HELPDESK PLUS spółka cywilna Justyna Błaszczak, Sławomir

Transkrypt

HELPDESK PLUS spółka cywilna Justyna Błaszczak, Sławomir
Zamawiający:
Powiat Bieruńsko - Lędziński reprezentowany przez
Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
43-155 Bieruń, ul. Jagiełły 1
tel. (32) 216-38-20
NIP: 646-28-87-644
Bieruń, 22.09.2010 r.
RZP/21/2010
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa mebli i wyposażenia do
Powiatowego Centrum Administracji i Kultury w Bieruniu”.
Na podstawie art. 92 ust. 1 z uwzględnieniem art. 92 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759) – zwanej dalej ustawą p.z.p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym
postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano
najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:
nazwa (firma):
HELPDESK PLUS spółka cywilna
Justyna Błaszczak, Sławomir Błaszczak
siedziba i adres:
Skórzewo ul. Poznańska 119, 60-185 Poznań
Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrana oferta posiada najniższą cenę tj. 379 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt
dziewięć tysięcy zł 00/100) za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej „SIWZ”,
w związku z czym wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny
ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium oceny ofert
wskazanego w pkt. 13 SIWZ.
Ponadto oferta została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
Wykonawca wybranej oferty spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22
ust. 1 ustawy p.z.p. oraz wszystkie wymogi i warunki określone przez Zamawiającego
zawarte w „SIWZ” – dla wykonawców.
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających wykluczeniu
ani odrzuceniu. Zgodnie z SIWZ kryterium, jakim Zamawiający kierował się przy wyborze
oferty najkorzystniejszej była cena. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w pkt. 13 SIWZ
formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert:
Numer
oferty
1
2
Nazwa (firmy), siedziby i adresy
wykonawców
którzy złożyli oferty
HELPDESK PLUS spółka cywilna
Justyna Błaszczak,
Sławomir Błaszczak
Skórzewo ul. Poznańska 119,
60-185 Poznań
PHPU ZUBER Andrzej Zuber
ul. Krakowska 29 c
50-424 Wrocław
Cena oferty
Liczba punktów
przyznana w
kryterium cena
Liczba
punktów
379 000,00 zł
100
100
385 105,20 zł
98,41
98,41
STAROSTA
(-) Piotr Czarnynoga