Opracowanie Koncepcji Publicznego Transportu Pasażerskiego/ w

Komentarze

Transkrypt

Opracowanie Koncepcji Publicznego Transportu Pasażerskiego/ w
Opracowanie Koncepcji Publicznego Transportu Pasażerskiego/ w
korytarzu/
Bautzen – Görlitz – Lubań – Jelenia Góra – Kamienna Góra
w celu rozwoju turystyki w Euroregionie Neisse – Nisa – Nysa
ÖPNV-Konzeption im Korridor
Bautzen – Görlitz – Lubań – Jelenia Góra – Kamienna Góra
zur Tourismusentwicklung in der Euroregion Neisse – Nisa – Nysa
Ove Arup & Partners International Ltd. Od, Warszawa/
Polska
[email protected], www.arup.com
Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
[email protected],
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa www.ivas-ingenieure.de
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Folie 2
Agenda
Agenda
1.
2.
1.
2.
3.
4.
Przedstawienie zadania i metodyka
Analiza
a) Najważniejsze wyniki
b) Połączenia transgraniczne
Koncepcja Publicznego Transportu
Pasażerskiego
a) Koncepcja – oferty transportu
szynowego
b) Modernizacja i rewitalizacja linii
kolejowych
c) Dalsze istotne działania
Podsumowanie
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
3.
4.
Aufgabenstellung und Methodik
Analyse
a) Wesentliche Ergebnisse
b) Fokus grenzüberschreitende
Verbindungen
ÖPNV-Konzeption
a) Konzeption Schienenverkehrsangebot
b) Revitalisierung von Bahnstrecken
c) Weitere wesentliche Maßnahmen
Zusammenfassung
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Folie 3
Przedstawienie zadania i metodyka/
Aufgabenstellung und Methodik
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Przedstawienie zadania i metodyka/
Aufgabenstellung und Methodik
•
•
•
Opracowanie koncepcji transportu
publicznego dla korytarza Bautzen –
Görlitz – Lubań – Jelenia Góra –
Kamienna Góra
Najważniejszy cel: wsparcie rozwoju
turystyki w Euroregionie
Potencjał zawarty jest przede wszystkim
w:
 lepszym przestrzennym / czasowym
uzupełnieniu oraz dopasowaniu oferty
przewozowej
 dopasowaniu komunikacji do
poszczególnych grup użytkowników
•
Pozytywne efekty również dla
codziennego użytkownika
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
•
•
•
Folie 4
Erstellung einer ÖPNV-Konzeption für
den Korridor Bautzen – Görlitz – Lubań –
Jelenia Góra – Kamienna Góra
Vorrangiges Ziel: Förderung der
touristischen Entwicklung in der
Euroregion Neisse – Nisa – Nysa
Potenziale bestehen vor allem in:
 einer besseren räumlichen/ zeitlichen
Ergänzung und Abstimmung der
Angebote des ÖPNV
 der Kommunikation an bestimmte
Zielgruppen
•
Positive Effekte werden sich auch für
den Alltagsnutzer ergeben
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Przedstawienie zadania i metodyka/
Aufgabenstellung und Methodik
Folie 5
Obszar opracowania / Untersuchungsgebiet
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Przedstawienie zadania i metodyka/
Aufgabenstellung und Methodik
AP I
• Analiza obszaru
• Analiza zachowań komunikacyjnych
AP II
• Analiza systemów i ofert transportowych
(analiza dostępności, systemy
taryfowe,…)
AP III
• Ocena analizy oraz wyprowadzenie
celów
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Folie 6
AP I
• Strukturanalysen Untersuchungsgebiet
• Analysen zum Verkehrsverhalten
AP II
• Analyse der Verkehrssysteme und deren
Angebote (Erreichbarkeit, Tarif,…)
AP III
• Bewertung der Analyse und Ableitung
der Zielstellungen
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Przedstawienie zadania i metodyka/
Aufgabenstellung und Methodik
Folie 7
AP IV
• Działania i koncepcje poprawy systemów
transportu zbiorowego
• Badanie możliwości rewitalizacji linii
kolejowych (Polska)
• Opis działań towarzyszących
• Opracowanie koncepcji realizacji
AP IV
• Maßnahmen und Konzepte zur
Verbesserung des ÖV-Systems
• Untersuchungen zur Revitalisierung von
Bahnstrecken (Polen)
• Beschreibung begleitender Maßnahmen
• Erstellung des Realisierungskonzeptes
Raport końcowy/ Broszura
Abschlussbericht/ Broschüre
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Folie 8
Najważniejsze wyniki Analizy/
Wesentliche Ergebnisse der Analyse
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Najważniejsze wyniki/ Wesentliche Ergebnisse
W Polsce:
• Brak koordynacji ofert przewozowych
pomiędzy koleją i transportem
autobusowym
• Koncentracja ofert przewozowych na
szczególnie dochodowych liniach/
problem dostępności komunikacyjnej do
obszaru
• Konkurencja pomiędzy kolejami a
przewozami autobusowymi na
poszczególnych trasach
• Częściowo bardzo niska jakość ofert
transportu szynowego (w szczególności
niska prędkość i niska częstotliwość)
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Folie 9
In Polen:
• keine abgestimmte/ koordinierte
Angebots- und Betreiberstruktur
• Konzentration von Angeboten auf
besonders rentablen Strecken/ Probleme
in der Erschließung der Fläche
• Wettbewerb zwischen Bahn und Bus auf
bestimmten Strecken
• Teilweise sehr schlechte Qualität der
Schienenverkehrsangebote (insbes.
Geschwindigkeiten)
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Najważniejsze wyniki/ Wesentliche Ergebnisse
W Niemczech:
• Niekorzystny rozwój demograficzny w
regionie – oczekiwany dalszy spadek
popytu na komunikację zbiorową
• Obszar opracowania podzielony na dwa
związki przewoźników
• Przez to częściowo skomplikowane
naliczanie opłat za przejazdy pomiędzy
rejonami obu związków
• Bogata oferta taryfowa, która
jednocześnie jest skomplikowana dla
podróżnych mniej zapoznanych z
systemem
• Wiele ofert dla turystów
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Folie 10
In Deutschland:
• Demographische Entwicklung in der
Region ungünstig – weiterer Rückgang
der ÖPNV-Nachfrage wird erwartet
• Untersuchungsgebiet wird von zwei
Verkehrsverbünden geteilt
• dadurch teilweise schwierige
Tarifkonstellationen bei Fahrten
zwischen den beiden Verbünden
• breites Tarifangebot, dass jedoch gerade
für wenig mit den Strukturen vertraute
Fahrgäste kompliziert wirkt
• Eine Reihe von touristisch orientierten
Angeboten sind vorhanden
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Najważniejsze wyniki/ Wesentliche Ergebnisse
Pomiędzy Polską i Niemcami:
• Miasta Zgorzelec/ Görlitz są centralnym
węzłem transportu publicznego
pomiędzy obydwoma krajami
• Niewiele transgranicznych połączeń
bezpośrednich / wysoki odsetek
połączeń z wieloma przesiadkami
• Dostępność biletów ważnych po obu
stronach granicy
• Brak jednolitej informacji dla podróżnych
o połączeniach w regionie, ale poza
granicami kraju ojczystego
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Folie 11
Zwischen Polen und Deutschland:
• Zgorzelec/ Görlitz stellen sich als
zentrale ÖV-Schnittstelle zwischen den
beiden Ländern dar
• wenige grenzüberschreitende
Direktfahrten/ hoher Anteil von
Verbindungen mit vielen Umstiegen im
Tagesgang
• Grenzüberschreitend nutzbare Tickets
sind vorhanden
• keine einheitliche Reiseauskunft für
Verbindungen im jeweiligen
Nachbarland
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Folie 12
Połączenia transgraniczne/
Fokus grenzüberschreitende Verbindungen
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Połączenia transgraniczne/
Grenzüberschreitende Verbindungen
Folie 13
Zadanie z życia codziennego
(Alltägliche) Aufgabe
Uczestnik konferencji z Niemiec chce
dojechać pociągiem do Karkonoszy:
Der deutsche Teilnehmer einer Konferenz
möchte mit dem Zug in das Riesengebirge
fahren:
•
•
z Drezna do Karpacza
przyjazd dnia 04.05.2013/ ok. godz. 17:00
Posługuje się przy tym wyszukiwarkami
połączeń…
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
•
•
von Dresden nach Karpacz
Ankunft am 04.05.2013/ ca. 17:00 Uhr
Er befragt Reiseauskunftsysteme…
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Połączenia transgraniczne/
Grenzüberschreitende Verbindungen
Wyszukiwarka połączeń
Kolei Niemieckich
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Folie 14
Verbindungsauskunft
Deutsche Bahn
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Połączenia transgraniczne/
Grenzüberschreitende Verbindungen
Wyszukiwarka połączeń ZVON
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Folie 15
Verbindungsauskunft ZVON
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Połączenia transgraniczne/
Grenzüberschreitende Verbindungen
Wyszukiwarka połączeń PKP
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Folie 16
Verbindungsauskunft
Polnische Bahn (PKP)
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Połączenia transgraniczne/
Grenzüberschreitende Verbindungen
Prywatna wyszukiwarka połączeń
http://www.e-podroznik.pl/
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Folie 17
Verbindungsauskunft Privat
http://www.e-podroznik.pl/
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Folie 18
Obszary działań oraz cele/
Handlungsfelder und Ziele
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Obszary działań oraz cele/ Handlungsfelder und Ziele
Folie 19
Obszary działania
I.Dostępność z dużych miast
Handlungsfelder
I.Fernerreichbarkeit
II.Połączenie transgraniczne
II.Grenzüberschreitende
Verkehrsangebote
III.Połączenie lokalne
III.Länderspezifische Problemlagen
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Obszary działań oraz cele/ Handlungsfelder und Ziele
•
•
•
•
•
•
•
Ułatwienie dojazdu do miejsc
atrakcyjnych turystycznie przy możliwie
krótkim czasie podróży
Wzbogacenie oferty przewozowej na
relacjach istotnych dla turystyki
Atrakcyjna oferta taryfowa (integracja
taryf biletowych, łatwa dostępność)
Poprawa oferty połączeń
transgranicznych
Poprawa organizacji i koordynacji
publicznego transportu pasażerskiego
Zwiększenie roli przewozów kolejowych
Zintegrowany i łatwo dostępny system
informacji pasażerskiej
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
•
•
•
•
•
•
•
Folie 20
Verbesserung der Erreichbarkeit
touristischer Hot-Spots bei möglich
kurzer Reisezeit
Verdichtung der Angebote auf den für
Tourismus relevanten Verbindungen
attraktiver Tarif (Integration der
Tarifstrukturen, Erreichbarkeit)
Verbesserung der grenzüberschreitenden Verbindungen
Verbesserung der Organisation und
Abstimmung des ÖPNV
Stärkung der Rolle des
Schienenverkehrs
integrierte und leicht zugängliche
Reiseauskunft
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Folie 21
Koncepcja Publicznego Transportu Pasażerskiego/
ÖPNV-Konzeption
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Koncepcja Publicznego Transportu Pasażerskiego / ÖPNV-Konzeption
Docelowa koncepcja
Główne korytarze transportowe:
•
•
•
•
•
Linia kolejowa Drezno – Bautzen –
Görlitz/Zgorzelec – Lubań Śląski – Jelenia Góra
– Kamienna Góra
Linia kolejowa Görlitz/Zgorzelec – Bolesławiec –
Wrocław
Pomocnicze linie kolejowe
Uzupełniająca komunikacja autobusowa
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Folie 22
Zielkonzeption
Hauptkorridore Schiene
•
•
•
•
•
Bahnlinie Dresden – Bautzen – Görlitz/Zgorzelec
– Lubań Śląski – Jelenia Góra – Kamienna Góra
Bahnlinie Görlitz/Zgorzelec – Bolesławiec –
Wrocław
ergänzende Bahnlinien
ergänzende Busangebote
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Koncepcja Publicznego Transportu Pasażerskiego / ÖPNV-Konzeption
Docelowa koncepcja
Folie 23
Zielkonzeption
BOLESŁAWIEC
BAUTZEN
WROCŁAW
GÖRLITZ
ZGORZELEC
DRESDEN
Główne skupiska mieszkańców/
Bevölkerungsschwerpunkte
TOP bazy noclegowe / Übernachtungsschwerpunkte
JELENIA GÓRA
ZITTAU
TOP Atrakcje turystyczne / Touristische TOP Attraktionen
Główne korytarze transportowe/ Hauptkorridor
Pomocnicze linie kolejowe/ Kolej wąskotorowa
Nebenkorridor / Schmalspurbahn
Uzupełniająca komunikacja autobusowa / Busverbindung
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Koncepcja Publicznego Transportu Pasażerskiego / ÖPNV-Konzeption
Docelowa koncepcja
Bogata oferta przewozowa:
•
•
•
•
•
•
•
•
Zielkonzeption
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Breites ÖPNV-Angebot:
•
Połączenia bezpośrednie Drezno – Wrocław
oraz Drezno – Jelenia Góra / Karpacz
Komfortowa przesiadka (do 10 minut) w
połączeniach niebezpośrednich
Zintegrowane rozkłady jazdy
Cykliczność w rozkładach jazdy
Zintegrowana oferta taryfowa w regionie
Centralna Informacja pasażerska
Wysokiej jakości węzły przesiadkowe
Folie 24
•
•
•
•
•
•
•
direkte Fahrten Dresden – Wrocław und Dresden
– Jelenia Góra / Karpacz
bequemer Umstieg (max. 10 Minuten) bei
indirekten Verbindungen
integrierte Fahrpläne
Vertaktung der Angebote
Integriertes Tarifsystem in der Region
Zentrale Reiseauskunft
Umstiegsknoten in guter Qualität
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Folie 25
Koncepcja – transport szynowy/
Konzeption – Schienenverkehr
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Koncepcja Transportu Szynowego/ Konzept Schiene
Główne osie transportu szynowego
Koncentracja na główne korytarze
transportowe:
•
•
•
Drezno – Bautzen – Görlitz/Zgorzelec – Lubań
Śląski – Jelenia Góra – Kamienna Góra
Görlitz/Zgorzelec – Bolesławiec – Wrocław
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Folie 26
Zentrale Schienenverkehrsachsen
Konzentration auf die Hauptkorridore:
•
•
•
Dresden – Bautzen – Görlitz/Zgorzelec – Lubań
Śląski – Jelenia Góra – Kamienna Góra
Dresden – Bautzen – Görlitz/Zgorzelec –
Bolesławiec – Wrocław
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Koncepcja Publicznego Transportu Pasażerskiego / ÖPNV-Konzeption
System ośrodków centralnych
Zentrale Orte - System
Rozpatrywane główne korytarze:
Betrachtete Hauptkorridore:
•
Odpowiadają transgranicznym osiom rozwoju
planowania przestrzennego pomiędzy Polską i
Niemcami
•
Folie 27
entsprechen den grenzüberschreitenden
Entwicklungsachsen der Raumordnung
zwischen Polen und Deutschland
Quellen: Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku
Źródła: Landesentwicklungsplan Sachsen 2003
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Koncepcja Publicznego Transportu Pasażerskiego / ÖPNV-Konzeption
Docelowa koncepcja NEIBOR
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Folie 28
Zielkonzeption NEIBOR
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Koncepcja Publicznego Transportu Pasażerskiego / ÖPNV-Konzeption
Stopień spełnienia docelowej koncepcji
NEIBOR
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Folie 29
Erfüllungsstand Zielkonzeption NEIBOR
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Koncepcja Publicznego Transportu Pasażerskiego / ÖPNV-Konzeption
Obecna oferta
Istotne oferty transportowe:
•
•
•
•
•
Dresden–Wrocław–Express (3 pary pociągów RE)
Dresden – Görlitz (5,5 par pociągów RE)
Dresden – Görlitz (12 par pociągów RB)
Jelenia Góra – Zgorzelec – Węgliniec
(/-Wrocław / -Żary) (5 par pociągów osobowych)
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Folie 30
Bestandsverkehre
Relevante Verkehrsangebote:
•
•
•
•
•
Dresden – Wrocław – Express (3 Zugpaare RE)
Dresden – Görlitz (5,5 Zugpaare RE)
Dresden – Görlitz (12 Zugpaare RB)
Jelenia Góra – Zgorzelec – Węgliniec
(/-Wrocław / -Żary) (5 Zugpaare RB)
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Koncepcja Publicznego Transportu Pasażerskiego / ÖPNV-Konzeption
Faza I koncepcji
Konzeption Stufe I
Koordynacja/ przedłużenie przejazdów:
•
•
•
•
Folie 31
Abstimmung/ Erweiterung Fahrten:
•
Pozostawienie Dresden – Wrocław – Express
Pozostawienie RE Dresden – Görlitz
Koordynacja połączeń Jelenia Góra –
Zgorzelec – Węgliniec (/-Wrocław / -Żary)
Przedłużenie do Görlitz + koordynacja z
•
•
•
Beibehaltung Dresden – Wrocław – Express
Beibehaltung RE Dresden – Görlitz
Anpassung Verbindung Jelenia Góra –
Zgorzelec – Węgliniec (/-Wrocław / -Żary)
Verlängerung nach Görlitz + Koordinierung zu
Zadanie: poprawa stanu techn. odcinka
Aufgabe: Verbesserung Streckenzustand!
Czas podróży ok. 3:10/ 1 przesiadka
Fahrzeit ca. 3:10/ 1 Umstieg
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Koncepcja Publicznego Transportu Pasażerskiego / ÖPNV-Konzeption
Faza II koncepcji
Konzeption Stufe II
Utworzenie dwóch linii pospiesznych:
•
•
•
•
•
Folie 32
Etablierung zweier Expresslinien:
•
Pozostawienie Dresden – Wrocław – Express
Wprowadzenie Dresden – Jelenia Góra –
Express przez przedłużenie RE z Dresden
Opcja: Przedłużenie do Kamiennej Góry/
Wrocławia
Oferty pociągów osobowych pozostają
•
•
•
•
Beibehaltung Dresden – Wrocław – Express
Einrichtung Dresden – Jelenia Góra –Express
durch Verlängerung des RE aus Dresden
Option: Verlängerung nach Kamienna Góra/
Wrocław
RB-Angebote bleiben bestehen (Feinverteilung)
Czas podróży ok. 2:40/ TW1
0 przesiadek
Fahrzeit ca. 2:40/ 0 Umstiege
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Folie 32
TW1
Co oznacza ta gwiazdka???/
Was bedeutet der Stern???
Tomasz Wozniak; 02.06.2013
Koncepcja Publicznego Transportu Pasażerskiego / ÖPNV-Konzeption
Faza III koncepcji
Konzeption Stufe III:
•
•
•
•
Spełnienie koncepcji docelowej NEIBOR przy
pozostawieniu obu połączeń pospiesznych
Skrócenie czasu przejazdu jest niezbędne do
wprowadzenia cykliczności połączeń!
Uzupełnienie innymi połączeniami wg. koncepcji
docelowej, dalsza koncentracja w kierunku
Cottbus/ Berlin (zawarta w koncepcji)
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
•
•
Folie 33
Erfüllung Zielkonzeption NEIBOR unter
Beibehaltung der beiden direkten Expresszüge
Fahrzeitverkürzungen zur Einrichtung der
Taktknoten notwendig!
Ergänzung um weitere Verbindungen lt.
Zielkonzept, weiterer Fokus in Richtung Cottbus/
Berlin (im Konzept enthalten)
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Koncepcja Publicznego Transportu Pasażerskiego / ÖPNV-Konzeption
Podsumowanie koncepcji kolei
Stopniowe dostosowanie:
•
•
•
•
•
Wprowadzenie połączenia Dresden – Jelenia
Góra obok Dresden – Wrocław za pomocą
niewielkich nakładów
Zwiększenie atrakcyjności w szczególności
skrócenie czasu podróży (pospieszny zamiast
osobowego, zwiększenie prędkości odcinków)
Koncepcja docelowa NEIBOR pozostaje
dalszym celem (węzeł zerowy Görlitz)
Koordynacja pozostałych ofert z koncepcją
(koncentracja na: Karpacz)
Dalsze działania w celu skutecznego
wdrożenia:
•
•
•
•
Zintegrowane taryfy
Centralna informacja pasażerska
Marketing
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Folie 34
Zusammenfassung Konzept Schiene
Stufenweise Anpassung:
•
•
•
•
•
Etablierung Verbindung Dresden – Jelenia Góra
neben Dresden – Wrocław mit geringen Mitteln
Erhöhung der Attraktivität insbesondere durch
Fahrzeitverkürzungen (RE statt RB/ Erhöhung
der Streckengeschwindigkeit)
Zielkonzeption NEIBOR bleibt vom Grundsatz
her Ziel (Nullknoten Görlitz)
Abstimmung der weiteren Angebote auf das
Konzept (Fokus: Karpacz)
Weitere Maßnahmen zur erfolgreichen
Etablierung:
•
•
•
•
Integrierte Tarife
Zentrale Reiseauskunft
Marketing
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Folie 35
Modernizacja i reaktywacja linii kolejowych/
Modernisierung und Revitalisierung der Bahnstrecken
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Koncepcja Publicznego Transportu Pasażerskiego / ÖPNV-Konzeption
Modernizacja i reaktywacja
Folie 36
Modernisierung und Revitalisierung
Bahnstrecken-Maßnahmen:
•
•
•
•
Linie Nr. 274 - Modernisierung
Linie Nr. 311 - Modernisierung
Linie Nr. 317 und 366 - Auflassung
Linie Nr. 308 und 340 - Revitalisierung
Linie kolejowe-działania:
•
•
•
•
Linia nr 274 - modernizacja
Linia nr 311 - modernizacja
Linia nr 317 i 366 – brak działań
Linia nr 308 i 340 - reaktywacja
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Koncepcja Publicznego Transportu Pasażerskiego / ÖPNV-Konzeption
Linia nr 274, odcinek Zgorzelec – Jelenia
Góra - Modernizacja
•
•
•
Folie 37
Linie Nr. 274, Strecke Zgorzelec – Jelenia
Góra - Modernisierung
76 km;
Obecnie: prędkość handlowa – 45 km/h, czas
przejazdu – 102 min;
Docelowo: prędkość projektowa – 100 km/h,
czas przejazdu < 60 min.
•
•
•
76 km;
Zustand: Durchschn. Geschwindigkeit – 45 km/h,
Fahrzeit – 102 Min.
Ziel: Entwurfsgeschwindigkeit – 100 km/h,
Fahrzeit < 60 Min.
ZGORZELEC
102 min
< 60 min
JELENIA GÓRA
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Koncepcja Publicznego Transportu Pasażerskiego / ÖPNV-Konzeption
Linia nr 311, odcinek Jelenia Góra –
Szklarska Poręba - Modernizacja
•
•
•
Folie 38
Linie Nr. 274, Strecke Jelenia Góra –
Szklarska Poręba - Modernisierung
32 km
Obecny czas przejazdu: 55 min;
Docelowo czas przejazdu: 40 min.
•
•
•
32 km
Fahrzeit Bestand: 55 Min.;
Zielfahrzeit: 40 Min..
JELENIA GÓRA
SZKLARSKA
PORĘBA
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Koncepcja Publicznego Transportu Pasażerskiego / ÖPNV-Konzeption
Folie 39
Linia nr 317 i nr 366 – brak działań
Linien Nr. 317 u. 366 – keine Maßnahmen
• 21 km;
• Bardzo zły stan techniczny, linie nieprzejezdne,
częściowo rozebrane;
• 21 km;
• Sehr schlechter technischer Zustand, Linie nicht
befahrbar, teilweise abgebaut;
• Koszty reaktywacji ≈ koszt
budowy nowej linii;
• Duże oddalenie stacji i
przystanków od centrów
miejscowości;
• Mała wielkość przewozów
(małe natężenie ruchu na
drodze równoległej, niewielka
oferta autobusowa);
• Potencjalny czas przejazdu ze
Świeradowa Z. do Jeleniej
Góry nieatrakcyjny względem
autobusu (okrężna trasa przez
Gryfów Śląski)
GRYFÓW ŚLĄSKI
317
MIRSK
366
ŚWIERADÓW
ZDRÓJ
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
• Kosten Revitalisierung ≈
Kosten Neubau;
• große Entfernung zwischen
den Stationen und Zentren der
Ortschaften;
• geringe Verkehrsbelegung auf
JELENIA GÓRA
der parallelen Straße,
geringes Busangebot;
• potenzielle Reisezeit
Świeradów Zdrój - Jelenia
Góra unattraktiv im Vergleich
zum Bus (längere Route über
Gryfów Śląski)
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Koncepcja Publicznego Transportu Pasażerskiego / ÖPNV-Konzeption
Folie 40
Linia nr 308 i nr 340 – Reaktywacja
Linien Nr. 308 und 340 – Revitalisierung
• Linia 308 (Jelenia Góra – Kowary) – 20 km;
• Linia 340 (Mysłakowice – Karpacz) – 7 km;
• Zły stan techniczny, linie nieprzejezdne, ubytki w
torowisku;
• Linie 308 (Jelenia Góra – Kowary) – 20 km;
• Linie 340 (Mysłakowice – Karpacz) – 7 km;
• schlechter technischer Zustand, nicht befahrbar,
mangelhaftes Gleisbett;
• Duże natężenie ruchu na
relacjach Jelenia Góra –
Karpacz / Kowary i duża
oferta komunikacji
autobusowej (40 par
autobusów na dobę);
• Położenie przystanków
kolejowych w centrach
miejscowości;
• Relacja o dużym znaczeniu
zarówno w codziennych
dojazdach mieszkańców, jak i
znaczeniu turystycznym.
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
JELENIA GÓRA
340
KARPACZ
308
• hohe Verkehrsbelegung
Jelenia Góra – Karpacz /
Kowary und dichtes
Busangebot (40 Buspaare
pro Tag);
• Stationen befinden sich in
Zentren der Ortschaften;
• große Bedeutung für den
Alltagsverkehr sowie für
Tourismus
KOWARY
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Folie 41
Koncepcja – dalsze działania (przykłady) /
Konzeption – weitere Maßnahmen (Auszug)
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Działania/ Maßnahmen
Organizacja transportu zbiorowego oraz
integracja systemów transportowych
•
•
•
Eliminacja połączeń konkurencyjnych
(autobusowych i kolejowych)
Koordynacja rozkładów jazdy różnych
systemów transportowych
Dopasowanie wielkości pojazdów do
popytu
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Folie 42
Organisation des ÖPNV und Integration der
Verkehrssysteme
•
•
•
Eliminierung von Parallelverkehren Bus Bahn
Abstimmung der Fahrpläne der
unterschiedlichen Transportsysteme
Anpassung der Größe der Fahrzeuge an
die Nachfrage
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Działania/ Maßnahmen
System informacji pasażerskiej
•
Stworzenie Centralnej Informacji
Pasażerskiej
•
•
•
•
•
•
Folie 43
Reiseauskunft
•
Baza danych o rozkładach jazdy, taryfach
biletowych, ofertach specjalnych
Euroregion Nysa oraz obszar opracowania
Wszyscy przewoźnicy
Wielojęzyczna
Na bieżąco aktualizowana
Regularna wymiana informacji o
rozkładach jazdy, taryfach biletowych i
ofertach specjalnych pomiędzy Polską i
Niemcami
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Schaffung einer zentralen
Reiseauskunft:
•
•
•
•
•
•
Datenbank mit Fahrplänen, Tarifen,
Sonderangeboten
für Euroregion Neiße und
Untersuchungsgebiet
Integration aller Verkehrsunternehmen
mehrsprachig
Aktuell
Regulärer Austausch der Informationen
zwischen Polen und Deutschland über
Fahrpläne, Tarife und Sonderangebote
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Działania/ Maßnahmen
Węzły przesiadkowe
•
•
Koordynacja rozkładów jazdy pociągów i
autobusów;
Zmniejszenie bariery przestrzennej w
węzłach przesiadkowych poprzez
zmianę tras autobusów:
•
Folie 44
Umstiegsknoten
•
•
•
utworzenie nowych przystanków
autobusowych w pobliży stacji kolejowych
(przy zachowaniu obecnych)
Dążenie do wysokiego standardu:
Przystosowanie dla osób
niepełnosprawnych, zakup biletów,
(dynamiczna) informacja pasażerska
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
zusätzlich zu existierenden Bushaltestellen
werden neue Halte in der Nähe der
Bahnstationen bedient
oder
• Anpassung des Linienweges zur Bedienung
von Bushaltestellen in die Nähe der
Bahnstationen
albo
• zmianę lokalizacji przystanków
autobusowych w pobliże stacji kolejowych.
•
Abstimmung der Fahrpläne der Züge
und Busse
Verringerung der räumlichen Barriere an
den Umstiegsknoten durch Änderung der
Buslinien:
•
Anstreben eines hohen Standards:
Barrierefreiheit, Fahrkartenkauf,
(dynamische) Fahrgastinformation
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Działania/ Maßnahmen
Optymalizacja struktur taryfowych
•
•
•
•
•
Zaangażowanie wszystkich
przewoźników do wspólnej oferty
taryfowej
Stworzenie standardów w aspekcie
zapisów umowy i rozliczeń
Rozszerzenie oferty biletowej o
możliwość bezpłatnego lub zniżkowego
korzystania z regionalnych punktów
kulturalnych
Łatwa dostępność zakupu biletów
Łatwo dostępna informacja o taryfach
biletowych
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Folie 45
Optimierung der Tarifstrukturen
•
•
•
•
•
Einbeziehung aller Verkehrsunternehmen im Untersuchungsgebiet in
einen gemeinsamen Tarif
Schaffung von Standards hinsichtlich der
Verträge und Abrechnungen
Erweiterung des Ticketangebots um die
Möglichkeit, ermäßigt bzw. kostenlos
regionale Kultureinrichtungen zu
besuchen
einfache Zugänglichkeit der Zeitkarten
leicht zugängliche Information über den
Tarif
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Działania/ Maßnahmen
Poprawa i optymalizacja ofert
przewozowych (Niemcy)
•
•
•
Pozostawienie kolei jako ważnego
środka dojazdowego do miejscowości
atrakcyjnych turystycznie (w Niemczech
duża część dostępna koleją)
Dalsza optymalizacja/ pozostawienie
ofert autobusowych
Perspektywa: zwiększenie znaczenia
obszarów turystycznych, (w
szczególności Pojezierza Łużyckiego)
atrakcyjnych ze względu na sporty
wodne, turystykę rowerową i pieszą
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Folie 46
Verbesserung (Optimierung) der ÖPNVAngebote (Deutschland)
•
•
•
Erhalt der Bahnangebote als wichtigen
Zubringer zu touristischen Hot-Spots
(hoher Anteil in Deutschland per Bahn
erreichbar)
Weitere Optimierung/ Erhalt BusAngebote
Perspektive: Bedeutungsgewinn von
Flächenzielen (insbes. Lausitzer
Seenland) mit Nutzungen: Wassersport,
Radfahren, Wandern
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Działania/ Maßnahmen
Folie 47
III Połączenia lokalne - NIEMCY
III lokale Verbindungen - Deutschland
Poprawa i optymalizacja ofert
przewozowych
Verbesserung (Optimierung) der ÖPNVAngebote
•
„Reakcja“ na wykorzystanie:
•
•
•
•
•
•
„Reaktion“ auf Nutzungen:
Zapewnienie cykliczności podstawowej,
w szczególności w weekendy
Rozszerzenie oferty „autobusów
rowerowych”
Broszury ze ścieżkami rowerowymi i
pieszymi zawierające rozkład jazdy
(autobus/ „autobus rowerowy”)
Oferty elastyczne (autobus na telefon)
są raczej nieodpowiednie
Konieczność wysokich dotacji!
•
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
•
•
•
•
Gewährleistung von Grundtakten
insbesondere am Wochenende
Ausweitung Fahrradbus
Broschüren zu Wander-/ Radwegen mit
enthaltenem Fahrplan (Bus/ Radbus)
Flexible Angebotsformen (Rufbus/
Ruftaxi) eher ungeeignet, da Flexibilität/
notwendiger Vorlauf fehlt
hoher Zuschussbedarf!
Folie 48
Zwiększenie popytu w turystyce jedynie przez poprawę
komunikacji zbiorowej?/
Forcierung der touristischen Nachfrage nur durch
Verbesserung des ÖV?
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Turystyka i transport zbiorowy/ Tourismus und ÖV
Zwiększenie popytu w turystyce jest
możliwe nie tylko przez poprawę
transportu zbiorowego,
ALE:
• Poprawa dostępności regionu przyczynia
się do zachęcenia nowych grup
docelowych
• W idealnym przypadku można dążyć do
celu poprzez marketing regionu
turystycznego ORAZ transportu
zbiorowego
•
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Folie 49
Die Erhöhung der Nachfrage im
Tourismus ist nicht allein durch eine
Verbesserung des ÖV möglich,
ABER:
• Eine bessere Erreichbarkeit des
Gebietes trägt zur Erschließung neuer
Zielgruppen bei
• Im Idealfall kann durch Marketing für die
Tourismusregion UND die ÖVMobilitätsoptionen das Ziel gemeinsam
verfolgt werden
•
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Turystyka i transport zbiorowy/ Tourismus und ÖV
główny obszar działań transport zbiorowy/
Hauptaufgabenfeld ÖV
Folie 50
główny obszar działań wspieranie turystyki/
Hauptaufgabenfeld Tourismusförderung
Promocja regionu turystycznego/
Touristische Vermarktung der Region
Marketing/ Vermarktung
Zwiększenie popytu w/
Erhöhung der Nachfrage nach: -
Poprawa oferty/
Verbesserung des Angebotes
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
przewozach/
Beförderung
noclegach/
Übernachtungen,
gastronomii,…/
Gastronomie,…
Poprawa oferty/
Verbesserung des Angebotes
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Folie 51
Podsumowanie/
Zusammenfassung
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Podsumowanie/ Zusammenfassung
Podsumowanie
•
Atrakcyjna oferta przewozowa (zarówno
na kierunkach dalekobieżnych jak i
lokalnych) m.in. poprzez:
•
•
•
•
•
•
•
•
Zusammenfassung
•
ein attraktives ÖV-Angebot (Fern- und
Regionalverkehr) u.a. durch:
•
•
•
•
Dużą ilość połączeń,
Koordynację połączeń,
Cykliczność w rozkładach jazdy.
Jednolity system taryfowy
Wpłynie pozytywnie na transport
zbiorowy,
Wymagana jest jednak informacja o
ofertach; ważnymi elementami są:
Folie 52
•
Zahlreiche Verbindungen,
Abstimmung der Verbindungen
Vertaktung
einheitlicher Tarif
wird sich positiv auf die Nutzung des
ÖV auswirken,
die Angebote müssen jedoch auch
kommuniziert werden, wichtige
Bestandteile sind:
łatwo dostępna informacja
komfort,
marketing
•
•
•
leicht zugängliche Information,
Komfort,
Marketing
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Pierwsze kroki/ Erste Schritte
Pierwsze kroki
Koordynacja/ wydłużenie tras:
•
1.
2.
Folie 53
Erste Handlungsschritte
Abstimmung/ Erweiterung Fahrten:
•
Wydłużenie przejazdów na trasie Węgliniec –
Zgorzelec –Jelenia Góra do Görlitz +
koordynacja z RE z Drezna
Koordynacja autobusów z Jeleniej Góry do
Karpacza z godzinami przyjazdu pociągów
1.
2.
Verlängerung der Züge Węgliniec – Zgorzelec –
Jelenia Góra nach Görlitz + Koordinierung zu RE
aus Dresden
Koordinierung von Bussen von Jelenia Góra
nach Karpacz auf Ankunft der Züge
1.
2.
Jelenia Góra
Karpacz
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden
Broszura / Broschüre
Ove Arup & Partners International Ltd., Warszawa
Folie 54
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden

Podobne dokumenty

Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche

Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche Jelenia Gora – Kamienna Gora • Vorrangiges Ziel: Förderung der touristischen Entwicklung in der Euroregion Neisse – Nisa – Nysa • Potenziale bestehen vor allem in: einer besseren räumlichen/ zeitli...

Bardziej szczegółowo