Uzyskanie pozwolenie na emisję pyłów i gazów do powietrza w

Transkrypt

Uzyskanie pozwolenie na emisję pyłów i gazów do powietrza w
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Kod procedury: UUOŚ-16.OŚ.2
Ul. Bolesława Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ
Wydział Ochrony Środowiska
i Zasobów Naturalnych
KARTA INFORMACYJNA usługi publicznej
Uzyskanie pozwolenie na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku
z eksploatacją instalacji
1. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek zgodny z wytycznymi.
2. Załączniki:
a) wypis z KRS,
b) oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
2. Opłaty:
Opłata skarbowa wynosi:
2011,00 zł dla dużych przedsiębiorstw,
506,00 zł dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie tut. Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowy
Targ, nr rachunku: 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564 PKO S.A. Oddział w Nowym Targu.
3. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
1. Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, parter, w godzinach pracy Urzędu:
pn.-pt. 730-1530,
2. Przesyłka pocztowa/przesyłka kurierska na adres: Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów
Naturalnych, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ,
3. Platforma e-PUAP.
4. Sposób i termin załatwienia sprawy:
Pisemnie w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu dwóch miesięcy.
5. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,
poz. 783 z późn. zm.).
6. Tryb odwoławczy:
Organ odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz,
za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego. Termin odwołania: 14 dni od daty otrzymania decyzji.
7. Informacje dodatkowe:
W celu zasięgnięcia informacji istnieje możliwość zarezerwowania wizyty indywidualnej
w systemie kolejkowym lub kontakt telefoniczny pod nr telefon 18 26 61 355 – osoba do kontaktu
Teresa Fałta.
Data sporządzenia:
15.03.2016 r.
Sporządził:
Teresa Fałta
Data zatwierdzenia:
15.03.2016 r.
Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Zasobów
Naturalnych –
Wojciech Krauzowicz

Podobne dokumenty