t~W 1.7. PAt lOn..

Transkrypt

t~W 1.7. PAt lOn..
Załącznik
nr 6 do Regulaminu udzielania
zamówień
publicznych
Zapytanie ofertowe
dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych
kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)
Zamawiający:
Dział Zaopatrzenia
PK
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
PH -Metr CP-401 z elektrodą do PH i
czujnikiem temperatury + kabel RS + przejściówka do USB + program
transmisji danych + miernik uniwersalny CX-601 z czujnikiem temperatury z
zasilaczem do komputera oraz oprogramowaniem.
Opis i zakres przedmiotu zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: październik-listopad 2014
Okres gwarancji: producenta
Warunki płatności: przelew
Kary umowne:
.
przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
- cena - 1000/0 lub:
- cena ..... % i inne kryteria; np. termin wykonania zamówienia .... %
dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane
Informacje
największą liczbę
warunki oraz taką, która uzyska
punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami.
Wszelkich informacji udziela:
Dr: "hab. inż. Andrzej Bielski tel. 126282088, e-mail: [email protected]
Dorota Prorok tel. 126282247, e-mail: [email protected]
imię! nazwisko! telefon! e-mail osoby wyznaczonej do przeprowadzenia procedury
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy przekazać
do zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną.
Fax12 62820 OS, e-mail: [email protected] do dnia 23.10.2014 do godziny 10.00
17 PAź. 2014
Dział Za
SPECJ
...................... rtłłlr. Dora
data i podpis prowadząceg
inż
.
Zamawiający zastrzega
.lG
ae
sobie prawo do nierozpatryw
erz P'
lndel
ia ofert otrzymanych po terminie.
lrl
t~W
1. 7. PAt lOn..
miejscowość, dała