ZAWIADOMIENIE o UNIEWAŻNIENIU

Transkrypt

ZAWIADOMIENIE o UNIEWAŻNIENIU
.....................................................
.....tablica ogłoszeń i str. www.....
numer sprawy: DA.271.04.16
ZAWIADOMIENIE
Dot.: Przetargu nieograniczonego pn. "NABYCIE SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO TYPU MINIŁADOWARKA" ogłoszonego w
BZP nr 343622-2016 w dniu 16.11.2016.
1. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
informuje, że:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164; Dz.U. z 2016r. poz. 1020 z późn. zmianami) - zamawiający
unieważnia przedmiotowe postępowanie.
Do terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. do dnia 30.11.2016 godz. 10:50,
nie złożono żadnej oferty.
2016-12-01
/data/
Jan Maćkowiak
/Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona/