Człowiek i środowisko wzajemne relacje

Komentarze

Transkrypt

Człowiek i środowisko wzajemne relacje
Liczba godzin
Lp.
8
Nazwa
przedmiotu
Ogółem Wykłady
Człowiek i środowisko –
wzajemne relacje
Nazwa przedmiotu/modułu
kształcenia*)
Język przedmiotu/modułu
kształcenia*)
Efekty kształcenia dla
przedmiotu/modułu
kształcenia*)
(wiedza, umiejętności,
kompetencje społeczne)
Semestr, w którym
przedmiot/moduł*) jest
realizowany
Forma realizacji zajęć
Wymagania wstępne i
dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów
Liczba punktów ECTS
przypisana
przedmiotowi/modułowi*)
25
8
Ćwiczenia
Forma
Konwersatoria
zaliczenia
Warsztaty
Zajęcia
terenowe
17
zaliczenie
Człowiek i środowisko – wzajemne relacje
polski
Charakteryzuje różnorodność flory i fauny oraz wykazuje
znajomość czynników ją kształtujących. Rozróżnia i
charakteryzuje wybrane typy siedlisk przyrodniczych i
opisuje przyczyny zmienności organizmów. Wyjaśnia
podstawowe reguły i opisuje mechanizmy funkcjonowania
życia na poziomie organizmu, populacji, biocenozy i
ekosystemu. Rozpoznaje podstawowe zagrożenia
środowiska w skali globalnej, regionalnej i lokalnej.
Tłumaczy podstawowe prawidłowości warunkujące
występowania organizmów w różnych typach środowisk.
Dyskutuje uwarunkowania środowiskowe w aspekcie idei
zrównoważonego rozwoju. Wymienia i charakteryzuje
formy ochrony przyrody oraz przywołuje podstawowe
regulacje prawne w tym zakresie obowiązujące w Polsce,
Europie i na świecie. Dostrzega związki i zależności między
biologią a innymi obszarami nauk biologicznych
i przyrodniczych. Prezentuje własne poglądy, potrafi
dobierać podstawowe naukowe argumenty w celu ich
obrony. Docenia znaczenie badań na rzecz ochrony
różnorodności biologicznej i widzi możliwość wykorzystania
zdobytej wiedzy i umiejętności we współpracy z
odpowiednimi instytucjami. Stosuje zasady bioetyki, jest
świadomy etycznego wymiaru badań naukowych.
II semestr
Wykład, ćwiczenia, warsztaty terenowe
Ukończone studia wyższe i uprawnienia pedagogiczne
Wypełnić w przypadku zajęć prowadzonych również w
formie e-learning.
4
Stosowane metody
dydaktyczne
Sposób weryfikacji efektów
kształcenia uzyskanych przez
słuchaczy
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu/modułu*), w tym
zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia
Treści programowe
przedmiotu/modułu
kształcenia*)
Wykaz literatury obowiązkowej
i uzupełniającej
Wykład ilustrowany, heureza, pokaz, dyskusja, praca w
grupie
Aktywny udział w zajęciach, wykonanie ćwiczeń
praktycznych w laboratorium i terenie
Zaliczenie na podstawie testu pisemnego oraz oceny
scenariuszy zajęć wytworzonych przez uczestników
Rośliny użytkowe (rośliny przemysłowe, lecznicze, trujące
itp.); bakterie i wirusy chorobotwórcze, znaczenie bakterii i
grzybów w przyrodzie, w obiegu materii i gospodarce
człowieka; zmiany w środowisku dokonane przez człowieka
w perspektywie historycznej i w ostatnich latach; przykłady
zagrożeń równowagi ekologicznej w skali lokalnej i
globalnej; antropogeniczne zanieczyszczenie środowiska
(powietrza, wody i gleby) a zdrowie człowieka; zagrożenie
bogactwa gatunkowego i zasobów genowych na skutek
presji antropogenicznej; motywy i sposoby działań dla
poprawy jakości środowiska przyrodniczego, ochrona
przyrody, działania o charakterze lokalnym służące
poprawie stanu środowiska.
Broda B., Mowszowicz J. 2000. Przewodnik do oznaczania
roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Państwowy
Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
Krebs Ch.J. 1996. Ekologia. Eksperymentalna analiza
rozmieszczenia i liczebności. PWN, Warszawa.
Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Umiński T. Ekologia. Środowisko. Przyroda. 1995.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Weiner J. 1999. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik
ekologii ogólnej. PWN, Warszawa.

Podobne dokumenty