Dostawa odczynników wraz z dzierŜawą analizatora parametrów

Transkrypt

Dostawa odczynników wraz z dzierŜawą analizatora parametrów
Załącznik nr 9 do NZZ/P/2/04/B
PP0
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniŜej 60.000,- euro
Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.biziel.pl dnia: 07.11.2005 .r.
1. Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz
tel. (052) 3711600 w. 495 fax (052) 3752276
2.Zamawiane dostawy
Dostawa odczynników wraz z dzierŜawą analizatora parametrów krytycznych oraz
aparatu do gazometrii podstawowej łącznie z akcesoriami, częściami zuŜywalnymi,
kontrolami na okres 12 miesięcy.
CPV 33253452-1 ,33124131-2
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
3.Wymagany termin realizacji zamówienia
12 miesięcy od dnia podpisania umowy
4.Warunki wymagane od wykonawców
W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki z art. 22 i nie są wykluczeni z art. 24 ust. Prawo zamówień publicznych
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
5.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków
Określony został w SIWZ
6.Sposób uzyskania SIWZ
SIWZ (cena: 20 zł ) moŜna odebrać w siedzibie zamawiającego lok. 40- Samodz. Sekcja Zam.
Publicznych i Zaopatrzenia lub za zaliczeniem pocztowym
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Zdzisława Dominikowska Zakład Diagnostyki Laborat. tel. 052 3711600 wew. 572 (8.00-15.00)
Izabela Roszak -Sam. Sekcja Zam. Publ. i Zaopatrzenia lok. 40 tel. 052 3752276 ( 7.30-15.00 )
7.Miejsce i termin składania ofert
Kancelaria SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela do dnia 28.11.2005 r.
do godz. 9.30
8. Miejsce i termin otwarcia ofert
Sala Narad SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela,
Dnia 28.11.2005 r. o godz. 10.30
9.Kryteria oceny ofert
Cena 100 %
10.Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
11. Data przekazania ogłoszenia do BZP oraz Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Nie jest wymagane w postępowaniu poniŜej 60.000 euro
12. Termin związania z ofertą
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
13. Okres obowiązywania ogłoszenia
21 dni od dnia umieszczenia