Żółta kartka dla Zarządu Powiatu

Transkrypt

Żółta kartka dla Zarządu Powiatu
Żółta kartka dla Zarządu Powiatu
Napisano dnia: 2015-10-30 11:54:40
W dniu 15 października 2015 r., w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Bolesławiec w Bolesławcu, odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne z cyklu spotkań zaplanowanych w ramach
prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (PZPWD). Dotyczyło
Zachodniego Obszaru Integracji (ZOI), wyznaczonego w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Do
udziału w warsztatach zaproszeni zostali samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych z
powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego.
Jednymi z ważniejszych problemów wskazanych przez uczestników warsztatów, okazały się problemy z zakresu
transportu związane między innymi z brakiem obwodnic najważniejszych ośrodków miejskich leżących w ciągach
dróg krajowych i wojewódzkich, niewystraszającej ilości przepraw na Bobrze i Kwisie oraz brak wysokiej jakości
połączeń drogowych integrujących południowy obszar województwa. Ponadto uczestnicy warsztatów wskazywali
problemy związane z brakiem bezpieczeństwa energetycznego wynikającym z niezadowalającego stanu sieci
przesyłowej i dystrybucyjnej oraz nieplanowanych przesyłów energii od strony Niemiec, problemy dotyczące
utrzymywania się niskiego poziomu zainwestowania w infrastrukturę na terenach wiejskich oraz rosnącej presji
na zagospodarowanie i wykorzystywanie obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych, a także stagnacji
gospodarczej oraz niewykorzystanym potencjale turystycznym.
zdjęcia: Instytut Rozwoju Terytorialnego
Niestety, mimo zaproszenia i potwierdzenia uczestnictwa, w spotkaniu udziału nie wzięli przedstawiciele
Powiatu Lwóweckiego! Na liście obecności widniał Starosta Lwówecki - Marcin Fluder oraz Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, jednak w warsztatach nie uczestniczyli.
Sprawę podczas ostatniej sesji Rady Powiatu poruszyła Radna Krystyna Piotrowicz, która uczestniczyła w
spotkaniu, jednak nie jako przedstawiciel Powiatu a jako Prezes Stowarzyszenia.
- Miałam przyjemność pracować w grupie zajmującej się infrastrukturą, dlatego zwróciłam uwagę i zgłosiłam
problemy dotyczące tej dziedziny, m.in.:
Remont istniejących przepraw mostowych (dwa mosty w Brunowie i jeden we Włodzicach), poprawę ich parametrów
technicznych, umożliwiającą większą przepustowość oraz przebudowę drogi Lwówek Śląski- Bolesławiec wraz z jej
poszerzeniem.
Remont linii kolejowej Jelenia Góra- Lwówek Śląski- Węgliniec, w celach transportowych i turystycznych.
Uruchomienie finansowania budowy lokalnych i ponadlokalnych sieci ścieżek rowerowych z wykorzystaniem dróg
dojazdowych do pól.
Wyjaśnia Radna Piotrowicz, która tłumaczy, iż przedstawione propozycje do 30 listopada zostaną wprowadzone do
Planu Zagospodarowania Przestrzennego, będącego jednym z ważniejszych dokumentów planistycznych w naszym
regionie.
zdjęcia: Instytut Rozwoju Terytorialnego
- Niestety diagnoza przeprowadzonej przez Instytut Rozwoju Terytorialnego, który jest autorem strategii, ocenia
dostępność infrastruktury drogowej i kolejowej, jako zły, tylko w powiecie lwóweckim. – podkreśla radna
Piotrowicz.
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radna mówiła, o tym jak bardzo władze Bolesławca walczyły o wpisanie do planu
jednego z ich mostów oraz jak Wójt Warty Bolesławieckiej, przyjechał na spotkanie, tylko po to, żeby czuwać na tym
„żeby mu niczego w planie nie zepsuto”, bo z inwestycjami to on sobie sam radzi, teraz stać go nawet na poszerzanie
dróg. Naszego powiatu nie stać na takie luksusy, jak wyglądają drogi i mosty wiedzą dobrze wszyscy kierowcy, jak
wygląda infrastruktura turystyczna chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Niestety władze naszego powiatu nie
znalazły czasu na udział w tych warsztatach.
- Biorąc pod uwagę brak zainteresowania zarządu tak ważną sprawą, wręczam Zarządowi żółtą kartkę. –
mówiła podczas sesji poirytowana radna Piotrowicz, po czym otrzymała od kolegów radnych gromkie
brawa.
Czy Zarząd Powiatu wniesie propozycje do Planu, czy będzie zabiegał o interesy mieszkańców powiatu lwóweckiego,
czy żółta kartka zostanie potraktowana poważnie, czy też zostanie zbagatelizowana? O tym przekonamy się po
opublikowaniu całego Planu.