7 grudzień. Poszukiwani przedsiębiorcy do prac na terenie Francji

Transkrypt

7 grudzień. Poszukiwani przedsiębiorcy do prac na terenie Francji
SPL Goluchow
7 grudzieñ. Poszukiwani przedsiêbiorcy do prac na terenie Francji
Autor: Robert Knysak
08.12.2006.
W ramach wspó³pracy z sieci± ENFE otrzymali¶my zaproszenie francuskiej firmy wykonuj±cej us³ugi le¶ne (pozyskanie i
zrywka) na terenie ca³ej pó³nocnej Francji. Poszukuj± oni podwykonawców (firm ze sprzêtem i lud¼mi) dla podjêcia
wspó³pracy.
Konkretne informacje zamieszczamy w dziale gie³da dostêpnym dla cz³onków Stowarzyszenia.
http://archiwum.splgoluchow.pl
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 04:26

Podobne dokumenty