REGULAMIN PARKU LINOWEGO

Transkrypt

REGULAMIN PARKU LINOWEGO
REGULAMIN
1. Wejście na platformy Parku Linowego i wykonywanie na
nich jakichkolwiek czynności mogą mieć miejsce tylko i
wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, podpisaniu
oświadczenia, zakupie biletu, odbyciu szkolenia
instruktażowego i dopuszczeniu przez Instruktora.
11. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu
asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.
2. Uczestnikami mogą być osoby, które spełniają
następujące kryteria:
- minimalny wzrost: 140 cm
- maksymalna waga: 120 kg
Uczestnicy do 18-stu lat muszą dostarczyć podpisaną
przez rodziców (opiekunów prawnych) zgodę.
13. Podczas korzystania z atrakcji obowiązuje
kategoryczny zakaz posiadania luźnych przedmiotów
(takich jak: biżuteria, okulary, telefony komórkowe,
portfele ftp.), których wypadnięcie może być przyczyną
wypadku-
3. Wszelkie zabezpieczenia (przeciw upadkowi z
wysokości i związanym z tym szkoleniem) są
certyfikowane i mają za zadanie ratowanie życia oraz
ograniczenie konsekwencji upadku lub uderzenia, nie
gwarantują jednak, że ewentualny wypadek lub uderzenie
nie pozostawią śladów.
4. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w
przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać Ich
zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku
Linowego.
5. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w
wypadku zranienia wynikającego z nierespektowania
porad I nieprzestrzegania regulaminu.
6. Właściciel atrakcji zastrzega sobie prawo do przerwania
działalności w razie wystąpienia złych warunków
atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia
mogącego zagrażać bezpieczeństwu (silne opady
deszczu, burza, silny wiatr ftp.)
12. W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonże asekuracyjne,
bloczek i kask.
14. Osoby o długich włosach zobowiązane są do spięcia
ich w kucyk lub schowania pod kask.
15. Po zakończeniu pojedynczego zjazdu przed wypięciem
bloczka należy wpiąć lonże asekuracyjne do pętli
asekuracyjnej oznaczonej kolorem czerwonym. Następnie
przepinamy bloczek na kolejną linę trakcyjną.
16. Przed rozpoczęciem zjazdu należy ponownie
sprawdzić poprawność założenia bloczka i lonży
asekuracyjnych.
17. Zjazd można rozpocząć tylko w sytuacji kiedy
uczestnik znajdujący się przed nami opuścił platformę, na
której będziemy lądować.
18. Podczas zjazdu kategorycznie zabrania się dotykania
liny trakcyjnej.
19. Poruszanie się po drabinkach linowych odbywa się
wyłącznie z użyciem automatu asekuracyjnego.
7. Podczas korzystania z atrakcji należy bezwzględnie
wykonywać polecenia Instruktorów.
20. Niszczenie elementów instalacji jest zakazane pod
groźbą odpowiedzialności karnej.
8. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł
bezpieczeństwa lub nie będą stosować się do instruktażu
mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i
poważnych urazów, za które organizator atrakcji nie
odpowiada !
21. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić Instruktorowi lub
innej osobie z personelu wszelkie zastrzeżenia,
wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego
wyposażenia atrakcji, jak i co do własnego samopoczucia
i innych niepokojących objawów.
9 Osoby korzystające z atrakcji nie mogą znajdować się
pod wpływam alkoholu, narkotyków ani innych środków
mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu
ludzkiego.
22. Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie
zgłaszać obsłudze.
10. Osoby chcące korzystać z atrakcji muszą otrzymać od
instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z
wysokości.
23. We wszystkich sprawach nie uregulowanych
niniejszym regulaminem decyzja I interpretacja przepisów
należy do Instruktorów.