Sprawozdanie z realizacji

Transkrypt

Sprawozdanie z realizacji
Załącznik Nr 8 - Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji w roku 2014na realizację zadań publicznych z
obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2014 r. – kwota 90 000
Lp.
Nazwa podmiotu
1
Zgromadzenie Misyjne
Służebnic Ducha Świętego
Nazwa zadania wg złożonej oferty
Przyznana
kwota dotacji
w zł
Program profilaktyczno – rekreacyjny dla dzieci
„AVE MARIS STELLA” – Wakacyjna Szkółka
23 000
Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji Opolskiej
Oddział Dekanalny
Wakacje z „Przystanią” – aktywny wypoczynek
letni dla dzieci i młodzieży połączony z
elementami socjoterapii jako alternatywa
uzależnień
O zdrowie, sprawność, trzeźwość i bez nałogów
5 000
2
Towarzystwo Krezewienia
Kultury Fizycznej Ognisko
Rafako
Wakacje ze strefą
8 000
3
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Dzieci, Młodzieży i
Rodziny „Pomocna Dłoń
Lato wszędzie ...2014
13 000
Wakacyjne spotkania z wartościami (Lolek, Karol
i Jan Paweł II – jego i mój system wartości)
7 000
Szkolny Klub Sportowy
Głuchych Odra
Wypoczywaj aktywnie i z uśmiechem
7 000
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Dzielnicy Studzienna
Lato w Studziennej 2014
9 000
Klub Sportowy „Unia” Racibórz
Piłkarski obóz profilaktyczny 2014
9 000
1
Stowarzyszenie Społeczności
Osiedlowej Aura w Raciborzu
Parafia Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w
Raciborzu
4
5
6.
9 000
7.
8.
Razem
90 000
Załącznik Nr 9 - Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji w trybie art. 19 a Ustawy – kwota 5 000 zł.
Lp.
1
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania wg złożonej oferty
Stowarzyszenie na Rzecz
Integracji „Podaj Rękę”
Mam świadomość
Razem
Przyznana
kwota dotacji
w zł
5 000
5 000
19
Załącznik Nr 7 - Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji w roku 2014 na realizację zadań publicznych z
obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej w ramach umów wieloletnich zawartych na lata 2013 – 2015.
Zadanie nr 1a
Realizacja programów profilaktycznych z elementami opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży –
kwota 240 000.
Lp.
1
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania wg złożonej oferty
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Dzieci, Młodzieży i
Rodziny „Pomocna Dłoń”
Pozytywna Strefa
Przyznana
kwota dotacji
w zł
78 000
Program profilaktyczny z elementami opieki i
wychowania dla dzieci i młodzieży
2
3
4
4
40 000
Zgromadzenie Misyjne
Służebnic Ducha Świętego
Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji Opolskiej
Oddział Dekanalny
Parafia Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w
Raciborzu
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski w Raciborzu
„Żyć inaczej” - program popołudniowych zajęć
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z
elementami opiekuńczo - wychowawczymi
57 000
Godnie żyć
46 000
Program profilaktyczny TPD dla dzieci z rodzin
zagrożonych
19 000,00
Razem
240 000
Zadanie Nr 2 a )
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Lp.
1
- kwota 40 000 zł.
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania wg złożonej oferty
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna
Dłoń”
Wspierać warto
Razem
Przyznana
kwota dotacji
w zł
40 000,00
40 000
18
Załącznik Nr 6 - Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji w roku 2014 na realizację zadań publicznych z
obszaru pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób na lata 2014-2016.
Zadanie nr 1a
Program wychodzenia z bezdomności – kwota 150 000 zł.
Lp.
1
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania wg złożonej oferty
Stowarzyszenie Przyjaciół
Człowieka Tęcza ”
Program wychodzenia z bezdomności
Razem
Przyznana
kwota dotacji
w zł
150 000
150 000
Zadanie 1b
Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu z terenu Raciborza – kwota 100 000 zł.
L.p.
1
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania wg złożonej oferty
Caritas Diecezji Opolskiej
Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i
niepełnosprawnych w domu z terenu Raciborza
Razem
Przyznana
kwota dotacji
w zł
100 000
100 000
Zadanie 1 c
Prowadzenie jadłodajni dla osób ubogich – kwota 33 000 zł.
Lp.
Przyznana
kwota dotacji
w zł
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania wg złożonej oferty
1
Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha
Swiętego
Prowadzenie jadłodajni
23 000
2
Caritas Diecezji Opolskiej
Prowadzenie jadłodajni
10 000
Razem
33 000
17
6
Sekcja Terenowa Olimpiad
Specjalnych „ANIMUSZ”
Oddział Regionalny Olimpiady
Specjalne Polska – Śląskie
Sekcja Terenowa Olimpiad
Specjalnych „ANIMUSZ
Organizacja Regionalnego Mityngu
Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych
Razem
9 000
45 600
3 f – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci niepełnosprawnych – kwota 19 000
Lp.
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania wg złożonej oferty
Przyznana
kwota
dotacji w zł
1
Towarzystwo Pomocy Dzieciom
Upośledzony,
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
niepełnosprawnych
19 000
Razem
19 000
4. POMOC SPOŁECZNA – KWOTA 47 000 ZŁ
4a – organizacja zajęć mających na celu pobudzenie aktywności życiowej osób starszych - kwota 31 000 zł.
Przyznana
kwota dotacji
w zł
Lp.
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania wg złożonej oferty
1
Stowarzyszenie Śląski
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Trzeci wiek – wszędzie z pasją
Raciborski Fundusz Lokalny
Kurs komputerowy dla Seniorów pn. „Wszystko
przede mną … więc klikam”
7 000
Aktywna jesień emeryta
13 000
Aktywni – starzejmy się piękniej 2014
3 000
2
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Zarząd
3
Oddziału Rejonowego Racibórz
Raciborzu
Stowarzyszenie Społeczności
4
Osiedlowej „Aura”
Razem
8 000
31 000
4b – poprawa jakości życia dzieci i młodzieży – kwota 16 000 zł.
Lp.
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania wg złożonej oferty
1
Raciborski Fundusz Lokalny
Dofinansowanie programu stypendialnego
MECENAT w 2013 r.
Razem
Przyznana
kwota dotacji
w zł
16 000
16 000
16
2
Stowarzyszenie Śląski
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Trzeci wiek – sprawny i zdrowy
Razem
7 000
10 400
3b – profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych – kwota 67 000 zł.
Lp.
Nazwa podmiotu
1
Polski Komitet Zwalczania
Raka Koło w Raciborzu
2
3
Stowarzyszenie Persona na
rzecz Promocji i Ochrony
Zdrowia Psychicznego
Polskie Towarzystwo
Pielęgniarskie koło Terenowe
przy Szpitalu Rejonowym w
Raciborzu
Nazwa zadania wg złożonej oferty
Przyznana
kwota dotacji
w zł
Profilaktyka chorób nowotworowych – zdążyć
przed rakiem
40 000
Zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez
informację i edukację
4 000
X Raciborskie Dni Promocji Zdrowia
Razem
23 000
67 000
3c – Profilaktyka zaburzeń odżywiania – kwota 3 000 zł.
Lp.
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania wg złożonej oferty
1
Stowarzyszenie Śląski
Uniwersytet III Wieku
Odżywiam się zdrowo i smacznie
Razem
Przyznana
kwota dotacji
w zł
3 000
3 000
3d – prowadzenie świetlic i ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota 25 000 zł.
Lp.
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania wg złożonej oferty
Przyznana
kwota dotacji
w zł
1
Stowarzyszenie Persona na
rzecz Promocji i Ochrony
Zdrowia Psychicznego
Godne życie – Ośrodek wsparcia i
psychospołecznej rehabilitacji osób z zaburzeniami
psychicznymi
25 000
Razem
25 000
3e – wspieranie działań poprawiających jakość życia osób niepełnosprawnych - kwota 45 600 zł.
l.p.
1
2
3
4
Nazwa podmiotu
Stowarzyszenie Persona na
Rzecz Promocji i Ochrony
zdrowia Psychicznego
Stowarzyszenie na rzecz
Integracji „ Podaj Rękę”
Stowarzyszenie na rzecz
Integracji „ Podaj Rękę
Oddział Regionalny Olimpiady
Specjalne Polska – Śląskie
Nazwa zadania wg złożonej oferty
Przyznana
kwota dotacji
w zł
Razem w życiu i w czasie wypoczynku
5 000
Pokonać ciszę
18 000
Odkrywamy skarby Raciborza i okolic
3 600
Poprawiamy jakość naszego życia trenując w
Olimpiadach Specjalnych
10 000
15
1c – poradnictwo psychologiczne i prawne dla rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu,
od narkotyków oraz przemoc – kwota 15 000 zł
Lp.
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania wg złożonej oferty
Przyznana
kwota
dotacji w zł
Punkt Poradniczo Prawny
6 000
Stowarzyszenie Persona
Na Rzecz Promocji i Ochrony
Zdrowia Psychicznego
1
Stowarzyszenie Przyjaciół
Człowieka Tęcza
2
Ośrodek Specjalistycznych Porad ds. Rodziny
9 000
Razem
15 000
1d – organizacja imprez profilaktycznych o charakterze plenerowym – kwota 28 490 zł
L.p
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania wg złożonej oferty
Przyznana
kwota dotacji
w zł
1
Uczniowski Klub Sportowy
„VICTORIA” przy Szkole
Podstawowej Nr 15 z
oddziałami sportowymi
VIII Raciborski Bieg Profilaktyczny
13 890
2
Stowarzyszenie Przyjaciół
Człowieka Tęcza
XVI Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk
Trzeźwościowych Dookoła Polski im. Komandora
Rajdu śp. Mariana Niewiadomskiego
14 600
Razem
28 490
2. PROFILAKTYKA NARKOTYKOWA – 35 000 zł
Realizacja programów na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – kwota 35 000 zł
L.p.
1
2
Nazwa podmiotu
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Dzieci, Młodzieży
i Rodziny „Pomocna Dłoń”
Uczniowski Klub Sportowy
„VICTORIA” przy Szkole
Podstawowej nr 15 z oddziałami
sportowymi w Raciborzu
Nazwa zadania wg złożonej oferty
Przyznana
kwota dotacji
w zł
Oderwij dzieci od ulicy
27 000
Muzyki, dzieci kwiatów słuchamy od narkotyków
uciekamy i sport uprawiamy
8 000
Razem
35 000
3. OCHRONA ZDROWIA – kwota 170 000 zł (na wszystkie zadania)
3a – Działania edukacyjne mające na celu promocję zdrowego stylu życia – kwota 10 400 zł.
Lp.
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania wg złożonej oferty
Przyznana
kwota dotacji
w zł
1
Stowarzyszenie na rzecz
integracji „PODAJ RĘKĘ”
Multimedialne Centrum Informacji Prozdrowotnej
3 400
14
Międzyszkolny Klub Sportowy
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
„Victoria”
Klub Siatkarski AZS – RAFAKO
Racibórz
3
4
5
6
7
10
11
Klub Sportowy „Łamator”
Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu
wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych
o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
Sport, zdrowie, jiu-jitsu, wolni od uzależnień
Stowarzyszenie Kultury Ziemi
Raciborskiej „Źródło”
Bez alkoholu i narkotyków mamy najlepszych
zawodników
Polskie Towarzystwo Turystyczno
– Krajoznawcze Oddział „Ziemia
Raciborska”
Wypoczynek i turystyka alkoholu i używek unika
Klub Szachowy Silesia
Zdrowy i aktywny styl życia
Szkolny Klub Sportowy Głuchych
„Odra”
Klub Sportowy „Unia” Racibórz
„Postaw na sport i rekreację. One uchronią Cię od
zgubnych skutków spożywania alkoholu”
„Edukacja Wychowanie Sport Profilaktyka 2014”
W zdrowym ciele, zdrowy duch. Propagowanie
aktywności fizycznej wśród młodzieży”
8
9
Victoria – zwycięstwo zdrowia
Uczniowski Klub Sportowy „Ikar”
Racibórz
12
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Dzielnicy Studzienna
13
Stowarzyszenie Ofensywa
14
Fundacja na Rzecz Wspierania
Aktywności „Proaktywni”
15
Polskie Towarzystwo Kulturalne
16
Raciborski Klub Koszykówki AZS
Racibórz
70 000
30 000
14 000
18 000
8 000
15 000
6 000
19 000
11 000
„Przetańczony czas – zajęcia w ramach
działalności świetlicy Iskierka w Raciborzu
Studziennej
„Na sportowo bezalkoholowo”
Raciborska Akademia Wszechstronnego Rozwoju
– zajęcia sportowo – rekreacyjne z programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku od
6 do 17 lat z terenu Miasta Racibórz
„Sport i rekreacja bez używek” – profilaktyczne
zajęcia sportowo – rekreacyjne z programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży –
profilaktyka alkoholowa
4 000
„Gram nie piję”
7 000
Razem
7 000
3 500
4 000
301 500
1b – profilaktyka wśród osób bezdomnych – kwota 20 000 zł
Lp
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania wg złożonej oferty
1
Stowarzyszenie Przyjaciół
Człowieka Tęcza
Marzenia mogą się spełniać - kontynuacja
2
Stowarzyszenie Przyjaciół
Człowieka Tęcza
Ku zdrowiu
Razem
Przyznana
kwota
dotacji w zł
8 000
12 000
20 000
13
Lp.
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania wg złożonej oferty
Przyznana
kwota dotacji
w zł
1
MKS – Sms „Victoria”
Stawiamy na sport
75 000
Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach w
ramach działalności sportowej w MKZ „Unia”
Racibórz w zapasach
145 000
2
MKZ „Unia”
220 000
Razem
Załącznik Nr 4 - Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji w trybie art. 19 a Ustawy – kwota 10 000 zł.
Lp.
Nazwa podmiotu
Raciborskie Stowarzyszenie
Wspinaczkowe
1
Nazwa zadania wg złożonej oferty
W górę bez trudu
Razem
Przyznana
kwota dotacji
w zł
10 000
10 000
Załącznik Nr 5 - Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie
ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na
rok 2014.
1. PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – 364 990
1a – propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o
charakterze sportowym i rekreacyjnym – kwota 301 500 zł
Lp.
Nazwa podmiotu
1
Klub Sportowy Rafako
Racibórz
2
Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA”
Nazwa zadania wg złożonej oferty
Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu
wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych
o charakterze sportowym i rekreacyjnym w Klubie
Sportowym RAFAKO Racibórz sekcja piłki nożnej
Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu
wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych
o charakterze sportowym i rekreacyjnym w MKZ
UNIA Racibórz – zapasy
12
Przyznana
kwota
dotacji w zł
10 000
75 000
UKS „Jedynka”
Szkolenie młodzieży w ramach UKS „Jedynka”
Racibórz
5 000
RKK AZS Rafako Racibórz
10
„Szkolenie zawodników i udział w rozgrywkach III
ligi koszykówki oraz ligi młodzieżowej RKK AZS
Racibórz.”
20 000
11
KS Silesia Racibórz
Szkolenie dzieci, organizacja współzawodnictwa
sportowego i starty reprezentantów Raciborza w
zawodach o randze mistrzowskiej – ogólnopolskiej i
międzynarodowej w ramach współzawodnictwa
sportowego w szachach.
28 000
Stowarzyszenie Ofensywa
Udział Koszykarskiego klubu Ofensywa w
rozgrywkach III Ligi
18 000
TKKF Ognisko Rafako
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej w tenisie i
narciarstwie
9
12
13
14
KS „Łamator” Racibórz
15
TKKF „Unia Belfer”
Propagowanie, rozwijanie, szkolenie oraz udział w
zawodach w zakresie brazylijskiego jiu-jitu oraz
grapplingu
12 500
Systematyczne szkolenie sportowe młodzieży w
podnoszeniu ciężarów
11 000
„Cykl imprez sportowo – rekreacyjnych 2014
16
17
18
19
6 500
5 500
PTTK Oddział w Raciborzu
Klub Olimpijczyka „Sokół”
UKS „Ikar”
Ks „Unia” Racibórz
100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w
Raciborzu, sztafeta pokoleń na olimpijskim szlaku
pod skrzydłami sokoła od sztokholmu do Soczki i
Rio de Janeiro
13 000
Przez treningi do mistrzostwa – trenujemy piłkę
nożną w UKS „Ikar” Racibórz
5 000
Organizacja amatorskich rozgrywek Halowej Ligi
Piłki Nożnej w Raciborzu w 2014
5 000
Razem
595 000
Załącznik Nr 3 - Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie
kultury fizycznej w latach 2012 – 2014 r. – kwota 220 000 zł.
Lp.
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania wg złożonej oferty
11
Przyznana
kwota dotacji
w zł
12
Rada Uczelniana Samorządu
Studenckiego Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej
Happening artystyczno – rekreacyjny studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Raciborzu pod hasłem „Dni Kultury Studenckiej na
Dni Raciborza”
Razem
3 000
70 500
Załącznik Nr 2 - Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie
kultury fizycznej w 2014 r. – kwota 603 000 zł.
Lp.
1
Nazwa zadania wg złożonej oferty
Przyznana
kwota dotacji
w zł
„Szkolenie zawodników w piłce nożnej w ramach
klubu sportowego. Organizacja i udział we
współzawodnictwie sportowym.
32 300
„Szkolenie zawodników w piłce nożnej
w ramach klubu sportowego LKS 07 Markowice w
tym organizacja i udział
we współzawodnictwie sportowym”
36 600
„Propagowanie zdrowego stylu spędzania czasu
wolnego wśród dzieci
i młodzieży z dzielnicy Ocice poprzez organizację
szkolenia i uczestnictwa
w rozgrywkach sportowych”
38 600
LKS „Studzienna”
„Trenuje i współzawodniczę w moim klubie: LKS
Studzienna”
45 000
LKS „Wicher Płonia”
„Podnoszenie kwalifikacji sportowych poprzez
szkolenie dzieci i młodzieży zrzeszonych w
Ludowym Klubie Sportowym „Wicher” Płonia”
36 000
„Szkolenie i udział w rozgrywkach zawodników KS
Unia Racibórz w roku 2014”
200 000
Szkolenia zawodników w określonej dyscyplinie
sportu, w ramach klubu sportowego, w tym
organizacja i udział we współzawodnictwie
sportowym. Organizacja zajęć sportowych mających
na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i
młodzieży.
10 000
Szkolenie zawodników w piłce siatkowej, w ramach
KS AZS – RAFAKO Racibórz, w tym organizacja i
udział we współzawodnictwie sportowym
67 000
Nazwa podmiotu
LKS „Brzezie”
LKS 07 „Markowice”
2
LKS „Ocice”
3
4
5
6
KS „Unia” Racibórz
RTP„Unia”
7
8
KS AZS – Rafako Racibórz
10
Załącznik Nr 1 - Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie
kultury w 2014r. – kwota 70 500 zł.
L.p.
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania wg złożonej oferty
Przyznana
kwota dotacji
w zł
1
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców Woj. Śląskiego
Warsztaty dla chórów
1 500
2
3
4
5
6
7
8
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców Woj. Śląskiego
Stowarzyszenie Artystów i
Podróżników – Grupa „Rosynant”
Stowarzyszenie Społeczności
Osiedlowej „AURA”
10
11
X Raciborski Festiwal Podróżniczy
2013”
3 000
„Wiatraki
„Po lekcjach… na językach, przy sztaludze i
mikrofonie”.
7 000
3 500
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych z
Dzieci, Młodzieży i Rodziny
chórem, przygotowanie do uczestnictwa i udział w
„Pomocna Dłoń”
życiu kulturalnym: ”Bel Canto – formą kultywowania
tradycji śpiewaczych”
4 000
Stowarzyszenie Kultury Ziemi
Raciborskiej „Źródło”
.
XIII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Śląsk
– kraina wielu kultur” wzbogaceniem oferty
kulturalnej Raciborza w czasie obchodów Dni
Raciborza
14 000
Stowarzyszenie Kultury Ziemi
Raciborskiej „Źródło”
.
Działania Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej
„Źródło” na rzecz upowszechniania, promocji i
popularyzacji kultury i sztuki”
8 000
Rzymskokatolicka Parafia Najśw.
Serca Pana Jezusa
.
9
Die Deutsche Stimme – audycja mniejszości
niemieckiej
z Raciborza
Organizacja XXII Raciborskiego Festiwalu Piosenki
Religijnej „Spotkałem Pana” wraz z imprezami
towarzyszącymi
Stowarzyszenie „Drengowie Znad
Górnej Odry”
VI Raciborski Festiwal Średniowieczny.
Raciborskie Kurkowe Bractwo
Strzeleckie
Prezentacje Historyczne 2013
Stowarzyszenie Son House Gospel
Cykl koncertów Bluesowych w Raciborskim Centrum
Blues Socjety
9
7 000
15 000
3 000
1 500
Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę 90 000,00 zł. Na konkurs wpłynęło 9
ofert. Prezydent Miasta Racibórz Zarządzeniem Nr 1841/2014 z dnia
13 maja 2014 r.
dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert, w którym dofinansował 9 ofert. Rozdysponowano
kwotę 90 000,00 zł. (wykaz stanowi Załącznik Nr 8 ).
4. Wydział Spraw Społecznych przyznał dofinansowanie w trybie art. 19 a Ustawy
w następującym obszarze:
„Ochrona i promocja zdrowia”, zadanie „Działania edukacyjne mające na celu promocję
zdrowego stylu życia” w kwocie 5 000,00 zł. (wykaz dofinansowanej oferty stanowi
Załącznik Nr 9).
Wymieniona w wykazie organizacja przystąpiła do podpisania umowy oraz złożyła
sprawozdanie z realizacji zadania.
8
Na konkurs wpłynęło 45 ofert. Trzy oferty nie otrzymały dofinansowania na realizację zadań
z przyczyn merytorycznych.
Prezydent Miasta Racibórz
Zarządzeniem Nr 1764/2014 z dnia 7 marca 2015 dokonał
rozstrzygnięcia konkursu ofert w którym dofinansował 42 oferty w ramach realizacji zadań
publicznych (wykaz dofinansowanych ofert stanowi Załącznik Nr 5). Decyzją Komisji
Konkursowej na realizację zadań rozdysponowano kwotę 616 990,00 zł. Jedna organizacja
nie przystąpiła do podpisania umowy. Czterdzieści jeden
podmiotów wymienionych
w wykazie przystąpiło do podpisana umów oraz złożyło sprawozdania z realizacji zadań.
2. Zarządzeniem Nr 1591/2013 z dnia 28 listopada 2013 Prezydent Miasta Racibórz
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z obszaru pomoc
społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób na lata 2014-2016.
Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę 283 000,00 zł.
Na konkurs wpłynęły 4 oferty.
Prezydent Miasta Racibórz Zarządzeniem Nr 1647/2013 z
dnia 30 grudnia 2013 dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert, w którym dofinansował 4
oferty. Rozdysponowano kwotę 283 000,00 zł. (wykaz stanowi Załącznik Nr 6).
Dodatkowo z budżetu Miasta Racibórz została rozdysponowana kwota 280 000,00 zł.
na kontynuację zadań wynikających z umów wieloletnich tj. na zadania publiczne z obszaru
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej. Jedna organizacja zrezygnowała z kontynuacji umowy wieloletniej
(wykaz dofinansowanych ofert stanowi Załącznik Nr 7) .
Wymienione w wykazach organizacje przystąpiły do podpisana umów oraz
złożyły
sprawozdania z realizacji zadań.
3. Zarządzeniem Nr 1793/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 Prezydent Miasta Racibórz
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2014.
7
z obszaru
IV Wydział Spraw Społecznych ogłosił 3 konkursy.
1. Zarządzeniem z dnia 21 stycznia 2014 r.
Nr 1676/2014 Prezydent Miasta
Racibórz ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w poniżej przedstawionych dziedzinach:
1)
Profilaktyka alkoholowa
•
propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację
zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym ,
•
profilaktyka wśród osób bezdomnych,
•
poradnictwo psychologiczne i prawne dla rodzin, w których występuje problem
uzależnienia od alkoholu, od narkotyków oraz przemoc,
•
organizacja imprez profilaktycznych o charakterze plenerowym.
2) Profilaktyka narkotykowa
•
realizacja programów na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
3) Ochrona zdrowia
•
działania edukacyjne mające na celu promocję zdrowego stylu życia,
•
profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych,
•
profilaktyka chorób zaburzeń odżywiania
•
prowadzenie świetlic i ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
•
wspieranie działań poprawiających jakość życia osób niepełnosprawnych,
•
organizacja wypoczynku letniego dla dzieci niepełnosprawnych.
4) Pomoc społeczna
•
organizacja zajęć mających na celu pobudzenie aktywności życiowej osób
starszych,
•
poprawa jakości życia dzieci i młodzieży.
Na realizację powyższych zadań przeznaczono kwotę 617 000,00 zł.
6
•
szkolenia zawodników w określonej dyscyplinie sportu, w ramach klubu
sportowego, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym,
•
organizacja doraźnych zawodów lub imprez sportowych mających na celu
popularyzację i upowszechnianie kultury fizycznej,
•
organizacja zajęć sportowych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży
•
organizacja rozgrywek amatorskiej ligi w określonej dyscyplinie sportu.
Na realizację powyższych zadań przeznaczono kwotę 800 000,00 zł.
Na konkurs wpłynęły 23 oferty. Decyzją Komisji Konkursowej na realizację zadań
przekazano kwotę 815 000,00 zł.
Prezydent Miasta Racibórz Zarządzeniem Nr 1697/2014 z dnia 5 lutego 2014 r. dokonał
rozstrzygnięcia konkursu ofert, w którym dofinansował 19 ofert w ramach realizacji zadań
publicznych (wykaz dofinansowanych ofert stanowi Załącznik Nr 2).
Kwotę 220 000 tyś. Przeznaczono dla dwóch organizacji na kontynuację zadań wynikających
z umów wieloletnich podpisanych na lata 2012 -2014, o czym stanowi Załącznik Nr 3.
Dwadzieścia jeden wymienionych w wykazach podmiotów przystąpiło do podpisania
umów/aneksów do umów oraz złożyło sprawozdania z realizacji zadań.
c.
Wydział Edukacji Kultury i Sportu przyznał dofinansowanie w trybie art.
19 a Ustawy w następującym obszarze:
„Organizacja zajęć sportowych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i
młodzieży”, zadanie „W górę bez trudu” w kwocie 10 000 (wykaz dofinansowanych ofert
stanowi Załącznik Nr 4).
5
•
wspierania działań z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
•
wspierania
przedsięwzięć
o
charakterze
nowatorskim,
odpowiadającym
na wyzwania współczesności, zarówno pod względem formy jak i treści
wypowiedzi oraz dokumentowanie, tworzenie i prezentowanie zjawisk kultury
współczesnej,
•
ochrony i propagowanie kultury mniejszości narodowych,
•
wspierania
wartościowych,
niskonakładowych,
niekomercyjnych
inicjatyw
wydawniczych, poświęconych problematyce kultury, sztuki i dziedzictwa
kulturowego,
•
wspierania
projektów
współpracy
i
wymiany
kulturalnej
z
zagranicą,
ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Raciborza,
•
wspierania realizacji seminariów, warsztatów, konferencji jako płaszczyzny
wymiany dorobku i informacji, transferu wiedzy, umiejętności i doświadczeń
z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego.
Na realizację powyższych zadań przeznaczono kwotę 75 000,00 zł.
Na konkurs wpłynęło 17 ofert. Odrzucono 2 oferty z uwagi na uchybienia formalno – prawne
oraz 3 oferty z przyczyn merytorycznych.
Prezydent Miasta Racibórz Zarządzeniem Nr 1757/2014 z dnia 3 marca 2014 r. dokonał
rozstrzygnięcia konkursu ofert, w którym dofinansował 12 ofert w ramach realizacji zadań
publicznych (wykaz dofinansowanych ofert stanowi Załącznik Nr 1). Rozdysponowano
70 500,00 zł. Wymienione w wykazie podmioty przystąpiły do podpisania umów oraz złożyły
sprawozdania z realizacji zadań.
b. Zarządzeniem z dnia 5 grudnia 2013 r. Nr 1605/2013 Prezydent Miasta
Racibórz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w dziedzinie kultury fizycznej
Przedmiotem konkursu ofert było wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury
fizycznej dotyczących:
4
Zlecane zadania były
tożsame z zadaniami priorytetowymi przedstawionymi
w Programie, a przyjętymi do Programu w oparciu o Ustawę.
2. W trybie pozakonkursowym, zgodnie z przepisami art. 19 a Ustawy.
W Programie zaplanowano na realizację zadań publicznych kwotę w wysokości nie
mniejszą niż 2 100 000,00 zł. W konkursach ofert rozdysponowano na realizację
poszczególnych zadań kwotę 2 155 490,00 zł. (1 655 490,00 zł. w ramach konkursów ofert
+ 500 000,00 zł. w ramach umów wieloletnich, których kontynuacja przypadła na 2014 r.).
W trybie pozakonkursowym, zgodnie z przepisami art. 19 a Ustawy rozdysponowano
kwotę w wysokości 15 000,00 zł.
Ostatecznie rozdysponowano dla organizacji pozarządowych kwotę w wysokości
2 170 490,00 zł.
Dofinansowano 96 zadań publicznych w formie wsparcia ich realizacji.
III. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań w 2014 r.
III.I Wydział Edukacji Kultury i Sportu przeprowadził 2 otwarte konkursy ofert na
realizację zadań publicznych na 2014 r. w następujących dziedzinach:
a. Zarządzeniem z dnia 14 stycznia 2014 r. Nr 1668/2014 Prezydent Miasta
Racibórz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w dziedzinie kultury.
Przedmiotem konkursu ofert było wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury
dotyczących:
•
wspierania znaczących przedsięwzięć artystycznych, wzbogacających ofertę
kulturalną Raciborza, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Dni Raciborza,
•
wspierania działań na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji kultury
oraz sztuki,
•
wspierania przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa
kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia
tożsamości regionalnej,
3
Opracowany projekt Programu skierowano, zgodnie z zapisami art. 5a ust. 1 Ustawy,
oraz Uchwałą Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji projekt uchwały, pod konsultacje społeczne.
Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt uchwały zostały umieszczone na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz oraz na stronie Urzędu Miasta
Racibórz. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość zgłaszania uwag i propozycji
w formie tradycyjnej, a także elektronicznej, w
terminie
od 14 października
do 28 października 2013 r . Do Urzędu Miasta Racibórz nie wpłynęły uwagi i opinie.
II. Formy współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi
Współpraca
z
organizacjami
pozarządowymi
miała
charakter
współpracy
pozafinansowej oraz finansowej.
Współpraca pozafinansowa polegała na:
1. Obejmowaniu przez Prezydenta Miasta Racibórz patronatu nad przedsięwzięciami
realizowanymi przez organizacje pozarządowe.
2. Wspieraniu lokalowym organizacji pozarządowych poprzez bezpłatne użyczanie
nieruchomości.
3. Publikacji informacji na stronie urzędu.
4. Udzielaniu organizacjom pozarządowym pomocy oraz porad w kwestiach związanych
z przygotowaniem ofert oraz sprawozdań, a także innymi bieżącymi zagadnieniami
związanymi z realizacją zadań publicznych.
Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi odbywała się:
1. W trybie otwartych konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji , zgodnie z regulacjami Ustawy. Ogłoszenia
o otwartych konkursach ofert każdorazowo zamieszczano na stronie www.bipraciborz.pl,
na stronie www.raciborz.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.
2
Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.”
I. Wprowadzenie
W oparciu o art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej
Ustawą,
Prezydent Miasta Racibórz jest zobowiązany przedłożyć do dnia 30 kwietnia,
organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Miasta Racibórz
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2014 r. zwanego dalej Programem.
Program przyjęty został Uchwałą Nr XXXIV/475/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia
27 listopada 2013 r. Stanowił on podstawę współpracy Miasta Racibórz z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
poprzez określenie zasad, form współpracy oraz sfer zadań w ramach których organizacje
realizowały przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców Miasta Racibórz.
Tworzenie programu realizowano w oparciu o obowiązujący „Harmonogram prac nad
przygotowaniem programu współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.”, który
zakładał, że do końca miesiąca lipca zebrane zostaną propozycje do projektu programu,
a w miesiącu wrześniu lub październiku Program zostanie skierowany do konsultacji.
Zgodnie z powyższym, 29 maja 2013 r. r. skierowano, za pośrednictwem poczty,
do Grupy Powiatowej Kafos oraz
Raciborskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych
zaproszenie do udziału w tworzeniu dokumentu. Zaproszenie
skierowano również
do organizacji z którymi dotychczas Urząd współpracował i których adresy były mu znane.
Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość zgłaszania uwag i propozycji w formie
tradycyjnej, a także elektronicznej, w terminie do 31.07.2013 r. Z przedstawionej formy
skorzystała 1 organizacja, która złożyła pisemną propozycję do Programu, która dotyczyła
wpisania obszaru, który umożliwiałby realizację zaplanowanych zadań. Udzielając
odpowiedzi w formie ustnej, poinformowano, że niezmiennie wzorem lat ubiegłych planuje
się zlecanie zadań w zaproponowanym obszarze.
1