Pneumatyka MiCRO

Komentarze

Transkrypt

Pneumatyka MiCRO
TM
SIŁOW
NIKI
ZAWO
RY
FILTRO
REDUK
TORY
PNEUMATYKA
wersja 2.0
www.andrzejewski.pl
Spis treści
FRL3
wietrze lub gazy neutralne,
e do 50 µ, bez naolejania
19
ZAWORY
41
CEWKI
89
INDEKS
95
Seria 22
wwybuchowe
iwwybuchowa zgodna ze
VDE 580, szerokoœci 30 mm
zpieñ w zestawie).
G T4/T5
SIŁOWNIKI
εx
m CESI 02 ATEX 142X
0.200.000.544
0.200.000.545
0.200.000.546
0.200.000.551
0.200.000.552
ydechowe (do cewki
5.2.2.1
2
ZESPOŁY
PRZYGOTOWANIA
POWIETRZA FRL
3
Zespoły przygotowania
Zespo³y przygotowania
powietrza
FRL
powietrza
FRL
Symbole
graficzne
Symbole
graficzne
Zespó³przygotowania
(sk³adającysiêzfiltra,
regulatoraFLĞQLHQLD,
manometru i smarownicy)
Filtr ze spustem manualnym
Zespó³przygotowania
(sk³adającysiêzfiltra,
regulatoraciĞnienia,
manometru i smarownicy)
Smarownica
Osuszacz
Zespó³filtra,regulatora
ciœnienia z manometrem (FR)
P³yta ³¹cz¹ca
P³yta ³¹cz¹ca z wbudowanym
zaworem zwrotnym
RegulatorciĞnieniaz
manometrem
4
6.0.1.4
Zespoły przygotowania
Zespo³y przygotowania
powietrza FR+L
powietrza FR+L
Seria
Seria QBS1
Typ ................................ Zespó³ filtroreduktora ze smarownic¹,
obudowy metalowe, zbiorniki i os³ony
zabezpieczaj¹ce plastikowe (matalowe na
zamówienie), mechanizm zamykaj¹cy
rêcznego reduktora
Pozycja instalacji .......... Pionowa, zbiornik od do³u
Temperatury pracy ........ Max. 60 °C (150 °F)
Dok³adnoœæ filtracji......... Standard 40µ (opcja 5µ)
Ciœnienie robocze ......... Standard: 0...10 bar (0...145 psi)
Opcja: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Spust kRndensatu ......... Rêczny (opcja: pó³-automatyczny lub automatyczny)
Przy³¹cza ...................... G 1/8”, G 1/4”, G 3/8” (opcja NPT)
Poj. zb. na kondensat .... 25 cm3 (0,75 oz.)
Poj. zb. na olej .............. 38 cm3 (1,15 oz.) - olej mo¿e byæ uzupe³niany
bez koniecznoœci rozprê¿ania uk³adu
Rekomendowane oleje . ISO VG 32 - SAE 10
Manometr ...................... φ40 mm 1/8”, w zestawie
Akcesoria i czêœci zamienne . 3atrz koniec rozdzia³u
Opis
Ø
•
A
G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
118
128
128
Ø
φG
Ø
Przepływ
Dok³ adnoœ æ filtracji
Zespó³ filtroreduktor ze smarownic¹ FR+L
Ciœ nienie robocze: 0...2,5 bar
1400
G 1/8"Nl/min
1600
G 1/4Nl/min
"
G 3/8"Nl/min
3050
5µ
0.101.003.231
0.101.003.232
0.101.003.233
40µ
0.101.003.331
0.101.003.332
0.101.003.333
Zespó³ filtroreduktor ze smarownic¹ FR+L
C iœ nienie robocze: 0...10 bar
1400
G 1/8"Nl/min 0.101.003.431
1600
G
1/4"Nl/min 0.101.003.432
3050
G 3/8"Nl/min 0.101.003.433
0.101.003.531
0.101.003.532
0.101.003.533
Uwaga:
- Aby zamówiæ zespó³ z pó³-automatycznym
spustem kondensatu (spust po rozprê¿eniu
uk³adu), nale¿y dodaæ /035 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.: 0.101.003.231/035
- Aby zamówiæ zespó³ z automatycznym
spustem kondensatu, nale¿y dodaæ /039 po
ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.: 0.101.003.231/039
- Aby zamówiæ czasowy automatyczny spust
kondensatu, nale¿y zamawiaæ go oddzielnie
jego w³asnym kodem.
- Aby zamówiæ zespó³ z blokad¹ uchwytu
regulacji, Qale¿y dodaæ /046 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.: 0.101.003.231/046
- Aby zamówiæ zespó³ z regulacj¹ t³oczkiem
(zamiast membrany), nale¿y zamieniæ w kodzie
czwart¹ cyfrê “1” na “2”.
np.: 0.102.003.231
5
6.1.1.2
Zespoły
Zespo³yprzygotowania
przygotowania
powietrza
powietrzaFR+L
FR+L
Seria QBS4
QBS4
Seria
Typ ................................ Zespó³ filtroreduktora ze smarownic¹,
obudowy metalowe, zbiorniki i os³ony
zabezpieczaj¹ce plastikowe (matalowe na
zamówienie), mechanizm zamykaj¹cy
rêcznego reduktora
Pozycja instalacji .......... Pionowa, zbiornik od do³u
Temperatury pracy ........ Max. 60 °C (150 °F)
Dok³adnoœæ filtracji......... Standard 40µ (opcja 5µ)
Ciœnienie robocze ......... Standard: 0...10 bar (0...145 psi)
Opcja: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Spust kRndensatu ......... Rêczny (opcja: pó³-automatyczny lub automatyczny)
Przy³¹cza ...................... G 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” (opcja NPT)
Poj. zb. na kondensat ... 66 cm3 (2 oz.)
Poj. zb. na olej .............. 130 cm3 (4,4 oz.) - olej mo¿e byæ uzupe³niany
bez koniecznoœci rozprê¿ania uk³adu
Rekomendowane oleje . ISO VG 32 - SAE 10
Manometr ...................... φ 50 mm G1/4”, w zestawie
Akcesoria i czêœci zamienne . 3atrz koniec rozdzia³u 6
Opis
Ø
Zespó³ filtroreduktor ze smarownic¹ FR+L
Ciœnienie robocze: 0...2,5 bar
Zespó³ filtroreduktor ze smarownic¹ FR+L
Ciœnienie robocze: 0...10 bar
˜
Ø
A
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
179
185
193
195
223
Uwaga:
- Aby zamówiæ zespó³ z pó³-automatycznym spustem
kondensatu (spust po rozprê¿eniu uk³adu), nale¿y
dodaæ /035 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.: 0.101.003.262/035
- Aby zamówiæ zespó³ z zewnêtrznym
automatycznym spustem kondensatu, nale¿y dodaæ
/039 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.: 0.101.003.262/039
- Aby zamówiæ zespó³ z wewnetrznym
automatycznym spustem kondensatu, nale¿y dodaæ
/050 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.: 0.101.003.262/050
- Aby zamówiæ czasowy automatyczny spust
kondensatu, nale¿y zamawiaæ go oddzielnie jego
w³asnym kodem.
- Aby zamówiæ zespó³ z blokad¹ uchwytu regulacji,
Qale¿y dodaæ /045 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.: 0.101.003.262/045
- Aby zamówiæ zespó³ z regulacj¹ t³oczkiem (zamiast
membrany), nale¿y zamieniæ w kodzie czwart¹ cyfrê “1”
na “2”. np.: 0.102.003.262
6
6.1.1.3
˜G
Przepływ
Dok³adnoœæ filtracji
1600
G 1/4"Nl/min
G 3/8"Nl/min
3050
G 1/2"Nl/min
4500
G 3/4"Nl/min
4650
G 1"Nl/min
4800
5µ
0.101.003.262
0.101.003.263
0.101.003.264
0.101.003.265
0.101.003.266
40 µ
0.101.003.362
0.101.003.363
0.101.003.364
0.101.003.365
0.101.003.366
1600
G 1/4"Nl/min
3050
Nl/min
G 3/8"
4500
G 1/2"Nl/min
4650
G 3/4"Nl/min
4800
G 1"Nl/min
0.101.003.462
0.101.003.463
0.101.003.464
0.101.003.465
0.101.003.466
0.101.003.562
0.101.003.563
0.101.003.564
0.101.003.565
0.101.003.566
Filtroreduktory FR
FR
Filtroreduktory
Seria QBS1
QBS1
Seria
Typ ................................ Filtroreduktor, metalowa obudowa, plastikowy zbiornik i
os³ona zabezpieczaj¹ca (metalowa na zapytanie)
mechanizm zamykaj¹cy rêcznego reduktora
Pozycja instalacji .......... Pionowa, zbiornik od do³u
Temperatury pracy ........ Max. 60 °C (150 °F)
Dok³adnoœæ filtracji......... Standard 40µ (opcja 5µ)
Ciœnienie robocze ......... Standard: 0...10 bar (0...145 psi)
Opcja: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Spust kRndensatu ......... Rêczny (opcja: pó³-automatyczny lub automatyczny)
Przy³¹cza ...................... G 1/8”, G 1/4”, G 3/8” (opcja NPT)
Poj. zb. na kondensat .... 25 cm3 (0,75 oz.)
Manometr ...................... φ40 mm 1/8”, w zestawie
Akcesoria i czêœci zamienne 3atrz koniec rozdzia³u
Ø
Opis
Ø
A
G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
73
83
83
Przepływ
φ™G
Dok³adnoœæ filtracji
Filtroreduktor FR
Ciœnienie robocze 0...2,5 bar
1400
Nl/min
G 1/8"
1600
Nl/min
G 1/4"
G 3/8"
3050
Nl/min
5µ
0.101.002.031
0.101.002.032
0.101.002.033
40 µ
0.101.002.131
0.101.002.132
0.101.002.133
Filtroreduktor FR
Ciœnienie robocze: 0...10 bar
1400
Nl/min
G 1/8"
1600
Nl/min
G 1/4"
3050
Nl/min
G 3/8"
0.101.002.231
0.101.002.232
0.101.002.233
0.101.002.331
0.101.002.332
0.101.002.333
Uwaga:
- Aby zamówiæ zespó³ z pó³-automatycznym
spustem kondensatu (spust po rozprê¿eniu
uk³adu), nale¿y dodaæ /035 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.: 0.101.002.031/035
- Aby zamówiæ zespó³ z automatycznym
spustem kondensatu, nale¿y dodaæ /039 po
ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.: 0.101.002.031/039
- Aby zamówiæ czasowy automatyczny spust
kondensatu, nale¿y zamawiaæ go oddzielnie
jego w³asnym kodem.
- Aby zamówiæ zespó³ z blokad¹ uchwytu
regulacji, Qale¿y dodaæ /046 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.: 0.101.002.031/046
- Aby zamówiæ zespó³ z regulacj¹ t³oczkiem
(zamiast membrany), nale¿y zamieniæ w kodzie
czwart¹ cyfrê “1” na “2”.
np.: 0.102.002.031
7
6.1.3.2
Filtroreduktory
FiltroreduktoryFR
FR
Seria
Seria QBS4
QBS4
Typ ................................ Filtroreduktor, metalowa obudowa, plastikowy zbiornik i
os³ona zabezpieczaj¹ca (metalowa na zapytanie)
mechanizm zamykaj¹cy rêcznego reduktora
Pozycja instalacji .......... Pionowa, zbiornik od do³u
Temperatury pracy ........ Max. 60 °C (150 °F)
Dok³adnoœæ filtracji......... Standard 40µ (opcja 5µ)
Ciœnienie robocze ......... Standard: 0...10 bar (0...145 psi)
Opcja: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Spust kRndensatu ......... Rêczny (opcja: pó³-automatyczny lub automatyczny)
Przy³¹cza ...................... G 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” (opcja NPT)
Poj. zb. na kondensat .... 66 cm3 (2 oz.)
Manometr ...................... φ50 mm G1/4”, w zestawie
Akcesoria i czêœci zamienne 3atrz koniec rozdzia³u
Opis
Ø
Filtroreduktor FR
Ciœnienie robocze 0...2,5 bar
Filter and regulato
Filtroreduktor FR
Ciœnienie robocze: 0...10 bar
Ø
A
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
107
113
121
123
151
Uwaga:
- Aby zamówiæ zespó³ z pó³-automatycznym spustem
kondensatu (spust po rozprê¿eniu uk³adu), nale¿y dodaæ /
035 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.: 0.101.002.062/035
-Aby zamówiæ zespó³ z zewnêtrznym automatycznym
spustem kondensatu, nale¿y dodaæ /039 po ostatniej
cyfrze kodu zespo³u.
np.: 0.101.002.062/039
-Aby zamówiæ zespó³ z wewnêtrznym automatycznym
spustem kondensatu, nale¿y dodaæ /050 po ostatniej
cyfrze kodu zespo³u.
np.: 0.101.002.062/050
- Aby zamówiæ czasowy automatyczny spust
kondensatu, nale¿y zamawiaæ go oddzielnie jego w³asnym
kodem.
-Aby zamówiæ zespó³ z blokad¹ uchwytu regulacji, Qale¿y
dodaæ /045 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.: 0.101.002.062/045
- Aby zamówiæ zespó³ z regulacj¹ t³oczkiem (zamiast
membrany), nale¿y zamieniæ w kodzie czwart¹ cyfrê “1” na
“2”. np.: 0.102.002.062
8
6.1.3.3
φ
Przepływ
G
Dok³adnoœæ filtracji
1600
Nl/min
G 1/4"
G 3/8"
3050
Nl/min
4500
Nl/min
G 1/2"
4650
Nl/min
G 3/4"
G 1"Nl/min
4800
5µ
0.101.002.062
0.101.002.063
0.101.002.064
0.101.002.065
0.101.002.066
40 µ
0.101.002.162
0.101.002.163
0.101.002.164
0.101.002.165
0.101.002.166
G1600
1/4" Nl/min
3050
Nl/min
G 3/8"
4500
Nl/min
G 1/2"
4650
Nl/min
G 3/4"
G 1"Nl/min
4800
0.101.002.262
0.101.002.263
0.101.002.264
0.101.002.265
0.101.002.266
0.101.002.362
0.101.002.363
0.101.002.364
0.101.002.365
0.101.002.366
Filtry
Filtry
Seria QBS1
QBS1
Seria
Typ ................................ Filtry, obudowa metalowa, zbiornik i os³ony
zabezpieczaj¹ce plastikowe (matalowe na
zamówienie)
Pozycja instalacji .......... Pionowo, zbiornik od do³u
Temperatury pracy ........ Max. 60 °C (150 °F)
Dok³adnoœæ filtracji......... Standard 40µ (opcja 5µ)
Ciœnienie robocze ......... 0...10 bar (0...145 psi)
Spust kRndensatu ......... Rêczny (opcja: pó³-automatyczny lub automatyczny)
Przy³¹cza ...................... G 1/8”, G 1/4”, G 3/8” (opcja NPT)
Poj. zb. na kondensat .... 25 cm3 (0,75 oz.)
Akcesoria i czêœci zamienne . Patrz koniec rozdzia³u
Opis
Ø
Filtry
Ø
œ
A
G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
73
83
83
œG
Przepływ
1400
Nl/min
G 1/8"
G 1/4"
1600
Nl/min
G 3/8"
3050
Nl/min
Dok³adnoœæ filtracji
5µ
0.101.000.131
0.101.000.132
0.101.000.133
40 µ
0.101.000.231
0.101.000.232
0.101.000.233
Uwaga:
- Aby zamówiæ filtr z pó³-automatycznym
spustem kondensatu (spust po rozprê¿eniu
uk³adu), nale¿y dodaæ /035 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.: 0.101.000.131/035
- Aby zamówiæ filtr z automatycznym
spustem kondensatu, nale¿y dodaæ /039 po
ostatniej cyfrze kodu.
np.: 0.101.000.131/039
- Aby zamówiæ czasowy automatyczny
spust kondensatu, nale¿y zamawiaæ go
oddzielnie jego w³asnym kodem.
6.1.4.2
9
Filtry
Filtry
Serii
Serii QBS4
QBS4
Typ ................................ Filtry, obudowa metalowa, zbiornik i os³ony
zabezpieczaj¹ce plastikowe (matalowe na
zamówienie)
Pozycja instalacji .......... Pionowo, zbiornik od do³u
Temperatury pracy ........ Max. 60 °C (150 °F)
Dok³adnoœæ filtracji......... Standard 40µ (opcja 5µ)
Ciœnienie robocze ......... 0...10 bar (0...145 psi)
Spust kRndensatu ......... Rêczny (opcja: pó³-automatyczny lub automatyczny)
Przy³¹cza ...................... G 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” (opcja NPT)
Poj. zb. na kondensat .... 66 cm3 (2 oz.)
Akcesoria i czêœci zamienne . Patrz koniec rozdzia³u 6
Opis
Ø
1600
Nl/min
G 1/4"
G 3/8"
3050
Nl/min
4500
Nl/min
G 1/2"
G 3/4"
4650
Nl/min
G Nl/min
1"
4800
Filtry F
œ
ØG
A
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
107
113
121
123
151
œG
Przepływ
Uwaga:
- Aby zamówiæ filtr z pó³-automatycznym
spustem kondensatu (spust po rozprê¿eniu
uk³adu), nale¿y dodaæ /035 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.: 0.101.000.162/035
-Aby zamówiæ filtr z zewnêtrznym
automatycznym spustem kondensatu, nale¿y
dodaæ /039 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.: 0.101.000.162/039
-Aby zamówiæ filtr z wewnêtrznym
automatycznym spustem kondensatu, nale¿y
dodaæ /050 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np: 0.101.000.162/050
- Aby zamówiæ czasowy automatyczny spust
kondensatu, nale¿y zamawiaæ go oddzielnie
jego w³asnym kodem.
10
6.1.4.3
Dok³adnoœæ filtracji
5µ
0.101.000.162
0.101.000.163
0.101.000.164
0.101.000.165
0.101.000.166
40 µ
0.101.000.262
0.101.000.263
0.101.000.264
0.101.000.265
0.101.000.266
Reduktory
Reduktory
Seria QBS1
QBS1
Seria
Typ ................................ Reduktor rêczny z mechanizmem
zamykaj¹cym, obudowa metalowa
Pozycja instalacji .......... Ka¿da
Monta¿ ......................
W linLi lub na panelu (otwór φ31 mm)
Zakres temperatur ........ Max. 60 °C (150 °F)
Ciœnienie robocze ......... Standard: 0...10 bar (0...145 psi)
Opcja: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Na zamówienie do 16 bar
Przy³¹cza ...................... G 1/8”, G 1/4”, G 3/8” (opcja NPT)
Manometr ...................... φ40 mm 1/8”, w zestawie z reduktorami
Zamawiaj¹c reduktor panelowy, manometr ma φφ 50 mm
1/8”, otwór monta¿owy φφ 54 mm
Akcesoria i czêœci zamienne . Patrz koniec rozdzia³u 6
Ø
Opcja
Reduktory R
Ciœnienie robocze: 0...2,5 bar
Reduktory R
Ciœnienie robocze: 0...10 bar
Ø
¡
A
G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
73
83
83
¡G
Przepływ
Do monta¿ u
w lini
Do monta¿ u
panelowego
1400
Nl/min
G 1/8"
1600
Nl/min
G 1/4"
G 3/8"
3050
Nl/min
0.101.000.731
0.101.000.732
0.101.000.733
0.101.001.031
0.101.001.032
0.101.001.033
1400
Nl/min
G 1/8"
1600
Nl/min
G 1/4"
G 3/8"
3050
Nl/min
0.101.000.831
0.101.000.832
0.101.000.833
0.101.001.131
0.101.001.132
0.101.001.133
Uwaga:
- Aby zamówiæ reduktor z blokad¹ uchwytu
regulacji, nale¿y dodaæ /046 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.: 0.101.000.731/046
- Aby zamówiæ reduktor z regulacj¹ t³oczkiem
(zamiast membrany), nale¿y zamieniæ w kodzie
czwart¹ cyfrê “1” na “2”.
np.: 0.102.000.731
11
6.1.5.2
Reduktory
Seria QBS4
Typ ................................. Reduktor ręczny z mechanizmem
zamykającym, obudowa metalowa
Pozycja instalacji ........... Każda
Montaż ........................... Montaż w linii lub panelowy (otwór Ø53 mm)
Zakres temperatur ......... Max. 60 ºC (150 ºF)
Ciśnienie robocze .......... Standard: 0...10 bar (0...145 psi)
Opcja: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Na zamówienie do 16 bar
Przyłącza ....................... G 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” (opcja NPT)
Manometr ....................... Ø 50 mm G1/4”, w zestawie
Zamawiając reduktor panelowy, manometr ma
Ø50mm 1/8”, otwór montażowy Ø54 mm
Akcesoria i części zamienne .... Patrz koniec rozdziału
Przepływ
Opis
Do montażu
w linii
2000 Nl/min
3900 Nl/min
5800 Nl/min
5900 Nl/min
6000 Nl/min
Reduktory R
Ciśnienie robocze: 0...2,5 bar
Reduktory R
2000 Nl/min
3900 Nl/min
5800 Nl/min
5900 Nl/min
6000 Nl/min
Ciśnienie robocze: 0...10 bar
Uwaga:
- Aby zamówić reduktor z blokadą
uchwytu regulacji, należy dodać /045
po ostatniej cyfrze kodu zespołu.
np.: 0.101.000.762/045
- Aby zamówić reduktor z regulacją
tłoczkiem (zamiast membrany),
należy zamienić w kodzie czwartą
cyfrę „1” na „2”. np.: 0.102.000.762
12
Do montażu
panelowego
Smarownice
Smarownice
Seria QBS1
QBS1
Seria
Typ ................................ Smarownice, obudowa metalowa, zbiornik i
os³ony zabezpieczaj¹ce plastikowe
(metalowe na zapytanie)
Pozycja instalacji .......... Pionowo, zbiornik od do³u
Zakres temperatur ........ Max. 60 °C (150 °F)
Ciœnienie robocze ......... 0...10 bar (0...145 psi)
Przy³¹cza ...................... G 1/8”, G 1/4”, G 3/8” (opcja NPT)
Iloœæ oleju ...................... 38 cm3 (1,15 oz.) -olej mo¿e byæ uzupe³niany
bez koniecznoœci rozprê¿ania uk³adu
Rekomendowane oleje . ISO VG 32 - SAE 10
Akcesoria i czêœci zamienne . Patrz koniec rozdzia³u
Opis
Ø
Smarownice L
š
Ø
A
G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
73
83
83
13
6.1.6.2
š G Przepływ
Kod
2400 Nl/min
G 1/8"
2600 Nl/min
G 1/4"
4800 Nl/min
G 3/8"
0.101.001.331
0.101.001.332
0.101.001.333
Smarownice
Seria QBS4
Typ ................................. Smarownice, obudowa metalowa, zbiornik
i osłony zabezpieczające plastikowe
(metalowe na zapytanie)
Pozycja instalacji ........... Pionowo, zbiornik od dołu
Zakres temperatur ......... Max. 60 °C (150 °F)
Ciśnienie robocze .......... 0...10 bar (0...145 psi)
Przyłącza ....................... G 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” (opcja NPT)
Ilość oleju ....................... 130 cm3 (4,4 oz.) - olej może być uzupełniany
bez konieczności rozprężania układu
Rekomendowane oleje .. ISO VG 32 - SAE 10
Akcesoria i części zamienne .... Patrz koniec rodziału
Przepływ
Opis
2600 Nl/min
4800 Nl/min
7000 Nl/min
7250 Nl/min
7500 Nl/min
Smarownice L
14
Kod
Automatyczny
spust
Automatyczny spust
kondensatu
kondensatu
Typ .................................
Max. CiĞnienie robocze .
Min. CiĞnienie robocze .
Przepáyw zamykający ....
Pozycja instalacji ..........
Zakres temperatur ........
Odprowadzenie kondensatu ....
MontaĪ .......................
MoĪliwoĞü przesterowania
rĊcznego
Plywakowy
Pływakowy zewnetrzny
zewnętrzny
Spust zawiera páywak otwierający zawór po
osiągniĊciu pewnego poziomu kondensatu.
W rezultacie tego powietrze dostarczane jest
do táoka, który przesuwa siĊ powodując
spust kondensatu.
12 bar
1,5 bar (poniĪej tego ciĞnienia, zawór
pozostaje otwarty)
250 l/min (poniĪej tego ciĞnienia, zawór
pozostaje otwarty)
Pionowo (± 5 °)
0...50 °C (32...122 °F)
Za pomocą wĊĪa 6x4 (zalecany giĊtki)
W dole zbiornika, zastĊpując rĊczny zawór
spustu (adapter w zestawie)
Podnosząc w górĊ czerwony pierĞcieĔ
Opis
Dla serii
QBS1L QBS4
QB6
Automatyczny spust kondensatu
0.101.000.039
0.103.000.047
Ø16
15
6.5.1.1
Automatyczny
spust
Automatyczny spust
kondensatu
kondensatu
Plywakowy
Pływakowy wewnetrzny
wewnętrzny
Typ ................................ Spust zawiera páywak otwierający zawór po
osiągniĊciu pewnego poziomu kondensatu.
W rezultacie tego powietrze dostarczane jest
do táoka, który przesuwa siĊ powodując
spust kondensatu. Spust nastĊpuje równieĪ
gdy ukáad jest pod ciĞnieniem.
CiĞnienie robocze .......... 0...16 bar
Pozycja instalacji ........... Pionowo
Zakres temperatur ......... 0...80 °C (32...176 °F)
MontaĪ ......................
Wewnątrz zbiornika za pomocą oringu
MoĪliwoĞü przesterowania
rĊcznego
Obracając pierĞcieĔ spustowy
Materiaáy ........................ Obudowa mosiĊĪna i plastikowa, páywak PP,
olejoodporne gumowe uszczelnienie
Opis
Dla serii
Automatyczny spust kondensatu
(wewnĊtrzny filtr do zbiornika w zestawie)
QBS4
0.101.000.050
QB6
0.103.000.060
Instalacja
1- NatáuĞciü oring A przed zamocowaniem.
2- WáoĪyü zawór automatycznego spustu do zbiornika od góry.
3- UmieĞciü elastyczny pierĞcieĔ B w celu skrĊcenia elementów.
Ø16
16
6.5.1.2
Akcesoria i zestawy naprawcze do
stacji przygotowania powietrza
Serii QBM0 i QBS1
Serii QBM0
Opis
Opis
Zestaw łączący 2 zespoły
0.104.000.001
Manometr Ø 40mm R 1/8” (0...4 bar)
Manometr Ø 40mm R 1/8” (0...16 bar)
Manometr Ø 40mm R 1/8” (0...10 bar)
Manometr panelowy Ø 40mm R 1/8” (0...20 bar)
Manometr panelowy Ø 50mm R 1/8” (0...4 bar)
Manometr panelowy Ø 50mm R 1/8” (0...16 bar)
0.100.000.049
0.100.000.050
0.103.000.008
0.100.000.063
0.100.000.004
0.100.000.005
Mocowanie dla R lub FR
Mocowanie dla F lub L
0.103.000.004
0.104.000.003
Olej do smarownicy (1 litr)
Olej do smarownicy (5 litrów)
0.100.000.047
0.100.000.048
Zestaw uszczelnień do filtra
Zestaw uszczelnień do reduktora
Zestaw uszczelnień do smarownicy
0.104.000.015
0.104.000.013
0.101.000.014
Wkład filtra 5µ
Wkład filtra 25µ
Wkład filtra z węglem aktywnym
Wkład filtracyjny do mikrofiltra
0.104.000.006
0.104.000.007
0.103.000.023
0.103.000.024
Zbiornik filtra (ręczny spust w zestawie)
Zbiornik filtra (półautomatyczny spust w zestawie)
Zbiornik smarownicy
0.104.000.008
0.104.000.009
0.104.000.010
Zestaw naprawczy wziernika smarownicy
0.104.000.012
Serii QBS1
Opis
Płyty końcowe (para)
Opis
G 1/8”
G 1/4”
G 3/8”
0.101.000.022
0.101.000.023
0.101.000.024
Elementy łączące
0.101.000.021
Manometr Ø 40mm R 1/8” (0...4 bar)
Manometr Ø 40mm R 1/8” (0...16 bar)
Manometr Ø 40mm R 1/8” (0...10 bar)
Manometr Ø 40mm R 1/8” (0...20 bar)
Manometr panelowy Ø 50mm R 1/8” (0...4 bar)
Manometr panelowy Ø 50mm R 1/8” (0...16 bar)
0.100.000.049
0.100.000.050
0.103.000.008
0.100.000.063
0.100.000.004
0.100.000.005
Spust ręczny
Spust półautomatyczny
0.101.000.007
0.101.000.035
Adapter G 1/8” do zbiornika
0.101.000.038
Wkład filtrujący 5µ
Wkład filtrujący 50µ
Wkład filtrujący ze spieku mosiężnego 5µ
Wkład filtrujący ze spieku mosiężnego 50µ
Wkład z węglem aktywnym
Wkład do filtra dokładnego
0.101.000.057
0.101.000.058
0.101.000.025
0.101.000.026
0.103.000.023
0.103.000.024
17
Zbiornik filtra
Zbiornik smarownicy
Osłona zabezpieczająca plastikowa
Osłona zabezpieczająca metalowa
0.101.000.027
0.101.000.028
0.101.000.061
0.101.000.043
Zestaw naprawczy reduktora
Tłoczek do reduktora
Blokada uchwytu regulacji reduktora
Zestaw naprawczy blokady (z kluczem)
Membrana do reduktora
0.101.000.029
0.101.000.034
0.101.000.046
0.101.000.047
0.101.000.033
Zestaw naprawczy wziernika smarownicy
0.101.000.040
Zestaw uszczelnień do filtra
Zestaw uszczelnień do reduktora
Zestaw uszczelnień do smarownicy
0.101.000.030
0.101.000.031
0.101.000.032
Oring łączenia korpusów
0.000.010.111
Olej do smarownicy (1 litr)
Olej do smarownicy (5 litrów)
0.100.000.047
0.100.000.048
Akcesoria i zestawy naprawcze do
stacji przygotowania powietrza
Serii QBS4, QB6 i QB9
Serii QBS4
Opis
Płyty końcowe (para)
Elementy łączące
Opis
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”
0.101.000.002
0.101.000.003
0.101.000.004
0.101.000.005
0.101.000.006
0.101.000.001
Manometr Ø 50mm G 1/4” (0...4 bar)
Manometr Ø 50mm G 1/4” (0...16 bar)
Manometr Ø 50mm G 1/4” (0...20 bar)
Manometr panelowy Ø 50mm R 1/8” (0...4 bar)
Manometr panelowy Ø 50mm R 1/8” (0...16 bar)
0.100.000.051
0.100.000.052
0.100.000.064
0.100.000.004
0.100.000.005
Ręczny spust kondensatu
Półautomatyczny spust kondensatu
0.101.000.007
0.101.000.035
Adapter G 1/8” do zbiornika
0.101.000.038
Wkład filtrujący 5m
Wkład filtrujący 50m
Wkład filtrujący ze spieku mosiężnego 5µ
Wkład filtrujący ze spieku mosiężnego 50µ
Wkład z węglem aktywnym
Wkład do filtra dokładnego
0.101.000.059
0.101.000.060
0.101.000.008
0.101.000.009
0.101.000.048
0.101.000.049
Zbiornik filtra
Zbiornik smarownicy
Osłona zabezpieczająca plastikowa
Osłona zabezpieczająca metalowa
0.101.000.010
0.101.000.011
0.101.000.062
0.101.000.044
Zestaw naprawczy reduktora
Tłoczek do reduktora
Blokada uchwytu regulacji reduktora
Zestaw naprawczy blokady (z kluczem)
Membrana do reduktora
0.101.000.012
0.101.000.017
0.101.000.045
0.101.000.047
0.101.000.016
Zestaw naprawczy wziernika smarownicy
0.101.000.040
Zestaw uszczelnień do filtra
Zestaw uszczelnień do reduktora
Zestaw uszczelnień do smarownicy
0.101.000.013
0.101.000.014
0.101.000.015
Oring łączenia korpusów
0.000.010.115
Olej do smarownicy (1 litr)
Olej do smarownicy (5 litrów)
0.100.000.047
0.100.000.048
Silicożel do filtra hygroskopijnego (1 kg)
0.101.000.056
Serii QB6
Opis
Opis
Zestaw łączący 2 zespoły
0.103.000.030
Wkład filtra 5µ do FR
Wkład filtra 5µ do F
Wkład filtra 30µ do FR
Wkład filtra 30µ do F
Wkład z węglem aktywnym
Wkład do filtra dokładnego
0.103.000.039
0.103.000.040
0.103.000.041
0.103.000.042
0.103.000.056
0.103.000.057
Zestaw łączący 2 zespoły
(dokładny + z węglem aktywnym)
Zestaw łączący 3 zespoły
(filtr + dokładny + z węglem aktywnym)
0.103.000.054
Mocowanie
0.103.000.031
Oring do łączenia korpusów
0.103.000.058
Manometr Ø 63mm G 1/4” (0...4 bar)
Manometr Ø 63mm G 1/4” (0...10 bar)
Manometr Ø 63mm G 1/4” (0...16 bar)
Manometr panelowy Ø 50mm R 1/8” (0...4 bar)
Manometr panelowy Ø 50mm R 1/8” (0...16 bar)
0.103.000.032
0.103.000.033
0.103.000.034
0.100.000.004
0.100.000.005
Blokada uchwytu regulacji reduktora
Zestaw naprawczy blokady (z kluczem)
0.103.000.050
0.101.000.047
Zbiornik smarownicy do autom. napełniania
0.103.000.051
Ręczny spust kondensatu
Półautomatyczny spust kondensatu
Adapter G 1/8” do zbiornika
0.103.000.061
0.103.000.044
0.103.000.059
Olej do smarownicy (1 litr)
Olej do smarownicy (5 litrów)
0.100.000.047
0.100.000.048
0.103.000.055
Serii QB9
Opis
Manometr Ø 50mm G 1/4” (0...4 bar)
Manometr Ø 50mm G 1/4” (0...16 bar)
Manometr panelowy Ø 50mm R 1/8” (0...4 bar)
Manometr panelowy Ø 50mm R 1/8” (0...16 bar)
Opis
0.100.000.051
0.100.000.052
0.100.000.004
0.100.000.005
18
Mocowanie do filtra
Mocowanie do reduktora
Inne części zapasowe
0.103.000.070
0.103.000.071
Patrz seria QBS1
SIŁOWNIKI
19
Siłowniki pneumatyczne
Si³owniki pneumatyczne
Symbole
graficzne
Symbole
graficzne
Si³owniki pojedyñczego dzia³ania
Si³owniki tDndemowe
Si³owniki pojedyñczego dzia³ania z
t³okiem magnetycznym
Si³owniki tDndemowe z t³okiem
magnetycznym
Si³owniki pojedyñczego dzia³ania z
wysuniêtym t³oczyskiem
Si³owniki tDndemowe z
regulowan¹ amortyzacj¹ na
obu koñcach
Si³owniki pojedyñczego dzia³ania z
wysuniêtym t³oczyskiem i t³okiem
magnetycznym
Si³owniki tDndemowe z
regulowan¹ amortyzacj¹ na
obu koñcach i t³okiem
magnetycznym
Si³owniki pojedyñczego dzia³ania z
dwustronnym t³oczyskiem
Si³ownik typu Duplex
Si³owniki pojedyñczego dzia³ania z
dwustronnym t³oczyskiem i t³okiem
magnetycznym
Si³ownik typu Duplex z t³okiem
magnetycznym
Si³owniki podwójnego dzia³ania
Si³ownik typu Duplex z
regulowan¹ amortyzacj¹ na
obu koñcach
Si³owniki podwójnego dzia³ania z t³okiem
magnetycznym
Si³ownik typu Duplex z
regulowan¹ amortyzacj¹ na
obu koñcach i t³okiem
magnetycznym
Si³owniki podwójnego dzia³ania z
regulowaną amortyzacj¹ na obu koñcach
Si³owniki podwójnego dzia³ania z
regulowan¹ amortyzacj¹ na obu koñcach i
t³okiem magnetycznym
Si³owniki podwójnego dzia³ania z
dwustronnymt³oczyskiem
Si³owniki bezt³oczyskowe
podwójnego dzia³ania
Si³owniki uderzeniowe
Si³owniki obrotowe
Si³owniki podwójnego dzia³ania z
dwustronnym t³oczyskiem i t³okiem
magnetycznym
Si³owniki podwójnego dzia³ania z
dwustronnym t³oczyskiem i regulowan¹
amortyzacj¹ na obu koñcach
Si³owniki podwójnego dzia³ania z
dwustronnym t³oczyskiem i regulowan¹
DPRUW\]DFMą
20
1.0.1.5
Serii MD
MD 8-NG
8-NG
Serii
wersja
S S
wersja
Mikrosiłowniki
Mikrosiłowniki
Typ .............................
Standardy....................
Amortyzacja ...............
Temperatura pracy .....
Medium ......................
Ciśnienie robocze ......
Czujnik zbliżeniowy ....
Mocowanie i akcesoria
Materiały ....................
Pojedyńczego
działania
8
10
12
16
20
0.001.510.--0.002.510.--0.003.510.--0.004.510.--0.005.510.---
25
0.006.510.---
8
10
12
16
20
25
Mikrosiłowniki pojedynczego
lub podwójnego działania,
z tłokiem magnetycznym lub bez
Wymiary zgodne z
ISO 6432-CETOP RP52P
Z elastycznym pierścieniem
w końcowym położeniu
-20...80 °C (-4...176 °F)
Przefiltrowane sprężone
powietrze naolejone lub nie
0,5...10 bar (7,3...145 psi)
Patrz strona5
Patrz strona6
Każdy mikrosiłownik zawiera
nakrętkę mocującą oraz tłoczyska
Aluminiowe pokrywy końcowe,
rura i tłoczysko ze stali nierdzewnej,
uszczelnienia PUR
Pojedyńczego
działania ze
sprężyną z tyłu
Skoki
Pojedyńczego
działania
Podwójnego
działania
0.003.520.--0.004.520.--0.005.520.---
0.001.530.--0.002.530.--0.003.530.--0.004.530.--0.005.530.---
10, 25, 50
10, 25, 50
10, 25, 50
10, 25, 50
10, 25, 50
0.006.520.---
0.006.530.---
10, 25, 50
Pojedyńczego
działania tłok
magnetyczny
0.021.710.--0.022.710.--0.023.710.--0.024.710.--0.025.710.--0.026.710.---
Min. Skok
Min. Skok
z 1 czujnikiem z 2 czujnikami
Skoki Podwójnego działania
10, 25, 40, 50, 80, 100
10, 25, 40, 50, 80, 100
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300,
400, 500
15
5
15
5
5
25
20
25
20
20
5
20
Zamawiając żądany skok siłownika należy kod uzupełnić
trzema cyframi. Jeśli skok będzie określony mniejszą
ilością cyfr , kod należy uzupełnić odpowiednią ilością zer.
Np. siłownik 0.026.710.- - - ze skokiem 50 mm należy
zamawiać kodem 0.026.710.050
Skoki w tabeli są zgodne ze standardem ISO 4393 . Inne
skoki na zamówienie.
Pojedyńczego
Podwójnego
działania ze sprężyną z działania tłok
tyłu tłok magnetyczny magnetyczny
0.021.730.--0.022.730.--0.023.720.--0.023.730.--0.024.720.--0.024.730.--0.025.720.--0.025.730.--0.026.720.--0.026.730.---
Ø
AM
ØBE
BF
D
D1
EE
EW1
KK
8
10
12
16
20
25
12
12
16
16
20
22
M12 x 1,25
M12 x 1,25
M16 x 1,5
M16 x 1,5
M22 x 1,5
M22 x 1,5
12
12
17
17
18
22
15
15
20
20
27
27
12
12
18
18
27
27
M5 x 0,8
M5 x 0,8
M5 x 0,8
M5 x 0,8
G 1/8"
G 1/8"
10
10
15
15
22
22
M4 x 0,7
M4 x 0,7
M6 x 1
M6 x 1
M8 x 1,25
M10 x 1,25
1.2.1.1
21
KU
KV
KW
KX
KY
WF
XC
5
5
7
9
19
19
24
24
32
32
7
7
8
8
10
10
7
7
10
10
13
17
3,2
3,2
5
5
5
6
16
16
22
22
24
28
62
62
72
78
88,5
93
XC 2
YA
97
104
118
124,5
28
30
32
36
40
45
Mikrosiłowniki
ISO 6432
Przefiltrowane sprężone powietrze naolejone
k
25
26
22
Serii MD 8-NG
wersja U
Mikrosiłowniki
Serii MD 8-NG
Mikrosi³owniki
ISO 6432
ISO 6432
Serii MD 8-NG
wersja U wersja U
Pojedyñczego lub podwójnego
dzia³ania
Podwójnego dzia³ania z regulowan¹ amortyzacj¹
Pojedyñczego dzia³ania z powrotn¹
sprê¿yn¹ z ty³u
Ø
AM
BE
Ø
BF
D
CD
Ø
EE
EW
KK
Ø
8
10
12
16
20
25
12
12
16
16
20
22
M12 x 1,25
M12 x 1,25
M16 x 1,5
M16 x 1,5
M22 x 1,5
M22 x 1,5
12
12
17
17
18
22
15
15
20
20
27
27
4
4
6
6
8
8
M5 x 0,8
M5 x 0,8
M5 x 0,8
M5 x 0,8
G 1/8"
G 1/8"
8
8
12
12
16
16
M4 x 0,7
M4 x 0,7
M6 x 1
M6 x 1
M8 x 1,25
M10 x 1,25
KU
KV
KW
KX
KY
L
MR
VA
WF
XC
5
5
7
9
19
19
24
24
32
32
7
7
8
8
10
10
7
7
10
10
13
17
3,2
3,2
5
5
5
6
6
6
9
9
12
12
12
12
13
15,5
17,5
19
10
10
14
13
15
15
16
16
22
22
24
28
64
64
75
100
82
108
95
125
104 135,5
23
1.2.1.3
XC 2
Y
YA
2
2
3
4
3
7
28
30
32
36
40
45
Mikrosiłowniki
Mikrosiłowniki
ISO
6432
ISO
6432
Mikrosiłowniki podwójnego działania z
dwustronnym tłoczyskiem, z tłokiem
magnetycznym
Wymiary zgodne z
ISO 6432-CETOP RP 52 P
Pierścień elastyczny lub amortyzacja
regulowana w końcowym położeniu
-20...80 °C (-4...176 °F)
Typ .............................
Standardy ..................
Amortyzacja ...............
Temperatura pracy .....
Medium ......................
Ciśnienie robocze ......
Czujnik zbliżeniowy ....
Przefiltrowane sprężone powietrze naolejone lub nie
0,5...10 bar (7,3...145 psi).
Patrz strona
Patrz strona
Każdy mikrosiłownik zawiera nakrętkę
mocującą oraz tłoczyska
Aluminiowe pokrywy końcowe,
rura i tłoczysko ze stali nierdzewnej,
uszczelnienia PUR
Mocowanie i akcesoria
Materiały ....................
16
20
0.024.330.--0.025.330.---
Podwójnego
działania z
amortyzacją
0.024.360.--0.025.360.---
25
0.026.330.---
0.026.360.---
Podwójnego
działania
Serii Serii
MD 8-NG
MD 8-NG
Z dwustronnym tłoczyskiem
z dwustronnym
tłoczyskiem
Skoki
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200,
250, 300
Zamawiając żądany skok siłownika należy kod uzupełnić
trzema cyframi. Jeśli skok będzie określony mniejszą
ilością cyfr , kod należy uzupełnić odpowiednią ilością zer.
Np. siłownik 0.026.330.- - - ze skokiem 50 mm należy
zamawiać kodem 0.026.330.050
Skoki w tabeli są zgodne ze standardem ISO 4393 . Inne
skoki na zamówienie.
- 5 mm minimalny skok z 1 czujnikiem
- 20 mm minimalny skok z 2 czujnikami
Bez regulowanej amortyzacji
Z regulowaną amortyzacją
Ø
AM
ØBE
BF
D
EE
ØKK
KU
KV
KW
KX
KY
WF
XC 3
YA
16
20
25
16
20
22
M16 x 1,5
M22 x 1,5
M22 x 1,5
17
18
22
20
27
27
M5 x 0,8
G 1/8"
G 1/8"
M6 x 1
M8 x 1,25
M10 x 1,25
5
7
9
24
32
32
8
10
10
10
13
17
5
5
6
22
24
28
78
92
97
36
40
45
1.2.1.4
24
Mikrosiłowniki
ISO 6432
25
Seria MD 8-NG
Mocowania i akcesoria
Mikrosiłowniki
Mikrosi³owniki
ISO 6432
ISO 6432
Czujnik zbli¿eniowy serii DMR
Typ
Napicie
Nat
enie
DMR
5...250 V AC/DC 3...500 mA
DMRC 5...30 V AC/DC 3...500 mA
Moc
LED
Klasa
ochronna
10 W/VA
10 W/VA
•
•
IP 67
IP 67
Kabel 2 m z gniazdem M8x1
0.900.000.533
0.900.000.532
0.900.000.531
Model DMR posiada kabel 3 m; model DMRC ma kabel 300mm wtykiem M8x1.
Z zabezpieczeniem przed zmian¹ polaryzacji (wy³¹cznik wykrywa dioda LED nie œwieci).
Mocowanie do czujnika zbli¿eniowego
Ø
8
10
12
16
20
25
0.021.000.017
0.022.000.017
0.023.000.017
0.024.000.017
0.025.000.017
0.026.000.017
1.2.2.2
26
Seria
MD 8-NG
Seria MD
8-NG
Mocowania
i akcesoria
Mocowania
i akcesoria
Siłowniki
ISO 6431 - VDMA 24562
Seria CN 10
25, 50, 80
80,100,125,160,200
100,125,160,200
100,200
27
Siłowniki
Si³owniki
ISO 6431
6431 -- VDMA
VDMA 24562
24562
ISO
Seria CN
CN 10
10
Seria
Si³owniki pojedyñczego dzia³ania
Bez magnesu
Ø
32
40
50
63
Spr€‚ yna z przodu
0.047.010.0-0.048.010.0-0.049.010.0-0.050.010.0--
Spr€‚ yna z ty„u
0.047.020.0-0.048.020.0-0.049.020.0-0.050.020.0--
WH
S
26
30
37
37
94
105
106
121
Z magnesem
Ø
32
40
50
63
Spr€‚ yna z przodu
0.047.210.0-0.048.210.0-0.049.210.0-0.050.210.0--
Spr€‚ yna z ty„u
0.047.220.0-0.048.220.0-0.049.220.0-0.050.220.0--
Skoki standardowe: 25 i 50 mm.
Inne skoki do 50 mm na zamówienie.
Si³owniki pojedyñczego dzia³ania z dwustronnym t³oczyskiem
Ø
32
40
50
63
Bez magnesu
0.047.110.0-0.048.110.0-0.049.110.0-0.050.110.0--
Z magnesem
0.047.310.0-0.048.310.0-0.049.310.0-0.050.310.0--
WH
S
26
30
37
37
94
105
106
121
Skoki standardowe: 25 i 50 mm.
Inne skoki do 50 mm na zamówienie.
Si³owniki podwójnego dzia³ania z dwustronnym t³oczyskiem
Bez magnesu
Ø
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
Bez amortzacji
0.047.13-.--0.048.13-.--0.049.13-.--0.050.13-.--0.051.13-.--0.052.13-.--0.033.13-.--0.034.13-.---
Z amortyzacj
0.047.16-.--0.048.16-.--0.049.16-.--0.050.16-.--0.051.16-.--0.052.16-.--0.033.16-.--0.034.16-.--0.035.16-.--0.036.16-.---
Z magnesem
Ø
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
Bez amortyzacji
0.047.33-.--0.048.33-.--0.049.33-.--0.050.33-.--0.051.33-.--0.052.33-.--0.033.33-.--0.034.33-.---
Z amortyzacj
0.047.36-.--0.048.36-.--0.049.36-.--0.050.36-.--0.051.36-.--0.052.36-.--0.033.36-.--0.034.36-.--0.035.36-.--0.036.36-.---
WH
L8
26
30
37
37
46
51
65
80
95
105
94
105
106
121
128
138
160
180
180
200
28
1.3.0.2
Siłowniki
Si³owniki
ISO
VDMA 24562
ISO 6431
6431 -- VDMA
24562
£apa (para)
ě$% $+ $2 $7 $8
Ø
Ø
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
0.027.000.001
0.028.000.001
0.029.000.001
0.030.000.001
0.031.000.001
0.032.000.001
0.033.000.001
0.034.000.001
0.015.000.001
0.016.000.001
(
/
6$
75
;$
Ko³nierz (przedni lub tylni)
(
Ø
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
0.027.000.003
0.028.000.003
0.029.000.003
0.030.000.003
0.031.000.003
0.032.000.003
0.033.000.003
0.034.000.003
0.015.000.003
0.016.000.003
ě)% 0)
Ø
5
7)
8)
:
=)
Ko³nierz wahliwy wide³kowy
Ø
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
&% Ø
ě&'
0.027.000.004
0.028.000.004
0.029.000.004
0.030.000.004
0.031.000.004
0.032.000.004
0.033.000.004
0.034.000.004
0.015.000.004
0.016.000.004
(
)/
/
05
8%
;'
Ko³nierz wahliwy z uchem
Ø
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
0.027.000.005
0.028.000.005
0.029.000.005
0.030.000.005
0.031.000.005
0.032.000.005
0.033.000.005
0.034.000.005
0.015.000.005
0.016.000.005
Ø
29
1.3.0.4
Seria CN
CN 10
10
Seria
Akcesoria
Akcesoria
Siłowniki
Si³owniki
ISO 6431 - VDMA 24562
ISO 6431 - VDMA 24562
Wspornik
 Ø
  ­ ­
Ø
32
40
50
63
80
100
125
160
0.027.000.006
0.028.000.006
0.029.000.006
0.030.000.006
0.031.000.006
0.032.000.006
0.033.000.006
0.034.000.006
­
€


‚ Ø
Sworzeñ z zapinkami
Ø
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250

Ø



0.007.000.007
0.008.000.007
0.009.000.007
0.010.000.007
0.011.000.007
0.012.000.007
0.013.000.007
0.014.000.007
0.015.000.007
0.016.000.007
Jarzmo wahliwe centralne
Ø
32
40
50
63
80
100
125
160
0.027.000.009
0.028.000.009
0.029.000.009
0.030.000.009
0.031.000.009
0.032.000.009
0.013.000.024
0.034.000.009
skok

Ø
Uwaga: zamawiaj¹c prosimy wzi¹œæ pod uwagê rodzaj tuby si³ownika
Przednie lub tylne jarzmo wahliwe
Ø
32
40
50
63
80
100
125
160
0.027.000.008
0.028.000.008
0.029.000.008
0.030.000.008
0.031.000.008
0.032.000.008
0.033.000.008
0.034.000.008
Ø
30
1.3.0.5
Seria CN 10
Seria CN 10
Akcesoria
Akcesoria
Siłowniki
Si³owniki
ISO 6431
6431 - VDMA 24562
ISO
24562
Mocowanie do jarzma (para)
Ø
32
40
50
63
80
100
125
160
0.027.000.014
0.028.000.014
0.028.000.014
0.030.000.014
0.030.000.014
0.032.000.014
0.032.000.014
0.034.000.014
$
%
%
& Ø
ě' (
+
+ Ø
ě7'
8
Ko³nierz wahliwy wide³kowy (w¹ski)
Ø
32
40
50
63
80
100
125
160
0.027.000.032
0.028.000.032
0.029.000.032
0.030.000.032
0.031.000.032
0.032.000.032
0.033.000.032
0.034.000.032
%
% Ø
ě&1
(
)/
/
5
;'
Ko³nierz wahliwy z uchem z ³o¿yskiem kulkowym (w¹ski)
Ø
32
40
50
63
80
100
125
160
0.027.000.013
0.028.000.013
0.029.000.013
0.030.000.013
0.031.000.013
0.032.000.013
0.033.000.013
0.034.000.013
ě&1
Ø
(
(1
)/
/+
;'
=
Wspornik z ³o¿yskiem kulkowym (w¹ski)
Ø
32
40
50
63
80
100
125
160
&+ Ø
ě&1 (1 (5 (8 * * * + + . . Ø
ě6
0.027.000.031
0.028.000.031
0.029.000.031
0.030.000.031
0.031.000.031
0.032.000.031
0.033.000.031
0.034.000.031
31
1.3.0.6
Seria CN 10
Seria
Akcesoria
Akcesoria
Siłowniki
Si³owniki
ISO
VDMA 24562
ISO 6431
6431 -- VDMA
24562
Seria CN
CN 10
10
Seria
Akcesoria
Akcesoria
Sworzeñ z zapinkami (do mocowañ w¹skich)
Ø
32
40
50
63
80
100
125
160
0.027.000.033
0.028.000.033
0.029.000.033
0.030.000.033
0.031.000.033
0.032.000.033
0.033.000.033
0.034.000.033
Ø
Ø
G³owica wide³kowa
M10 x 1,25
M12 x 1,25
M16 x 1,5
M20 x 1,5
M24 x 2
M27 x 2
M36 x 2
M42 x 2
G³owica przegubowa
0.007.000.010
0.008.000.010
0.009.000.010
0.011.000.010
0.013.000.010
0.033.000.010
0.014.000.010
0.016.000.010
M10 x 1,25
M12 x 1,25
M16 x 1,5
M20 x 1,5
M24 x 2
M27 x 2
M36 x 2
Sprzêg³o elastyczne
0.007.000.012
0.008.000.012
0.009.000.012
0.011.000.012
0.013.000.012
0.033.000.012
0.034.000.012
M10 x 1,25
M12 x 1,25
M16 x 1,5
M20 x 1,5
M24 x 2
M27 x 2
M36 x 2
Nakrêtka t³oczyska
0.007.000.023
0.008.000.023
0.009.000.023
0.011.000.023
0.013.000.023
0.033.000.023
0.014.000.023
M10 x 1,25
M12 x 1,25
M16 x 1,5
M20 x 1,5
M24 x 2
M27 x 2
M36 x 2
M42 x 2
KK
Ø
A
B
B1
B2
B3 Ø
CN
CE
CF
CH Ø
CK
E
EF
EN
EU
ER
G
I
L
M10 x 1,25
M12 x 1,25
M16 x 1,5
M20 x 1,5
M27 x 2
M36 x 2
M42 x 2
21
24
33
40
51
56
-
46
46
63
71
104
122
-
20
24
32
40
55
70
85
25
30
39
48
65
78
-
5
6
8
10
12
18
21
40
48
64
80
110
144
168
43
50
64
77
110
125
-
10
12
16
20
30
35
40
31
32
44
53
76
93
-
12
14
19
25
38
44
77
14
16
21
25
37
43
-
10,5
12
15
18
25
-
28
32
42
50
70
-
57
66
85
102
145
-
2
2
2
2
4
4
-
71
75
103
119
170
205
-
10
12
16
20
30
35
-
10
12
16
20
30
35
40
32
1.3.0.7
0.007.000.011
0.008.000.011
0.009.000.011
0.011.000.011
0.013.000.011
0.033.000.011
0.014.000.011
0.016.000.011
LE SW1 SW2 SW3 SW4
20
24
32
40
54
72
84
16
18
24
30
41
50
65
30
30
41
41
-
19
19
30
30
-
12
12
19
19
32
32
-
Siłowniki
Si³owniki
ISO
VDMA 24562
ISO 6431
6431 -- VDMA
24562
Seria CN
CN 10
10
Seria
Akcesoria
Akcesoria
Wy³¹cznik zbli¿eniowy serii DMR
Typ
Napi—cie
Nat—¿ enie
DMR
5...250 V AC/DC 3...500 mA
DMRC 5...30 V AC/DC 3...500 mA
Moc
LED
Klasa
ochronna
10 W/VA
10 W/VA
•
•
IP 67
IP 67
0.900.000.533
0.900.000.532
0.900.000.531
Kabel 2 m z gniazdem M8x1
Model DMR posiada kabel 3 m; model DMRC ma kabel 300mm ]wtykiem M8x1.
Z zabezpieczeniem przed zmian¹ polaryzacji (wy³¹cznik wykrywa dioda LED nie œwieci).
Mocowania do wy³¹cznika, patrz strona .
Wy³¹cznik zbli¿eniowy serii DSL
Typ ................................
Wersje .......................
Wyjœcie .........................
Dane elektryczne ..........
Klasa ochronna .............
Zabezpieczenie .............
Magnetyczny wy³¹cznik zbli¿eniowy
elektryczny i elektroniczny
PNP (wersja elektroniczna)
Patrz tabela poni¿ej
IP 67
Zmiana polaryzacji, zwarcie (wersja
elektroniczna)
Stan ...........................
Sygnalizacja ..............
Temperatury pracy ........
Przy³¹cze ......................
Mocowanie ....................
Normalnie otwarty
LED
-20...85 °C (-4...185 °F)
Kabel lub wtyk M8x1
Mocowany w rowku si³ownika, mocowanie w
zestawie
Typ
DSL
DSL
DSL
DSL
1
2
4
3
Rodzaj
wy³¹cznika
Napi—cie
Nat—¿ enie
Moc
Elektryczny
Elektryczny
Elektroniczny
Elektroniczny
3...30 V ca/cc
3...30 V ca/cc
6...30 Vcc
6...30 Vcc
100 mA
100 mA
200 mA
200 mA
6 W / VA
6 W / VA
4 W / VA
4 W / VA
Czas
reakcji
0,5
0,5
0,8
0,8
ms
ms
ms
ms
˜ywotnoœ™
(w mln)
10
10
100
100
Przy³¹cze
•
•
•
•
Kabel
2,5 m
0,3 m
2,5 m
0,3 m
0.900.000.791
0.900.000.792
0.900.000.793
0.900.000.794
0.900.000.531
Kabel 2m z gniazdem M8x1
33
1.3.0.8
Siłowniki
Si³owniki
ISO
VDMA 24562
ISO 6431
6431 -- VDMA
24562
Seria CN
CN 10
10
Seria
Akcesoria
Akcesoria
Mocowanie do wy³¹cznika zbli¿eniowego serii DMR
Ø
Mocowanie do
tuby profilowej
Ø
Mocowanie do
tuby rurowej
32...100
125
160
0.047.000.017
0.033.000.017
0.034.000.017
32-40
50-63
80-100
125
160
200
250
0.007.000.017
0.009.000.017
0.011.000.017
0.013.000.017
0.014.000.017
0.014.000.017
0.016.000.017
φ 32...φ100
φ125...φ160
Zest. naprawcze si³owników
Ø
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
Zestaw naprawczy do
siowników
Zestaw naprawczy do
pojedyczego lub
regulowanej
podwójnego dziaania
amortyzacji (2)
(1)
0.047.000.101
0.047.000.102
0.048.000.101
0.048.000.102
0.049.000.101
0.049.000.102
0.050.000.101
0.050.000.102
0.051.000.101
0.051.000.102
0.052.000.101
0.052.000.102
0.033.000.101
0.013.000.102
0.034.000.101
0.034.000.102
0.015.000.101
0.016.000.101
Pier‚cien
magnetyczny t oka
0.047.000.103
0.048.000.103
0.049.000.103
0.050.000.103
0.051.000.103
0.052.000.103
0.013.000.103
0.014.000.103
0.015.000.103
0.016.000.103
(1) Dla si³owników z lub bez regulowanej amortyzacji.
(2) Zestaw naprawczy na jedn¹ stronê amortyzacji, jeœli si³ownik jest z
dwustronn¹ amortyzacj¹ nale¿y zamówiæ dwa zestawy naprawcze .
34
1.3.0.9
φ200...φ250
(φ32...φ250 z tub¹ rurow¹)
Seria CP 10
Siłowniki
kompaktowe
Si³owniki
kompaktowe
Seria CP10
pojedynczego
działania
pojedyñczego
dzia³ania
Typ ................................ Si³owniki kompaktowe profilowe
pojedyQczego dzia³ania, z t³okiem
magnetycznym
Wersja .......................
Sprê¿yna z przodu lub z ty³u, t³oczysko
gwintowane zewnêtrznie lub wewnêtrznie
Standardy ...................... UNITOP RU-P/6
Temperatura pracy ........ -30...80 °C (-22...176 °F)
Medium ......................... Przefiltrowane sprê¿one powietrze naolejone
lub nie
Ciœnienie robocze ......... 0,6...10 bar (9...145 psi)
Skoki ............................. Patrz tabela (inne skoki na zapytanie)
Czujnik zbli¿eniowy ....... Patrz strona Materia³y ....................... Tuba z anodowanego aluminium, t³oczysko
φ
ze stali nierdzewnej (12
do 25), ze stali
chromowanej (32
do 100), aluminiowe
φ
pokrywy koñcowe, uszczelnienia
poliuretanowe
—
Ø
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100
0.063.120.--0.064.120.--0.065.120.--0.066.120.--0.067.120.--0.068.120.--0.069.120.--0.070.120.--0.071.120.--0.072.120.---
0.063.620.--0.064.620.--0.065.620.--0.066.620.--0.067.620.--0.068.620.--0.069.620.--0.070.620.--0.071.620.--0.072.620.---
0.063.630.--0.064.630.--0.065.630.--0.066.630.--0.067.630.--0.068.630.--0.069.630.--0.070.630.--0.071.630.--0.072.630.---
0.063.670.--0.064.670.--0.065.670.--0.066.670.--0.067.670.--0.068.670.--0.069.670.--0.070.670.--0.071.670.--0.072.670.---
Zamawiaj¹c ¿¹dany skok si³ownika nale¿y kod uzupe³niæ trzema cyframi.
Jeœli skok bêdzie okreœlony mniejsz¹ iloœci¹ cyfr , kod nale¿y uzupe³niæ
odpowiedni¹ iloœci¹ zer. Np. si³ownik 0.063.120.- - - ze skokiem 10 mm
nale¿y zamawiaæ kodem 0.063.120.010
Si³a sprê¿ yny (N)
Ø
Skoki
5
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100
10
15
20
25
9,3 7,9 21,5 24 31 52,3 10,7 8,5 24,7 27 34 56,7 12,1
9,2
28
30
37,4
61
9,1
6,5 8
6,6 7,2 15 18,2 18 21 25 28 44 48,2 -
-
-
50 58 66 74
83 93 103 115
140 160 179 198
(*) Dla si³owników ze sprê¿yn¹ z ty³u W jest W+skok
φ
φ12...25 32...100
Ø
A
B
D
Ø
D1 D2
D3
D4
Ø
Ø
Ø
Ø
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100
29
29
36
40
50
60
68
87
107
128
30
30
37,5
42
53,5
63,5
72
91
111
133
6
8
10
10
12
12
16
16
20
25
M3
M4
M5
M5
M6
M6
M8
M8
M10
M12
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
3,3
3,3
4,2
4,2
5,2
5,2
6,7
8,5
8,5
8,5
M4
M4
M5
M5
M6
M6
M8
M10
M10
M10
D5
Ø
G
Ø
H
H4
I
K
L
L3
P
S
T
Ø
W (*)
6,2
6,2
8,3
8,3
9
9
11
11
14
14
M5
M5
M5
M5
G1/8"
G1/8"
G1/8"
G1/8"
G1/8"
G1/4"
38
38
38
39,5
44,5
45,5
45,5
50
56
66,5
12,5
12,5
12,5
12,75
14
14
14
14
16
19
18
18
22
26
32
42
50
62
82
103
5
7
9
9
10
10
13
13
17
22
3,5
3,5
4,5
4,5
5,5
5,5
6,5
8,5
8,5
8,5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
10
12
12
14
14
16
16
20
24
16
20
22
22
22
22
24
24
32
40
M6x1
M8x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M20x1,5
4,5
4,5
4,5
5,5
6
6,5
7,5
7,5
8
10
35
1.4.4.1
Seria CP 10
Siłowniki
kompaktowe
Si³owniki
kompaktowe
Seria CP10
podwójnego
działania
Podwójnego
dzia³ania
Typ ................................ Si³owniki kompaktowe profilowe podwójnego
dzia³ania
Wersja .......................
T³oczysko gwintowane zewnêtrznie lub
wewnêtrznie, z lub bez t³oka magnetycznego
Standardy ...................... UNITOP RU-P7
Temperatura pracy ........ -30...80 °C (-22...176 °F)
Medium ......................... Przefiltrowane sprê¿one powietrze naolejone
lub nie
Ciœnienie robocze ......... 0,2...10 bar (3...145 psi)
Skoki ............................. Patrz tabela (inne skoki na zapytanie)
Czujnik zbli¿eniowy ....... Patrz strona 40
Materia³y ....................... Tuba z anodowanego aluminium, t³oczysko
φ
ze stali nierdzewnej (12
do 25), ze stali
φ
chromowanej (32
do 100), aluminiowe
pokrywy koñcowe, uszczelnienia
poliuretanowe
–
Ø
T³oczysko
gwintowane
wewnêtrznie
T³oczysko
gwintowane
zewnêtrznie
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100
0.063.750.--0.064.750.--0.065.750.--0.066.750.--0.067.750.--0.068.750.--0.069.750.--0.070.750.--0.071.750.--0.072.750.---
0.063.740.--0.064.740.--0.065.740.--0.066.740.--0.067.740.--0.068.740.--0.069.740.--0.070.740.--0.071.740.--0.072.740.---
T³ oczysko
gwintowane
wewnêtrznie
t³ok mag.
0.063.150.--0.064.150.--0.065.150.--0.066.150.--0.067.150.--0.068.150.--0.069.150.--0.070.150.--0.071.150.--0.072.150.---
T³oczysko
gwintowane
zewnêtrznie
t³ok mag.
0.063.640.--0.064.640.--0.065.640.--0.066.640.--0.067.640.--0.068.640.--0.069.640.--0.070.640.--0.071.640.--0.072.640.---
Zamawiaj¹c ¿¹dany skok si³ownika nale¿y kod uzupe³niæ trzema
cyframi. Jeœli skok bêdzie okreœlony mniejsz¹ iloœci¹ cyfr , kod nale¿y
uzupe³niæ odpowiedni¹ iloœci¹ zer. Np. si³ownik 0.063.150.- - - - ze
skokiem 10 mm nale¿y zamawiaæ kodem 0.063.150.010
Ø
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100
Skoki standardowe
Max.
200
200
200
200
300
300
300
300
400
400
5
10 15 20 25 30 40 50 60 80
φ
φ 32...100
12...25 Ø
A
B
D
Ø
D1 D2
D3
D4
Ø
Ø
Ø
Ø
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100
29
29
36
40
50
60
68
87
107
128
30
30
37,5
42
53,5
63,5
72
91
111
133
6
8
10
10
12
12
16
16
20
25
M3
M4
M5
M5
M6
M6
M8
M8
M10
M12
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
3,3
3,3
4,2
4,2
5,2
5,2
6,7
8,5
8,5
8,5
M4
M4
M5
M5
M6
M6
M8
M10
M10
M10
D5
Ø
G
Ø
H
H4
I
K
L
L3
P
S
T
Ø
W
6,2
6,2
8,3
8,3
9
9
11
11
14
14
M5
M5
M5
M5
G1/8"
G1/8"
G1/8"
G1/8"
G1/8"
G1/4"
38
38
38
39,5
44,5
45,5
45,5
50
56
66,5
12,5
12,5
12,5
12,75
14
14
14
14
16
19
18
18
22
26
32
42
50
62
82
103
5
7
9
9
10
10
13
13
17
22
3,5
3,5
4,5
4,5
5,5
5,5
6,5
8,5
8,5
8,5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
10
12
12
14
14
16
16
20
24
16
20
22
22
22
22
24
24
32
40
M6x1
M8x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M20x1,5
4,5
4,5
4,5
5,5
6
6,5
7,5
7,5
8
10
36
1.4.4.2
Seria CP 10
Siłowniki
kompaktowe
Si³owniki
kompaktowe
Seria CP10
dwustronnym
tłoczyskiem
Zzdwustronnym
t³oczyskiem
Typ ................................ Si³owniki kompaktowe profilowe z
dwustronnym t³oczyskiem i t³okiem
magnetycznym
Wersja .......................
Pojedynczego i podwójnego dzia³ania,
t³oczysko gwintowane wewnêtrznie i
zewnêtrznie, wydr¹¿one t³oczysko.
Temperatura pracy ........ -30...80 °C (-22...176 °F)
Medium ......................... Przefiltrowane sprê¿one powietrze naolejone
lub nie
Ciœnienie robocze ......... 0,6...10 bar (SE) - 0,2...10 bar (DE)
Skoki ............................. Patrz strona L (maksymalny
skok si³owników z wydr¹¿onym t³oczyskiem
na zapytanie)
Czujnik zbli¿eniowy ....... Patrz strona Materia³y ....................... Tuba z anodowanego aluminium, t³oczysko
φ
ze stali nierdzewnej (12
do 25), ze stali
φ
chromowanej (32
do 100), aluminiowe
pokrywy koñcowe, uszczelnienia
poliuretanowe
Ø
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100
0.063.170.--0.064.170.--0.065.170.--0.066.170.--0.067.170.--0.068.170.--0.069.170.--0.070.170.--0.071.170.--0.072.170.---
0.063.180.--0.064.180.--0.065.180.--0.066.180.--0.067.180.--0.068.180.--0.069.180.--0.070.180.--0.071.180.--0.072.180.---
”
0.063.540.--0.064.540.--0.065.540.--0.066.540.--0.067.540.--0.068.540.--0.069.540.--0.070.540.--0.071.540.--0.072.540.---
0.063.550.--0.064.550.--0.065.550.--0.066.550.--0.067.550.--0.068.550.--0.069.550.--0.070.550.--0.071.550.--0.072.550.---
zewnętrznie
0.063.190.--0.064.190.--0.065.190.--0.066.190.--0.067.190.--0.068.190.--0.069.190.--0.070.190.--0.071.190.--0.072.190.---
0.063.660.--0.064.660.--0.065.660.--0.066.660.--0.067.660.--0.068.660.--0.069.660.--0.070.660.--0.071.660.--0.072.660.---
Zamawiaj¹c ¿¹dany skok si³ownika nale¿y kod uzupe³niæ trzema cyframi. Jeœli skok bêdzie okreœlony mniejsz¹ iloœci¹
cyfr , kod nale¿y uzupe³niæ odpowiedni¹ iloœci¹ zer. Np. si³ownik 0.063.170. - - - ze skokiem 10 mm nale¿y zamawiaæ
kodem 0.063.170.010
Na ¿¹danie si³owniki mog¹ byæ wykonane z jedym koñcem t³oczyska gwintowanym wewnêtrznie a drugim
gwintowanym zewnêtrznie (w przypadku si³ownika pojedynczego dzia³ania nale¿y sprecyzowaæ koñcow¹ pozycje).
Ø
”
”D
Ø
”G
Ø
H
LH
LM
”M1
Ø
”M2
Ø
”MH Ø
”MM
Ø
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100
6
8
10
10
12
12
16
16
20
25
M5
M5
M5
M5
G1/8"
G1/8"
G1/8"
G1/8"
G1/8"
G1/4"
38
38
38
39,5
44,5
45,5
45,5
50
56
66,5
7
7
7
7
7
7
10
10
10
12
10
12
M3
2,3
M5
3,2
M5
3,8
M5
3,8
M5
4,25
M5
4,25
G1/8"
6
G1/8"
6
G1/8" G1/8"
8
G1/4" G1/4" 11,75
2,3
3,2
3,8
3,8
4,5
4,5
6
6
8
9
S
”T
Ø
W
16
20
22
22
22
22
24
24
32
40
M6x1
M8x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M20x1,5
4,5
4,5
4,5
5,5
6
6,5
7,5
7,5
8
10
37
1.4.4.3
0.063.440.--0.064.440.--0.065.440.--0.066.440.--0.067.440.--0.068.440.--0.069.440.--0.070.440.--0.071.440.--0.072.440.---
0.063.450.--0.064.450.--0.065.450.--0.066.450.--0.067.450.--0.068.450.--0.069.450.--0.070.450.--0.071.450.--0.072.450.---
Siłowniki
kompaktowe
Si³owniki
kompaktowe
£apa (para)
Ø
Ko³nierz (przedni lub tylny)
Ø
Φ12...25
Φ 32...100
Akcesoria do si³owników typu Duplex
Ø
38
Seria CP 10
Seria CP10
AkcesoriaAkcesoria
Siłowniki
kompaktowe
Si³owniki
kompaktowe
Ko³nierz wahliwy z uchem
Ø
12
16
20
25
0.044.000.005
0.044.000.005
0.045.000.005
0.046.000.005
B7
7
D1
H4
L
L14
R
12
12
16
16
6
6
8
8
6
6
6
6
10
10
14
14
54
54
58
59,5
6
6
8
8
Ko³nierz wahliwy wide³kowy
Ø
32
40
50
63
80
100
0.047.000.004
0.048.000.004
0.049.000.004
0.050.000.004
0.051.000.004
0.052.000.004
B4
B5
B6
D1
H4
L
L14
R
26
28
32
40
50
60
45
52
60
70
90
110
52
59
67
78
98
119
10
12
12
16
16
20
9
9
11
11
13
15
13
16
16
21
23
26
66,5
70,5
72,5
82
92
107,5
10
12,5
12,5
15
15
20
Wspornik
Ø
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100
0.003.000.006
0.003.000.006
0.005.000.006
0.005.000.006
0.027.000.006
0.028.000.006
0.029.000.006
0.030.000.006
0.031.000.006
0.032.000.006
&$ Ø
ě&. (0 * *
*
+
.
.
5
ě6
Ø
25
25
30
30
32
36
45
50
63
71
30
30
37
37
31
35
45
50
60
70
8
10
12
12
14
15
38
41
50
52
66
76
50
53
64
66
85
94
7,5
7,5
10
10
10
11
13
15
15
19
5,5
5,5
6,6
6,6
6,6
6,6
9
9
11
11
6
6
8
8
10
12
12
16
16
20
17
17
22
22
26
28
32
40
50
60
21
24
33
37
47
55
20
20
25
25
18
22
30
35
40
50
φ12...25
φ 32...100
Ko³nierz wahliwy z uchem
%* Ø
ě&'
Ø
32
40
50
63
80
100
0.027.000.005
0.028.000.005
0.029.000.005
0.030.000.005
0.031.000.005
0.032.000.005
(
(: )/
/
05 56 57
;'
7*
Sworzeñ z zapinkami
Ø
32
40
50
63
80
100
0.007.000.007
0.008.000.007
0.009.000.007
0.010.000.007
0.011.000.007
0.012.000.007
ě(.
Ø
(/
/
10
12
12
16
16
20
45,5
52,5
60,5
70,6
90,6
110,7
3,25
3,25
3,25
3,7
3,7
4,15
39
1.4.4.9
Seria CP 10
Seria CP10
AkcesoriaAkcesoria
Seria CP 10
Siłowniki
kompaktowe
Si³owniki
kompaktowe
G³owica wide³kowa
Seria CP10
AkcesoriaAkcesoria
Sprzêg³o elastyczne
KK
0.001.000.010
0.003.000.010
0.005.000.010
0.007.000.010
0.008.000.010
0.009.000.010
0.011.000.010
0.001.000.023
0.003.000.023
0.005.000.023
0.007.000.023
0.008.000.023
0.009.000.023
0.011.000.023
›KK
Ø
A
B
B1
B2
B3 Ø
›CN CE CF
CH Ø
›CK
M6 x 1
M8 x 1,25
M10 x 1,25
M12 x 1,25
M16 x 1,5
M20 x 1,5
21
24
33
40
21,5
33
46
46
63
71
12
16
20
24
32
40
17
21
25
30
39
48
5
5
5
6
8
10
6
8
10
12
16
20
10
12
16
20
24
32
40
48
64
80
43
50
64
77
6
8
10
12
16
20
£¹cznik
Nakrêtka t³oczyska
0.001.000.011
0.003.000.011
0.005.000.011
0.007.000.011
0.008.000.011
0.009.000.011
0.011.000.011
KK
M1
L1
E
EF
EN
EU
ER
G
I
L
LE
SW1
15,5
20,5
31
32
44
53
7
10
12
14
19
25
14
16
21
25
10,5
12
15
18
28
32
42
50
57
66
85
102
1
1
2
2
2
2
37
37
71
75
103
119
12
16
20
24
32
40
10
13
16
18
24
30
0.000.021.456
0.000.021.457
0.000.021.458
0.000.021.459
0.000.021.460
0.000.021.461
0.000.021.462
SW2 SW3 SW4
14,5
19
30
30
41
41
7
11
19
19
30
30
Czujnik zbli¿eniowy serii DSL
Typ ................................
Wersje .......................
Wyjœcie .........................
Dane elektryczne ..........
Klasa ochronna .............
Zabezpieczenie .............
Magnetyczny wy³¹cznik zbli¿eniowy
Elektryczny i elektroniczny
PNP (wersja elektroniczna)
Patrz tabela poni¿ej
IP 67
Zmiana polaryzacji, zwarcie (wersja
elektroniczna)
Stan ...........................
Normalnie otwarty
Sygnalizacja ..............
LED
Temperatury pracy ........ -20...85 °C (-4...185 °F)
Przy³¹cze ...................... Kabel lub wtyk M8x1
Mocowanie .................... Mocowany w rowku si³ownika
Typ
DSL 1
DSL 2
DSL 3
Rodzaj
wy³¹cznika
Napi†cie
Nat†¿ enie
Moc
Reed-Switch
Reed-Switch
Hall
Hall
3...30 V AC/DC
3...30 V AC/DC
6...30 V DC
6...30 V DC
100 mA
100 mA
200 mA
200 mA
6 W / VA
6 W / VA
4 W / VA
4 W / VA
Czas
reakcji
0,5
0,5
0,8
0,8
ms
ms
ms
ms
ˆywotnoœŠ
(w mln.)
10
10
100
100
Przy³¹cze
Kabel / Wtyk M8
•
•
•
•
D³ugoœŠ
kabla
2,5 m
0,3 m
2,5 m
0,3 m
0.900.000.791
0.900.000.792
0.900.000.793
0.900.000.794
0.900.000.531
2 m kabla z gniazdem M8 x 1
40
1.4.4.10
5
5
12
12
19
19
ZAWORY
41
Zawory kontroli
Zawory kontroli
kierunkowej
kierunkowej
Symbole
graficzne
Symbole
graficzne
Zawór sterowany pneumatycznie
Cewka
Pilot (sterowanie poœrednie)
Cewka lub przycisk
Powrót pneumatyczny
Cewka (sterowanie poœrednie)
Przycisk (sterowanie poœrednie)
Cewka lub przycisk (sterowanie
poœrednie)
DŸwignia (sterowanie poœrednie)
Zawór 2-po³o¿eniowy z dŸwigni¹,
sprê¿yna powrotna (monostabilny)
Popychacz (sterowanie poœrednie)
Zawór 2-po³o¿eniowy z dŸwigni¹
(bistabilny)
Rolka dwukierunkowa (sterowanie
poœrednie)
Zawór 3-po³o¿eniowy z
dŸwigni¹ (trzy stabilny)
Rolka jednokierunkowa (sterowanie
poœrednie)
Zawór 3-po³o¿eniowy z
dŸwigni¹ (monostabilny w
œrodkowym po³o¿eniu)
Antenka (sterowanie poœrednie)
Zawór 3-po³o¿eniowy
pneumatyczy (monostabilny
w œrodkowym po³o¿eniu)
Zawór sterowany pneumatycznie
(poprzez niskie ciœnienie
b¹dŸ podciœnienie)
Zawór 3-po³o¿eniowy elektryczny
(monostabilny w œrodkowym
po³o¿eniu)
42
2.0.1.6.
Zawory panelowe 3/2
Typ ................................
Mocowanie ....................
Temperatura otoczenia .
Tempertura medium ......
Medium .........................
Ciœnienie robocze .........
Przp³yw nominalny ........
Aktywator ......................
Materia³y .......................
Zawór panelowy 3/2, sterowany rêcznie, NC lub NO, sprê¿yna powrotna
otwór Ø 22 mm - przyciski mocowane bagnetowo
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane naolejanie)
0...8 bar (0...116 psi)
66 l/min (0,07 Cv)
Plastikowe przyciski typu elektrycznego (* metalowe na zapytanie)
Obudowa ze stopu cynowego, uszczelnienia NBR
Zawór z przyciskiem
Plastikowy
—22
Ø
Metalowy
—22
Ø
(*)
Zielony
Czerwony
Czarny
0.230.042.300 / 361
0.230.042.300 / 384
0.230.042.300 / 388
0.230.042.300 / 363
0.230.042.300 / 386
0.230.042.300 / 390
A
C
—E
Ø
F
86
76
27
10
91,5
80
30
11,5
Zawór z przyciskiem grzybkowym (czerwony)
A
C
Ø
—G
H
SeriaMT
MT -- M5
Seria
M5
Plastikowy
—22
Ø
Metalowy
—22
Ø
(*)
0.230.042.300 / 365
0.230.042.300 / 367
97,5
76
40
21,5
108
80
40
28
43
2.1.1.1
Zawory panelowe 3/2
Zawór z uchwytem (czarny)
Plastikowy
22
Ø
Metalowy
22
Ø
(*)
0.230.042.300 / 369
0.230.042.300 / 371
112
85
35
27
23
106
80
39
26
25
Plastikowy
22
Ø
Metalowy
22
Ø
(*)
0.230.042.300 / 373
0.230.042.300 / 375
123,5
85
27
11,5
27
116,5
80
30
22,5
14
A
C
I
M
L
Zawór z kluczem
A
C
Ø
N
O
P
Zawór z przyciskiem uderzeniowym
A
C
Q
R
Plastikowy
22
Ø
Metlowy
Metalowy
22
Ø
(*)
0.230.042.300 / 377
0.230.042.300 / 379
106,5
76
30
30,5
109
80
40
29
Otwór mocuj¹cy
Z³¹cze dla otworu Ø30mm do Ø22mm : 0.200.000.394
44
2.1.1.2
SeriaMT
MT - M5
Seria
Zawory 3/2 sterowane
mechanicznie lub ręcznie
rêcznie
Seria MML
MML -- M5
M5
Seria
Typ ................................ Zawory 3/2 NC, sterowane rêcznie lub mechanicznie, sprê¿yna powrotna
Si³a nacisku ...............
Zawór z dŸwigni¹:
400 gr
Zawór z popychaczem: 1000 gr
Zawór ]rolk¹ i dŸwigni¹: 500 gr
Temperatura otoczenia . -5...50 °C (23...122 °F)
Temperatura medium .... -10...60 °C (14...140 °F)
Medium ......................... Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane naolejanie)
Ciœnienie robocze ......... 0...10 bar (0...145 psi)
Przep³yw nominalny ...... 45 l/min (0,046 Cv)
Materia³y ....................... Obudowa ze stopu cynowego, uszczelnienia NBR
Zawory sterowane rêcznie
Zawór z dŸwigni¹
Opis
Zawór z dŸwigni¹
0.230.101.300
Zawór z dŸwigni¹
obrotow¹
0.230.105.300
Zawór z dŸwigni¹
i sprê¿ yn¹ centruj¹c¹
0.230.107.300
Zestaw naprawczy
0.200.000.392
Zawór z dŸwigni¹ obrotow¹
45
2.1.2.1
Zawory 3/2 sterowane
mechanicznie lub ręcznie
rêcznie
Seria MML
MML -- M5
M5
Seria
Zawór z dŸwigni¹ i sprê¿yn¹ centruj¹c¹
Zawory sterowane mechanicznie
Opis
Zawór z popychaczem
0.230.119.300
Zawór z kulk
0.230.135.300
Zawór z rolk
0.230.121.300
Zawór z rolk
jednokierunkow
(z powrotem ja owym)
0.230.123.300
Zawór z rolk
na d€wigni obrotowej
0.230.125.300
Zawór z rolk i
regulowan wysoko…ci
d€wigni
0.230.127.300
Zawór z antenk
0.230.133.300
Zawór z nastawialnym
obrotowym pr†tem
0.230.131.300
Zestaw naprawcy
0.200.000.392
Zawór z popychaczem
Zawór z kulk¹
3 mm skok, powoduje zatrzymanie w
celu unikniêcia uszkodzeñ
zewnêtrznych .
3 mm skok, powoduje zatrzymanie w
celu unikniêcia uszkodzeñ
zewnêtrznych .
46
2.1.2.2
Zawory
Zawory3/2
3/2sterowane
sterowane
mechanicznie
mechanicznielub
lubręcznie
rêcznie
Seria
SeriaMML
MML- -M5
M5
Zawór z rolk¹
Zawór z rolk¹ jednokierunkow¹ (z powrotem
ja³owym)
Zawór z rolk¹ na dŸwigni obrotowej
Zawór z rolk¹ i regulowan¹ wysokoœci¹ dŸwigni
Zawór z antenk¹
Zawór z nastawialnym obrotowym prêtem
47
2.1.2.3
Zawory 3/2 sterowane
mechanicznie lub ręcznie
rêcznie
Seria MM
MM -- M5
M5
Seria
Typ ................................ Zawory 3/2 NC lub NO, sterowane rêcznie lub mechanicznie, sprê¿yna powrotna
Si³a nacisku ...............
Zawór z dŸwigni¹:
800 gr
Zawór z popychaczem: 1800 gr
Zawór z rolk¹ i dŸwigni¹: 900 gr
Temperatura otoczenia . -5...50 °C (23...122 °F)
Temperatura medium .... -10...60 °C (14...140 °F)
Medium ......................... Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane naolejanie)
Ciœnienie robocze ......... 0...10 bar (0...145 psi)
Przep³yw nominalny ...... 80 l/min (0,081 Cv)
Materia³y ....................... Obudowa ze stopu cynowego, gniazdo ze stali nierdzewnej, uszczelnienia NBR
Zawory sterowane rêcznie
Zawór z dŸwigni¹
Opis
Zawór z dŸwigni¹
0.230.001.300
Zawór z dŸwigni¹
obrotow¹
0.230.005.300
Zawór z dŸwigni¹
i sprê¿ yn¹ centruj¹c¹
0.230.007.300
Zestaw naprawczy
0.200.000.383
Zawór z dŸwigni¹ obrotow¹
48
2.1.3.1
Zawory 3/2
3/2 sterowane
Zawory
sterowane
mechanicznie
lub ręcznie
mechanicznie lub
rêcznie
Seria MM - M5
Seria MM - M5
Zawór z dŸwigni¹ i sprê¿yn¹ centruj¹c¹
Zawory sterowane mechanicznie
Opis
Zawór z popychaczem
0.230.019.300
Zawór z kulk
0.230.035.300
Zawór z rolk
0.230.021.300
Zawór z rolk
jednokierunkow
(z powrotem jaowym)
0.230.023.300
Zawór z rolk
na d­wigni obrotowej
0.230.025.300
Zawór z rolk i
regulowan wysoko„ci
d­wigni
0.230.027.300
Zawór z antenk
0.230.033.300
Zawór z nastawialnym
obrotowym pr…tem
0.230.031.300
Zestaw naprawcy
0.200.000.383
Zawór z popychaczem
Zawór z kulk¹
3 mm skok, powoduje zatrzymanie w celu
unikniêcia uszkodzeñ zewnêtrznych .
3 mm skok, powoduje zatrzymanie w celu
unikniêcia uszkodzeñ zewnêtrznych .
49
2.1.3.2
Zawory 3/2 sterowane
mechanicznie lub ręcznie
rêcznie
Seria MM
MM -- M5
Seria
M5
Zawór z rolk¹
Zawór z rolk¹ jednokierunkow¹
(z powrotem ja³owym)
Zawór z rolk¹ na dŸwigni obrotowej
Zawór z rolk¹ i regulowan¹ wysokoœci¹ dŸwigni
Zawór z antenk¹
Zawór z nastawialnym obrotowym prêtem
50
2.1.3.3
Zawory 3/2 i 5/2
Zawory 3/2 i 5/2
sterowane ręcznie
sterowane rêcznie
Seria MV - 1/8”
Seria MV - 1/8”
Typ ................................ Zawory 3/2 i 5/2 NC lub NO, sterowane rêcznie, sprê¿yna powrotna (powrót pneumatyczny
na ¿yczenie)
Si³a nacisku ...............
1200 gr (Zawór z dŸwigni¹)
Temperatura otoczenia . -5...50 °C (23...122 °F)
Temperatura medium .... -10...60 °C (14...140 °F)
Medium ......................... Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane naolejanie)
Ciœnienie robocze ......... 0...10 bar (0...145 psi)
Przep³yw nominalny ...... 370 l/min (0,375 Cv) - wersja Push-Pull 450 l/min ( 0,457 Cv)
Materia³y ....................... Obudowa ze stopu cynowego, gniazdo ze stali nierdzewnej, uszczelnienia NBR
Zawory sterowane rêcznie
Opis
zawory 3/2
zawory 5/2
Zawór z dŸwigni¹
0.230.101.311
0.230.101.411
Zawór z dŸwigni¹
obrotow¹
0.230.105.311
0.230.105.411
Zawór z dŸwigni¹ i
sprê¿ yn¹ centruj¹c¹
0.230.107.311
0.230.107.411
Z dŸwigni¹ kolankow¹
0.230.149.311
0.230.149.411
ZawórPUSH-PULL
wrsja light (czerwony
guzik)
0.230.144.311
0.230.144.411
Zawór PUSH-PULL
wersja heavy duty
(czarny guzik)
0.230.143.311
0.230.143.411
Zawór z przyciskiem
(czerwony)
0.230.109.311
0.230.109.411
Zawór z wysokim
przyciskiem (czarny)
0.230.111.311
0.230.111.411
Zawór z prze³¹cznikiem
(czarny)
0.230.113.311
0.230.113.411
51
2.1.4.1
Zawory 3/2
3/2 ii 5/2
5/2
Zawory
sterowane ręcznie
sterowane
rêcznie
Opis
Zawory 3/2
Seria MV
MV -- 1/8”
1/8”
Seria
Zawory 5/2
Zawór z przyciskiem
grzybkowym maym
(czerwony)
0.230.115.311
0.230.115.411
Zawór z przyciskiem
grzybkowym panelowym
duƒ ym (czerwony)
0.230.117.311
0.230.117.411
Zestaw naprawcyzy
0.200.000.323
0.200.000.325
Zawór z dŸwigni¹
3/2:
5/2:
Zawór z dŸwigni¹ obrotow¹
3/2:
5/2:
Zawór z dŸwigni¹ i sprê¿yn¹ centruj¹c¹
3/2:
5/2:
52
2.1.4.2
Zawory 3/2
3/2 ii 5/2
5/2
Zawory
sterowane ręcznie
sterowane
rêcznie
Zawór z dŸwigni¹ kolankow¹
3/2:
5/2:
Zawór PUSH-PULL wersja light (czerwony guzik)
3/2:
5/2:
Zawór PUSH-PULL wersja heavy duty (czarny guzik)
3/2:
5/2:
Zawór z przyciskiem (czerwony)
3/2:
5/2:
53
2.1.4.3
Seria MV
MV -- 1/8”
1/8”
Seria
Zawory 3/2
3/2 ii 5/2
5/2
Zawory
sterowane ręcznie
sterowane
rêcznie
Zawór z wysokim przyciskiem (czarny)
3/2:
5/2:
Zawór z prze³¹cznikiem (czarny)
3/2:
5/2:
Zawór z przyciskiem grzybkowym ma³ym (czerwony)
3/2:
5/2:
Zawór z przyciskiem grzybkowym du¿ym (czerwony)
3/2:
5/2:
54
2.1.4.4
Seria MV
MV -- 1/8”
1/8”
Seria
Zawory
Zawory 3/2
3/2 ii 5/2
5/2
sterowane
sterowane mechanicznie
mechanicznie
Seria MV
MV -- 1/8”
Seria
1/8”
Typ ................................ Zawory 3/2 i 5/2 sterowane mechanicznie lub pneumatycznie, NC lub NO, sprê¿yna powrotna
(powrót pneumatyczny na ¿yczenie)
Si³a nacisku ...............
Zawór z popychaczem:
3,4 kg
Zawór z dŸwigni¹ i rolk¹: 1,75 kg
Temperatura otoczenia . -5...50 °C (23...122 °F)
Temperatura medium .... -10...60 °C (14...140 °F)
Medium ......................... Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane naolejanie)
Ciœnienie robocze ......... 0...10 bar (0...145 psi)
Przep³yw nominalny ...... 370 l/min (0,375 Cv)
Materia³y ....................... Obudowa ze stopu cynowego, gniazdo ze stali nierdzewnej, uszczelnienia NBR
Zawory sterowane mechanicznie
Opis
Zawory 3/2
Zawory 5/2
Zawór z popychaczem
0.230.119.311
0.230.119.411
Zawór z kulk¹
0.230.135.311
0.230.135.411
Zawór z rolk¹
0.230.121.311
0.230.121.411
Zawór z rolk¹
jednokierunkow¹
(z powrotem ja³owym)
0.230.123.311
0.230.123.411
Zawór z rolk¹
na dŸwigni obrotowej
0.230.125.311
0.230.125.411
Zawór z rolk¹ i
regulowan¹ wysokoœci¹
dŸwigni
0.230.127.311
0.230.127.411
Zawór z nastawialnym
obrotowym prêtem
0.230.131.311
0.230.131.411
Zawór z antenk¹
0.230.133.311
0.230.133.411
Zestaw naprawczy
0.200.000.323
0.200.000.325
55
2.1.5.1
Zawory 3/2
3/2 ii 5/2
5/2
Zawory
sterowane mechanicznie
sterowane
mechanicznie
Zawór z popychaczem
3/2:
5/2:
3 mm skok, powoduje
zatrzymanie w celu unikniêcia
uszkodzeñ zewnêtrznych .
Zawór z kulk¹
3/2:
5/2:
3 mm skok, powoduje
zatrzymanie w celu unikniêcia
uszkodzeñ zewnêtrznych .
Zawór z rolk¹
3/2:
5/2:
Zawór z rolk¹ jednokierunkow¹ (z powrotem ja³owym)
3/2:
5/2:
56
2.1.5.2
Seria MV
MV -- 1/8”
1/8”
Seria
Zawory 3/2
3/2 ii 5/2
5/2
Zawory
sterowane mechanicznie
sterowane
mechanicznie
Zawór z rolk¹ na dŸwigni obrotowej
3/2:
5/2:
Zawór z rolk¹ i regulowan¹ wysokoœci¹ dŸwigni
3/2:
5/2:
Zawór z nastawialnym obrotowym prêtem
3/2:
5/2:
Zawór z antenk¹
3/2:
5/2:
57
2.1.5.3
Seria MV
MV -- 1/8”
1/8”
Seria
Zawory
3/2sterowane
i 5/2
Zawory
3/2 i 5/2
sterowane
pneumatycznie
pneumatycznie
Seria MV
MV -- 1/8”
1/8”
Seria
Zawory sterowane pneumatycznie
Opis
Zawory 3/2
Zawory 5/2
Zawór z jednostronnym
sterowaniem
spr yna powrotna
0.230.137.311
0.230.137.411
Zawór z dwustronnym
sterowaniem
0.230.139.311
0.230.139.411
Zawór sterowany poprzez
niskie ci‚nienie lub
podci‚nienie
0.230.140.311
0.230.140.411
Zestaw naprawczy
0.200.000.323
0.200.000.325
Zawór z jednostronnym sterowaniem, sprê¿yna powrotna
3/2:
5/2:
Ciœnienie sterowania Pmin. : 1,4 bar
Ciœnienie sterowania Pmin. : 1,4 bar
Zawór z dwustronnym sterowaniem
3/2:
5/2:
Ciœnienie sterowania Pmin. : 1,2 bar
Ciœnienie sterowania Pmin. : 1,o bar
Zawór sterowany poprzez niskie ciœnienie lub podciœnienie
3/2:
5/2:
Ciœnienie sterowania Pmin. : 0,4 bar
Podciœnienie sterowDnia: -0,26 bar
Ciœnienie sterowania Pmin. : 0,4 bar
Podciœnienie sterowDnia: -0,26 bar
58
2.1.5.4
Zawory
Zawory5/2
5/2sterowane
sterowane
ręcznie
rêcznielub
lubmechanicznie
mechanicznie
Seria SB0 - 1/8”
Seria SB0 - 1/8"
Typ ................................ Zawory 5/2 sterowane poœrednio, mechanicznie lub rêcznie, sprê¿yna powrotna (powrót
pneumatyczny na ¿yczenie); mo¿liwoœæ przesterowania powietrzem
Si³a nacisku ...............
Zawór z dŸwigni¹:
400 gr
Zawór z popychaczem: 1000 gr
Zawór ]rolk¹ i dŸwigni¹: 500 gr
Temperatura otoczenia . -5...50 °C (23...122 °F)
Temperatura medium .... -10...60 °C (14...140 °F)
Medium ......................... Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane naolejanie)
Ciœnienie robocze ......... 2,5...10 bar (36...145 psi)
Przep³yw nominalny ...... 420 l/min (0,42 Cv)
Materia³y ....................... Obudowa ze stopu cynowego, uszczelnienia NBR
Zawór z dŸwigni¹
Zawory sterowane rêcznie
Opis
Zawór z dŸwigni¹
0.220.101.411
Zawór z dŸwigni¹
obrotow¹
0.220.105.411
Zawór z dŸwigni¹ i
sprê¿ yn¹ centruj¹c¹
0.220.107.411
Zestaw naprawczy
0.200.000.515
Zawór z dŸwigni¹ obrotow¹
59
2.1.6.1
Zawory 5/2
5/2 sterowane
Zawory
sterowane
ręcznie lub
lub mechanicznie
rêcznie
mechanicznie
Seria SB0
SB0 -- 1/8"
1/8”
Seria
Zawór z dŸwigni¹ i sprê¿yn¹ centruj¹c¹
Zawór z przyciskiem
Plastikowy
22
Ø
Metalowy
22
Ø
(*)
Zielony
Czerwony
Czarny
0.220.142.411 / 361
0.220.142.411 / 384
0.220.142.411 / 388
0.220.142.411 / 363
0.220.142.411 / 386
0.220.142.411 / 390
A
C
Ø
E
F
150
140
27
10
155,5
144
30
11,5
* Metalowy tylko na zamówienie
Zawór z przyciskiem grzybkowym (czerwony)
A
C
G
Ø
H
Plastikowy
22
Ø
Metalowy
22
Ø
(*)
0.220.142.411 / 365
0.220.142.411 / 367
141,5
140
40
21,5
152
144
40
28
* Metalowy tylko na zamówienie
Zawór z prze³¹cznikiem obrotowym
A
C
I
M
L
Plastikowy
22
Ø
Metalowy
22
Ø
(*)
0.220.142.411 / 369
0.220.142.411 / 371
177
150
35
27
23
170
144
39
26
25
* Metalowy tylko na zamówienie
60
2.1.6.2
Zawory 5/2
5/2 sterowane
Zawory
sterowane
ręcznie lub
lub mechanicznie
rêcznie
mechanicznie
Zawór z kluczem
A
C
N
Ø
O
P
Plastikowy
22
Ø
Metalowy
22
Ø
(*)
0.220.142.411 / 373
0.220.142.411 / 375
188,5
150
27
11,5
27
180,5
144
30
22,5
14
* Metalowy tylko na zamówienie
Zawór z przyciskiem uderzeniowym
A
C
Q
Ø
R
Plastikowy
22
Ø
Metalowy
22
Ø
(*)
0.220.142.411 / 377
0.220.142.411 / 379
170,5
140
30
30,5
173
144
40
29
* Metalowy tylko na zamówienie
Otwór mocuj¹cy
Z³¹cze dla otworu Ø30mm do Ø22mm : 0.200.000.394
61
2.1.6.3
Seria SB0
SB0 -- 1/8"
1/8”
Seria
Zawory 5/2
5/2 sterowane
Zawory
sterowane
ręcznie lub
lub mechanicznie
rêcznie
mechanicznie
Seria SB0
SB0 -- 1/8"
1/8”
Seria
Zawory sterowane mechanicznie
Opis
Zawór z popychaczem
0.220.119.411
Zawór z kulk
0.220.135.411
Zawór z rolk
0.220.121.411
Zawór z rolk
jednokierunkow
(z powrotem jaowym)
0.220.123.411
Zawór z rolk
na dwigni obrotowej
0.220.125.411
Zawór z rolk i
regulowan wysoko­ci
dwigni
0.220.127.411
Zawór z antenk
0.220.133.411
Zawór z nastawialnym
obrotowym pr€tem
0.220.131.411
Zestaw naprawcyzy
0.200.000.515
Zawór z popychaczem
Zawór z kulk¹
3 mm skok, powoduje zatrzymanie w
celu unikniêcia uszkodzeñ
zewnêtrznych .
3 mm skok, powoduje zatrzymanie w
celu unikniêcia uszkodzeñ
zewnêtrznych .
62
2.1.6.4
Zawory 5/2
5/2 sterowane
Zawory
sterowane
ręcznie lub
lub mechanicznie
rêcznie
mechanicznie
Seria SB0 - 1/8”
Seria SB0 - 1/8"
Zawór z rolk¹
Zawór z rolk¹ jednokierunkow¹ (z powrotem ja³owym)
Zawór z rolk¹ na dŸwigni obrotowej
Zawór z rolk¹ i regulowan¹ wysokoœci¹ dŸwigni
Zawór z antenk¹
Zawór z nastawialnym obrotowym prêtem
63
2.1.6.5
Zawory 5/2
5/2 sterowane
Zawory
sterowane
ręcznie
lub
mechanicznie
rêcznie lub mechanicznie
Seria SB1
SB1 -- 1/4"
1/4”
Seria
Typ ................................ Zawory 5/2 sterowane poœrednio, mechanicznie lub rêcznie, sprê¿yna powrotna (powrót
pneumatyczny na ¿yczenie); mo¿liwoœæ przesterowania powietrzem
Si³a nacisku ...............
Zawór z dŸwigni¹:
400 gr
Zawór z popychaczem: 1000 gr
Zawór z rolk¹ i dŸwigni¹: 500 gr
Temperatura otoczenia . -5...50 °C (23...122 °F)
Temperatura medium .... -10...60 °C (14...140 °F)
Medium ......................... Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane naolejanie)
Ciœnienie robocze ......... 2,5...10 bar (36...145 psi)
Przep³yw nominalny ...... 1000 l/min (1,016 Cv)
Materia³y ....................... Obudowa ze stopu cynowego, uszczelnienia NBR
Zawory sterowane rêcznie
Zawór z dŸwigni¹
Opis
Zawór z dŸwigni¹
0.220.101.422
Zawór z dŸwigni¹
obrotow¹
0.220.105.422
Zawór z dŸwigni¹ i
sprê¿ yn¹ centruj¹c¹
0.220.107.422
Zestaw naprawczy
0.200.000.517
Zawór z dŸwigni¹ obrotow¹
64
2.1.7.1
Zawory 5/2
5/2 sterowane
Zawory
sterowane
ręcznie lub
lub mechanicznie
rêcznie
mechanicznie
Seria SB1
SB1 -- 1/4"
1/4”
Seria
Zawór z dŸwigni¹ i sprê¿yn¹ centruj¹c¹
Zawory sterowane mechanicznie
Opis
Zawór z
popychaczem
0.220.119.422
Zawór z kulk
0.220.135.422
Zawór z rolk
0.220.121.422
Zawór z rolk
jednokierunkow
(z powrotem
ja owym)
0.220.123.422
Zawór z rolk
na d wigni obrotowej
0.220.125.422
Zawór z rolk i
regulowan
wysoko­ci
dwigni
0.220.127.422
Zawór z antenk
0.220.133.422
Zawór z
nastawialnym
obrotowym pr€tem
Zestaw naprawczy
Zawór z popychaczem
0.220.131.422
0.200.000.517
Zawór z kulk¹
3 mm skok, powoduje
zatrzymanie w celu
unikniêcia uszkodzeñ
zewnêtrznych .
65
2.1.7.2
Zawory 5/2
5/2 sterowane
sterowane
Zawory
rêcznie lub
lub mechanicznie
mechanicznie
ręcznie
Seria SB1
SB1 -- 1/4"
1/4”
Seria
Zawór z rolk¹
Zawór z rolk¹ jednokierunkow¹
(z powrotem ja³owym)
Zawór z rolk¹ na dŸwigni obrotowej
Zawór z rolk¹ i regulowan¹ wysokoœci¹ dŸwigni
Zawór z antenk¹
Zawór z nastawialnym obrotowym prêtem
66
2.1.7.3
Zawory 3/2 i 5/2
Zawory 3/2 i 5/2
sterowane ręcznie
sterowane rêcznie
Typ ................................
Przy³¹cze ......................
Temperatury pracy ........
Temperatura medium ....
Medium .........................
Zawory 3/2 i 5/2 sterowane przyciskiem
G 1/4”
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
Ciœnienie robocze ......... 0...10 bar (0...145 psi)
Mocowanie .................... Monta¿ pojedynczy (3/2 i 5/2)
Monta¿ na listwie lub bloku przy³¹czeniowym
(tylko 5/2)
Przepływ nominalny ...... 1650 l/min (1,6 Cv)
Opis
Zawór 3/2 z przyciskiem
sprê¿ yna powrotna
0.250.033.322
Zawór 3/2 z przyciskiem
powrót pneumatyczny
0.250.033.422
Zawór 3/2 z przyciskiem
typu PUSH-PULL
0.250.033.822
Zawór 5/2 z przyciskiem
sprê¿ yna powrotna
0.250.003.322
Zawór 5/2 z przyciskiem
powrót pneumatyczny
0.250.003.422
Zawór 5/2 z przyciskiem
typu PUSH-PULL
0.250.003.822
Zestaw naprawczy
0.200.000.852
67
2.1.8.0
Seria CH1 - 1/4”
Seria CH 1 - 1/4’’
Zawory
Zawory 3/2,
3/2, 5/2
5/2 ii 5/3
5/3
sterowane
sterowane ręcznie
rêcznie
Typ ................................
Przy³¹cze ......................
Temperatury pracy ........
Temperatura medium ....
Medium .........................
Ciœnienie robocze .........
Mocowanie ....................
Pozycja dŸwigni ............
Przep³yw nominalny .....
Zawory 3/2, 5/2 i 5/3 z dŸwigni¹
G 1/4”
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
0...10 bar (0...145 psi)
Monta¿ pojedyQczy (3/2 i 5/2)
Monta¿ na listwie lub bloku przy³¹czeniowym
(tylko 5/2)
Mo¿e byæ obracana o k¹t 90°
5/2: 1650 l/min (1,6 Cv)
5/3: 1200 l/min (1,2 Cv)
Opis
Zawór 3/2 2-po³ o¿ eniowy
z dŸwigni¹ (bistabilny)
Zawór 3/2 z dŸwigni¹
sprê¿ yna powrotna
(monostabilny)
Zawór 5/2 2-po³ o¿ eniown
z dŸwigni¹ (bistabilny)
0.250.030.122
0.250.030.322
0.250.000.122
Zawór 5/2 z dŸwigni¹
sprê¿ yna powrotna
(monostabilny)
0.250.000.322
Zawór 5/3 z dŸwigni¹
zamkniêty w pozycji œrodkowej
(trzystabilny)
0.250.000.522
Zawór 5/3 z dŸwigni¹
otwarty w pozycji œrodkowej
(trzystabilny)
0.250.000.722
Zawór 5/3 z dŸwigni¹
w pozycji œrodkowej zasilany
powietrzem (trzystabilny)
0.250.007.722
Zawór 5/3 z dŸwigni¹
zamkniêty w pozycji œrodkowej
(monostabilny w œrod. po³o¿ .)
0.250.000.922
Zawór 5/3 z dŸwigni¹
otwarty w pozycji œrodkowej
(monostabilny w œrod. po³o¿ .)
0.250.001.122
Zawór 5/3 z dŸwigni¹
w pozycji œrodkowej zasilany
powietrzem (monostabilny
w œrod. po³ o¿ .)
Zestaw naprawczy
(1) wersja NG
0.250.007.922
0.200.000.667
0.200.000.852 (1)
68
2.1.8.1
Seria CH
CH11 -- 1/4”
Seria
1/4’’
Zawory 5/2
5/2 ii 5/3
5/3
Zawory
sterowane ręcznie
sterowane
rêcznie
Typ ................................
Przy³¹cze ......................
Temperatury pracy ........
Temperatura medium ....
Medium .........................
Ciœnienie robocze .........
Mocowanie ....................
Pozycja dŸwigni ............
Przep³yw nominalny .....
Zawory 5/2 i 5/3 z dŸwigni¹
G 1/2”
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
0...10 bar (0...145 psi)
Monta¿ pojedyñczy
Monta¿ na listwie lub bloku przy³¹czeniowym
(patrz kody i œrednice na stronie )
Mo¿e byæ obracana o k¹t 90°
5/2: 4400 l/min (4,4 Cv)
5/3: 4000 l/min (4,0 Cv)
Opis
Zawór 5/2 2-po³o¿ eniowy
z d¿ wigni¹ (bistabilny)
0.250.000.144
Zawór 5/2 z dŸwigni¹
sprê¿ yna powrotna
(monostabilny)
0.250.000.344
Zawór 5/3 z dŸwigni¹
zamkniêty w pozycji œrodkowej
(trzystabilny)
0.250.000.544
Zawór 5/3 z dŸwigni¹
otwarty w pozycji œrodkowej
(trzystabilny)
0.250.000.744
Zawór 5/3 z dŸwigni¹
w pozycji œrodkowej zasilany
powietrzem (trzystabilny)
0.250.007.744
Zawór 5/3 z dŸwigni¹
zamkniêty w pozycji œrodkowej
(monostabilny w œrod. po³o¿ .)
0.250.000.944
Zawór 5/3 z dŸwigni¹
otwarty w pozycji œrodkowej
(monostabilny w œrod. po³o¿ .)
0.250.001.144
Zawór 5/3 z dŸwigni¹
w pozycji œrodkowej zasilany
powietrzem (monostabilny
w œrod. po³o¿ .)
Zestaw naprawczy
0.250.007.944
0.200.000.694
69
2.1.8.2
SeriaCH
CH3
Seria
3 -- 1/2”
1/2"
Zawory 5/2
Zawory
5/2 sterowane
sterowane
nożnie
no¿nie
Typ ................................ Zawór 5/2 sterowany no¿nie
Medium ......................... Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
Przy³¹cza ...................... G 1/4”
Przep³yw nominalny ...... 1000 Nl/min (1,016 Cv)
Ciœnienie robocze ......... 0...10 bar (0...145 psi)
Temperatury pracy ........ -5...50 °C (23...122 °F)
Materia³y ....................... Obudowa ze stopu cynowego, uszczelnienia
NBR
Akcesoria ...................... Os³ona metalowa
Opis
Monostabilny
0.220.003.522
Bistabilny
0.220.003.722
Os³ona metalowa
0.200.000.200
2.1.9.3
70
SeriaSB
SB1
Seria
1 - 1/4”
1/4"
Elektrozawory
Elektrozawory3/2
3/2
Typ ................................ Elektrozawory 3/2 NC, z mo¿liwoœci¹
przesterowania rêcznego
Mocowanie .................... Pojedyñcze lub z³o¿one
Temperatury pracy ........ -5...50 °C (23...122 °F)
Temperatura medium .... -10...60 °C (14...140 °F)
Medium ......................... Przefiltrowane sprê¿one powietrze
Ciœnienie robocze ......... 0...10 bar (0...145 psi)
Przep³yw nominalny ...... 40 l/min (0,04 Cv)
Czêstotliwoœæ ................ max. 24 Hz (dla 6 bar)
Materia³y ....................... Aluminiowa obudowa, epoksydowo ¿ywiczna
cewka, rdzeñ ze stali nierdzewnej i mosi¹dzu
Zawory wyposa¿one s¹ w korek M5x0,8. Jeœli zawory bêd¹ z³o¿one na p³ycie nale¿y usun¹æ ten
korek. Jeœli natomiast bêdzie to pojedyñczy zawór nale¿y zastosowaæ uszczelnienie.
Opis
Elektrozawór 3/2NC
Dodatkowy
kod
/ ---
Napiêcie
101
102
137
103
104
105
106
109
110
111
112
113
220V 50Hz - 240V 60Hz
110V 50Hz - 120V 60Hz
48V 50Hz - 48V 60Hz
24V 50Hz - 24V 60Hz
12V 50Hz - 12V 60Hz
220V 60Hz
110V 60Hz
190 V DC
110 V DC
48 V DC
24 V DC
12 V DC
0.210.005.200/---
Aby sprecyzowaæ napiêcie elektrozaworu, kropki musz¹ byæ
zast¹pione przez wartoœci podane w tabeli.
np.: zawór 0.210.005.200 / - - - o napiêciu 220V 50Hz, powinien
byæ zamówiony kodem 0.210.005.200 / 101
P³yta przy³¹czeniowa
Iloœæ zaworów
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.200.000.442
0.200.000.443
0.200.000.444
0.200.000.445
0.200.000.446
0.200.000.447
0.200.000.448
0.200.000.449
0.200.000.450
Zamawiaj¹c p³yte przy³¹czeniow¹ podaj iloœæ
zaworów
71
2.2.2.1
Seria
Seria203
203- -M5
M5
Elektrozawory 3/2
Typ ................................. Elektrozawory 3/2 NC, z możliwością
przesterowania ręcznego
Mocowanie .................... Pojedyncze lub złożone na płycie przyłączeniowej
Temperatury pracy ......... -5...50 °C (23...122 °F)
Temperatura medium ..... -10...60 °C (14...140 °F)
Medium .......................... Przefiltrowane sprężone powietrze
Ciśnienie robocze .......... 0...10 bar (0...145 psi)
Przepływ nominalny ....... 40 l/min (0,04 Cv)
Częstotliwość ................. max. 24 Hz (dla 6 bar)
Aluminiowa obudowa, epoksydowo-żywiczna
Materiały .........................
cewka, rdzeń ze stali nierdzewnej i mosiądzu
Opis
Elektrozawór 3/2 NC
Elektrozawór 3/2 NC na płytę przyłączeniową
Dodatkowy
kod
Napięcie
Aby sprecyzować napięcie elektrozaworu, kropki muszą być
zastąpione przez wartości podane w tabeli.
np.: zawór 0.210.005.200 / - - - o napięciu 220V 50Hz, powinien
być zamówiony kodem 0.210.005.200 / 101
Płyta przyłączeniowa
Ilość zaworów
Zamawiając płytę przyłączeniową należy podać
niezbędną ilość zaworów.
72
Seria 211 - 1/8”
Elektrozawory 2/2
2/2 ii 3/2
3/2
Elektrozawory
Seria
213- -1/8"
1/8”
Seri 213
Typ ................................ Elektrozawory 2/2 i 3/2, szerokoœci 32 mm, z
mo¿liwoœci¹ przesterowania rêcznego
Mocowanie .................... PojedyQczy zawór montowany z przy³¹czem z
boku lub od do³u; z³o¿one
Przy³¹cze elektryczne ... DIN 43650-A wtyczka (w zestawie)
Temperatury pracy ........ -5...50 °C (23...122 °F)
Temperatura medium .... -10...60 °C (14...140 °F)
Medium ......................... Przefiltrowane sprê¿one powietrze
Ciœnienie robocze ......... 0...2,5 bar 0...10 bar 0 ...16 bar
(0...36 psi) (0...145 psi) (0...232 psi)
Przep³yw nominalny ...... 78 l/min(*) 115 l/min 40 l/min
(0,08 Cv) (0,12 Cv) (0,04 Cv)
Czêstotliwoœæ ................ 23 Hz (1,5 bar) 17 Hz (6 bar) 13 Hz (10 bar)
Materia³y ....................... Aluminiowa obudowa, epoksydowo¿ywiczna
cewka, tuba ze stali nierdzewnej i mosi¹dzu
Wersja specjalna .......... Do hydrauliki lub pneumatyki do 30 bar (435
psi).
(*) Przy p=2,5 bar, Dp=0,5 bar
Opis
Elektrozawór 2/2 NC
Elektrozawór 2/2 NO
Elektrozawór 3/2 NC
Elektrozawór 3/2 NO
Usytuowanie
przy³¹cza
0...2,5 bar
0...10 bar
0...16 bar
Boczne
Dolne
Do p³yty
0.210.003.911 / --0.210.004.211 / --0.210.006.311 / ---
0.210.004.011 / --0.210.004.311 / --0.210.006.411 / ---
0.210.004.111 / --0.210.004.411 /--0.210.006.511 / ---
Boczne
Dolne
0.210.004.511 / --0.210.004.811 / ---
0.210.004.611 / --0.210.004.911 / ---
0.210.004.711 / --0.210.005.011 / ---
Boczne
Dolne
Do p³yty
0.210.005.111 / --0.210.005.411 / --0.210.006.611 / ---
0.210.005.211 / --0.210.005.511 / --0.210.006.711 / ---
0.210.005.311 / --0.210.005.611 / --0.210.006.811 / ---
Boczne
Dolne
0.210.005.711 / --0.210.006.011 / ---
0.210.005.811 / --0.210.006.111 / ---
0.210.005.911 / --0.210.006.211 / ---
Elektrozawory do zastosowañ w hydraulice
Opis
Elektrozawór 2/2 NC
do zastosowañ w
hydraulice
Usytuowanie
przy³¹cza
Boczne
Dolne
Do p³yty
Typ HD
Typ HP
0.210.007.211 / --0.210.007.311 / --0.210.007.411 / ---
0.210.006.911 / --0.210.007.011 / --0.210.007.111 / ---
Specjalna wersja dla oleju hydraulicznego przy ciœnieniu 0...30 bar. Nominalna œrednicaØ1mm. Przep³yw nominalny 2,8 l/min.
Typ HP zasilanie powietrzem port 2 wypuszczanie powietrza port 1. Typ HD zasilanie powietrzem port 1 wypuszczanie powietrza port 2.
Dodatkowy
kod
/ ---
Napiêcie
001
002
037
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
220V 50Hz - 240V 60Hz
110V 50Hz - 120V 60Hz
48V 50Hz - 48V 60Hz
24V 50Hz
12V 50Hz
220V 60Hz
110V 60Hz
24V 60Hz
12V 60Hz
190 V DC
110 V DC
48 V DC
24 V DC
12 V DC
Aby sprecyzowaæ napiêcie elektrozaworu, kropki musz¹ byæ zast¹pione przez
wartoœci podane w tabeli.
np.: zawór 0.210.005.211 / - - - o napiêciu 220V 50Hz, powinien byæ zamówiony
kodem 0.210.005.211 / 001
73
2.2.3.1
Elektrozawory 2/2
2/2 ii 3/2
3/2
Elektrozawory
Elektrozawór
NC przy³¹cze boczne
Elektrozawór
NC przy³¹cze dolne
Elektrozawór
NO przy³¹cze boczne
Seria 213
213 -- 1/8"
1/8”
Seria
Elektrozawór
NO przy³¹cze dolne
P³yta przy³¹czeniowa
Ilo‚
zaworów
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pyta przyczniowa
do elektrozaworów z
przyczem dolnym
Pyta przyczniowa
do elektrozaworów z
przy czem bocznym
0.200.000.472
0.200.000.473
0.200.000.474
0.200.000.475
0.200.000.476
0.200.000.477
0.200.000.478
0.200.000.479
0.200.000.480
0.200.000.462
0.200.000.463
0.200.000.464
0.200.000.465
0.200.000.466
0.200.000.467
0.200.000.468
0.200.000.469
0.200.000.470
Mocowanie na z³o¿onej
p³ycie przy³¹czeniowej z
dolnym przy³¹czem
powietrza
Zamawiaj¹c blok przy³¹czeniowy nale¿y podaæ niezbêdn¹
iloœæ zaworów.
Bloki przy³¹czeniowe dostêpne s¹ tylko z zaworami NC.
Mocowanie na z³o¿onej
p³ycie przy³¹czeniowej z
bocznym przy³¹czem
powietrza
Akcesoria
Separator cinienia
Uszczelka rozdzielajca
Sterowanie rczne
Górne podczenie gwintowe
0.200.000.053
0.000.010.013
0.200.000.089
0.200.000.040
74
2.2.3.2
Elektrozawór do p³yty
przy³¹czeniowej
Zawory 5/2
5/2 ii 5/3
5/3
Zawory
rozdzielające
rozdzielaj¹ce
SeriaSB
SB0
Seria
0 -- 1/8”
1/8"
Typ ................................ Zawory suwakowe 5/2 i 5/3, sterowane
elektrycznie lub pneumatycznie, z
mo¿liwoœci¹ przesterownia rêcznego
Mocowanie .................... PojedyQcze; na p³ycie lub listwie
przy³¹czeniowej
Przy³¹cza ...................... G 1/8” - Pilot: M5x0,8
Temperatury pracy ........ -5...50 °C (23...122 °F)
Temperatura medium .... -10...60 °C (14...140 °F)
Medium ......................... Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
Ciœnienie robocze ......... Patrz tabela poni¿ej do ka¿dego modelu
Przep³yw nominalny ...... 420 l/min (0,42 Cv)
Czêstotliwoœæ ................ 24 Hz (z powrotem pneumatycznym przy 6
barach)
Materia³y ....................... Obudowa ze stopu cynowego, uszczelnienia
NBR, suwak ze stali nierdzewnej
Opis
Ciœnienie
robocze
Zestaw
naprawczy
Zawór 5/2 sterowany
pneumatycznie,
powrót pneumatyczny
1,5...10 bar
0.220.001.311
0.200.000.509
Zawór 5/2 sterowany
pneumatycznie,
sprê¿ yna powrotna
2,5...10 bar
0.220.001.511
0.200.000.510
Zawór 5/2 sterowany
pneumatycznie
0,5...10 bar
0.220.001.711
0.200.000.511
Zawór 5/3 sterowany
pneumatycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
pneumatycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
pneumatycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
Zawór 5/2 sterowany
elektrycznie
powrót pneumatyczny
2,5...10 bar
0.220.001.911
0.200.000.525
2,5...10 bar
0.220.002.111
0.200.000.525
2,5...10 bar
0.220.008.111
0.200.000.525
1,5...10 bar
0.220.002.311 / ---
0.200.000.512
Zawór 5/2 sterowany
elektrycznie
sprê¿ yna powrotna
2,5...10 bar
0.220.002.511 / ---
0.200.000.513
Zawór 5/2 sterowany
elektrycznie
0,5...10 bar
0.220.002.711 / ---
0.200.000.514
Zawór 5/3 sterowany
elektrycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
elektrycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
elektrycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
2,5...10 bar
0.220.002.911 / ---
0.200.000.524
2,5...10 bar
0.220.003.111 / ---
0.200.000.524
2,5...10 bar
0.220.008.311 / ---
0.200.000.524
75
2.2.4.1
Aby sprecyzowaæ napiêcie elektrozaworu, kropki musz¹
byæ zast¹pione przez wartoœci podane w tabeli.
np.: zawór 0.220.002.311 / - - - o napiêciu 220V 50Hz,
powinien byæ zamówiony kodem 0.220.002.311 / 101
Dodatkowy
ko d
/ -Ñ- -
Napiêcie
101
102
137
103
104
105
106
109
110
111
112
113
220V 50Hz - 240V 60Hz
110V 50Hz - 120V 60Hz
48V 50Hz - 48V 60Hz
24V 50Hz - 24V 60Hz
12V 50Hz - 12V 60Hz
220V 60Hz
110V 60Hz
190 V D C
110 V DC
48 V D C
24 V D C
12 V D C
Zawory
Zawory5/2
5/2i i5/3
5/3
rozdzielające
rozdzielaj¹ce
Zawór sterowany
pneumatycznie
Seria SB0 - 1/8”
Seri SB 0 - 1/8"
Zawór sterowany jedn¹ cewk¹
Zawór sterowany dwoma cewkami
Rodzaje p³yt przy³¹czeniowych
Zamawiaj¹c blok przy³¹czeniowy nale¿y podaæ niezbêdn¹ iloœæ zaworów..
Ilo
zaworów
Listwa
przy czeniowa
2
3
4
5
6
0.200.000.132
0.200.000.133
0.200.000.134
0.200.000.135
0.200.000.136
76
2.2.4.2
Ilo
zaworów
P yta
przyczeniowa
2
3
4
5
6
7
8
0.200.000.142
0.200.000.143
0.200.000.144
0.200.000.145
0.200.000.146
0.200.000.147
0.200.000.148
Zawory
Zawory 5/2,
5/2, 5/3
5/3 ii 2x3/2
2x3/2
rozdzielające
rozdzielaj¹ce
Seria
VM15- -1/8”
1/8”
Seri VM15
Typ ................................ Zawory suwakowe sterowane elektrycznie lub
pneumatycznie, z mo¿liwoœci¹ przesterownia
rêcznego
Sposoby / Pozycje ......... Zawory 5/2 - 5/3 - 2x3/2 Jednakowo
umieszczone
Mocowanie .................... Szeregowo
Przy³¹cza ...................... G 1/8” - Pilot: M3x0,5 - wyrzut powietrza:
M3x0,5
Temperatury pracy ........ -5...50 °C (23...122 °F)
Temperatura medium .... -10...60 °C (14...140 °F)
Medium ......................... Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
Ciœnienie robocze ......... Patrz tabela poni¿ej do ka¿dego modelu
Przep³yw nominalny ...... 850 l/min (0,85 Cv) (wersja 5/2 i 3/2)
Czêstotliwoœæ ................ 24 Hz (z powrotem pneumatycznym przy 6
barach)
Materia³y ....................... Obudowa ze stopu cynowego, uszczelnienia
NBR, suwak ze stali nierdzewnej
Ciœnienie
Zestaw
naprawczy
Zawór 5/2 sterowany
pneumatycznie,
powrót pneumatyczny
2,5...8 bar
0.251.001.311
0.200.000.958
Zawór 5/2 sterowany
pneumatycznie,
sprê¿ yna powrotna
2,5...8 bar
0.251.001.511
0.200.000.958
Zawór 5/2 sterowany
pneumatycznie
1...8 bar
0.251.001.711
0.200.000.958
Zawór 5/3 sterowany
pneumatycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
pneumatycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
pneumatycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
Zawór 5/2 sterowany
elektrycznie
powrót pneumatyczny
2,5...8 bar
0.251.001.911
0.200.000.958
2,5...8 bar
0.251.002.111
0.200.000.958
2,5...8 bar
0.251.008.111
0.200.000.958
2,5...8 bar
0.251.002.311 / ---
0.200.000.959
Zawór 5/2 sterowany
elektrycznie
sprê¿ yna powrotna
2,5...8 bar
0.251.002.511 / ---
0.200.000.959
Zawór 5/2 sterowany
elektrycznie
1...8 bar
0.251.002.711 / ---
0.200.000.994
Zawór 5/3 sterowany
elektrycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
elektrycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
elektrycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
2,5...8 bar
0.251.002.911 / ---
0.200.000.994
2,5...8 bar
2,5...8 bar
0.251.003.111 / ---
0.251.008.311 / ---
77
2.2.4.10
0.200.000.994
0.200.000.994
Aby uzyskaæ maksymalny przep³yw mo¿liwy w tych
zaworach, zaleca siê u¿ycie z³¹czek wtykowych G1/8”
ze zwiêkszon¹ nominaln¹ œrednic¹ (patrz strona ).
Aby sprecyzowaæ napiêcie elektrozaworu, kropki musz¹
byæ zast¹pione przez wartoœci podane w tabeli.
np.: zawór 0.251.002.311 / - - - o napiêciu 220V 50Hz,
powinien byæ zamówiony kodem 0.251.002.311 / 901
Dodatkowy
kod
/ ---
Napiêcia
901
902
937
903
923
913
220/230V - 50/60Hz
110V - 50/60Hz
48V - 50/60Hz
24V - 50/60Hz
24 V DC
12 V DC
Zawory
Zawory5/2,
5/2,5/3
5/3i i2x3/2
2x3/2
rozdzielające
rozdzielaj¹ce
Zawory
2 x 3/2
Ci„nienie
robocze
Opis
Zawory 2 x 3/2 NC
sterowane pneumatycznie
Seria
VM15--1/8”
1/8”
Seri VM15
Zestaw
naprawczy
2,5...8 bar
0.251.008.511
0.200.000.958
Zawory 2 x 3/2 NO
sterowane pneumatycznie
2,5...8 bar
0.251.008.711
0.200.000.958
Zawory 2 x 3/2 NO + NC
sterowane pneumatycznie
2,5...8 bar
0.251.008.911
0.200.000.958
Zawory 2 x 3/2 NC
sterowane elektrycznie
2,5...8 bar
0.251.009.111 / ---
0.200.000.994
Zawory 2 x 3/2 NO
sterowane elektrycznie
2,5...8 bar
0.251.009.311 / ---
0.200.000.994
Zawory 2 x 3/2 NO + NC
sterowane elektrycznie
2,5...8 bar
0.251.009.511 / ---
0.200.000.994
Zawór sterowany
pneumatycznie
Zawór sterowany elektrycznie z
jedn¹ cewk¹
Z³¹czki pneumatyczne
Mo¿e byæ u¿yta ka¿da z³¹czka 0L&52.
Jednak¿e aby uzyskaæ maksymalny mo¿liwy przep³yw w zaworach
typu VM15, zaleca siê u¿ycie z³¹czek wtykowych G1/8” ze zwiêkszon¹
nominaln¹ œrednic¹ wymienion¹ poni¿ej.
Typ
Gwint
rednica zew.
przewodu
pneumatycznego
Recto
Codo
Recto
M3x0,5
M3x0,5
G 1/8"
4
4
8
0.431.010.409
0.431.990.409
0.431.010.811
78
2.2.4.11
Zawór sterowany elektrycznie z
dwoma cewkami
Zawory 5/2,
5/2, 5/3
5/3 ii 2x3/2
2x3/2
Zawory
rozdzielające
rozdzielaj¹ce
Seria
VM15-B- -1/8”
1/8”
Seri VM15-B
Typ ................................ Zawory suwakowe sterowane elektrycznie lub
pneumatycznie, z mo¿liwoœci¹ przesterownia
rêcznego
Sposoby / Pozycje ......... Zawory 5/2 - 5/3 - 2x3/2 Jednakowo
umieszczone
Mocowanie .................... P³yta przy³¹czeniowa, blok przy³¹czeniowy,
wyspa zaworowa typu multi-pin, wyspa
zaworowa typu field bus
Przy³¹cza ...................... G 1/8” - Pilot: M3x0,5 - wyrzut powietrza:
M3x0,5
Temperatury pracy ........ -5...50 °C (23...122 °F)
Temperatura medium .... -10...60 °C (14...140 °F)
Medium ......................... Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
Ciœnienie robocze ......... Patrz tabela poni¿ej do ka¿dego modelu
Przep³yw nominalny ...... 850 l/min (0,85 Cv) (5/2 and 3/2 version)
Czêstotliwoœæ ................ 24 Hz (z powrotem pneumatycznym przy 6
barach)
Materia³y ....................... Aluminiowa obudowa, uszczelnienia NBR,
suwak ze stali nierdzewnej
Opis
Ciœnienie
robocze
Zestaw
naprawczy
Zawór 5/2 sterowany
pneumatycznie,
powrót pneumatyczny
2,5...8 bar
0.252.001.311
0.200.000.958
Zawór 5/2 sterowany
pneumatycznie,
sprê¿ yna powrotna
2,5...8 bar
0.252.001.511
0.200.000.958
Zawór 5/2 sterowany
pneumatycznie
1...8 bar
0.252.001.711
0.200.000.958
Zawór 5/3 sterowany
pneumatycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
pneumatycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
pneumatycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
Zawór 5/2 sterowany
elektrycznie
powrót pneumatyczny
2,5...8 bar
0.252.001.911
0.200.000.958
2,5...8 bar
0.252.002.111
0.200.000.958
2,5...8 bar
0.252.008.111
0.200.000.958
2,5...8 bar
0.252.002.311 / ---
0.200.000.959
Zawór 5/2 sterowany
elektrycznie
sprê¿ yna powrotna
2,5...8 bar
0.252.002.511 / ---
0.200.000.959
Zawór 5/2 sterowany
elektrycznie
1...8 bar
0.252.002.711 / ---
0.200.000.994
Zawór 5/3 sterowany
elektrycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
elektrycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
elektrycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
2,5...8 bar
0.252.002.911 / ---
0.200.000.994
2,5...8 bar
2,5...8 bar
0.252.003.111 / ---
0.252.008.311 / ---
0.200.000.994
0.200.000.994
79
2.2.4.20
Aby uzyskaæ maksymalny przep³yw mo¿liwy w tych
zaworach, zaleca siê u¿ycie z³¹czek wtykowych G1/8”
ze zwiêkszon¹ nominaln¹ œrednic¹ (patrz strona 78).
Aby sprecyzowaæ napiêcie elektrozaworu, kropki musz¹
byæ zast¹pione przez wartoœci podane w tabeli.
np.: zawór 0.252.002.311 / - - - o napiêciu 220V 50Hz,
powinien byæ zamówiony kodem 0.252.002.311 / 901
Dodatkwy
kod
/ ---
Napiêcia
901
902
937
903
923
913
220/230V - 50/60Hz
110V - 50/60Hz
48V - 50/60Hz
24V - 50/60Hz
24 V DC
12 V DC
Zawory 5/2,
5/2, 5/3
5/3 ii 2x3/2
Zawory
2x3/2
rozdzielające
rozdzielaj¹ce
Zawory
2 x 3/2
Opis
Cinienie
robocze
Zawory 2 x 3/2 NC
2,5...8 bar
sterowane pneumatycznie
Zestaw
naprawczy
0.252.008.511
0.200.000.958
Zawory 2 x 3/2 NO
2,5...8 bar
sterowane pneumatycznie
0.252.008.711
0.200.000.958
Zawory 2 x 3/2 NO + NC 2,5...8 bar
sterowane pneumatycznie
0.252.008.911
0.200.000.958
Zawory 2 x 3/2 NC
sterowane elektrycznie
2,5...8 bar
0.252.009.111 / ---
0.200.000.994
Zawory 2 x 3/2 NO
sterowane elektrycznie
2,5...8 bar
0.252.009.311 / ---
0.200.000.994
Zawory 2 x 3/2 NO + NC
sterowane elektrycznie
2,5...8 bar
0.252.009.511 / ---
0.200.000.994
P³yta przy³¹czeniowa
Zamawiaj¹c blok przy³¹czeniowy nale¿y podaæ niezbêdn¹ iloœæ zaworów.
Ilo zaworów
P
yta
przy
czeniowa
4
6
8
10
12
0.200.000.944
0.200.000.946
0.200.000.948
0.200.000.950
0.200.000.952
Akcesoria
P
yta zalepiajca
Separator cinienia
Mocowanie p
yty (A)
Mocowanie szynowe DIN
Seria VM15-B-- 1/8”
1/8”
SeriaVM15-B
0.200.000.941
0.200.000.955
0.200.000.956
0.200.000.957
80
2.2.4.21
Zawory 5/2
5/2 ii 5/3
5/3
Zawory
rozdzielające
rozdzielaj¹ce
SeriaSB
SB1
Seria
1 -- 1/4”
1/4”
Typ ................................ Zawory suwakowe 5/2 i 5/3, sterowane
elektrycznie lub pneumatycznie, z
mo¿liwoœci¹ przesterowania rêcznego
Mocowanie .................... Pojedyncze, listwa lub p³yta przy³¹czeniowa
Przy³¹cza ...................... G 1/4” - Pilot: M5x0,8
-5...50 °C (23...122 °F)
Temperatury pracy ....
-10...60 °C (14...140 °F)
Temperatura medium..
Medium ......................... Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
Ciœnienie robocze ......... Patrz tabela dla ka¿dego modelu
Przep³yw nominalny ...... 1000 l/min (1,016 Cv)
Czêstotliwoœæ (przy 6 barach) 18 Hz (powrót pneumatyczny)
16 Hz (sprê¿yna powrotna)
Materia³y ........................ Obudowa ze stopu cynowego,
uszczelnienia NBR, suwak ze stali
nierdzewnej
Opis
Ciœnienie
robocze
Zestaw
naprawczy
Zawór 5/2 sterowany
pneumatycznie,
powrót pneumatyczny
1,5...10 bar
0.220.001.322
0.200.000.176
Zawór 5/2 sterowany
pneumatycznie,
sprê¿ yna powrotna
2,5...10 bar
0.220.001.522
0.200.000.177
Zawór 5/2 sterowany
pneumatycznie
0,5...10 bar
0.220.001.722
0.200.000.178
Zawór 5/3 sterowany
pneumatycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
pneumatycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
pneumatycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
Zawór 5/2 sterowany
elektrycznie
powrót pneumatyczny
2,5...10 bar
0.220.001.922
0.200.000.527
2,5...10 bar
0.220.002.122
0.200.000.527
2,5...10 bar
0.220.008.122
0.200.000.527
1,5...10 bar
0.220.002.322 / ---
0.200.000.182
Zawór 5/2 sterowany
elektrycznie
sprê¿ yna powrotna
2,5...10 bar
0.220.002.522 / ---
0.200.000.183
Zawór 5/2 sterowany
elektrycznie
0,5...10 bar
0.220.002.722 / ---
0.200.000.184
Dodatkowy
ko d
/ ---
Napiêcie
Zawór 5/3 sterowany
elektrycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
elektrycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
elektrycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
2,5...10 bar
0.220.002.922 / ---
0.200.000.526
2,5...10 bar
0.220.003.122 / ---
0.200.000.526
2,5...10 bar
0.220.008.322 / ---
0.200.000.526
101
102
137
103
104
105
106
109
110
111
112
113
220V 50Hz - 240V 60Hz
110V 50Hz - 120V 60Hz
48V 50Hz - 48V 60Hz
24V 50Hz - 24V 60Hz
12V 50Hz - 12V 60Hz
220V 60Hz
110V 60Hz
190 V D C
110 V DC
48 V D C
24 V D C
12 V D C
2.2.5.1
81
Aby sprecyzowaæ napiêcie elektrozaworu, kropki
musz¹ byæ zast¹pione przez wartoœci podane w tabeli.
np.: zawór 0.220.002.322 / - - - o napiêciu
220V 50Hz, powinien byæ zamówiony
kodem 0.220.002.322 / 101
Zawory 5/2
5/2 ii 5/3
5/3
Zawory
rozdzielające
rozdzielaj¹ce
Zawór sterowany
pneumatycznie
Zawór sterowany jedn¹
cewk¹
Listwa przy³¹czeniowa
Ilo
zaworów
2
3
4
5
6
0.200.000.162
0.200.000.163
0.200.000.164
0.200.000.165
0.200.000.166
Zamawiaj¹c blok przy³¹czeniowy nale¿y
podaæ niezbêdn¹ iloœæ zaworów.
P³yta przy³¹czeniowa
Ilo
zaworów
2
3
4
5
6
7
8
0.200.000.502
0.200.000.503
0.200.000.504
0.200.000.505
0.200.000.506
0.200.000.507
0.200.000.508
Zamawiaj¹c blok przy³¹czeniowy nale¿y
podaæ niezbêdn¹ iloœæ zaworów.
82
2.2.5.2
SeriaSB
SB1
Seria
1 - 1/4”
1/4”
Zawór sterowany
dwiema cewkami
Zawory 5/2
5/2 ii 5/3
5/3
Zawory
rozdzielające
rozdzielaj¹ce
SeriaCH
CH1
Seria
1 -- 1/4”
1/4”
Typ ................................ Zawory suwakowe 5/2 i 5/3, sterowane
elektrycznie lub pneumatycznie
Przy³¹cza ...................... G 1/4” - Pilot: M5x0,8
Tryb sterowania ............. Sterowanie elektryczne z mo¿liwoœci¹
przesterowania rêcznego (opcjonalnie
CNOMO standard)
Temperatury pracy ........ -5...50 °C (23...122 °F)
Temperatura medium .... -10...60 °C (14...140 °F)
Medium ......................... Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
Ciœnienie robocze ......... Patrz tabela dla ka¿dego modelu
Przep³yw nominalny(5/2)
1650 l/min (1,6 Cv)
Przep³yw nominalny(5/3)
1000 l/min (1,0 Cv)
Materia³y ....................... Obudowa ze stopu cynowego, suwak z
aluminium anodowanego,uszczelnienia NBR
Opis
Ciœnienia robocze
Zawór 5/2 sterowany
pneumatycznie,
powrót pneumatyczny
2...10 bar
0.250.001.322
Zawór 5/2 sterowany
pneumatycznie,
sprê¿ yna powrotna
2...10 bar
0.250.001.522
Zawór 5/2 sterowany
pneumatycznie
1...10 bar
0.250.001.722
Zawór 5/3 sterowany
pneumatycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
pneumatycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
pneumatycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
Zawór 5/2 sterowany
elektrycznie
powrót pneumatyczny
2...10 bar
0.250.001.922
2...10 bar
0.250.002.122
2...10 bar
0.250.008.122
2...10 bar
0.250.002.322 / ---
Zawór 5/2 sterowany
elektrycznie
sprê¿ yna powrotna
2...10 bar
0.250.002.522 / ---
Zawór 5/2 sterowany
elektrycznie
1...10 bar
0.250.002.722 / ---
Zawór 5/3 sterowany
2...10 bar
elektrycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
2...10 bar
elektrycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
2...10 bar
elektrycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
Zestawy naprawcze do
Pneumatyczne
sterowa…
(1) "NG" wersje
Elektryczne
0.250.002.922 / ---
Dodatkowy
kod
/ ---
Napiêcie
0.250.003.122 / ---
101
102
137
103
104
105
106
109
110
111
112
113
220V 50Hz - 240V 60Hz
110V 50Hz - 120V 60Hz
48V 50Hz - 48V 60Hz
24V 50Hz - 24V 60Hz
12V 50Hz - 12V 60Hz
220V 60Hz
110V 60Hz
190 V DC
110 V DC
48 V DC
24 V DC
12 V DC
0.250.008.322 / ---
0.200.000.653
0.200.000.828 (1)
0.200.000.654
0.200.000.829 (1)
83
2.2.6.1
Aby sprecyzowaæ napiêcie elektrozaworu, kropki musz¹
byæ zast¹pione przez wartoœci podane w tabeli.
np.: zawór 0.250.002.322 / - - - o napiêciu 220V 50Hz,
powinien byæ zamówiony kodem 0.250.002.322 / 101
Zawory 5/2 i 5/3
rozdzielające
rozdzielaj¹ce
SeriaCH
CH1
Seria
1 - 1/4”
Zawór sterowany
pneumatycznie
Zawór sterowany jedn¹ cewk¹
Zawór sterowany dwiema cewkami
84
2.2.6.2
Zawory 3/2
Zawory
3/2 rozdzielaj¹ce
rozdzielające
SeriaCH
CH1
Seria
1 -- 1/4”
1/4”
Typ ................................ Zawory suwakowe 3/2, sterowane
elektrycznie lub pneumatycznie
Przy³¹cza ...................... G 1/4” - Pilot: M5x0,8
Temperatury pracy ........ -5...50 °C (23...122 °F)
Temperatura medium .... -10...60 °C (14...140 °F)
Medium ......................... Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
Ciœnienie robocze ......... Patrz tabela dla ka¿dego modelu
Przep³yw nominalny ...... 1650 l/min (1,6 Cv)
Materia³y ....................... Obudowa ze stopu cynowego, suwak z
aluminium anodowanego,uszczelnienia NBR
Opis
Ciœnienie robocze
Zawór 3/2 sterowany
pneumatycznie,
powrót pneumatyczny
2...10 bar
0.250.031.322
Zawór 3/2 sterowany
pneumatycznie,
sprê¿ yna powrotna
2...10 bar
0.250.031.522
Zawór 3/2 sterowany
pneumatycznie
1...10 bar
0.250.031.722
Zawór3/2 sterowany
elektrycznie
powrót pneumatyczny
2...10 bar
0.250.032.322 / ---
Zawór 3/2 sterowany
elektrycznie
sprê¿ yna powrotna
2...10 bar
0.250.032.522 / ---
Zawór 3/2 sterowany
elektrycznie
1...10 bar
0.250.032.722 / ---
Zestawy naprawcze do
Pneumatyczne
sterowa›
Elektro-pneumatyczne
0.200.000.828
0.200.000.829
Aby sprecyzowaæ napiêcie elektrozaworu, kropki musz¹
byæ zast¹pione przez wartoœci podane w tabeli.
np.: zawór 0.250.032.322 / - - - o napiêciu 220V 50Hz,
powinien byæ zamówiony kodem 0.250.032.322 / 101
Dla cewek przeciw wybuchowych, patrz rozdzia³ CEWKI.
Dodatkowy
kod
/ --101
102
137
103
104
105
106
109
110
111
112
113
85
2.2.6.6
Napiêcie
220V 50Hz - 240V 60Hz
110V 50Hz - 120V 60Hz
48V 50Hz - 48V 60Hz
24V 50Hz - 24V 60Hz
12V 50Hz - 12V 60Hz
220V 60Hz
110V 60Hz
190 V DC
110 V DC
48 V DC
24 V DC
12 V DC
Zawory 3/2
Zawory
3/2 rozdzielaj¹ce
rozdzielające
SeriaCH
CH1
Seria
1 - 1/4”
1/4”
Zawór sterowany
pneumatycznie
Zawór sterowany jedn¹ cewk¹
Zawór sterowany dwiema cewkami
86
2.2.6.7
Zawory 5/2 i 5/3
rozdzielające
rozdzielaj¹ce
SeriaCH
CH3
Seria
3 - 1/2”
Typ ................................ Zawory suwakowe 5/2 i 5/3, sterowane
elektrycznie lub pneumatycznie
Przy³¹cza ...................... G1/2” - Pilot: G1/8”
Tryb sterowania ............. Sterowanie elektryczne CNOMO z
mo¿liwoœci¹ przesterowania rêcznego
Temperatury pracy ........ -5...50 °C (23...122 °F)
Temperatura medium .... -10...60 °C (14...140 °F)
Medium ......................... Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
Ciœnienie robocze ......... Patrz tabela dla ka¿dego modelu
4200 l/min (4,2 Cv)
Przep³yw nominalny(5/2)
4000 l/min (4,0 Cv)
Przep³yw nominalny(5/3)
Materia³y ....................... Obudowa ze stopu cynowego, suwak z
aluminium anodowanego,uszczelnienia NBR
Cisnienie robocze
Zawór 5/2 sterowany
pneumatycznie,
powrót pneumatyczny
2...10 bar
0.250.001.344
Zawór 5/2 sterowany
pneumatycznie,
sprê¿ yna powrotna
2...10 bar
0.250.001.544
Zawór 5/2 sterowany
pneumatycznie
1...10 bar
0.250.001.744
Zawór 5/3 sterowany
pneumatycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
pneumatycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
pneumatycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
Zawór 5/2 sterowany
elektrycznie
powrót pneumatyczny
2...10 bar
0.250.001.944
2...10 bar
0.250.002.144
2...10 bar
0.250.008.144
2...10 bar
0.250.002.344 / ---
Zawór 5/2 sterowany
elektrycznie
sprê¿ yna powrotna
2...10 bar
0.250.002.544 / ---
Zawór 5/2 sterowany
elektrycznie
1...10 bar
0.250.002.744 / ---
Zawór 5/3 sterowany
2...10 bar
elektrycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
2...10 bar
elektrycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany
2...10 bar
elektrycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
Zestawy naprawcze do
Pneumatyczne
sterowa†
0.250.002.944 / ---
Elektryczne
0.250.003.144 / ---
0.250.008.344 / ---
0.200.000.681
0.200.000.682
87
2.2.7.1
Aby sprecyzowaæ napiêcie elektrozaworu, kropki musz¹
byæ zast¹pione przez wartoœci podane w tabeli.
np.: zawór 0.250.002.344 / - - - o napiêciu 220V 50Hz,
powinien byæ zamówiony kodem 0.250.002.344 / 101
Dodatkowy
kod
/ ---
Napiêcie
101
102
137
103
104
105
106
109
110
111
112
113
220V 50Hz - 240V 60Hz
110V 50Hz - 120V 60Hz
48V 50Hz - 48V 60Hz
24V 50Hz - 24V 60Hz
12V 50Hz - 12V 60Hz
220V 60Hz
110V 60Hz
190 V DC
110 V DC
48 V DC
24 V DC
12 V DC
Zawory 5/2 i 5/3
Zawory
rozdzielające
rozdzielaj¹ce
SeriaCH
CH3
Seria
3 - 1/2”
Zawór sterowany dwiema cewkami
Zawór sterowany jedn¹ cewk¹
Zawór sterowany
pneumatycznie
Listwa przy³¹czeniowa
Iloœ æ zaworów
2
3
4
5
6
0.200.000.842
0.200.000.843
0.200.000.844
0.200.000.845
0.200.000.846
P³ yta zaœ lepiaj¹ca
0.200.000.841
Zamawiaj¹c blok przy³¹czeniowy nale¿y podaæ
niezbêdn¹ iloœæ zaworów..
P³yta zaœlepiaj¹ca jest u¿ywana do wolnych
miejsc na listwie przy³¹czeniowej.
88
2.2.7.2
CEWKI
89
Cewki
i akcesoria
Cewki
i akcesoria
Typ ................................ Pilot elektro-pneumatyczny 3/2, NC,
szerokoϾ 15 mm
Przesterowanie rêczne . Monostabilny
Ciœnienie robocze ......... 0...8 bar
Rozmiar ......................... 0,8 mm
Przep³yw nominalny ...... 16 l/min (przy 6 bar)
Media ............................ Sprê¿one powietrze lub gazy neutralne,
przefiltrowane do 50 mikronów, bez
naolejania
Przy³¹cze ED ................ 100%
Klasa ochronna ............. IP 65 (z odpowiedni¹ wtyczk¹)
Temperatura otoczenia . -10...50 °C (14...122 °F)
5 - 15 ms
Czas reakcji ..............
F (CEI 85)
Klasa izolacji .............
Napiêcie
Moc
220/230 V 50/60 Hz
110V 50/60Hz
48V 50/60Hz
24V 50/60Hz
24 V DC
12 V DC
3 VA
3 VA
3 VA
3 VA
1W
1W
0.200.000.901
0.200.000.902
0.200.000.937
0.200.000.903
0.200.000.923
0.200.000.913
Wtyczka 15
Opis
2 wtyki + uziemienie
0.200.000.938
Wtyczka z mo¿liwoœci¹ obrotu o 90
O
Dioda LED
Opis
220/230 V 50/60 Hz
110V 50/60Hz
48V 50/60Hz
24V 50/60Hz
0.900.000.628
0.900.000.627
0.900.000.626
0.900.000.481
P³ytka adaptacyjna do standardu CNOMO
Opis
P³ ytka adaptacyjna
0.200.000.939
U¿ywana do mocowania cewek na zaworach serii VS i CH, wtedy
gdy wymagany jest niski pobór mocy
90
5.1.1.1
Seria15
15
Seria
Cewki
i akcesoria
Cewki
i akcesoria
Typ .................................
Ciœnienie robocze ........
Rozmiar ....................
Media ............................
Cewka, szerokoœci 22mm
0,5...10 bar
1,1 mm
Sprê¿one powietrze lub gazy neutralne,
przefiltrowane do 50 µ, bez naolejania
Dop. wachania napiêcia ± 10%
Dop. wach.czêstotliw.
± 10%
Przy³¹cze ED .............
Klasa ochronna ............
Temperatura otoczenia .
Temperatura powietrza .
Czas reakcji ..............
Klasa izolacji ................
Zalana w .......................
Certfikaty .......................
Napicie
100%
IP 65 (z odpowiedni¹ wtyczk¹)
Max. 50 °C (122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Oko³o. 10 ms
H
W ¿ywicy epoksydowej
UL, oprócz napiêæ zaznaczonych (*)
Moc
220V 50Hz - 240V 60Hz
110V 50Hz - 120V 60Hz
48V 50Hz - 48V 60Hz
24V 50Hz - 24V 60Hz
12V 50Hz - 12V 60Hz
220V 60Hz
110V 60Hz
190 V DC
110 V DC
48 V DC
24 V DC
12 V DC
11 VA
11 VA
10 VA
10 VA
9 VA
10/8 VA
10/8 VA
9W
7W
8W
4W
4W
0.200.000.101
0.200.000.102
0.200.000.137 (*)
0.200.000.103
0.200.000.104 (*)
0.200.000.105 (*)
0.200.000.106 (*)
0.200.000.109
0.200.000.110
0.200.000.111
0.200.000.112
0.200.000.113
Wtyczka 22
Opis
0.200.000.138
2 Wtyki + uziemienie
Wtyczka z mo¿liwoœci¹ obrotu o 90°
Kompletny trzpieñ i przy³¹cze wydechowe
Opis
Kompletny trzpie
Przycze wydechowe
0.200.000.124
0.200.000.140
Przy³¹cze wydechowe posiada gniazdo M5.
Dioda 22 LED
Napicie
Nat enie
mA
12/24V AC/DC
110V 50/60Hz
220V 50/60Hz
10
10
10
0.900.000.148
0.900.000.208
0.900.000.149
91
5.1.2.1
Seria 22
22
Seria
Cewki
i akcesoria
Cewki
i akcesoria
Seria 32
Seria 32
Cewka, szerokoœci 32mm
0,5...10 bar (inne ciœ. w zal. od wersji zaw.)
2 mm ( inne rozm. w zal. od wersji zaworu)
Sprê¿one powietrze lub gazy neutralne,
przefiltrowane do 50 µ, bez naolejania
Dop. wachania napiêcia ± 10%
Dopuszczalne wachania
czêstotliwoœci ± 10%
Przy³¹cze ED ............. 100%
Klasa ochronna ............ IP 65 (z odpowiedni¹ wtyczk¹)
Temperatura otoczenia . Max. 50 °C (122 °F)
Temperatura powietrza . -10...60 °C (14...140 °F)
Przy³¹cza DIN 43650-A
Czas reakcji .............. Oko³o. 10 ms
Klasa izolacji ................ H
Zalana w ....................... W ¿ywicy epoksydowej
Certfikaty ....................... UL, oprócz napiêæ zaznaczonych (*)
Typ .................................
Ciœnienie robocze ........
Rozmiar ....................
Media ............................
Napicie
Moc
220V 50Hz - 240V 60Hz
110V 50Hz - 120V 60Hz
48V 50Hz - 48V 60Hz
24V 50Hz
12V 50Hz
220V 60Hz
110V 60Hz
18 VA
18 VA
23 VA
18 VA
23 VA
18 VA
18 VA
0.200.000.001
0.200.000.002
0.200.000.037 (*)
0.200.000.003
0.200.000.004
0.200.000.005 (*)
0.200.000.006 (*)
Napicie
Moc
24V 60Hz
12V 60Hz
190 V DC
110 V DC
48 V DC
24 V DC
12 V DC
18 VA
23 W
9W
9W
10 W
7W
10 W
0.200.000.007
0.200.000.008
0.200.000.009
0.200.000.010
0.200.000.011
0.200.000.012
0.200.000.013
Wtyczka 32 DIN 43650-A
Opis
0.200.000.038
0.200.000.039
2 wtyki + uziemienie
3 wtyki + uziemienie
Wtyczka z mo¿liwoœci¹ obrotu o 90°
Dioda 32 LED
Napicie
Nat enie
mA
12/24V AC/DC
110V 50/60Hz
220V 50/60Hz
10
10
10
0.900.000.176
0.900.000.209
0.900.000.177
Kompletny trzpieñ 32 - Przy³¹cze wydechowe
Kod
trzpienia
Kod zaworu
0.210.002.332
0.210.002.532
0.210.002.732
0.210.002.932
0.210.003.132
0.210.003.332
0.210.005.211
0.240.000.155
0.210.005.111
0.210.005.311
0.210.004.511
0.210.004.611
0.210.004.711
0.210.003.911
0.210.004.311
0.210.006.511
0.210.006.911
0.210.007.211
0.210.002.354
0.210.002.554
0.210.002.754
0.210.002.954
0.210.003.154
0.210.003.354
0.210.005.511
0.240.000.176
0.210.005.411
0.210.005.611
0.210.004.811
0.210.004.911
0.210.005.011
0.210.004.011
0.210.004.411
0.210.007.511
0.210.007.011
0.210.007.311
0.210.002.432
0.210.002.632
0.210.002.832
0.210.003.032
0.210.003.232
0.210.003.432
0.210.006.711
0.240.000.177
0.210.006.611
0.210.006.811
0.210.005.711
0.210.005.811
0.210.005.911
0.210.004.111
0.210.006.311
0.210.007.111
0.210.007.411
0.210.002.454
0.210.002.654
0.210.002.854
0.210.003.054
0.210.003.254
0.210.003.454
0.240.000.154
0.210.006.011
0.210.006.111
0.210.006.211
0.210.004.211
0.210.006.411
0.200.000.024
0.200.000.023
0.200.000.025
0.200.000.026
0.200.000.027
0.200.000.028
0.200.000.030
0.200.000.032
0.200.000.035
92
5.1.3.1
Opis
G1/8" przycze wydechowe
0.200.000.040
Cewki
Seria 15
15
Seria
Cewki
przeciwwybuchowe
przeciwwybuchowe
Typ ................................. Pilot elektro-pneumatyczny 3/2, NC,
szerokoϾ 15 mm, przeciwwybuchowy z
wewnêtrznym zabezpieczeniem,
Standardy ...................... EN 50014 EN 50020, Typ EEx ia II C T6
Przesterowanie rêczne . Monostabilny
Ciœnienie robocze ........ 1...7 bar
Rozmiar ........................ 0,5 mm
Przep³yw nominalny ...... 12 l/min (przy 6 bar)
Media ............................ Sprê¿one powietrze lub gazy neutralne,
przefiltrowane do 10 µ, bez naolejania
Przy³¹cze ED ................. 100%
Klasa ochronna ............ IP 65 (z odpowiedni¹ wtyczk¹)
Temperatura otoczenia . -10...50 °C (14...122 °F)
Temperatura medium .. -10...30 °C (14...86 °F)
Czas reakcji .............. 8 do 15 ms
Klasa izolacji ................ F (CEI 85)
Certyfikaty .................. Certyfikat Laboratoire Central des Industries
Electriques (LCIE) N° 93 C6014X
Napicie
Nat enie
mA
12 V DC
24 V DC
0,7 W
0,7 W
0.200.000.922
0.200.000.921
Zalecane do zastosowañ przeciwwybuchowych w przemyœle chemicznym,
gazowym, petrochemicznym, górniczym itd.
Wtyczka 15
Opis
2 wtyki + uziemienie
0.200.000.038
Wtyczka z mo¿liwoœci¹ obrotu o 90 0
Dioda LED
Napicie
24V AC/DC
0.900.000.481
P³ytka adaptacyjna do standardu CNOMO
Opis
Pytka adaptacyjna
0.200.000.939
93
5.2.1.1
εx
Cewki
Seria 22
22
Seria
Cewki
przeciwwybuchowe
przeciwwybuchowe
Typ ................................ Cewka przeciwwybuchowa zgodna ze
standardem VDE 580, szerokoœci 30 mm
(Specjalny trzpieñ w zestawie).
Standardy ...................... Typ Ex m II G T4/T5
Ciœnienie robocze ......... 0,5...8 bar
Rozmiar ......................... 1,1 mm
Media ............................ Sprê¿one powietrze lub gazy neutralne,
przefiltrowane do 50 µ, bez naolejania
Przy³¹cze wydechowe ... M5x0,8
Dop. wachania napiêcia ± 10%
Przy³¹cze ED ............ 100%
Klasa ochronna ............. IP 65
Czas reakcji .............. 10 ms
Klasa izolacji ................. F
Certyfikaty ................. Laboratorium CESI 02 ATEX 142X
Napiêcie
Moc
220V 50/60 Hz
110V 50/60Hz
24V 50/60Hz
24 V DC
12 V DC
3,2 VA
3,2 VA
3,2 VA
3W
3W
0.200.000.544
0.200.000.545
0.200.000.546
0.200.000.551
0.200.000.552
Kompletny trzpieñ - Przy³¹cze wydechowe (do cewki
szerokoœci 30 mm)
Opis
Kompletny trzpieñ
0.200.000.543
Przy³¹cze wydechowe posiada gniazdo M5.
94
5.2.2.1
εx
Indeks
0.000.010.013 0.000.021.456 0.000.021.457 0.000.021.458 0.000.021.459 0.000.021.460 0.000.021.461 0.000.021.462 0.001.000.001
0.001.000.003
0.001.000.006
0.001.000.010
0.001.000.010 0.001.000.011
0.001.000.011 0.001.000.023 0.001.000.023 0.001.010.—- 0.001.030.—- 0.001.510.—- 0.001.530.—- 0.002.010.—- 0.002.030.—- 0.002.510.—- 0.002.530.—- 0.003.000.001
0.003.000.003
0.003.000.006
0.003.000.010
0.003.000.010 0.003.000.011
0.003.000.011 0.003.000.023
0.003.000.023 0.003.010.—- 0.003.020.—- 0.003.030.—- 0.003.510.—- 0.003.520.—- 0.003.530.—- 0.004.010.—- 0.004.020.—- 0.004.030.—- 0.004.510.—- 0.004.520.—- 0.004.530.—- 0.005.000.001
0.005.000.003
0.005.000.006
0.005.000.010
0.005.000.010 0.005.000.011
0.005.000.011 0.005.000.023
0.005.000.023 0.005.010.—- 0.005.020.—- 0.005.030.—- 0.005.510.—- 0.005.520.—- 0.005.530.—- 0.006.000.011
0.006.010.—- 0.006.020.—- 0.006.030.—- 0.006.510.—- 0.006.520.—- 0.006.530.—- 0.007.000.007 0.007.000.007 0.007.000.010
0.007.000.010 0.007.000.010 0.007.000.011
0.007.000.011 0.007.000.011 0.007.000.012
0.007.000.012 0.007.000.017 0.007.000.023
0.007.000.023 0.007.000.023 0.008.000.007 0.008.000.007 0.008.000.010 0.008.000.010 0.008.000.011
0.008.000.011 0.008.000.011 0.008.000.012 0.008.000.023 0.008.000.023 0.009.000.007 74
40
40
40
40
40
40
40
25
25
25
25
40
25
40
25
40
22
22
21
21
22
22
21
21
25
25
25
25
40
25
40
25
40
22
22
22
21
21
21
22
22
22
21
21
21
25
25
25
25
40
25
40
25
40
22
22
22
21
21
21
25
22
22
22
21
21
21
30
39
25
32
40
25
32
40
25
32
34
25
32
40
30
39
32
40
25
32
40
32
32
40
30
0.009.000.007 0.009.000.010 0.009.000.010 0.009.000.011
0.009.000.011 0.009.000.011 0.009.000.012 0.009.000.017 0.009.000.023 0.009.000.023 0.010.000.007 0.010.000.007 0.011.000.007 0.011.000.007 0.011.000.010 0.011.000.010 0.011.000.011 0.011.000.011 0.011.000.012 0.011.000.017 0.011.000.023 0.011.000.023 0.012.000.007 0.012.000.007 0.013.000.007 0.013.000.010 0.013.000.011 0.013.000.012 0.013.000.017 0.013.000.023 0.013.000.024 0.013.000.102 0.013.000.103 0.014.000.007 0.014.000.010 0.014.000.011 0.014.000.017 0.014.000.017 0.014.000.023 0.014.000.103 0.015.000.001 0.015.000.003 0.015.000.004 0.015.000.005 0.015.000.007 0.015.000.101 0.015.000.103 0.016.000.001 0.016.000.003 0.016.000.004 0.016.000.005 0.016.000.007 0.016.000.010 0.016.000.011 0.016.000.017 0.016.000.101 0.016.000.103 0.021.000.017 0.021.210.—- 0.021.230.—- 0.021.710.—- 0.021.730.—- 0.022.000.017 0.022.210.—- 0.022.230.—- 0.022.710.—- 0.022.730.—- 0.023.000.017 0.023.210.—- 0.023.220.—- 0.023.230.—- 0.023.710.—- 0.023.720.—- 0.023.730.—- 0.024.000.017 0.024.210.—- 0.024.220.—- 0.024.230.—- 0.024.260.—- 0.024.330.—- 0.024.360.—- 0.024.710.—- 0.024.720.—- 0.024.730.—- 0.025.000.017 0.025.210.—- 0.025.220.—- 0.025.230.—- 0.025.260.—- 0.025.330.—- 0.025.360.—- 0.025.710.—- 0.025.720.—- 39
32
40
25
32
40
32
34
32
40
30
39
30
39
32
40
32
40
32
34
32
40
30
39
30
32
32
32
34
32
30
34
34
30
32
32
34
34
32
34
29
29
29
29
30
34
34
29
29
29
29
30
32
32
34
34
34
26
22
22
21
21
26
22
22
21
21
26
22
22
22
21
21
21
26
22
22
22
22
24
24
21
21
21
26
22
22
22
22
24
24
21
21
0.025.730.—- 0.026.000.017 0.026.210.—- 0.026.220.—- 0.026.230.—- 0.026.260.—- 0.026.330.—- 0.026.360.—- 0.026.710.—- 0.026.720.—- 0.026.730.—- 0.027.000.001 0.027.000.003 0.027.000.004 0.027.000.005 0.027.000.005 0.027.000.006 0.027.000.006 0.027.000.008 0.027.000.009 0.027.000.013 0.027.000.014 0.027.000.031 0.027.000.032 0.027.000.033 0.028.000.001 0.028.000.003 0.028.000.004 0.028.000.005 0.028.000.005 0.028.000.006 0.028.000.006 0.028.000.008 0.028.000.009 0.028.000.013 0.028.000.014 0.028.000.014 0.028.000.031 0.028.000.032 0.028.000.033 0.029.000.001 0.029.000.003 0.029.000.004 0.029.000.005 0.029.000.005 0.029.000.006 0.029.000.006 0.029.000.008 0.029.000.009 0.029.000.013 0.029.000.031 0.029.000.032 0.029.000.033 0.030.000.001 0.030.000.003 0.030.000.004 0.030.000.005 0.030.000.005 0.030.000.006 0.030.000.006 0.030.000.008 0.030.000.009 0.030.000.013 0.030.000.014 0.030.000.014 0.030.000.031 0.030.000.032 0.030.000.033 0.031.000.001 0.031.000.003 0.031.000.004 0.031.000.005 0.031.000.005 0.031.000.006 0.031.000.006 0.031.000.008 0.031.000.009 0.031.000.013 0.031.000.031 0.031.000.032 0.031.000.033 0.032.000.001 0.032.000.003 0.032.000.004 0.032.000.005 0.032.000.005 0.032.000.006 0.032.000.006 0.032.000.008 0.032.000.009 0.032.000.013 0.032.000.014 0.032.000.014 95
21
26
22
22
22
22
24
24
21
21
21
29
29
29
29
39
30
39
30
30
31
31
31
31
32
29
29
29
29
39
30
39
30
30
31
31
31
31
31
32
29
29
29
29
39
30
39
30
30
31
31
31
32
29
29
29
29
39
30
39
30
30
31
31
31
31
31
32
29
29
29
29
39
30
39
30
30
31
31
31
32
29
29
29
29
39
30
39
30
30
31
31
31
0.032.000.031 0.032.000.032 0.032.000.033 0.033.000.001 0.033.000.003 0.033.000.004 0.033.000.005 0.033.000.006 0.033.000.008 0.033.000.010
0.033.000.011 0.033.000.012 0.033.000.013 0.033.000.017 0.033.000.023 0.033.000.031 0.033.000.032 0.033.000.033 0.033.000.101 0.033.03-.—- 0.033.06-.—- 0.033.13-.—- 0.033.16-.—- 0.033.23-.—- 0.033.26-.—- 0.033.33-.—- 0.033.36-.—- 0.034.000.001 0.034.000.003 0.034.000.004 0.034.000.005 0.034.000.006 0.034.000.008 0.034.000.009 0.034.000.012 0.034.000.013 0.034.000.014 0.034.000.017 0.034.000.031 0.034.000.032 0.034.000.033 0.034.000.101 0.034.000.102 0.034.03-.—- 0.034.06-.—- 0.034.13-.—- 0.034.16-.—- 0.034.23-.—- 0.034.26-.—- 0.034.33-.—- 0.034.36-.—- 0.035.06-.—- 0.035.16-.—- 0.035.26-.—- 0.035.36-.—- 0.036.06-.—- 0.036.16-.—- 0.036.26-.—- 0.036.36-.—- 0.044.000.001 0.044.000.003 0.044.000.005 0.044.000.005 0.045.000.001 0.045.000.003 0.045.000.005 0.046.000.001 0.046.000.003 0.046.000.005 0.047.000.001 0.047.000.003 0.047.000.004 0.047.000.017 0.047.000.101 0.047.000.102 0.047.000.103 0.047.010.0— 0.047.020.0— 0.047.03-.—- 0.047.06-.—- 0.047.110.0— 0.047.13-.—- 0.047.16-.—- 0.047.210.0— 0.047.220.0— 0.047.23-.—- 0.047.26-.—- 0.047.310.0— 0.047.33-.—- 0.047.36-.—- 0.048.000.001 0.048.000.003 0.048.000.004 31
31
32
29
29
29
29
30
30
32
32
32
31
34
32
31
31
32
34
27
27
28
28
27
27
28
28
29
29
29
29
30
30
30
32
31
31
34
31
31
32
34
34
27
27
28
28
27
27
28
28
27
28
27
28
27
28
27
28
38
38
39
39
38
38
39
38
38
39
38
38
39
34
34
34
34
28
28
27
27
28
28
28
28
28
27
27
28
28
28
38
38
39
0.048.000.101 0.048.000.102 0.048.000.103 0.048.010.0— 0.048.020.0— 0.048.03-.—- 0.048.06-.—- 0.048.110.0— 0.048.13-.—- 0.048.16-.—- 0.048.210.0— 0.048.220.0— 0.048.23-.—- 0.048.26-.—- 0.048.310.0— 0.048.33-.—- 0.048.36-.—- 0.049.000.001 0.049.000.003 0.049.000.004 0.049.000.101 0.049.000.102 0.049.000.103 0.049.010.0— 0.049.020.0— 0.049.03-.—- 0.049.06-.—- 0.049.110.0— 0.049.13-.—- 0.049.16-.—- 0.049.210.0— 0.049.220.0— 0.049.23-.—- 0.049.26-.—- 0.049.310.0— 0.049.33-.—- 0.049.36-.—- 0.050.000.001 0.050.000.003 0.050.000.004 0.050.000.101 0.050.000.102 0.050.000.103 0.050.010.0— 0.050.020.0— 0.050.03-.—- 0.050.06-.—- 0.050.110.0— 0.050.13-.—- 0.050.16-.—- 0.050.210.0— 0.050.220.0— 0.050.23-.—- 0.050.26-.—- 0.050.310.0— 0.050.33-.—- 0.050.36-.—- 0.051.000.001 0.051.000.003 0.051.000.004 0.051.000.101 0.051.000.102 0.051.000.103 0.051.03-.—- 0.051.06-.—- 0.051.13-.—- 0.051.16-.—- 0.051.23-.—- 0.051.26-.—- 0.051.33-.—- 0.051.36-.—- 0.052.000.001 0.052.000.003 0.052.000.004 0.052.000.101 0.052.000.102 0.052.000.103 0.052.03-.—- 0.052.06-.—- 0.052.13-.—- 0.052.16-.—- 0.052.23-.—- 0.052.26-.—- 0.052.33-.—- 0.052.36-.—- 0.063.120.—- 0.063.150.—- 0.063.170.—- 0.063.180.—- 0.063.190.—- 0.063.440.—- 0.063.450.—- 0.063.540.—- 34
34
34
28
28
27
27
28
28
28
28
28
27
27
28
28
28
38
38
39
34
34
34
28
28
27
27
28
28
28
28
28
27
27
28
28
28
38
38
39
34
34
34
28
28
27
27
28
28
28
28
28
27
27
28
28
28
38
38
39
34
34
34
27
27
28
28
27
27
28
28
38
38
39
34
34
34
27
27
28
28
27
27
28
28
35
36
37
37
37
37
37
37
Indeks
0.063.550.—- 0.063.620.—- 0.063.630.—- 0.063.640.—- 0.063.660.—- 0.063.670.—- 0.063.740.—- 0.063.750.—- 0.064.000.039 0.064.120.—- 0.064.150.—- 0.064.170.—- 0.064.180.—- 0.064.190.—- 0.064.440.—- 0.064.450.—- 0.064.540.—- 0.064.550.—- 0.064.620.—- 0.064.630.—- 0.064.640.—- 0.064.660.—- 0.064.670.—- 0.064.740.—- 0.064.750.—- 0.065.000.039 0.065.120.—- 0.065.150.—- 0.065.170.—- 0.065.180.—- 0.065.190.—- 0.065.440.—- 0.065.450.—- 0.065.540.—- 0.065.550.—- 0.065.620.—- 0.065.630.—- 0.065.640.—- 0.065.660.—- 0.065.670.—- 0.065.740.—- 0.065.750.—- 0.066.000.039 0.066.120.—- 0.066.150.—- 0.066.170.—- 0.066.180.—- 0.066.190.—- 0.066.440.—- 0.066.450.—- 0.066.540.—- 0.066.550.—- 0.066.620.—- 0.066.630.—- 0.066.640.—- 0.066.660.—- 0.066.670.—- 0.066.740.—- 0.066.750.—- 0.067.000.039 0.067.120.—- 0.067.150.—- 0.067.170.—- 0.067.180.—- 0.067.190.—- 0.067.440.—- 0.067.450.—- 0.067.540.—- 0.067.550.—- 0.067.620.—- 0.067.630.—- 0.067.640.—- 0.067.660.—- 0.067.670.—- 0.067.740.—- 0.067.750.—- 0.068.000.039 0.068.120.—- 0.068.150.—- 0.068.170.—- 0.068.180.—- 0.068.190.—- 0.068.440.—- 0.068.450.—- 0.068.540.—- 0.068.550.—- 0.068.620.—- 0.068.630.—- 0.068.640.—- 0.068.660.—- 0.068.670.—- 0.068.740.—- 0.068.750.—- 37
35
35
36
37
35
36
36
38
35
36
37
37
37
37
37
37
37
35
35
36
37
35
36
36
38
35
36
37
37
37
37
37
37
37
35
35
36
37
35
36
36
38
35
36
37
37
37
37
37
37
37
35
35
36
37
35
36
36
38
35
36
37
37
37
37
37
37
37
35
35
36
37
35
36
36
38
35
36
37
37
37
37
37
37
37
35
35
36
37
35
36
36
0.069.000.039 0.069.120.—- 0.069.150.—- 0.069.170.—- 0.069.180.—- 0.069.190.—-
0.069.440.—- 0.069.450.—- 0.069.540.—- 0.069.550.—- 0.069.620.—- 0.069.630.—- 0.069.640.—- 0.069.660.—- 0.069.670.—- 0.069.740.—- 0.069.750.—- 0.070.000.039 0.070.120.—- 0.070.150.—- 0.070.170.—- 0.070.180.—- 0.070.190.—- 0.070.440.—- 0.070.450.—- 0.070.540.—- 0.070.550.—- 0.070.620.—- 0.070.630.—- 0.070.640.—- 0.070.660.—- 0.070.670.—- 0.070.740.—- 0.070.750.—- 0.071.000.039 0.071.120.—- 0.071.150.—- 0.071.170.—- 0.071.180.—- 0.071.190.—- 0.071.440.—- 0.071.450.—- 0.071.540.—- 0.071.550.—- 0.071.620.—- 0.071.630.—- 0.071.640.—- 0.071.660.—- 0.071.670.—- 0.071.740.—- 0.071.750.—- 0.072.000.039 0.072.120.—- 0.072.150.—- 0.072.170.—- 0.072.180.—- 0.072.190.—- 0.072.440.—- 0.072.450.—- 0.072.540.—- 0.072.550.—- 0.072.620.—- 0.072.630.—- 0.072.640.—- 0.072.660.—- 0.072.670.—- 0.072.740.—- 0.072.750.—- 0.100.000.004 0.100.000.004 0.100.000.005 0.100.000.005 0.100.000.047 0.100.000.047 0.100.000.048 0.100.000.048 0.100.000.049 0.100.000.050 0.100.000.051 0.100.000.052 0.100.000.060 0.100.000.063 0.100.000.064 0.101.000.001 0.101.000.002 0.101.000.003 0.101.000.004 0.101.000.005 0.101.000.006 0.101.000.007 0.101.000.007 0.101.000.008 0.101.000.009 38
35
36
37
37
37
37
37
37
37
35
35
36
37
35
36
36
38
35
36
37
37
37
37
37
37
37
35
35
36
37
35
36
36
38
35
36
37
37
37
37
37
37
37
35
35
36
37
35
36
36
38
35
36
37
37
37
37
37
37
37
35
35
36
37
35
36
36
17
18
17
18
17
18
17
18
17
17
18
18
15
17
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18
0.101.000.010 0.101.000.011 0.101.000.012 0.101.000.013 0.101.000.014 0.101.000.015 0.101.000.016 0.101.000.017 0.101.000.021 0.101.000.022 0.101.000.023 0.101.000.024 0.101.000.025 0.101.000.026 0.101.000.027 0.101.000.028 0.101.000.029 0.101.000.030 0.101.000.031 0.101.000.032 0.101.000.033 0.101.000.034 0.101.000.035 0.101.000.035 0.101.000.038 0.101.000.038 0.101.000.039 0.101.000.040 0.101.000.040 0.101.000.043 0.101.000.044 0.101.000.045 0.101.000.046 0.101.000.047 0.101.000.047 0.101.000.048 0.101.000.049 0.101.000.050 0.101.000.056 0.101.000.057 0.101.000.058 0.101.000.059 0.101.000.060 0.101.000.061 0.101.000.062 0.101.000.131 0.101.000.132 0.101.000.133 0.101.000.162 0.101.000.163 0.101.000.164 0.101.000.165 0.101.000.166 0.101.000.231 0.101.000.232 0.101.000.233 0.101.000.262 0.101.000.263 0.101.000.264 0.101.000.265 0.101.000.266 0.101.000.731 0.101.000.732
0.101.000.733 0.101.000.831 0.101.000.832 0.101.000.833 0.101.000.862 0.101.000.863 0.101.000.864 0.101.000.865 0.101.000.866 0.101.001.031 0.101.001.032 0.101.001.033 0.101.001.131 0.101.001.132
0.101.001.133
0.101.001.162 0.101.001.163 0.101.001.164 0.101.001.165 0.101.001.166 0.101.001.331 0.101.001.332 0.101.001.333 0.101.001.362 0.101.001.363 0.101.001.364 0.101.001.365 0.101.001.366 0.101.002.031 0.101.002.032 96
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
17
18
15
17
18
17
18
18
17
17
18
18
18
16
18
17
17
18
18
17
18
9
9
9
10
10
10
10
10
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
7
7
0.101.002.033 0.101.002.062 0.101.002.063 0.101.002.064 0.101.002.065 0.101.002.066 0.101.002.131 0.101.002.132 0.101.002.133 0.101.002.162
0.101.002.163 0.101.002.164 0.101.002.165 0.101.002.166 0.101.002.231 0.101.002.232 0.101.002.233 0.101.002.262 0.101.002.263 0.101.002.264 0.101.002.265 0.101.002.266 0.101.002.331 0.101.002.332 0.101.002.333 0.101.002.362
0.101.002.363 0.101.002.364 0.101.002.365 0.101.002.366 0.101.003.231 0.101.003.232 0.101.003.233 0.101.003.262 0.101.003.262 0.101.003.263 0.101.003.263 0.101.003.264 0.101.003.264 0.101.003.265 0.101.003.265 0.101.003.266 0.101.003.266 0.101.003.331
0.101.003.332 0.101.003.333 0.101.003.362 0.101.003.362 0.101.003.363 0.101.003.363 0.101.003.364 0.101.003.364 0.101.003.365 0.101.003.365 0.101.003.366 0.101.003.366 0.101.003.431 0.101.003.432 0.101.003.433 0.101.003.462 0.101.003.463 0.101.003.464 0.101.003.465 0.101.003.466 0.101.003.531 0.101.003.532 0.101.003.533 0.101.003.562 0.101.003.563 0.101.003.564 0.101.003.565 0.101.003.566 0.103.000.001 0.103.000.002 0.103.000.004 0.103.000.005 0.103.000.008 0.103.000.011 0.103.000.012 0.103.000.013 0.103.000.014 0.103.000.015 0.103.000.016 0.103.000.017 0.103.000.018 0.103.000.019 0.103.000.020 0.103.000.021 0.103.000.023 0.103.000.023 0.103.000.024 0.103.000.024 0.103.000.025 7
8
8
8
8
8
7
7
7
8
8
8
8
8
7
7
7
8
8
8
8
8
7
7
7
8
8
8
8
8
5
5
5
6
12
6
12
6
12
6
12
6
12
5
5
5
6
12
6
12
6
12
6
12
6
12
5
5
5
6
6
6
6
6
5
5
5
6
6
6
6
6
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
0.103.000.030 0.103.000.031 0.103.000.032 0.103.000.033 0.103.000.034 0.103.000.039 0.103.000.040 0.103.000.041 0.103.000.042 0.103.000.044 0.103.000.047 0.103.000.050 0.103.000.051 0.103.000.054 0.103.000.055 0.103.000.056
0.103.000.057
0.103.000.058 0.103.000.059 0.103.000.060 0.103.000.061 0.103.000.070 0.103.000.071 0.104.000.001 0.104.000.003 0.104.000.006 0.104.000.007 0.104.000.008 0.104.000.009 0.104.000.010 0.104.000.012 0.104.000.013 0.104.000.014 0.104.000.015 0.200.000.001 0.200.000.002 0.200.000.003 0.200.000.004 0.200.000.005 0.200.000.006 0.200.000.007 0.200.000.008 0.200.000.009 0.200.000.010 0.200.000.011 0.200.000.012 0.200.000.013 0.200.000.023 0.200.000.024 0.200.000.025 0.200.000.026 0.200.000.027 0.200.000.028 0.200.000.030 0.200.000.032 0.200.000.035 0.200.000.037 0.200.000.038 0.200.000.039 0.200.000.040 0.200.000.040 0.200.000.053 0.200.000.089 0.200.000.101 0.200.000.102 0.200.000.103 0.200.000.104 0.200.000.105 0.200.000.106 0.200.000.109 0.200.000.110 0.200.000.111 0.200.000.112 0.200.000.113 0.200.000.114 0.200.000.115 0.200.000.116 0.200.000.121 0.200.000.122 0.200.000.124 0.200.000.132 0.200.000.133 0.200.000.134 0.200.000.135 0.200.000.136 0.200.000.137 0.200.000.138 0.200.000.140 0.200.000.142 0.200.000.143 0.200.000.144 0.200.000.145 0.200.000.146 18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
15
18
18
18
18
18
18
18
18
16
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
74
92
74
74
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
94
94
94
94
94
91
76
76
76
76
76
91
91
91
76
76
76
76
76
Indeks
0.200.000.147 0.200.000.148 0.200.000.162 0.200.000.163 0.200.000.164 0.200.000.165 0.200.000.166 0.200.000.176 0.200.000.177 0.200.000.178 0.200.000.182 0.200.000.183 0.200.000.184 0.200.000.200 0.200.000.323 0.200.000.323 0.200.000.323 0.200.000.325 0.200.000.325 0.200.000.325 0.200.000.383
0.200.000.383 0.200.000.392 0.200.000.392 0.200.000.442 0.200.000.443 0.200.000.444 0.200.000.445 0.200.000.446 0.200.000.447 0.200.000.448 0.200.000.449 0.200.000.450 0.200.000.462 0.200.000.463 0.200.000.464 0.200.000.465
0.200.000.466
0.200.000.467 0.200.000.468 0.200.000.469 0.200.000.470 0.200.000.472 0.200.000.473 0.200.000.474 0.200.000.475 0.200.000.476 0.200.000.477 0.200.000.478 0.200.000.479 0.200.000.480 0.200.000.502 0.200.000.503 0.200.000.504 0.200.000.505 0.200.000.506
0.200.000.507 0.200.000.508 0.200.000.509 0.200.000.510 0.200.000.511 0.200.000.512 0.200.000.513 0.200.000.514 0.200.000.515 0.200.000.515 0.200.000.517 0.200.000.517 0.200.000.524 0.200.000.525 0.200.000.526 0.200.000.527 0.200.000.543 0.200.000.544 0.200.000.545 0.200.000.546 0.200.000.551 0.200.000.552 0.200.000.653 0.200.000.654 0.200.000.667 0.200.000.681 0.200.000.682 0.200.000.694 0.200.000.828 0.200.000.828 0.200.000.829 0.200.000.829 0.200.000.841 0.200.000.842 0.200.000.843 0.200.000.844 0.200.000.845 76
76
82
82
82
82
82
81
81
81
81
81
81
70
52
55
58
52
55
58
48
49
45
46
71
71
71
71
71
71
71
71
71
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
82
82
82
82
82
82
82
75
75
75
75
75
75
59
62
64
65
75
75
81
81
94
94
94
94
94
94
83
83
68
87
87
69
83
85
83
85
88
88
88
88
88
0.200.000.846 0.200.000.852 0.200.000.852 0.200.000.901 0.200.000.902 0.200.000.903 0.200.000.913 0.200.000.921 0.200.000.922 0.200.000.923 0.200.000.937 0.200.000.938 0.200.000.938 0.200.000.939 0.200.000.939 0.200.000.941 0.200.000.944 0.200.000.946 0.200.000.948 0.200.000.950 0.200.000.952 0.200.000.955 0.200.000.956 0.200.000.957 0.200.000.958 0.200.000.958 0.200.000.958 0.200.000.958 0.200.000.959 0.200.000.959 0.200.000.994 0.200.000.994 0.200.000.994 0.200.000.994 0.210.003.911 / —- 0.210.004.011 / —- 0.210.004.111 / —- 0.210.004.211 / —- 0.210.004.311 / —- 0.210.004.411 /—- 0.210.004.511 / —- 0.210.004.611 / —- 0.210.004.711 / —- 0.210.004.811 / —-
0.210.004.911 / —- 0.210.005.011 / —- 0.210.005.111 / —- 0.210.005.200 / —- 0.210.005.211 / —- 0.210.005.311 / —- 0.210.005.411 / —- 0.210.005.511 / —- 0.210.005.611 / —- 0.210.005.711 / —- 0.210.005.811 / —- 0.210.005.911 / —- 0.210.006.011 / —- 0.210.006.111 / —- 0.210.006.211 / —- 0.210.006.311 / —- 0.210.006.411 / —- 0.210.006.511 / —- 0.210.006.611 / —- 0.210.006.711 / —- 0.210.006.811 / —- 0.210.006.911 / —- 0.210.007.011 / —- 0.210.007.111 / —- 0.210.007.211 / —- 0.210.007.311 / —- 0.210.007.411 / —- 0.211.005.211 / —- 0.211.006.711 / —- 0.220.001.311 0.220.001.322 0.220.001.511 0.220.001.522 0.220.001.711 0.220.001.722 0.220.001.911 0.220.001.922 0.220.002.111 0.220.002.122 0.220.002.311 / —- 0.220.002.322 / — 0.220.002.511 / — 0.220.002.522 / — 0.220.002.711 / — 0.220.002.722 / — 0.220.002.911 / — 0.220.002.922 / — 0.220.003.111 / — 0.220.003.122 / —-
88
67
68
90
90
90
90
93
93
93
90
90
93
90
93
80
80
80
80
80
80
80
80
80
77
78
79
80
77
79
77
78
79
80
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
71
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
72
72
75
81
75
81
75
81
75
81
75
81
75
81
75
81
75
81
75
81
75
81
0.220.003.522 0.220.003.722 0.220.008.111 0.220.008.122 0.220.008.311 / — 0.220.008.322 / — 0.220.101.411 0.220.101.422 0.220.105.411 0.220.105.422 0.220.107.411 0.220.107.422 0.220.119.411 0.220.119.422 0.220.121.411 0.220.121.422 0.220.123.411 0.220.123.422 0.220.125.411 0.220.125.422 0.220.127.411 0.220.127.422 0.220.131.411 0.220.131.422 0.220.133.411 0.220.133.422
0.220.135.411 0.220.135.422 0.220.142.411 / 361 0.220.142.411 / 362 0.220.142.411 / 363 0.220.142.411 / 364 0.220.142.411 / 365 0.220.142.411 / 366 0.220.142.411 / 367 0.220.142.411 / 368 0.220.142.411 / 369 0.220.142.411 / 370 0.220.142.411 / 371 0.220.142.411 / 372 0.220.142.411 / 373 0.220.142.411 / 374 0.220.142.411 / 375 0.220.142.411 / 376 0.220.142.411 / 377 0.220.142.411 / 378 0.220.142.411 / 379 0.220.142.411 / 380 0.220.142.411 / 384 0.220.142.411 / 385 0.220.142.411 / 386 0.220.142.411 / 387 0.220.142.411 / 388 0.220.142.411 / 389
0.220.142.411 / 390 0.220.142.411 / 391 0.230.001.300
0.230.005.300 0.230.007.300 0.230.019.300 0.230.021.300 0.230.023.300
0.230.025.300 0.230.027.300
0.230.031.300 0.230.033.300 0.230.035.300
0.230.042.300 / 361 0.230.042.300 / 362 0.230.042.300 / 363
0.230.042.300 / 364 0.230.042.300 / 365 0.230.042.300 / 366 0.230.042.300 / 367 0.230.042.300 / 368 0.230.042.300 / 369 0.230.042.300 / 370 0.230.042.300 / 371
0.230.042.300 / 372 0.230.042.300 / 373 0.230.042.300 / 374 0.230.042.300 / 375 0.230.042.300 / 376 0.230.042.300 / 377
0.230.042.300 / 378 0.230.042.300 / 379 0.230.042.300 / 380 0.230.042.300 / 384 0.230.042.300 / 385 0.230.042.300 / 386 0.230.042.300 / 387 0.230.042.300 / 388 0.230.042.300 / 389 97
70
70
75
81
75
81
59
64
59
64
59
64
62
65
62
65
62
65
62
65
62
65
62
65
62
65
62
65
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
61
61
61
61
61
61
61
61
60
60
60
60
60
60
60
60
48
48
48
49
49
49
49
49
49
49
49
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
0.230.042.300 / 390 0.230.042.300 / 391 0.230.101.300 0.230.101.311 0.230.101.411 0.230.105.300 0.230.105.311 0.230.105.411 0.230.107.300 0.230.107.311 0.230.107.411 0.230.109.311 0.230.109.411 0.230.111.311 0.230.111.411 0.230.113.311 0.230.113.411 0.230.115.311 0.230.115.411 0.230.117.311 0.230.117.411 0.230.119.300 0.230.119.311 0.230.119.311 0.230.119.411 0.230.121.300 0.230.121.311 0.230.121.411 0.230.123.300 0.230.123.311 0.230.123.411 0.230.125.300 0.230.125.311 0.230.125.411
0.230.127.300 0.230.127.311 0.230.127.411 0.230.131.300 0.230.131.311 0.230.131.411 0.230.133.300 0.230.133.311 0.230.133.411 0.230.135.300 0.230.135.411 0.230.137.311 0.230.137.411 0.230.139.311 0.230.139.411 0.230.140.311
0.230.140.411 0.230.143.311
0.230.143.411
0.230.144.311
0.230.144.411 0.230.149.311 0.230.149.411 0.250.000.122 0.250.000.144 0.250.000.322 0.250.000.344 0.250.000.522 0.250.000.544 0.250.000.722 0.250.000.744 0.250.000.922 0.250.000.944 0.250.001.122 0.250.001.144 0.250.001.322 0.250.001.344 0.250.001.522 0.250.001.544 0.250.001.722 0.250.001.744 0.250.001.922 0.250.001.944 0.250.002.122 0.250.002.144 0.250.002.322 / — 0.250.002.344 / —- 0.250.002.522 / —- 0.250.002.544 / —- 0.250.002.722 / —- 0.250.002.744 / —- 0.250.002.922 / —- 0.250.002.944 / —- 0.250.003.122 / —- 0.250.003.144 / —- 0.250.003.322 0.250.003.422 0.250.003.822 0.250.007.722 43
43
45
51
51
45
51
51
45
51
51
51
51
51
51
51
51
52
52
52
52
46
55
55
55
46
55
55
46
55
55
46
55
55
46
55
55
46
55
55
46
55
55
46
55
58
58
58
58
58
58
51
51
51
51
51
51
68
69
68
69
68
69
68
69
68
69
68
69
83
87
83
87
83
87
83
87
83
87
83
87
83
87
83
87
83
87
83
87
67
67
67
68
0.250.007.744 0.250.007.922 0.250.007.944 0.250.008.122 0.250.008.144 0.250.008.322 / —- 0.250.008.344 / — 0.250.021.322 0.250.021.522 0.250.021.722 0.250.022.322 / —- 0.250.022.522 / —- 0.250.022.722 / —- 0.250.030.122 0.250.030.322 0.250.031.322 0.250.031.522 0.250.031.722 0.250.032.322 0.250.032.522 0.250.032.722 0.250.033.322 0.250.033.422 0.250.033.822 0.251.001.311 0.251.001.511 0.251.001.711 0.251.001.911 0.251.002.111 0.251.002.311 / —- 0.251.002.511 / — 0.251.002.711 / — 0.251.002.911 / — 0.251.003.111 / — 0.251.008.111 0.251.008.311 / — 0.251.008.511 0.251.008.711 0.251.008.911 0.251.009.111 / —- 0.251.009.311 / —- 0.251.009.511 / —- 0.252.001.311 0.252.001.511 0.252.001.711 0.252.001.911 0.252.002.111 0.252.002.311 / —- 0.252.002.511 / — 0.252.002.711 / — 0.252.002.911 / — 0.252.003.111 / — 0.252.008.111 0.252.008.311 / — 0.252.008.511 0.252.008.711 0.252.008.911 0.252.009.111 / —- 0.252.009.311 / —- 0.252.009.511 / —- 0.431.010.409 0.431.010.811 0.431.990.409 0.900.000.148 0.900.000.149 0.900.000.176 0.900.000.177 0.900.000.208 0.900.000.209 0.900.000.481 0.900.000.481 0.900.000.531 0.900.000.531 0.900.000.531 0.900.000.532 0.900.000.532 0.900.000.533 0.900.000.533
0.900.000.626 0.900.000.627 0.900.000.628 0.900.000.792 0.900.000.792 0.900.000.793 0.900.000.793 0.900.000.794 0.900.000.794 69
68
69
83
87
83
87
87
87
87
87
87
87
68
68
85
85
85
85
85
85
67
67
67
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
78
78
78
78
78
78
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
80
80
80
80
80
80
78
78
78
91
91
92
92
91
92
90
93
26
33
40
26
33
26
33
90
90
90
33
40
33
40
33
40
Notes
98
Notes
99
TM
ANDRZEJEWSKI
Automatyzacja i Wyposażenie
Produkcji Sp. z o.o.
91-205 Łódź
ul. Aleksandrowska 67/93
Tel. +48 42 663 12 60
Fax +48 42 663 12 69
e-mail: [email protected]
www.andrzejewski.pl

Podobne dokumenty