się społeczeństwa zrost liczby osób w wieku
poprodukcyjnym w stosunku
do osób w wieku
produkcyjnym.
Remont, adaptacja,
przebudowa mieszkań
socjalnych, wymiana instalacji
elektrycznych,gazowych,
Poprawa jakości życia osób
kanalizacyjnych,
wykluczonych,
centralnego ogrzewania,
nieposiadających sowich
wymiana stolarki okiennej
mieszkań ani szans na
i drzwiowej, remont ścian,
zakup ich na wolnym
podłóg, dostosowanie
rynku.
do potrzeb osób
niepełnosprawnych,
wybudowanie w
mieszkaniach toalet i łazienek.
Poprawa jakości
podróżowania,
zmniejszenieilości
zanieczyszczanego
powietrza. Umożliweinie
komunikacji rowerowej,
budowa oświetlenia w
miejscach, gdzie go
brakuje
Aktywizacja zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem
mieszkańców Świebodzic.
Przedmiotowy projekt
obejmował będzie
budowęmiejsc postojowych,
zagospodarowanie
ternuprzyległego, montaż
wiaty autobusowej, ławkidla
podróżujących. Wybudowanie
zatoczki dlaautobusów i
busów. Budowa ścieżek,
modernizacja oświetlenia
Usługi o charakterze
społecznym edukacyjnym,
zdrowotnym. Praca socjalna.
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Graniczna,
Kolejowa,
bra
Plac Jana
k
Pawła II,
dan
bolesława
ych
Prusa, Rynek
Szkolna
Plac
Dworcowy,
teren gminy
ul. Marszałka
Józefa
Piłsudskiego
1
8
57 Inny
wskaźnik
19 Liczba
wybudowanyc
h obiektów
„parkuj ijedź” szt., długośc
ścieżei, ilość
autobusów,i
nowego
oświetlenia
53 Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
objętych
wsparciem w
programie - km
Liczba
wyremon
otwanyc
h
kieszkań
socjalnyc
h
25
25 Inny
wskaźnik
1
3 Liczba
samochod
ów
korzystając
ych z
miejscpost
ojowych w
wybudowa
nych
obiektach
"parkuj
ijedź"
(szt.). Ilość
km ścieżek,
40
17 Liczba
osób
zagrożonyc
h
ubóstwem
lub
wykluczeni
em
społeczny
m, które
uzyskały
kwalifikacj
e po
opuszczeni
u
programu
(osoby)
Liczba
mieszkań
ców
miasta
którzy
otrzymali
mieszkan
ie
socjalne
Protokół
odbioru.
Umowy na
wynajem
lokalu
mieszkalnego
.
RPO WD
Działanie 6.1
Inwestycje w
infrastrukturę
społeczną
(EFRR)
10
Protokół
odbioru.
RPO WD
Działanie 3.4
Wdrażanie
strategiiniskoe
misyjnych
(EFRR)
40
Listy
obecności
RPO WD
Działanie 9.1
Aktywna
integracja (EFS)
25
1 300 000,00
5 000 000,00
320 000,00
\"Zabawa
dobra
sprawa\" wspieranie
jednostek
samorządu
Ośrodek
terytorialn
Pomocy
9
ego w
Społecznej w
tworzeniu Świebodzicach
systemu
przeciwdzia
łania
przemocy
w rodzinie.
1
0
1
1
1
2
1
3
\"Kulturalni
2016\" działania
na rzecz
integracji i
reintegracji
Ośrodek
zawodowej
Pomocy
i społecznej
Społecznej w
osób
Świebodzicach
zagrożonyc
h
wykluczeni
em
społecznym
.
Remont
wraz z
przebudow
ąi
wyposażeni
e bud. Przy
Gim. Nr 1
celem
Gmina
utworzenia
Świebodzice
CIS, i
Placówki
Dziennego
wsparcia,
stowrzenie
mieszkania
chronioneg
o
Utworzenie
inkubatora
przedsiębio
rczości na
Gmina
terenie
Świebodzice
gminy
Świebodzic
e
Zachowani
e funkcji
zdrowotnyc
hi
rekreacyjny
ch dla
Gmina
mieszkańcó Świebodzice
w gminy
Świebodzic
e poprzez
tworzenie i
odnowieni
1
Dysfunkcyjne wzorce
zachowań, zwłaszcza
wynikające z uzależnień i
przemocy domowej.
Zintensyfikowanie pomocy
dla dzieci i młodzieży z
rodzin zagrożonych i
dotkniętych przemocą.
Wzmocnienie więzi
rodzinnych poprzez
wzbogacenie form
spędzania wspólnie czasu
wolnego przez dzieci i
rodziców.
Usługi o charakterze
społecznym i edukacyjnym.
Praca socjalna.
1
Bariery społeczne wynikające z
poczucia braku
akceptacji otoczenia w
stosunku do osób z
zaburzeniami psychicznymi i
niepełnosprawnymi
intelektualnie.
Przełamanie barier
społecznych wynikających
z
poczucia braku akceptacji
otoczenia w stosunku do
osób z zaburzeniami
psychicznymi i
niepełnosprawnymi
intelektualnie.
Usługi o charakterze
społecznym i edukacyjnym.
Teatroterapia, arteterapia
(wyjazdy do teatru,
kina, wystawa fotografii,
zajęcia z
fizjoterapeutą.
3
Duży stopień zużycia obiektów
w
obrębie Śródmieścia w
Świebodzicach
Wsparcie powiązane z
procesem aktywizacji i
reintegracji społecznej,
zapewnienie opieki
osobom w podeszłym
wieku, niepełnosprawnym
Remont pomieszczeń,
adaprtacja pomieszczeń,
budynku, poprawa estetyki,
rewitalizacja terenu zielonego,
zakup wyposażenia
niezbędnego do prowadzenia
placówek
Świebodzice
Piłsudskiego
2
Wsparcie
nowozakładanych firm, dla
Niedostateczna ilość miejsc dla
rozowju sektora mikro,
wsparcia rozwoju działaności
małych i srednich
gospodarczej dla małych
przedsiębiorstw,
podmiotów
Aktywizacja zawodowa
oraz rozwój rynku pracy
Budowa nowoczesnych
funkcjonalnych modułów
biurowych z częścią konf.szkoleniową
Świebodzice
ul. Olszańska
3
zdegradowanie terenów
zielonych, brak infrastruktury
małej ogrodowej,
Rozwój funkcji
zdrowotnych i
rekreacyjnych w gminie
Świebodzice
Rewitalizacja terenów zieleni
poprzez stworzenie nowej
infrastruktury, nadanie
nowych różnych funkcji
tereom zielonym, poprawa
estetyki terenów zielonych,
poprawa jakości życia
mieszkańców.
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
M. J.
Piłsudskiego
M. J.
Piłsudskiego
16, 72 ha
terenów w
różnych
częściach
miasta ( 12
działek)
8
55 Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
objętych
usługami
społecznymi
świadczonymi
w interesie
ogólnym w
programie - km
8
54 Liczba osób
z
niepełnospraw
nościami
objętych
wsparciem w
programie- km
Liczba miejsc
wsparcia,
28a
liczba
zrewitalizowan
ych obiektów
Liczba miejsc
wsparcia dla
przedsiębiorcó
w
Liczba
hektarów
odnowionych
terenów
zielonych
10
15
600 m2
2000 m2
16,72 ha
70
25 Inny
wskaźnik
Liczba
uczestnik
ów
projektu
25 Inny
wskaźnik
Liczba
osób
uczestnic
zących w
zajęciach
Inny
wskaźnik
liczba
osób
korzystaj
ących z
infrastruk
try i
wsparcia
10
listy
obecności,
liczba godzin
warsztatowy
ch
Inne źródło
finansowanie
14 300,00
15
listy
obecności
Inne źródło
finansowanie
37 500,00
protokół
odbioru, lista
osób
korzytsającyc
h ze wsparcia
6.1
Infrstruktura
Społeczna
1 000 000,00
1.2 Wsparcie
Przedsiębiorcz
ości
4 700 000,00
2.5 POiŚ
Poprawa
jakości
środowiska
miejskiego
5 000 000,00
inny
wskaźnik
inny
wskaźnik
e terenów
zieleni
suma
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców.
22 937
400,00
Załącznik 3. Aspekty środowiskowe realizacji LPR w Gminie Miejskiej Świebodzice
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świebodzice na lata 2015-2025” (LPR, Program) jest to
dokument o charakterze planistycznym identyfikujący potrzeby w zakresie rewitalizacji
zdegradowanych obszarów w kontekście wykorzystania m.in. funduszy strukturalnych na lata
2014-2020. Zawiera program działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji
ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju,
stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności
w ramach procesu rewitalizacji.
Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru
objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja działań nie będzie
ponadnormatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze. Wyznaczone działania mają
charakter ogólny i nie wskazują jednoznacznie określonych inwestycji, które mogą stanowić
przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto realizowane będą
jedynie w wyznaczonym obszarze rewitalizacji, zatem będą miały charakter lokalny nie
wykraczający poza granice gminy, tym bardziej nie wystąpi ich transgraniczne oddziaływanie.
Nie przewiduje się również prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływań skumulowanych
oraz możliwości wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska.
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świebodzice na lata 2015-2025” nie jest planem
konkretnych zidentyfikowanych przedsięwzięć, stanowi jedynie informacje o planowanych
kierunkach działań w zakresie rewitalizacji. Program nie wyznacza również ram dla późniejszej
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie przewiduje
negatywnego wpływu realizacji przedmiotowego dokumentu na obszary chronione.
Ze względu na rodzaj i charakterystykę, usytuowanie, jak i skalę możliwego oddziaływania,
przewidziane do realizacji działania na obszarze rewitalizacji Gminy Świebodzice mają
charakter neutralny również pod względem wpływu na obszary o szczególnych walorach
przyrodniczych. Na szczególną uwagę zasługują obszary objęte ochroną Natura 2000,
a mianowicie:
1
•
•
„Przełomy Pełcznicy pod Książem” (kod PLH020020), o powierzchni 2,40 km2, Natura
2000 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO), oddalony o ok. 1,80 km od miasta
Świebodzice.
„Dobromierz” (kod PLH020034), o powierzchni 15,15 km2, Natura 2000 – Specjalny
Obszar Ochrony Siedlisk (SOO), oddalony o ok. 2 km od miasta Świebodzice.
Mapa 3. Lokalizacja podobszarów rewitalizacji w stosunku do najbliższego obszaru Natura 2000
[źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/]
Obszary wskazany do rewitalizacji – dwa podobszary (w centrum miasta) nie są zlokalizowane
w obszarze Natura 2000 - o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 – Specjalny Obszar Ochrony
Siedlisk Natura 2000 „Przełomy Pełcznicy pod Książem” PLH020020, znajduje się
w odległości ok. 1,80 km, jak również Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000
„Dobromierz” PLH020034, znajduje się w odległości ok. 2 km od miasta Świebodzice.
Przewidziane do realizacji działania na obszarze rewitalizacji Gminy Miejskiej Świebodzice
mają charakter neutralny, nie mają wpływu na gatunki chronione oraz nie będą powodować
zagrożenia środowiska (ludzi, faunę, florę, glebę, wodę, powietrze).
2
Załącznik 4. Obszary zdegradowane
Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map
1
Ulica
Sfera
społeczna
Sfera
gospodarcza
Sfera
środowiskowa
Sfera
przestrzennofunkcjonalna
Sfera
techniczna
RAZEM
5 sfer
2014
2014
2014
2014
2014
2014
L.p.
Miejscowość
1.
Świebodzice
Ul. Adama Mickiewicza
5
6
2
4
3
20
2.
Świebodzice
Ul. Akacjowa
3
3
1
0
0
7
3.
Świebodzice
Ul. Aleje Lipowe
5
2
2
5
3
17
4.
Świebodzice
Ul. Armii Krajowej
2
3
1
0
0
6
5.
Świebodzice
Ul. Boczna
1
2
1
0
0
4
6.
Świebodzice
Ul. Bolesława Chrobrego
2
1
0
3
0
6
7.
Świebodzice
Ul. Bolesława Krzywoustego
3
1
0
0
0
4
8.
Świebodzice
Ul. Bolesława II Śmiałego
2
1
0
0
0
3
9.
Świebodzice
Ul. Generała Augusta Fieldorfa
0
3
0
0
0
3
10.
Świebodzice
Ul. Browarowa
2
3
0
2
0
7
11.
Świebodzice
Osiedle Białe Górki
2
4
1
0
0
7
12.
Świebodzice
Ul. Brzozowa
1
1
0
0
0
2
13.
Świebodzice
Ul. Biskupa Ignacego Krasickiego
5
4
1
5
3
18
14.
Świebodzice
Ul. Chmielna
1
0
1
0
0
2
15.
Świebodzice
Ul. Cicha
1
2
0
0
0
3
16.
Świebodzice
Ul. Ciernie
5
1
4
5
2
17
17.
Świebodzice
Ul. Cisowa
1
2
0
0
0
3
18.
Świebodzice
Ul. Dąbrówki
2
1
0
0
0
3
19.
Świebodzice
Ul. Dębowa
2
3
0
0
0
5
20.
Świebodzice
Ul. Długa
2
2
3
1
2
10
21.
Świebodzice
Ul. Droga Węglowa
1
2
0
0
0
3
22.
Świebodzice
Ul. Fabryczna
0
2
0
0
0
2
23.
Świebodzice
Ul. Władysława Sikorskiego
4
1
4
3
1
13
24.
Świebodzice
Ul. Graniczna
5
5
1
5
3
19
25.
Świebodzice
Ul. Generała Władysława Andersa
1
3
0
0
0
4
26.
Świebodzice
Ul. Henryka Brodatego
2
2
0
0
0
4
27.
Świebodzice
Ul. Henryka Pobożnego
1
4
0
0
0
5
28.
Świebodzice
Ul. Heleny Modrzejewskiej
2
4
1
0
0
7
29.
Świebodzice
Ul. Henryka Sienkiewicza
5
2
2
2
3
14
30.
Świebodzice
Ul. Henryka Probusa
2
4
0
0
0
6
31.
Świebodzice
Ul. Jana Mikulicza
3
2
4
1
3
13
32.
Świebodzice
Ul. Jasna
1
3
1
0
0
5
33.
Świebodzice
Ul. Jaśminowa
2
3
0
0
0
5
34.
Świebodzice
Ul. Juliusza Słowackiego
3
4
1
2
2
12
35.
Świebodzice
Ul. Jeleniogórska
5
3
2
5
3
18
36.
Świebodzice
ul. Kazimierza Odnowiciela
0
2
0
0
0
2
37.
Świebodzice
Ul. Kamiennogórska
0
2
1
0
0
3
38.
Świebodzice
Ul. Kasztanowa
0
1
0
0
0
1
39.
Świebodzice
Ul. Kazimierza Wielkiego
2
0
0
0
0
2
40.
Świebodzice
Ul. Klonowa
1
2
0
0
0
3
41.
Świebodzice
Ul. Kolejowa
5
3
1
5
3
17
42.
Świebodzice
Pl. Kościelny
1
3
0
0
0
4
2
43.
Świebodzice
Ul. Królowej Elżbiety
1
2
0
0
0
3
44.
Świebodzice
Ul. Krótka
3
3
1
5
1
13
45.
Świebodzice
Ul. Księcia Bolka
2
1
0
0
0
3
46.
Świebodzice
Ul. Kwiatowa
1
2
0
0
0
3
47.
Świebodzice
ul. Lotnicza
0
2
0
0
0
2
48.
Świebodzice
Ul. Leszka Białego
2
5
0
0
0
7
49.
Świebodzice
Ul. Leśna
3
3
1
2
0
9
50.
Świebodzice
Ul. 11 Listopada
2
1
0
0
0
3
51.
Świebodzice
Ul. Łączna
4
4
3
5
3
19
52.
Świebodzice
Ul. 3 Maja
3
4
2
4
1
14
53.
Świebodzice
Ul. Metalowców
2
2
1
0
0
5
54.
Świebodzice
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
5
2
1
0
3
11
55.
Świebodzice
Ul. Mieszka I
1
1
1
0
0
3
56.
Świebodzice
Ul. Mieszka Starego
2
2
0
0
0
4
57.
Świebodzice
Ul. Mikołaja Kopernika
4
3
1
4
1
13
58.
Świebodzice
Ul. Młynarska
5
6
1
5
3
20
59.
Świebodzice
Ul. Stanisława Moniuszki
3
4
2
3
0
12
60.
Świebodzice
Ul. Ofiar Oświęcimskich
5
3
3
5
3
19
61.
Świebodzice
Ul. Ogrodowa
0
2
0
0
0
2
62.
Świebodzice
Os. Sudeckie
3
4
2
4
1
14
63.
Świebodzice
Os. WSK
4
5
0
3
0
12
64.
Świebodzice
Ul. Olszańska
1
2
0
0
0
3
65.
Świebodzice
Ul. Parkowa
3
2
0
0
2
7
66.
Świebodzice
Ul. Park Miejski
5
3
0
2
0
10
67.
Świebodzice
Ul. Patronacka
4
1
0
0
0
5
68.
Świebodzice
Ul. Piaskowa
5
5
2
5
3
20
69.
Świebodzice
Ul. Piasta
2
4
0
0
0
6
70.
Świebodzice
Pl. Jana Pawła II
4
4
1
5
1
15
71.
Świebodzice
Pl. Dworcowy
2
3
2
0
0
7
72.
Świebodzice
Pl. Kościelny
1
3
0
0
0
4
73.
Świebodzice
Ul. Pocztowa
0
2
0
0
0
2
74.
Świebodzice
Ul. Pogodna
1
2
0
0
0
3
75.
Świebodzice
Ul. Polna
3
3
1
4
1
12
76.
Świebodzice
Ul. Promienna
1
4
0
0
0
5
77.
Świebodzice
Ul. Bolesława Prusa
5
3
1
5
3
17
78.
Świebodzice
Ul. Przechodnia
0
2
0
0
0
2
79.
Świebodzice
Ul. Przemysłowa
0
2
1
0
0
3
80.
Świebodzice
Ul. Kazimierza Pułaskiego
0
5
0
0
0
5
81.
Świebodzice
Ul. Aleksandra Puszkina
3
3
0
3
2
11
82.
Świebodzice
Ul. Rekreacyjna
1
3
0
0
0
4
83.
Świebodzice
Rondo Solidarności
1
2
0
0
0
3
84.
Świebodzice
Ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego
1
2
0
0
0
3
85.
Świebodzice
Ul. Różana
1
2
1
0
0
4
86.
Świebodzice
Ul. Rynek
5
1
1
4
3
14
87.
Świebodzice
Ul. Siemowita
0
2
1
0
0
3
88.
Świebodzice
Ul. Sienna
4
4
2
3
1
14
89.
Świebodzice
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie
4
1
1
5
3
14
3
90.
Świebodzice
ul. Sezamkowa
1
2
0
0
0
3
91.
Świebodzice
ul. Sielska
0
2
0
0
0
2
92.
Świebodzice
Ul. Solna
2
4
2
2
0
10
93.
Świebodzice
Ul. Spacerowa
1
4
0
0
0
5
94.
Świebodzice
Ul. Spokojna
2
4
0
2
0
8
95.
Świebodzice
Ul. Sportowa
3
3
0
0
0
6
96.
Świebodzice
Ul. Stawowa
3
1
0
2
0
6
97.
Świebodzice
Ul. Stefana Żeromskiego
4
6
1
5
3
19
98.
Świebodzice
Ul. Strefowa
0
2
1
0
0
3
99.
Świebodzice
Ul. Strzegomska
4
1
2
5
2
14
100.
Świebodzice
Ul. Strzelecka
2
4
1
4
1
12
101.
Świebodzice
Ul. Szkolna
4
2
1
5
3
15
102.
Świebodzice
Ul. Środkowa
3
3
0
3
0
9
103.
Świebodzice
Ul. Świdnicka
5
1
2
5
3
16
104.
Świebodzice
Ul. Świerkowa
1
1
1
0
0
3
105.
Świebodzice
Ul. ŚW. OJCA PIO
2
0
0
0
0
2
106.
Świebodzice
Ul. Tadeusza Kościuszki
3
3
2
0
0
8
107.
Świebodzice
Ul. Tęczowa
0
1
0
0
0
1
108.
Świebodzice
Ul. Towarowa
4
4
2
4
1
15
109.
Świebodzice
Ul. Wałbrzyska
5
1
3
5
3
17
110.
Świebodzice
Ul. Wąska
2
3
0
3
2
10
111.
Świebodzice
Ul. Widna
2
2
0
0
0
4
112.
Świebodzice
Ul. Wiejska
4
4
3
4
3
18
113.
Świebodzice
ul. Wisniowa
1
2
0
1
0
4
114.
Świebodzice
Ul. Władysława Łokietka
1
3
0
0
0
4
115.
Świebodzice
Ul. Wodna
3
3
0
0
0
6
116.
Świebodzice
Ul. Wojska Polskiego
2
3
0
0
0
5
Ul. Wolności
5
3
2
5
3
18
3
0
0
0
4
117.
Świebodzice
118.
Świebodzice
Ul. Wrzosowa
1
119.
Świebodzice
ul. Wzgórze Gustava Beckera
1
3
0
0
0
4
120.
Świebodzice
Ul. Wysoka
1
2
1
1
0
5
121.
Świebodzice
Ul. Zamkowa
3
4
2
4
1
14
122.
Świebodzice
Ul. Zielona
1
4
1
0
0
6
123.
Świebodzice
Ul. Zimny Dwór
0
2
0
0
0
2
124.
Świebodzice
Ul. Złota
1
2
0
0
0
3
Ul. Zwycięstwa
4
1
1
4
1
11
Ul. Żwirki i Wigury
1
4
0
0
0
5
125.
126.
Świebodzice
Świebodzice
4
Załącznik 5. Wyniki analizy - Sfera społeczna
ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE OPEN STREET MAP
1
Ubóstwo
Liczba osób
długotrwale
bezrobotnyc
h
Liczba osób
długotrwale
bezrobotnyc
h bez
kwalifikacji
Korzystając
y z pomocy
społecznej
2014
Przestępczość
Świadczeni
a pomocy
społecznej
Edukacja
Występowani
e wykroczeń
społecznie
uciążliwych
Występowani
e przestępstw
o charakterze
kryminalnym
2014
2014
L.p.
Miejscowoś
ć
Ulica
2014
2014
1.
Świebodzice
Ul. Adama Mickiewicza
1
1
1
1
0
1
0
1
2.
Świebodzice
Ul. Akacjowa
1
0
1
0
1
1
0
3.
Świebodzice
Ul. Aleje Lipowe
1
0
1
1
0
1
4.
Świebodzice
Ul. Armii Krajowej
0
0
0
0
0
5.
Świebodzice
Ul. Boczna
0
0
0
0
6.
Świebodzice
Ul. Bolesława Chrobrego
0
0
0
7.
Świebodzice
Ul. Bolesława Krzywoustego
0
0
8.
Świebodzice
Ul. Bolesława II Śmiałego
0
9.
Świebodzice
Ul. Generała Augusta Fieldorfa
10.
Świebodzice
11.
Uczestnictwo
Liczba
Liczba uczniów
uczniów z
z wynikami z
wynikami
Liczba uczniów
egzaminu
ze
szkół
gimnazjalnego
sprawdzian
podstawowych i
niższymi o
u szóstych
gimnazjów
75% od
klas
niepromowanyc
średniej w
niższymi o
h do kolejnej
gminie z części
75% od
klasy
matematyczne
średniej w
j
gminie
Liczba
egzaminów
poprawkowyc
h w szkołach
podstawowyc
h i gimnazjach
Frekwencja w
wyborach
samorządowyc
h w 2014 r.2
Liczba osób
uczestniczącyc
hw
bezpłatnych
oraz płatnych
zajęciach
organizowanyc
h przez
samorządowe
instytucje
kultury
2014
2014
2014
Liczba
czynnych
czytelnikó
w
bibliotek
publicznyc
h
Sfera społeczna
RAZEM
Bezrobocie
2014
2014
2014
2014
2014
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
3
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
5
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
3
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ul. Browarowa
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
Świebodzice
Osiedle Białe Górki
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
12.
Świebodzice
Ul. Brzozowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
13.
Świebodzice Ul. Biskupa Ignacego Krasickiego
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
5
14.
Świebodzice
Ul. Chmielna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
15.
Świebodzice
Ul. Cicha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
16.
Świebodzice
Ul. Ciernie
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
5
17.
Świebodzice
Ul. Cisowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
18.
Świebodzice
Ul. Dąbrówki
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
19.
Świebodzice
Ul. Dębowa
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
20.
Świebodzice
Ul. Długa
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
21.
Świebodzice
Ul. Droga Węglowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
22.
Świebodzice
Ul. Fabryczna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.
Świebodzice
Ul. Władysława Sikorskiego
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
4
24.
Świebodzice
Ul. Graniczna
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
5
25.
Świebodzice
Ul. Generała Władysława
Andersa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
26.
Świebodzice
Ul. Henryka Brodatego
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
27.
Świebodzice
Ul. Henryka Pobożnego
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
28.
Świebodzice
Ul. Heleny Modrzejewskiej
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
29.
Świebodzice
Ul. Henryka Sienkiewicza
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
5
30.
Świebodzice
Ul. Henryka Probusa
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
31.
Świebodzice
Ul. Jana Mikulicza
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
3
32.
Świebodzice
Ul. Jasna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
33.
Świebodzice
Ul. Jaśminowa
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
34.
Świebodzice
Ul. Juliusza Słowackiego
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
3
35.
Świebodzice
Ul. Jeleniogórska
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
5
2
36.
Świebodzice
ul. Kazimierza Odnowiciela
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37.
Świebodzice
Ul. Kamiennogórska
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.
Świebodzice
Ul. Kasztanowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.
Świebodzice
Ul. Kazimierza Wielkiego
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
40.
Świebodzice
Ul. Klonowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
41.
Świebodzice
Ul. Kolejowa
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
5
42.
Świebodzice
Pl. Kościelny
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
43.
Świebodzice
Ul. Królowej Elżbiety
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
44.
Świebodzice
Ul. Krótka
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
3
45.
Świebodzice
Ul. Księcia Bolka
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
46.
Świebodzice
Ul. Kwiatowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
47.
Świebodzice
ul. Lotnicza
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.
Świebodzice
Ul. Leszka Białego
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
49.
Świebodzice
Ul. Leśna
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
3
50.
Świebodzice
Ul. 11 Listopada
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
51.
Świebodzice
Ul. Łączna
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
4
52.
Świebodzice
Ul. 3 Maja
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3
53.
Świebodzice
Ul. Metalowców
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
54.
Świebodzice
Ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
5
55.
Świebodzice
Ul. Mieszka I
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
56.
Świebodzice
Ul. Mieszka Starego
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
57.
Świebodzice
Ul. Mikołaja Kopernika
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
4
58.
Świebodzice
Ul. Młynarska
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
5
59.
Świebodzice
Ul. Stanisława Moniuszki
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
3
60.
Świebodzice
Ul. Ofiar Oświęcimskich
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
5
61.
Świebodzice
Ul. Ogrodowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62.
Świebodzice
Os. Sudeckie
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
3
63.
Świebodzice
Os. WSK
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
4
64.
Świebodzice
Ul. Olszańska
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
65.
Świebodzice
Ul. Parkowa
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
3
66.
Świebodzice
Ul. Park Miejski
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
5
67.
Świebodzice
Ul. Patronacka
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
4
68.
Świebodzice
Ul. Piaskowa
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
5
69.
Świebodzice
Ul. Piasta
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
70.
Świebodzice
Pl. Jana Pawła II
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
4
71.
Świebodzice
Pl. Dworcowy
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
72.
Świebodzice
Pl. Kościelny
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
73.
Świebodzice
Ul. Pocztowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74.
Świebodzice
Ul. Pogodna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
75.
Świebodzice
Ul. Polna
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
3
76.
Świebodzice
Ul. Promienna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
77.
Świebodzice
Ul. Bolesława Prusa
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
5
78.
Świebodzice
Ul. Przechodnia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79.
Świebodzice
Ul. Przemysłowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.
Świebodzice
Ul. Kazimierza Pułaskiego
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
81.
Świebodzice
Ul. Aleksandra Puszkina
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
3
82.
Świebodzice
Ul. Rekreacyjna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
83.
Świebodzice
Rondo Solidarności
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
84.
Świebodzice
Ul. Rotmistrza Witolda
Pileckiego
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
85.
Świebodzice
Ul. Różana
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
86.
Świebodzice
Ul. Rynek
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
5
87.
Świebodzice
Ul. Siemowita
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88.
Świebodzice
Ul. Sienna
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
4
89.
Świebodzice
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
4
90.
Świebodzice
ul. Sezamkowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
91.
Świebodzice
ul. Sielska
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92.
Świebodzice
Ul. Solna
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
93.
Świebodzice
Ul. Spacerowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
94.
Świebodzice
Ul. Spokojna
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
95.
Świebodzice
Ul. Sportowa
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
96.
Świebodzice
Ul. Stawowa
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
3
97.
Świebodzice
Ul. Stefana Żeromskiego
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
4
98.
Świebodzice
Ul. Strefowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99.
Świebodzice
Ul. Strzegomska
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
4
Świebodzice
Ul. Strzelecka
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
Świebodzice
Ul. Szkolna
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
4
Świebodzice
Ul. Środkowa
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
3
Świebodzice
Ul. Świdnicka
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
5
Świebodzice
Ul. Świerkowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
Świebodzice
Ul. ŚW. OJCA PIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
2
Świebodzice
Ul. Tadeusza Kościuszki
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
Świebodzice
Ul. Tęczowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Świebodzice
Ul. Towarowa
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
4
Świebodzice
Ul. Wałbrzyska
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
5
Świebodzice
Ul. Wąska
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
Świebodzice
Ul. Widna
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
Świebodzice
Ul. Wiejska
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
4
Świebodzice
ul. Wiśniowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
Świebodzice
Ul. Władysława Łokietka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
Świebodzice
Ul. Wodna
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
3
Świebodzice
Ul. Wojska Polskiego
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Świebodzice
Ul. Wolności
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
5
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
4
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
Świebodzice
Ul. Wrzosowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
Świebodzice
ul. Wzgórze Gustava Beckera
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
Świebodzice
Ul. Wysoka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
Świebodzice
Ul. Zamkowa
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
3
Świebodzice
Ul. Zielona
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
Świebodzice
Ul. Zimny Dwór
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Świebodzice
Ul. Złota
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
Świebodzice
Ul. Zwycięstwa
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
4
Świebodzice
Ul. Żwirki i Wigury
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
5
Załącznik 6. Wyniki analizy - Sfera gospodarcza
Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map
1
Kondycja przedsiębiorstw
Liczba podmiotów
wpisanych do
rejestru REGON
Odsetek firm w
stosunku do liczby
mieszkańców
Wartość podatku
dochodowego
płaconego przez
przedsiębiorców
L.p.
Miejscowość
Ulica
2014
2014
2014
1.
Świebodzice
Ul. Adama Mickiewicza
1
1
1
2.
Świebodzice
Ul. Akacjowa
1
0
3.
Świebodzice
Ul. Aleje Lipowe
0
4.
Świebodzice
Ul. Armii Krajowej
5.
Świebodzice
6.
Sfera gospodarcza
RAZEM
Przedsiębiorstwa
Liczba podmiotów
Liczba podmiotów
Odsetek firmy z
gospodarczych , które gospodarczych, które
zaległościami
zgłosiły zakończenie
zgłosiły zawieszenie
podatkowymi w
działalności
działalności
okresie ostatnich 3 lat
gospodarczej
gospodarczej
2014
2014
2014
1
1
1
1
1
6
1
1
0
1
0
1
3
1
0
1
1
0
0
1
2
1
1
1
1
0
0
0
0
3
Ul. Boczna
1
0
1
1
0
0
0
0
2
Świebodzice
Ul. Bolesława Chrobrego
0
1
0
1
0
0
0
0
1
7.
Świebodzice
Ul. Bolesława Krzywoustego
0
1
0
1
0
0
0
0
1
8.
Świebodzice
Ul. Bolesława II Śmiałego
0
0
1
1
0
0
0
0
1
9.
Świebodzice
Ul. Generała Augusta Fieldorfa
1
0
1
1
0
1
0
1
3
10.
Świebodzice
Ul. Browarowa
1
0
1
1
0
1
0
1
3
11.
Świebodzice
Osiedle Białe Górki
1
1
1
1
1
0
0
1
4
12.
Świebodzice
Ul. Brzozowa
1
0
0
1
0
0
0
0
1
13.
Świebodzice
Ul. Biskupa Ignacego Krasickiego
1
1
0
1
0
1
1
1
4
14.
Świebodzice
Ul. Chmielna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.
Świebodzice
Ul. Cicha
1
0
0
1
0
1
0
1
2
16.
Świebodzice
Ul. Ciernie
0
0
0
0
1
0
0
1
1
17.
Świebodzice
Ul. Cisowa
1
0
1
1
0
0
0
0
2
18.
Świebodzice
Ul. Dąbrówki
0
0
0
0
0
1
0
1
1
19.
Świebodzice
Ul. Dębowa
0
0
0
0
1
1
1
1
3
20.
Świebodzice
Ul. Długa
1
0
1
1
0
0
0
0
2
21.
Świebodzice
Ul. Droga Węglowa
1
0
1
1
0
0
0
0
2
22.
Świebodzice
Ul. Fabryczna
1
0
1
1
0
0
0
0
2
23.
Świebodzice
Ul. Władysława Sikorskiego
0
0
0
0
0
1
0
1
1
24.
Świebodzice
Ul. Graniczna
1
1
1
1
1
1
0
1
5
25.
Świebodzice
Ul. Generała Władysława Andersa
1
0
1
1
1
0
0
1
3
26.
Świebodzice
Ul. Henryka Brodatego
0
0
1
1
0
0
1
0
2
27.
Świebodzice
Ul. Henryka Pobożnego
1
1
1
1
1
0
0
1
4
28.
Świebodzice
Ul. Heleny Modrzejewskiej
1
0
1
1
1
1
0
1
4
29.
Świebodzice
Ul. Henryka Sienkiewicza
0
0
1
1
0
1
0
1
2
30.
Świebodzice
Ul. Henryka Probusa
1
1
1
1
0
1
0
1
4
31.
Świebodzice
Ul. Jana Mikulicza
0
1
0
1
1
0
0
1
2
32.
Świebodzice
Ul. Jasna
1
0
1
1
0
0
1
0
3
33.
Świebodzice
Ul. Jaśminowa
1
0
1
1
1
0
0
1
3
34.
Świebodzice
Ul. Juliusza Słowackiego
1
0
1
1
0
1
1
1
4
35.
Świebodzice
Ul. Jeleniogórska
0
1
1
1
0
0
1
0
3
36.
Świebodzice
ul. Kazimierza Odnowiciela
1
0
1
1
0
0
0
0
2
37.
Świebodzice
Ul. Kamiennogórska
1
0
1
1
0
0
0
0
2
2
2014
38.
Świebodzice
Ul. Kasztanowa
1
0
0
1
0
0
0
0
1
39.
Świebodzice
Ul. Kazimierza Wielkiego
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.
Świebodzice
Ul. Klonowa
1
0
1
1
0
0
0
0
2
41.
Świebodzice
Ul. Kolejowa
0
0
1
1
1
1
0
1
3
42.
Świebodzice
Pl. Kościelny
1
1
1
1
0
0
0
0
3
43.
Świebodzice
Ul. Królowej Elżbiety
0
0
1
1
0
1
0
1
2
44.
Świebodzice
Ul. Krótka
1
1
1
1
0
0
0
0
3
45.
Świebodzice
Ul. Księcia Bolka
0
0
0
0
0
1
0
1
1
46.
Świebodzice
Ul. Kwiatowa
1
0
1
1
0
0
0
0
2
47.
Świebodzice
ul. Lotnicza
1
0
0
1
1
0
0
1
2
48.
Świebodzice
Ul. Leszka Białego
1
1
1
1
1
1
0
1
5
49.
Świebodzice
Ul. Leśna
1
1
1
1
0
0
0
0
3
50.
Świebodzice
Ul. 11 Listopada
0
0
0
0
0
1
0
1
1
51.
Świebodzice
Ul. Łączna
0
1
1
1
1
1
0
1
4
52.
Świebodzice
Ul. 3 Maja
1
1
1
1
1
0
0
1
4
53.
Świebodzice
Ul. Metalowców
0
0
1
1
0
1
0
1
2
54.
Świebodzice
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
0
0
0
0
0
1
1
1
2
55.
Świebodzice
Ul. Mieszka I
1
0
0
1
0
0
0
0
1
56.
Świebodzice
Ul. Mieszka Starego
0
0
0
0
1
1
0
1
2
57.
Świebodzice
Ul. Mikołaja Kopernika
0
1
1
1
1
0
0
1
3
58.
Świebodzice
Ul. Młynarska
1
1
1
1
1
1
1
1
6
59.
Świebodzice
Ul. Stanisława Moniuszki
1
1
1
1
0
0
1
0
4
60.
Świebodzice
Ul. Ofiar Oświęcimskich
0
0
1
1
1
0
1
1
3
61.
Świebodzice
Ul. Ogrodowa
1
0
1
1
0
0
0
0
2
62.
Świebodzice
Os. Sudeckie
0
1
1
1
1
1
0
1
4
63.
Świebodzice
Os. WSK
1
1
1
1
1
1
0
1
5
64.
Świebodzice
Ul. Olszańska
1
0
1
1
0
0
0
0
2
65.
Świebodzice
Ul. Parkowa
1
0
1
1
0
0
0
0
2
66.
Świebodzice
Ul. Park Miejski
1
0
1
1
1
0
0
1
3
67.
Świebodzice
Ul. Patronacka
0
0
1
1
0
0
0
0
1
68.
Świebodzice
Ul. Piaskowa
1
1
1
1
0
1
1
1
5
69.
Świebodzice
Ul. Piasta
0
1
0
1
1
1
1
1
4
70.
Świebodzice
Pl. Jana Pawła II
1
1
1
1
0
1
0
1
4
71.
Świebodzice
Pl. Dworcowy
1
0
1
1
0
1
0
1
3
72.
Świebodzice
Pl. Kościelny
1
1
1
1
0
0
0
0
3
73.
Świebodzice
Ul. Pocztowa
1
0
1
1
0
0
0
0
2
74.
Świebodzice
Ul. Pogodna
1
0
1
1
0
0
0
0
2
75.
Świebodzice
Ul. Polna
1
0
1
1
0
1
0
1
3
76.
Świebodzice
Ul. Promienna
1
1
0
1
1
0
1
1
4
77.
Świebodzice
Ul. Bolesława Prusa
1
1
1
1
0
0
0
0
3
78.
Świebodzice
Ul. Przechodnia
1
0
1
1
0
0
0
0
2
79.
Świebodzice
Ul. Przemysłowa
1
0
1
1
0
0
0
0
2
80.
Świebodzice
Ul. Kazimierza Pułaskiego
1
1
1
1
0
1
1
1
5
81.
Świebodzice
Ul. Aleksandra Puszkina
1
1
1
1
0
0
0
0
3
82.
Świebodzice
Ul. Rekreacyjna
1
1
1
1
0
0
0
0
3
3
83.
Świebodzice
Rondo Solidarności
1
0
1
1
0
0
0
0
2
84.
Świebodzice
Ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego
1
1
0
1
0
0
0
0
2
85.
Świebodzice
Ul. Różana
1
0
1
1
0
0
0
0
2
86.
Świebodzice
Ul. Rynek
0
0
1
1
0
0
0
0
1
87.
Świebodzice
Ul. Siemowita
1
0
1
1
0
0
0
0
2
88.
Świebodzice
Ul. Sienna
1
0
1
1
0
1
1
1
4
89.
Świebodzice
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie
0
0
0
0
0
1
0
1
1
90.
Świebodzice
ul. Sezamkowa
1
0
1
1
0
0
0
0
2
91.
Świebodzice
ul. Sielska
1
0
1
1
0
0
0
0
2
92.
Świebodzice
Ul. Solna
1
0
1
1
0
1
1
1
4
93.
Świebodzice
Ul. Spacerowa
1
0
1
1
1
1
0
1
4
94.
Świebodzice
Ul. Spokojna
1
1
1
1
0
0
1
0
4
95.
Świebodzice
Ul. Sportowa
1
0
1
1
0
0
1
0
3
96.
Świebodzice
Ul. Stawowa
0
0
1
1
0
0
0
0
1
97.
Świebodzice
Ul. Stefana Żeromskiego
1
1
1
1
1
1
1
1
6
98.
Świebodzice
Ul. Strefowa
1
0
1
1
0
0
0
0
2
99.
Świebodzice
Ul. Strzegomska
0
0
0
0
0
1
0
1
1
100.
Świebodzice
Ul. Strzelecka
1
1
1
1
0
1
0
1
4
101.
Świebodzice
Ul. Szkolna
0
0
1
1
0
0
1
0
2
102.
Świebodzice
Ul. Środkowa
1
0
1
1
1
0
0
1
3
103.
Świebodzice
Ul. Świdnicka
0
0
0
0
1
0
0
1
1
104.
Świebodzice
Ul. Świerkowa
0
0
0
0
0
1
0
1
1
105.
Świebodzice
Ul. ŚW. OJCA PIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106.
Świebodzice
Ul. Tadeusza Kościuszki
1
1
1
1
0
0
0
0
3
107.
Świebodzice
Ul. Tęczowa
1
0
0
1
0
0
0
0
1
108.
Świebodzice
Ul. Towarowa
1
1
1
1
0
1
0
1
4
109.
Świebodzice
Ul. Wałbrzyska
0
0
0
0
0
1
0
1
1
110.
Świebodzice
Ul. Wąska
1
1
1
1
0
0
0
0
3
111.
Świebodzice
Ul. Widna
1
0
1
1
0
0
0
0
2
112.
Świebodzice
Ul. Wiejska
1
1
1
1
0
1
0
1
4
113.
Świebodzice
ul. Wisniowa
1
0
1
1
0
0
0
0
2
114.
Świebodzice
Ul. Władysława Łokietka
1
0
1
1
0
0
1
0
3
115.
Świebodzice
Ul. Wodna
1
1
1
1
0
0
0
0
3
116.
Świebodzice
Ul. Wojska Polskiego
1
0
1
1
1
0
0
1
3
117.
Świebodzice
Ul. Wolności
0
1
1
1
1
0
0
1
3
118.
Świebodzice
Ul. Wrzosowa
1
0
1
1
1
0
0
1
3
119.
Świebodzice
ul. Wzgórze Gustava Beckera
1
0
1
1
0
0
1
0
3
120.
Świebodzice
Ul. Wysoka
1
0
1
1
0
0
0
0
2
121.
Świebodzice
Ul. Zamkowa
0
1
1
1
1
1
0
1
4
122.
Świebodzice
Ul. Zielona
1
0
1
1
1
1
0
1
4
123.
Świebodzice
Ul. Zimny Dwór
1
0
1
1
0
0
0
0
2
124.
Świebodzice
Ul. Złota
1
0
1
1
0
0
0
0
2
125.
Świebodzice
Ul. Zwycięstwa
0
1
0
1
0
0
0
0
1
126.
Świebodzice
Ul. Żwirki i Wigury
1
0
1
1
0
1
1
1
4
4
Załącznik 7. Wyniki analizy - Sfera środowiskowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map
Odpady
Mieszkania w zasobie komunalnym
ogrzewane z innych źródeł niż sieć
ciepłownicza lub sieć gazowa
Budynki niepodłączone
do sieci kanalizacyjnej
2014
0
Sfera środowiskowa
RAZEM
Standardy
Obiekty budowlane
pokryte/ izolowane
azbestem
Przedsiębiorstwa wytwarzające
odpady niebezpieczne
2014
2014
1
1
0
1
2
L.p.
Miejscowość
Ulica
1.
Świebodzice
Ul. Adama Mickiewicza
2014
1
2014
2.
Świebodzice
Ul. Akacjowa
0
0
0
1
0
1
1
3.
Świebodzice
Ul. Aleje Lipowe
1
0
1
1
0
1
2
4.
Świebodzice
Ul. Armii Krajowej
0
0
0
1
0
1
1
5.
Świebodzice
Ul. Boczna
0
1
1
0
0
0
1
6.
Świebodzice
Ul. Bolesława Chrobrego
0
0
0
0
0
0
0
7.
Świebodzice
Ul. Bolesława Krzywoustego
0
0
0
0
0
0
0
8.
Świebodzice
Ul. Bolesława II Śmiałego
0
0
0
0
0
0
0
9.
Świebodzice
Ul. Generała Augusta Fieldorfa
0
0
0
0
0
0
0
10.
Świebodzice
Ul. Browarowa
0
0
0
0
0
0
0
11.
Świebodzice
Osiedle Białe Górki
0
1
1
0
0
0
1
12.
Świebodzice
Ul. Brzozowa
0
0
0
0
0
0
0
13.
Świebodzice
Ul. Biskupa Ignacego Krasickiego
1
0
1
0
0
0
1
14.
Świebodzice
Ul. Chmielna
0
0
0
1
0
1
1
15.
Świebodzice
Ul. Cicha
0
0
0
0
0
0
0
16.
Świebodzice
Ul. Ciernie
1
1
1
1
1
1
4
17.
Świebodzice
Ul. Cisowa
0
0
0
0
0
0
0
18.
Świebodzice
Ul. Dąbrówki
0
0
0
0
0
0
0
19.
Świebodzice
Ul. Dębowa
0
0
0
0
0
0
0
20.
Świebodzice
Ul. Długa
0
1
1
1
1
1
3
21.
Świebodzice
Ul. Droga Węglowa
0
0
0
0
0
0
0
22.
Świebodzice
Ul. Fabryczna
0
0
0
0
0
0
0
23.
Świebodzice
Ul. Władysława Sikorskiego
1
1
1
1
1
1
4
24.
Świebodzice
Ul. Graniczna
1
0
1
0
0
0
1
25.
Świebodzice
Ul. Generała Władysława Andersa
0
0
0
0
0
0
0
26.
Świebodzice
Ul. Henryka Brodatego
0
0
0
0
0
0
0
27.
Świebodzice
Ul. Henryka Pobożnego
0
0
0
0
0
0
0
28.
Świebodzice
Ul. Heleny Modrzejewskiej
0
0
0
1
0
1
1
29.
Świebodzice
Ul. Henryka Sienkiewicza
1
0
1
0
1
1
2
30.
Świebodzice
Ul. Henryka Probusa
0
0
0
0
0
0
0
31.
Świebodzice
Ul. Jana Mikulicza
1
1
1
1
1
1
4
32.
Świebodzice
Ul. Jasna
0
1
1
0
0
0
1
33.
Świebodzice
Ul. Jaśminowa
0
0
0
0
0
0
0
34.
Świebodzice
Ul. Juliusza Słowackiego
1
0
1
0
0
0
1
35.
Świebodzice
Ul. Jeleniogórska
1
1
1
0
0
0
2
36.
Świebodzice
ul. Kazimierza Odnowiciela
0
0
0
0
0
0
0
37.
Świebodzice
Ul. Kamiennogórska
0
0
0
1
0
1
1
38.
Świebodzice
Ul. Kasztanowa
0
0
0
0
0
0
0
39.
Świebodzice
Ul. Kazimierza Wielkiego
0
0
0
0
0
0
0
40.
Świebodzice
Ul. Klonowa
0
0
0
0
0
0
0
41.
Świebodzice
Ul. Kolejowa
1
0
1
0
0
0
1
42.
Świebodzice
Pl. Kościelny
0
0
0
0
0
0
0
43.
Świebodzice
Ul. Królowej Elżbiety
0
0
0
0
0
0
0
44.
Świebodzice
Ul. Krótka
1
0
1
0
0
0
1
45.
Świebodzice
Ul. Księcia Bolka
0
0
0
0
0
0
0
46.
Świebodzice
Ul. Kwiatowa
0
0
0
0
0
0
0
47.
Świebodzice
ul. Lotnicza
0
0
0
0
0
0
0
48.
Świebodzice
Ul. Leszka Białego
0
0
0
0
0
0
0
49.
Świebodzice
Ul. Leśna
0
0
0
1
0
1
1
50.
Świebodzice
Ul. 11 Listopada
0
0
0
0
0
0
0
51.
Świebodzice
Ul. Łączna
1
1
1
1
0
1
3
52.
Świebodzice
Ul. 3 Maja
1
0
1
1
0
1
2
53.
Świebodzice
Ul. Metalowców
0
0
0
1
0
1
1
54.
Świebodzice
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
1
0
1
0
0
0
1
55.
Świebodzice
Ul. Mieszka I
0
0
0
0
1
1
1
56.
Świebodzice
Ul. Mieszka Starego
0
0
0
0
0
0
0
57.
Świebodzice
Ul. Mikołaja Kopernika
1
0
1
0
0
0
1
58.
Świebodzice
Ul. Młynarska
1
0
1
0
0
0
1
59.
Świebodzice
Ul. Stanisława Moniuszki
0
1
1
1
0
1
2
60.
Świebodzice
Ul. Ofiar Oświęcimskich
1
1
1
1
0
1
3
61.
Świebodzice
Ul. Ogrodowa
0
0
0
0
0
0
0
62.
Świebodzice
Os. Sudeckie
1
0
1
0
1
1
2
63.
Świebodzice
Os. WSK
0
0
0
0
0
0
0
64.
Świebodzice
Ul. Olszańska
0
0
0
0
0
0
0
65.
Świebodzice
Ul. Parkowa
0
0
0
0
0
0
0
66.
Świebodzice
Ul. Park Miejski
0
0
0
0
0
0
0
67.
Świebodzice
Ul. Patronacka
0
0
0
0
0
0
0
68.
Świebodzice
Ul. Piaskowa
1
0
1
1
0
1
2
69.
Świebodzice
Ul. Piasta
0
0
0
0
0
0
0
70.
Świebodzice
Pl. Jana Pawła II
1
0
1
0
0
0
1
71.
Świebodzice
Pl. Dworcowy
0
0
0
1
1
1
2
72.
Świebodzice
Pl. Kościelny
0
0
0
0
0
0
0
73.
Świebodzice
Ul. Pocztowa
0
0
0
0
0
0
0
74.
Świebodzice
Ul. Pogodna
0
0
0
0
0
0
0
75.
Świebodzice
Ul. Polna
1
0
1
0
0
0
1
76.
Świebodzice
Ul. Promienna
0
0
0
0
0
0
0
77.
Świebodzice
Ul. Bolesława Prusa
1
0
1
0
0
0
1
78.
Świebodzice
Ul. Przechodnia
0
0
0
0
0
0
0
79.
Świebodzice
Ul. Przemysłowa
0
0
0
0
1
1
1
80.
Świebodzice
Ul. Kazimierza Pułaskiego
0
0
0
0
0
0
0
81.
Świebodzice
Ul. Aleksandra Puszkina
0
0
0
0
0
0
0
82.
Świebodzice
Ul. Rekreacyjna
0
0
0
0
0
0
0
83.
Świebodzice
Rondo Solidarności
0
0
0
0
0
0
0
84.
Świebodzice
Ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego
0
0
0
0
0
0
0
85.
Świebodzice
Ul. Różana
0
0
0
1
0
1
1
86.
Świebodzice
Ul. Rynek
1
0
1
0
0
0
1
87.
Świebodzice
Ul. Siemowita
0
0
0
1
0
1
1
88.
Świebodzice
Ul. Sienna
1
0
1
1
0
1
2
89.
Świebodzice
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie
1
0
1
0
0
0
1
90.
Świebodzice
ul. Sezamkowa
0
0
0
0
0
0
0
91.
Świebodzice
ul. Sielska
0
0
0
0
0
0
0
92.
Świebodzice
Ul. Solna
0
1
1
1
0
1
2
93.
Świebodzice
Ul. Spacerowa
0
0
0
0
0
0
0
94.
Świebodzice
Ul. Spokojna
0
0
0
0
0
0
0
95.
Świebodzice
Ul. Sportowa
0
0
0
0
0
0
0
96.
Świebodzice
Ul. Stawowa
0
0
0
0
0
0
0
97.
Świebodzice
Ul. Stefana Żeromskiego
1
0
1
0
0
0
1
98.
Świebodzice
Ul. Strefowa
0
0
0
0
1
1
1
99.
Świebodzice
Ul. Strzegomska
1
0
1
1
0
1
2
100.
Świebodzice
Ul. Strzelecka
1
0
1
0
0
0
1
101.
Świebodzice
Ul. Szkolna
1
0
1
0
0
0
1
102.
Świebodzice
Ul. Środkowa
0
0
0
0
0
0
0
103.
Świebodzice
Ul. Świdnicka
1
0
1
1
0
1
2
104.
Świebodzice
Ul. Świerkowa
0
0
0
1
0
1
1
105.
Świebodzice
Ul. ŚW. OJCA PIO
0
0
0
0
0
0
0
106.
Świebodzice
Ul. Tadeusza Kościuszki
0
0
0
1
1
1
2
107.
Świebodzice
Ul. Tęczowa
0
0
0
0
0
0
0
108.
Świebodzice
Ul. Towarowa
1
0
1
0
1
1
2
109.
Świebodzice
Ul. Wałbrzyska
1
0
1
1
1
1
3
110.
Świebodzice
Ul. Wąska
0
0
0
0
0
0
0
111.
Świebodzice
Ul. Widna
0
0
0
0
0
0
0
112.
Świebodzice
Ul. Wiejska
1
1
1
1
0
1
3
113.
Świebodzice
ul. Wisniowa
0
0
0
0
0
0
0
114.
Świebodzice
Ul. Władysława Łokietka
0
0
0
0
0
0
0
115.
Świebodzice
Ul. Wodna
0
0
0
0
0
0
0
116.
Świebodzice
Ul. Wojska Polskiego
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
2
117.
Świebodzice
Ul. Wolności
1
0
118.
Świebodzice
Ul. Wrzosowa
0
0
0
0
0
0
0
119.
Świebodzice
ul. Wzgórze Gustava Beckera
0
0
0
0
0
0
0
120.
Świebodzice
Ul. Wysoka
0
1
1
0
0
0
1
121.
Świebodzice
Ul. Zamkowa
1
0
1
1
0
1
2
122.
Świebodzice
Ul. Zielona
0
0
0
1
0
1
1
123.
Świebodzice
Ul. Zimny Dwór
0
0
0
0
0
0
0
124.
Świebodzice
Ul. Złota
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
125.
Świebodzice
Ul. Zwycięstwa
1
0
1
126.
Świebodzice
Ul. Żwirki i Wigury
0
0
0
Załącznik 8. Wyniki analizy - Sfera funkcjonalno-przestrzenna
Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map
1
Brak dostępu do sieci
gazowej
Brak dostępu do sieci
wodociągowej
Brak dostępu do sieci
kanalizacyjnej
Mieszkania socjalne
Mieszkania
komunalne
Sfera
przestrzennofunkcjonalna
RAZEM
2014
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2014
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2014
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
2014
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2014
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
2014
4
0
5
0
0
3
0
0
0
2
0
0
5
0
0
5
0
0
0
1
0
0
3
5
0
0
0
0
2
0
1
0
0
2
5
0
0
0
0
0
5
0
Infrastruktura techniczna
L.P
Miejscowość
Ulica
1
Świebodzice
2
Świebodzice
3
Świebodzice
4
Świebodzice
5
Świebodzice
6
Świebodzice
7
Świebodzice
8
Świebodzice
Ul. Adama Mickiewicza
Ul. Akacjowa
Ul. Aleje Lipowe
Ul. Armii Krajowej
Ul. Boczna
Ul. Bolesława Chrobrego
Ul. Bolesława Krzywoustego
Ul. Bolesława II Śmiałego
9
Świebodzice
Ul. Generała Augusta Fieldorfa
10
Świebodzice
11
Świebodzice
12
Świebodzice
13
Świebodzice
14
Świebodzice
15
Świebodzice
16
Świebodzice
17
Świebodzice
18
Świebodzice
19
Świebodzice
20
Świebodzice
21
Świebodzice
22
Świebodzice
23
Świebodzice
24
Świebodzice
Ul. Browarowa
Osiedle Białe Górki
Ul. Brzozowa
Ul. Biskupa Ignacego Krasickiego
Ul. Chmielna
Ul. Cicha
Ul. Ciernie
Ul. Cisowa
Ul. Dąbrówki
Ul. Dębowa
Ul. Długa
Ul. Droga Węglowa
Ul. Fabryczna
Ul. Władysława Sikorskiego
Ul. Graniczna
25
Świebodzice
Ul. Generała Władysława Andersa
26
Świebodzice
27
Świebodzice
28
Świebodzice
29
Świebodzice
30
Świebodzice
31
Świebodzice
32
Świebodzice
33
Świebodzice
34
Świebodzice
35
Świebodzice
36
Świebodzice
37
Świebodzice
38
Świebodzice
39
Świebodzice
40
Świebodzice
41
Świebodzice
42
Świebodzice
Ul. Henryka Brodatego
Ul. Henryka Pobożnego
Ul. Heleny Modrzejewskiej
Ul. Henryka Sienkiewicza
Ul. Henryka Probusa
Ul. Jana Mikulicza
Ul. Jasna
Ul. Jaśminowa
Ul. Juliusza Słowackiego
Ul. Jeleniogórska
ul. Kazimierza Odnowiciela
Ul. Kamiennogórska
Ul. Kasztanowa
Ul. Kazimierza Wielkiego
Ul. Klonowa
Ul. Kolejowa
Pl. Kościelny
2
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
43
Świebodzice
44
Świebodzice
45
Świebodzice
46
Świebodzice
Ul. Królowej Elżbiety
Ul. Krótka
Ul. Księcia Bolka
Ul. Kwiatowa
47
Świebodzice
ul. Lotnicza
48
Świebodzice
49
Świebodzice
50
Świebodzice
51
Świebodzice
52
Świebodzice
53
Świebodzice
54
Świebodzice
55
Świebodzice
56
Świebodzice
57
Świebodzice
58
Świebodzice
59
Świebodzice
60
Świebodzice
61
Świebodzice
62
Świebodzice
63
Świebodzice
64
Świebodzice
65
Świebodzice
66
Świebodzice
67
Świebodzice
68
Świebodzice
69
Świebodzice
70
Świebodzice
71
Świebodzice
72
Świebodzice
73
Świebodzice
74
Świebodzice
75
Świebodzice
76
Świebodzice
77
Świebodzice
78
Świebodzice
79
Świebodzice
80
Świebodzice
81
Świebodzice
82
Świebodzice
Ul. Leszka Białego
Ul. Leśna
Ul. 11 Listopada
Ul. Łączna
Ul. 3 Maja
Ul. Metalowców
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Ul. Mieszka I
Ul. Mieszka Starego
Ul. Mikołaja Kopernika
Ul. Młynarska
Ul. Stanisława Moniuszki
Ul. Ofiar Oświęcimskich
Ul. Ogrodowa
Os. Sudeckie
Os. WSK
Ul. Olszańska
Ul. Parkowa
Ul. Park Miejski
Ul. Patronacka
Ul. Piaskowa
Ul. Piasta
Pl. Jana Pawła II
Pl. Dworcowy
Pl. Kościelny
Ul. Pocztowa
Ul. Pogodna
Ul. Polna
Ul. Promienna
Ul. Bolesława Prusa
Ul. Przechodnia
Ul. Przemysłowa
Ul. Kazimierza Pułaskiego
Ul. Aleksandra Puszkina
Ul. Rekreacyjna
83
Świebodzice
Rondo Solidarności
84
Świebodzice
Ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego
85
Świebodzice
86
Świebodzice
87
Świebodzice
88
Świebodzice
89
Świebodzice
Ul. Różana
Ul. Rynek
Ul. Siemowita
Ul. Sienna
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
3
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
5
0
0
0
0
2
0
5
4
0
0
0
0
4
5
3
5
0
4
3
0
0
2
0
5
0
5
0
0
0
0
4
0
5
0
0
0
3
0
0
0
0
4
0
3
5
90
Świebodzice
ul. Sezamkowa
91
Świebodzice
ul. Sielska
92
Świebodzice
93
Świebodzice
94
Świebodzice
95
Świebodzice
96
Świebodzice
97
Świebodzice
Ul. Solna
Ul. Spacerowa
Ul. Spokojna
Ul. Sportowa
Ul. Stawowa
Ul. Stefana Żeromskiego
98
Świebodzice
Ul. Strefowa
99
Świebodzice
100
Świebodzice
101
Świebodzice
102
Świebodzice
103
Świebodzice
104
Świebodzice
105
Świebodzice
106
Świebodzice
107
Świebodzice
108
Świebodzice
109
Świebodzice
110
Świebodzice
111
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice
Ul. Strzegomska
Ul. Strzelecka
Ul. Szkolna
Ul. Środkowa
Ul. Świdnicka
Ul. Świerkowa
Ul. ŚW. OJCA PIO
Ul. Tadeusza Kościuszki
Ul. Tęczowa
Ul. Towarowa
Ul. Wałbrzyska
Ul. Wąska
Ul. Widna
Ul. Wiejska
ul. Wisniowa
Ul. Władysława Łokietka
Ul. Wodna
Ul. Wojska Polskiego
Ul. Wolności
Ul. Wrzosowa
ul. Wzgórze Gustava Beckera
Ul. Wysoka
Ul. Zamkowa
Ul. Zielona
Ul. Zimny Dwór
Ul. Złota
Ul. Zwycięstwa
Ul. Żwirki i Wigury
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
4
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0
2
0
2
5
0
5
4
5
3
5
0
0
0
0
4
5
3
0
4
1
0
0
0
5
0
0
1
4
0
0
0
4
0
Załącznik 9. Wyniki analizy - Sfera techniczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map
1
Degradacja
L.P. Miejscowość
Budynki komunalne oddane do użytku przed 1990 r.
Lokale mieszkalne (komunalne) oddane do użytku przed 1990 r.
Budynki (komunalne) bez modernizacji
Sfera techniczna
RAZEM
Ulica
2014
2014
2014
2014
1
Świebodzice
Ul. Adama Mickiewicza
1
1
1
3
2
Świebodzice
Ul. Akacjowa
0
0
0
0
3
Świebodzice
Ul. Aleje Lipowe
1
1
1
3
4
Świebodzice
Ul. Armii Krajowej
0
0
0
0
5
Świebodzice
Ul. Boczna
0
0
0
0
6
Świebodzice
Ul. Bolesława Chrobrego
0
0
0
0
7
Świebodzice
Ul. Bolesława Krzywoustego
0
0
0
0
8
Świebodzice
Ul. Bolesława II Śmiałego
0
0
0
0
9
Świebodzice
Ul. Generała Augusta Fieldorfa
0
0
0
0
10
Świebodzice
Ul. Browarowa
0
0
0
0
11
Świebodzice
Osiedle Białe Górki
0
0
0
0
12
Świebodzice
Ul. Brzozowa
0
0
0
0
13
Świebodzice
Ul. Biskupa Ignacego Krasickiego
1
1
1
3
14
Świebodzice
Ul. Chmielna
0
0
0
0
15
Świebodzice
Ul. Cicha
0
0
0
0
16
Świebodzice
Ul. Ciernie
1
1
0
2
17
Świebodzice
Ul. Cisowa
0
0
0
0
18
Świebodzice
Ul. Dąbrówki
0
0
0
0
19
Świebodzice
Ul. Dębowa
0
0
0
0
20
Świebodzice
Ul. Długa
1
0
1
2
21
Świebodzice
Ul. Droga Węglowa
0
0
0
0
22
Świebodzice
Ul. Fabryczna
0
0
0
0
23
Świebodzice
Ul. Władysława Sikorskiego
0
1
0
1
24
Świebodzice
Ul. Graniczna
1
1
1
3
25
0
0
0
0
26
Świebodzice Ul. Generała Władysława Andersa
Świebodzice
Ul. Henryka Brodatego
0
0
0
0
27
Świebodzice
Ul. Henryka Pobożnego
0
0
0
0
28
Świebodzice
Ul. Heleny Modrzejewskiej
0
0
0
0
29
Świebodzice
Ul. Henryka Sienkiewicza
1
1
1
3
30
Świebodzice
Ul. Henryka Probusa
0
0
0
0
31
Świebodzice
Ul. Jana Mikulicza
1
1
1
3
32
Świebodzice
Ul. Jasna
0
0
0
0
33
Świebodzice
Ul. Jaśminowa
0
0
0
0
34
Świebodzice
Ul. Juliusza Słowackiego
1
1
0
2
35
Świebodzice
Ul. Jeleniogórska
1
1
1
3
36
Świebodzice
ul. Kazimierza Odnowiciela
0
0
0
0
37
Świebodzice
Ul. Kamiennogórska
0
0
0
0
38
Świebodzice
Ul. Kasztanowa
0
0
0
0
39
Świebodzice
Ul. Kazimierza Wielkiego
0
0
0
0
40
Świebodzice
Ul. Klonowa
0
0
0
0
41
Świebodzice
Ul. Kolejowa
1
1
1
3
2
42
Świebodzice
Pl. Kościelny
0
0
0
0
43
Świebodzice
Ul. Królowej Elżbiety
0
0
0
0
44
Świebodzice
Ul. Krótka
0
1
0
1
45
Świebodzice
Ul. Księcia Bolka
0
0
0
0
46
Świebodzice
Ul. Kwiatowa
0
0
0
0
47
Świebodzice
ul. Lotnicza
0
0
0
0
48
Świebodzice
Ul. Leszka Białego
0
0
0
0
49
Świebodzice
Ul. Leśna
0
0
0
0
50
Świebodzice
Ul. 11 Listopada
0
0
0
0
51
Świebodzice
Ul. Łączna
1
1
1
3
52
Świebodzice
Ul. 3 Maja
0
1
0
1
53
Świebodzice
Ul. Metalowców
0
0
0
0
54
Świebodzice
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
1
1
1
3
55
Świebodzice
Ul. Mieszka I
0
0
0
0
56
Świebodzice
Ul. Mieszka Starego
0
0
0
0
57
Świebodzice
Ul. Mikołaja Kopernika
0
1
0
1
58
Świebodzice
Ul. Młynarska
1
1
1
3
59
Świebodzice
Ul. Stanisława Moniuszki
0
0
0
0
60
Świebodzice
Ul. Ofiar Oświęcimskich
1
1
1
3
61
Świebodzice
Ul. Ogrodowa
0
0
0
0
62
Świebodzice
Os. Sudeckie
0
1
0
1
63
Świebodzice
Os. WSK
0
0
0
0
64
Świebodzice
Ul. Olszańska
0
0
0
0
65
Świebodzice
Ul. Parkowa
1
0
1
2
66
Świebodzice
Ul. Park Miejski
0
0
0
0
67
Świebodzice
Ul. Patronacka
0
0
0
0
68
Świebodzice
Ul. Piaskowa
1
1
1
3
69
Świebodzice
Ul. Piasta
0
0
0
0
70
Świebodzice
Pl. Jana Pawła II
0
1
0
1
71
Świebodzice
Pl. Dworcowy
0
0
0
0
72
Świebodzice
Pl. Kościelny
0
0
0
0
73
Świebodzice
Ul. Pocztowa
0
0
0
0
74
Świebodzice
Ul. Pogodna
0
0
0
0
75
Świebodzice
Ul. Polna
0
1
0
1
76
Świebodzice
Ul. Promienna
0
0
0
0
77
Świebodzice
Ul. Bolesława Prusa
1
1
1
3
78
Świebodzice
Ul. Przechodnia
0
0
0
0
79
Świebodzice
Ul. Przemysłowa
0
0
0
0
80
Świebodzice
Ul. Kazimierza Pułaskiego
0
0
0
0
81
Świebodzice
Ul. Aleksandra Puszkina
1
0
1
2
82
Świebodzice
Ul. Rekreacyjna
0
0
0
0
83
Świebodzice
Rondo Solidarności
0
0
0
0
84
Świebodzice
Ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego
0
0
0
0
85
Świebodzice
Ul. Różana
0
0
0
0
86
Świebodzice
Ul. Rynek
1
1
1
3
87
Świebodzice
Ul. Siemowita
0
0
0
0
88
Świebodzice
Ul. Sienna
0
1
0
1
3
89
Świebodzice
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie
1
1
1
3
90
Świebodzice
ul. Sezamkowa
0
0
0
0
91
Świebodzice
ul. Sielska
0
0
0
0
92
Świebodzice
Ul. Solna
0
0
0
0
93
Świebodzice
Ul. Spacerowa
0
0
0
0
94
Świebodzice
Ul. Spokojna
0
0
0
0
95
Świebodzice
Ul. Sportowa
0
0
0
0
96
Świebodzice
Ul. Stawowa
0
0
0
0
97
Świebodzice
Ul. Stefana Żeromskiego
1
1
1
3
98
Świebodzice
Ul. Strefowa
0
0
0
0
99
Świebodzice
Ul. Strzegomska
1
1
0
2
100 Świebodzice
Ul. Strzelecka
0
1
0
1
101 Świebodzice
Ul. Szkolna
1
1
1
3
102 Świebodzice
Ul. Środkowa
0
0
0
0
103 Świebodzice
Ul. Świdnicka
1
1
1
3
104 Świebodzice
Ul. Świerkowa
0
0
0
0
105 Świebodzice
Ul. ŚW. OJCA PIO
0
0
0
0
106 Świebodzice
Ul. Tadeusza Kościuszki
0
0
0
0
107 Świebodzice
Ul. Tęczowa
0
0
0
0
108 Świebodzice
Ul. Towarowa
0
1
0
1
109 Świebodzice
Ul. Wałbrzyska
1
1
1
3
110 Świebodzice
Ul. Wąska
1
0
1
2
111 Świebodzice
112 Świebodzice
Ul. Widna
0
0
0
0
Ul. Wiejska
1
1
1
3
113 Świebodzice
ul. Wiśniowa
0
0
0
0
114 Świebodzice
Ul. Władysława Łokietka
0
0
0
0
115 Świebodzice
116 Świebodzice
Ul. Wodna
0
0
0
0
Ul. Wojska Polskiego
0
0
0
0
117 Świebodzice
118 Świebodzice
Ul. Wolności
1
1
1
3
Ul. Wrzosowa
0
0
0
0
119 Świebodzice
ul. Wzgórze Gustava Beckera
0
0
0
0
120 Świebodzice
Ul. Wysoka
0
0
0
0
121 Świebodzice
122 Świebodzice
Ul. Zamkowa
0
1
0
1
Ul. Zielona
0
0
0
0
123 Świebodzice
124 Świebodzice
Ul. Zimny Dwór
0
0
0
0
Ul. Złota
0
0
0
0
125 Świebodzice
Ul. Zwycięstwa
0
1
0
1
126 Świebodzice
Ul. Żwirki i Wigury
0
0
0
0
4
Załącznik 10. Mierniki służące identyfikacji obszarów występowania stanu kryzysowego oraz wyznaczeniu obszaru rewitalizacji
Tabela 1 Mierniki bazowe
Lp.
1
2
3
Mierniki bazowe
• Liczba miejscowości
• Liczba sołectw
• Powierzchnia gminy
• Średnia frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r.
 Gminy
2012-2014
Ludność
• Liczba osób zameldowanych w gminie na pobyt stały
• Liczba osób zameldowanych w gminie na pobyt czasowy
• Liczba dzieci w wieku 6-12 lat
• Liczba dzieci w wieku 13-16 lat
 Gminy
2012-2014
Infrastruktura
• Liczba budynków
• Liczba budynków mieszkalnych
• Liczba komunalnych lokali mieszkalnych
• Lista ulic wraz z określeniem: długości ulic, długości chodników , ścieżek i tras rowerowych przy tych ulicach
oraz wskazaniem czy w promieniu 1 km znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.
 Gminy
2012-2014
Miernik dla obszaru (dane dostępne na poziomie miejscowości lub wsi, ulicy)
Negatywne zjawiska społeczne
Źródło informacji
Okres badania
• Liczba osób długotrwale bezrobotnych
• Liczba osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem podstawowym
 Powiatowy Urząd Pracy (PUP)
2012-2014
 OPS
2012-2014
a Policja
b Policja
2012-2014
Gmina
bez podziału na miejscowości i ulice
Tabela 2 Mierniki dla zdiagnozowania obszarów
Lp.
Problemy
1
Bezrobocie
 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej
 Liczba świadczeń pomocy społecznej
 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu:
2
Ubóstwo
3
Przestępczość
 sieroctwa;
 bezdomności;
 bezrobocia;
 niepełnosprawności;
 długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 przemocy w rodzinie;
 potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w
rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczowychowawcze;
 trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 alkoholizmu lub narkomanii;
a Liczba przestępstw o charakterze kryminalnym w ramach 7 kategorii
b Liczba czynów karalnych nieletnich
c Liczba wykroczeń społecznie uciążliwych
c Policja + Straż Miejska
4
Niski poziom edukacji
• Liczba uczniów z wynikami ze sprawdzianu szóstych klas na poziomie niższym niż 75% średniej w gminie
• Liczba uczniów z wynikami z części matematycznej egzaminu gimnazjalnego na poziomie niższym niż 75%
średniej w gminie z części matematycznej
• Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów niepromowanych do kolejnej klasy
• Liczba egzaminów poprawkowych w szkołach podstawowych i gimnazjach
5
Niski poziom kapitału
społecznego
a Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych (NGO’s).
b Liczba członków działających w ramach NGO’s
c Liczba NGO’s realizujących zadania zlecone przez gminę1
6
Niewystarczającego poziomu
uczestnictwa w
życiu publicznym i
kulturalnym
a Liczba czynnych czytelników bibliotek publicznych2
b Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r.3
c Liczba dzieci korzystających z usług oferowanych przez świetlice4
d Liczba osób uczestniczących w bezpłatnych oraz płatnych zajęciach organizowanych przez samorządowe
instytucje kultury
• Szkoły
2012-2014
a Starostwo powiatowe
b Gminy
c Gminy
2012-2014
a Biblioteki publiczne
b Gminy
c Gminy
d Instytucje Kultury
2012-2014
Negatywne zjawiska gospodarcze
7
Niski stopień
przedsiębiorczości
a Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON
b Liczba podmiotów gospodarczych płacących podatek dochodowy (PIT + CIT)
c Sumaryczna wartość podatku dochodowego płaconego przez przedsiębiorców
d Liczba podmiotów gospodarczych ponoszących opłaty za wywóz śmieci komunalnych
8
Słaba kondycja ekonomiczna
przedsiębiorstw
a Liczba podmiotów gospodarczych, które zgłosiły zakończenie działalności gospodarczej
b Liczba podmiotów gospodarczych, które zgłosiły zawieszenie działalności gospodarczej
c Liczba podmiotów gospodarczych zalegających z płatnością podatku dochodowego dłużej niż 6 m-cy
d Liczba wystawionych tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego dot. firm w zakresie zaległości
a Urząd Statystyczny
b – c Urząd Skarbowy
2012-2014
d Gminy
a – c Urząd Skarbowy
d Gminy
2012-2014
podatkowych w okresie ostatnich 3 lat.
Negatywne zjawiska środowiskowe
9
Przekroczenie standardów
jakości środowiska
a Liczba mieszkań w zasobie komunalnym ogrzewanych z innych źródeł niż sieć ciepłownicza lub sieć gazowa
b Liczba budynków mieszkalnych niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej
c Liczba dzikich wysypisk
d Występowanie obszarów wymagających rekultywacji 5
10
Obecność odpadów
stanowiących zagrożenie dla
życia, zdrowia ludzi
stanu środowiska
• Liczba obiektów budowlanych pokrytych/izolowanych azbestem
• Liczba wysypisk odpadów niebezpiecznych
• Występowanie obszarów wymagających rekultywacji6
• Występowanie przedsiębiorstw wytwarzających odpady niebezpieczne7.
a – c Gminy + jednostki podległe
d Starostwo Powiatowe
• Gminy
2012-2014
2012-2014
Negatywne zjawiska przestrzenno – funkcjonalne
11
a Dostęp do sieci kanalizacyjnej
b Dostęp do sieci wodociągowej
c Dostęp do sieci gazowej
d Dostęp do sieci ciepłowniczej
Niewystarczające wyposażenie
w
infrastrukturę
techniczną i
społeczną lub jej zły stan
techniczny
e Dostęp do Publicznych Punktów Dostępu do Internetu
f Występowanie oświetlenia ulicznego
g Liczba mieszkań socjalnych
h Liczba mieszkań komunalnych
i
1
Liczba dzieci, które z powodu braku miejsc nie dostały się do żłobka8
Należy podać liczbę osób faktycznie działających w ramach i na rzecz organizacji.
Czytelnik czynny to czytelnik, który wypożyczył książkę minimum jeden raz w roku.
3
Dla ulic w mieście i miejscowości należy przyjąć taką frekwencję jak dla okręgu wyborczego odpowiedniego dla ulicy lub miejscowości
4
Świetlice: środowiskowe, gminne, wiejskie itp.
5
Należy podać jeżeli bezpośrednio do ulicy (w mieście) lub miejscowości (np. wieś) przylega teren wymagający rekultywacji.
6
Należy podać jeżeli bezpośrednio do ulicy ( wmieście) lub miejscowości (np. wieś) przylega teren wymagający rekultywacji.
7
W rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
8
Dotyczy żłobków publicznych i niepublicznych
2
a Podmiot zarządzający siecią wodno -
kanalizacyjną
b Podmiot zarządzający siecią wodno -
kanalizacyjną
c Zakład gazowniczy
d Gminy/spółdzielnie/
przedsiębiorstwa energetyki cieplnej
e-o Gminy + jednostki podległe
2012-2014
Liczba dzieci, które z powodu braku miejsc nie dostały się do przedszkola9
k Liczba wolnych miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych9
l Liczba wolnych miejsc w żłobkach i innych podmiotach organizujących opiekę dla grup dzieci do lat 38
m Liczba przystanków komunikacji publicznej w promieniu 1000 m od ulicy w mieście lub występowanie
przystanku komunikacji zbiorowej w miejscowości
(wieś) Gmina
n Dostęp do placów zabaw10
o Dostęp do instytucji kultury11
a Liczba budynków niepodłączonych do sieci wodociągowej
b Liczba budynków niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej
c Liczba budynków niepodłączonych do sieci gazowej
d Liczba budynków niepodłączonych do sieci ciepłowniczej
e Liczba czynnych punktów świetlnych
f Liczba dzieci w wieku do 3 lat objętych opieką w żłobkową 12
g Liczba dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym 13
h Liczba połączeń w ciągu doby z przystanków komunikacji zbiorowej w promieniu 1000 m od ulicy w mieście
lub występowanie przystanku komunikacji zbiorowej w miejscowości (wieś)
Niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru
• Długość dróg gruntowych
• Długość dróg o nawierzchni utwardzonej
• Długość chodników
• Długość ścieżek i tras rowerowych
• Liczba przystanków komunikacji zbiorowej w promieniu 1000 m od ulicy w mieście lub występowanie
przystanku komunikacji zbiorowej w miejscowości (wieś)
• Liczba połączeń z przystanków komunikacji zbiorowej w promieniu 1000 m od ulicy w mieście lub
występowanie przystanku komunikacji zbiorowej w miejscowości (wieś)
j
12
Brak dostępu do
podstawowych
usług lub ich niska jakość
13
14
15
Niski poziom obsługi
komunikacyjnej
Niedobór lub niska jakość
terenów
publicznych
• Liczba publicznie dostępnych terenów zieleni13
• Powierzchnia publicznie dostępnych terenów zieleni14
• Liczba placów zabaw
• Liczba ogólnodostępnych obiektów sportowych w promieniu 1000 m od ulicy w mieście lub występowanie w
miejscowości (wieś)
• Liczba publicznych miejsc parkingowych
• Długość ścieżek i tras rowerowych
• Długość chodników
• Liczba czynnych punktów świetlnych
a Podmiot zarządzający siecią wodno -
kanalizacyjną
b Podmiot zarządzający siecią wodno -
kanalizacyjną
c Zakład gazowniczy
d Gminy/spółdzielnie/
2012-2014
przedsiębiorstwa energetyki cieplnej
e-h Gminy + jednostki podległe
Analiza jakościowa – opisowa
• Gminy + jednostki podległe
• Gminy
2012-2014
2012-2014
Negatywne zjawiska techniczne
a Liczba budynków komunalnych oddanych do użytku przed 1990 r.
16
Degradacja stanu technicznego
obiektów
budowlanych, w tym o
przeznaczeniu mieszkaniowym
b Liczba lokali mieszkalnych (komunalnych) oddanych do użytku przed 1990 r.
c Liczba budynków (komunalnych) poddanych modernizacji po 2005 r.
d Liczba lokali mieszkalnych (komunalnych) poddanych modernizacji po 2005 r.
e Liczba obiektów użyteczności publicznej wyłączonych z użytkowania ze względu na zły stan techniczny
f Liczba osób, którym obniżono wysokość podatku od nieruchomości z uwagi na zły stan techniczny obiektu
a-f Gminy + jednostki podległe
g-h Powiatowy Inspektorat Nadzoru
2012-2014
budowlanego
budowlanego
g Liczba wydanych nakazów rozbiórki obiektów budowlanych z powodu złego stanu technicznego
h Liczba wydanych zakazów użytkowania lokalu/budynku z przyczyn złego stanu technicznych
9
Dotyczy przedszkoli publicznych i niepublicznych
Plac zabaw należy przyporządkować do jednej ulicy, z której jest główne/bezpośrednie wejście.
11
Należy przyporządkować jeżeli w miejscowości lub odległości nie większej niż 30 min podróży komunikacją publiczną znajduje się instytucja kultury. Podmioty dla których prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym
12
jw.
13
Teren zieleni należy przyporządkować do jednej ulicy, z której jest główne/bezpośrednie wejście. We mierniku należy wykazać TYLKO takie tereny zieleni jak: parki, skwery, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie).
14
jw.
10
Niefunkcjonowanie rozwiązań
technicznych
umożliwiających efektywne
korzystanie z obiektów
budowlanych, w
szczególności
w zakresie
energooszczędności i ochrony
środowiska
17
a Podmiot zarządzający siecią wodno a Dostęp do sieci kanalizacyjnej
b Dostęp do sieci wodociągowej
c Dostęp do sieci gazowej
d Dostęp do sieci ciepłowniczej
kanalizacyjną
b Podmiot zarządzający siecią wodno -
kanalizacyjną
2012-2014
c Zakład gazowniczy
d Gminy/spółdzielnie/
przedsiębiorstwa energetyki cieplnej
Tabela 3 Mierniki dla wyznaczonego obszaru rewitalizowanego
Lp.
3
Mierniki bazowe
Infrastruktura
• Liczba lokali mieszkalnych
Gminy
2012-2014
Gminy + jednostki podległe
2012-2014
Gminy/ operatorzy telekomunikacyjni
2012-2014
Gminy + jednostki podległe
2012-2014
Gminy + jednostki podległe
2012-2014
Negatywne zjawiska środowiskowe
9
Przekroczenie standardów jakości
środowiska
• Liczba budynków ogrzewanych z innych źródeł niż sieć ciepłownicza lub sieć gazowa
Negatywne zjawiska przestrzenno – funkcjonalne
11
Niewystarczające wyposażenie w
infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej
zły stan techniczny
• Dostęp do szerokopasmowego Internetu (operatorzy telekomunikacyjni)
14
Niski poziom obsługi
komunikacyjnej
• Czas przejazdu komunikacją publiczną15
Negatywne zjawiska techniczne
17
15
16
Niefunkcjonowanie rozwiązań
technicznych umożliwiających efektywne
korzystanie z obiektów budowlanych, w
szczególności w zakresie
energooszczędności i ochrony środowiska
 Liczba budynków wymagających termomodernizacji16
 Liczba budynków mieszkalnych wymagających termomodernizacji
do centrum miasta w przypadku gminy miejskiej lub do miejscowości „stolicy” gminy w przypadku gmin wiejskich lub miejsko- wiejskich
Termomodernizacyjne – przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:
a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków
stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 712. ©Kancelaria Sejmu s. 2/17 2015-03-17 lokalnych źródłach
ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie
zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji
Załącznik 11. Wzór formularza projektu - przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.
Formularz projektu rewitalizacyjnego należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną
przy każdym pytaniu. Wypełniając formularz należy kierować się największą starannością projekt
powinien być dokładnie przemyślany i zaplanowany, Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020
dopuszcza bowiem możliwość jedynie niewielkich modyfikacji pomiędzy opisem projektu zawartym w
Programie Rewitalizacji, a opisem projektu we wniosku o dofinansowanie, o ile nie zmienia się jego cel
i podstawowe założenia np. zmiana nazwy projektu, dodanie partnera. Formularz należy wypełnić
formułując odpowiedzi zwięźle i rzeczowo opisujące elementy związane z projektem. Należy unikać
nadmiernie obszernych opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały połowy strony w
formacie A4. Wypełnianie ankiety można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk Odłóż
na później - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety. PO
WYPEŁNIENIU ANKIETY PROSIMY O UWAŻANE ZAPOZNANIE SIĘ Z DALSZYMI INSTRUKCJAMI, KTÓRE SĄ
ISTOTNE W ZWIĄZKU Z PRAWIDŁOWYM ZGŁOSZENIEM ANKIETY PROJEKTU DO PROGRAMU
REWITALIZACJI.
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez do przeprowadzenia badań oraz
analizy wyników tych badań, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135. Odpowiedź TAK umożliwi zgłoszenie projektu do Programu
Rewitalizacji. Odpowiedź NIE zakończy wypełnianie Formularza ankiety projektu.
Zaznacz kilka odpowiedzi
TAK
NIE
2. Nazwa projektu
Nazwa projektu: nie może powinna być długa. Powinna być sformułowana w sposób zwięzły, zawierać
informacje dotyczące realizacji przedsięwzięcia, tj. lokalizację geograficzną, zakres rzeczowy oraz grupę
docelową jeśli dotyczy.
________________________
3. Dane wnioskodawcy
Należy podać pełną nazwę Wnioskodawcy zgodnie z zapisami aktualnego dokumentu stanowiącego
podstawę jego funkcjonowania np. statut, stosowna uchwała ustanawiająca właściwy organ, ustawa.
Należy podać dane rejestrowe podmiotu zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym.
Nawa podmiotu:
______________________
Imię i nazwisko osoby do kontaktów:
______________________
Kod pocztowy:
______________________
Miejscowość:
______________________
Ulica / nr domu / nr lokalu:
______________________
telefon:
______________________
e-mail:
______________________
4. Czy projekt realizowany będzie w partnerstwie?
Poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji należy wskazać czy projekt będzie realizowany w
partnerstwie. Partner jest to podmiot realizujący wspólnie z Wnioskodawcą projekt na warunkach
określonych w umowie o partnerstwie i wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne,
1
techniczne lub finansowe. Jest to podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków na równi z
Wnioskodawcą.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź
Tak
Nie
5. Nazwa partnerów.
Jeśli projekt będzie realizowany w partnerstwie należy podać nazwę partnerów. Należy podać pełną
nazwę podmiotu zgodnie z zapisami aktualnego dokumentu stanowiącego podstawę jego
funkcjonowania np. statut, stosowna uchwała ustanawiająca właściwy organ, ustawa.
________________________
________________________
6. Miejsce realizacji projektu (adres)
Miejsce realizacji projektu adres: należy wskazać miejsce realizacji projektu, jeśli to możliwe z
dokładnością do adresu. Uwaga: projekty muszą być realizowane na obszarze wskazanym do
rewitalizacji poza obszarem mogą być realizowane projekty, jeżeli wynika to z ich specyfiki, np.
inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji w takim
wypadku należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie w polach 9 i 10. Lista ulic wchodzących w skład
obszaru rewitalizowanego jest następująca: Ul. Adama Mickiewicza Ul. Aleje Lipowe Ul. Armii
Krajowej Ul. Biskupa Ignacego Krasickiego Ul. Fabryczna Ul. Graniczna Ul. Henryka Sienkiewicza
Ul. Jeleniogórska Ul. Kolejowa Ul. Krótka Ul. Łączna Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Ul.
Mikołaja Kopernika Ul. Młynarska Ul. Ofiar Oświęcimskich Ul. Parkowa Ul. Park Miejski Ul.
Piaskowa Pl. Jana Pawła II Ul. Pocztowa Ul. Polna Ul. Puszkina Ul. Bolesława Prusa Ul.
Rekreacyjna Ul. Rynek Ul. Sienna Ul. Słowackiego Ul. Stefana Żeromskiego Ul. Szkolna Ul.
Towarowa Ul. Wąska Ul. Wiejska Ul. Wolności Ul. Żwirki i Wigury
Miejscowość:
______________________
Kod
pocztowy:
______________________
Ulica:
______________________
nr:
______________________
7. Termin rozpoczęcia realizacji projektu:
Za datę rozpoczęcia realizacji projektu uznaje się rzeczywistą po 01.01.2014 r lub planowaną datę
poniesienia pierwszego wydatku w projekcie.
________________________
8. Termin zakończenia realizacji projektu:
Za datę zakończenia realizacji projektu uznaje się planowaną datę poniesienia ostatniego wydatku w
projekcie. Uwaga: ze środków UE nie może być finansowany projekt, który został fizycznie ukończony
lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego czy wszystkie
płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę. Dla przykładu za projekt zakończony zostanie uznana
termomodernizacja budynku mieszkalnego po podpisaniu protokołu odbioru robót budowlanych.
________________________
9. Typ projektu
Jeżeli projekt będzie dotyczył kilku sfer, należy zaznaczyć sferę dominującą pod względem kosztowym.
Sfera społeczna m. in. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału
społeczny, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym; Sfera gospodarcza
m. in. niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw; Sfera przestrzenno2
funkcjonalna m. in. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, brak
dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do
zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, deficyt lub niska jakości
terenów publicznych; Sfera techniczna m.in. degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych,
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, brak funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających
efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i
ochrony środowiska; Sfera środowiskowa m. in. przekroczenia standardów jakości środowiska,
obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska;
Zaznacz tylko jedną odpowiedź
sfera społeczna
sfera gospodarcza
sfera przestrzenno-funkcjonalna
sfera techniczna
sfera środowiskowa
10. Opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu
Należy zwięźle opisać z czego wynika potrzeba realizacji projektu. Koniecznie trzeba wskazać główny
zidentyfikowany problem musi być zbieżny ze wskazaną w polu nr 9 Sferą, który dotyka bezpośrednich
i pośrednich odbiorców projektu, a który ma zostać rozwiązany dzięki realizacji projektu. Należy opisać
jakie są potrzeby, niedogodności i problemy dla mieszkańców, podmiotów gospodarczych i innych
użytkowników w zakresie objętym projektem np. w sferze edukacji, pomocy społecznej, ochrony
środowiska itp.. Czy obecna infrastruktura i/lub wyposażenie/dostępność usług jeżeli projekt tego
dotyczy jest funkcjonalna dla odbiorców projektu chodzi tu o dostępność, łatwość obsługi, uciążliwość
dla mieszkańców, jakość świadczonych usług itp.?
________________________
________________________
11. Cel projektu
Proszę w zwięzły sposób określić, co jest głównym celem przedsięwzięcia, np. przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu, poprawa jakości życia, poprawa estetyki. Cel główny projektu powinien: wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanego problemu, jaki Wnioskodawca chce rozwiązać lub
złagodzić poprzez realizację projektu wykazany w polu 10 formularza; - opisywać stan docelowy tzn.
stanowić odzwierciedlenie sytuacji pożądanej w przyszłości, która zostanie osiągnięta poprzez
realizację projektu - bezpośrednio przekładać się na zakres rzeczowy wskazany w punkcie 13.
________________________
________________________
12. Odbiorcy projektu
Należy wymienić oraz krótko scharakteryzować grupy wszystkich odbiorców projektu, m. in. grupy
społeczne, instytucje oraz podmioty np. przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, które będą korzystały
z produktów i rezultatów projektu.
________________________
________________________
13. Zakres rzeczowy projektu
W tym polu należy wskazać niezbędne zadania, które Wnioskodawca planuje zrealizować w ramach
projektu. Należy pamiętać o logicznym powiązaniu określonego w punkcie nr 11 formularza celu
głównego projektu z zadaniami, których realizacja doprowadzi do jego osiągnięcia i w konsekwencji
wpłynie na likwidację lub zmniejszenie uciążliwości problemów opisanych w punkcie nr 10
3
________________________
________________________
14. Wskaźnik produktu
Wskaźnik służący ilościowej prezentacji działań podjętych w ramach projektu. Wskaźniki produktu
dotyczą zakresu rzeczowego realizowanych zadań. To wskaźniki określone na poziomie projektu,
powiązane bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie, obrazują bezpośredni, materialny
efekt realizacji przedsięwzięcia, mierzony konkretnymi wielkościami, np. długość zbudowanej drogi w
km; powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń w m2; powierzchnia zagospodarowanych terenów
zielonych w m2, itp. Należy wybrać najbardziej adekwatny wskaźnik produktu wskazany na liście.
UWAGA: W WYJĄTKOWEJ sytuacji w przypadku braku adekwatnego wskaźnika proszę wybrać z listy
Inny wskaźnik i wypełnić następny punkt formularza.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź
1
Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości - szt.
2
Powierzchnia wspartych przygotowanych terenów inwestycyjnych- ha
3
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - szt.
4
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe - szt.
5
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego- szt.
6
etat
7
zł
8
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - km/Kobiety/Mężczyźni-
9
Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii - szt.
10
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych-kWh/rok
11
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważni ka CO2
12
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła- szt.
13
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków- szt.
14
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - szt.
15
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - szt.
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw dotacje Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - zł
16
Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w
publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - szt.
17
Długość ścieżek rowerowych
18
Liczba wybudowanych obiektów BikeRide - szt.
19
Liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź - szt.
4
20
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź- szt.
21
- km
22
Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym-
23
Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej - km
24
Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych- szt.
25
Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe- km
26
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - szt.
27
Liczba instytucji kultury objętych wsparciem- szt.
28
Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem- szt.
29
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - km
30
Całkowita długość nowych linii kolejowych- km
31
Liczba przebudowanych / odnowionych dworców kolejowych- szt.
32
Liczba zakupionych pojazdów kolejowych- szt.
33
Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych - szt.
34
Pojemność zakupionych wagonów osobowych -km
35
Pojemność zmodernizowanych wagonów osobowych- km
Liczba wybudowanych zintegrowanych wę - złów przesiadkowych- szt.
36
Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne, w tym usługi
opiekuńczo-bytowe - szt.
37
Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub
infrastrukturze edukacyjnej - km
38
Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji
społecznozawodowej- szt.
39
Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia- szt.
40
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych
obszarach - szt.
41
Rozwój obszarów miejskich: wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach
miejskich- szt.
42
Długość przebudowanych dróg powiatowych - km
43
Długość przebudowanych dróg gminnych - km
44
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją-ha
5
45
Liczba osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi objętych wsparciem w
programie-km
46
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie- km
47
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie- km
48
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie- km
49
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - km
50
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - km
51
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarcze- km
52
Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na
podjęcie działalności gospodarczej w programie -km
53
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - km
54
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie- km
55
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - km
56
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem - szt.
57 Inny wskaźnik
15. Własny wskaźnik produktu
Proszę wypełnić wyłącznie w sytuacji, w której w poprzednim pytaniu wybrano opcję Inny wskaźnik
Nazwa adekwatnego wskaźnika
wraz z jednostką:
______________________
16. Wartość wskaźnika produktu
Proszę podać wartość wskaźnika liczony wg jednostek podanych w definicji wskaźnika.
________________________
17. Wskaźniki rezultatu
Wskaźniki rezultatu - odnoszą się do bezpośrednich efektów projektu, stanowią wynik realizacji
projektu, ale mogą mieć na niego wpływ także inne zewnętrzne czynniki, niepowiązane bezpośrednio
z wydatkami ponoszonymi w projekcie. Dostarczają informacji o zmianach jakie nastąpiły w wyniku
realizacji projektu, w porównaniu z wielkością wyjściową bazową, np. liczba nowo utworzonych
podmiotów gospodarczych, liczba nowo powstałych miejsc pracy, itp. Są logicznie powiązane ze
wskaźnikami produktu. Należy wybrać najbardziej adekwatny wskaźnik produktu wskazany na liście.
WAGA: W WYJĄTKOWEJ sytuacji w przypadku braku adekwatnego wskaźnika proszę wybrać z listy Inny
wskaźnik i wypełnić nastepny punkt formularza.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź
1
Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych
2
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok
3
Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach
parkuj i jedź szt..
4
Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach
komunikacji miejskiej szt../rok
6
5
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do
dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne odwiedziny/
rok
6
Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach
kolejowych szt./roku
7
Liczba osób korzystających z zakupionego taboru pasażerskiego komunikacji
pozamiejskiej w ciągu roku os./rok
8
Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny
rachunek obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych łącznie z długotrwale
bezrobotnymi objętych wsparciem w programie osoby
9
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na
podstawie liczby osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi objętych wsparciem
w programie
10
Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny
rachunek obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem
w programie osoby
11
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na
podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie osoby
12
Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny
rachunek obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w
programie osoby
13
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na
podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie
14
Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny
rachunek obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w
programie
15
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na
podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie
16
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej etat
17
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu osoby
18
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących
pracy po opuszczeniu programu osoby
19
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny rachunek
20
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po
zakończeniu projektu etat
21
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących
pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących
łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu osoby
22
Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych etat
23
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny rachunek
24
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok
25
Inny wskaźnik
18. Własny wskaźnik rezultatu
Proszę wypełnić wyłącznie w sytuacji, w której w poprzednim pytaniu wybrano opcję Inny wskaźnik
Nazwa adekwatnego wskaźnika wraz z
jednostką:
______________________
7
19. Wartość wskaźnika rezultatu
Proszę podać wartość wskaźnika rezultatu
________________________
20. Sposób pomiaru wskaźników
Proszę opisać w jaki sposób wnioskodawca będzie dokonywał pomiaru wskaźnika np. w przypadku
wskaźnika dot. szkoleń mogą to być listy obecności uczestników, a w przypadku budowy drogi protokół
odbioru.
________________________
________________________
21. Całkowita wartość projektu (zł)
Należy podać wartość projektu wyrażoną w zł. Należy wpisać wartość dotacji, o jaką chce się ubiegać
Wnioskodawca. W przypadku projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej, należy sprawdzić jakie wydatki kwalifikują się do refundacji oraz jaki przewidziano
maksymalny poziom dofinansowania dla danego rodzaju przedsięwzięcia
________________________
22. Wnioskowana dotacja (zł)
Wnioskowana dotacja nie więcej niż 85 wartości wydatków. W przypadku projektów, które ubiegają
się o finansowanie ze środków RPO należy sprawdzić jakie wydatki kwalifikują się do refundacji.
Informacje na temat programów znajdują się pod adresami: 1. W przypadku RPO WD www.rpo.dolnyslask.pl
2. W przypadku pozostałych programów operacyjnych http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/
Można
również
skorzystać ze wsparcia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - tel.: 71 776 95 01, 71 776 96
51, pifedolnyslask.pl
________________________
23. Źródło finansowania ze środków UE
Proszę podać nazwę programu, do którego wnioskodawca będzie aplikował o przyznanie dotacji.
Informacje na temat programów znajdują się pod adresami: 1. W przypadku RPO WD www.rpo.dolnyslask.pl
2. W przypadku pozostałych programów operacyjnych http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/
Można
również
skorzystać ze wsparcia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - tel.: 71 776 95 01, 71 776 96
51, pifedolnyslask.pl
Zaznacz tylko jedną odpowiedź
RPO WD Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości EFRR
RPO WD Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i
sektorze mieszkaniowym EFRR
RPO WD Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych EFRR
RPO WD Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe EFRR
RPO WD Działanie 5.2 System transportu kolejowego EFRR
RPO WD Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną EFRR
RPO WD Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
RPO WD Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy EFS
RPO WD Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc
pracy EFS
8
RPO WD Działanie 9.1 Aktywna integracja EFS
RPO WD Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych EFS
RPO WD Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej EFS
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Inne źródło finansowanie
24. Gotowość projektu do realizacji
Proszę określić gotowość projektu do realizacji. W
przypadku projektów nieinfrastrukturalnych
prosze wybrać opcję Projekt nie wymaga zgód i pozwoleń
Zaznacz kilka odpowiedzi
Projekt nie wymaga zgód i pozwoleń
Wnioskodawca dysponuje nieruchomością na cele inwestycji
Wnioskodawca posiada projekt techniczny
Wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę lub dokonał zgłoszenia budowy
Wnioskodawca nie posiada dokumentów wymienionych powyżej.
25. Data uzyskania lub spodziewana data uzyskania pozwolenia na budowę - jeżeli dotyczy
Proszę podać datę uzyskania pozwolenia na budowę zgłoszenia lub spodziewaną datę uzyskania
pozwolenia na budowę zgłoszenia. W przypadku projektów, które nie wymagają pozwolenia
budowlanego proszę pozostawić pole puste.
________________________
26. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
Wybierając odpowiedź TAK działając jako upoważniony przedstawiciel podmiotu zagaszającego
projekt oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym. Wybór odpowiedzi TAK spowoduje zakończenie wypełniania formularza i zgłoszenie
projektu do Programu Rewitalizacji.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź
TAK
9

Podobne dokumenty