program szkolenia

Transkrypt

program szkolenia
„Prawo we własnej firmie”
B e z p ł a t n e czterodniowe warsztaty w dniach 23–26.03.2015 r.
Wyjątkowa okazja do nabycia wiedzy prawniczej niezbędnej w prowadzeniu własnej
firmy... jak i w życiu prywatnym.
Miejsce szkolenia: Dom Ekonomisty PTE , ul. Klasztorna 24/25 Poznao
Godziny: 9:00 – 17:00
tel.: 61 852 86 91
e-mail: [email protected]
Zajęcia w formie warsztatowej prowadzid będzie kancelaria adwokacka i doradca podatkowy.
W trakcie warsztatów przewidziana jest możliwośd konsultacji prawnych i podatkowych.
Instrukcja zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmujemy na adres [email protected] Prosimy
o przesłanie załączonej Karty zgłoszeniowej.
Po otrzymaniu wypełnionej Karty zgłoszeniowej skontaktujemy się z zainteresowanymi
telefonicznie w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Ilośd miejsc ograniczona.
Tematyka warsztatów:
typowe formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej (systematyka):
procedury prawne zakładania i prawidłowego prowadzenia spółek prawa handlowego (uszczegółowienie): spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa,
komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością,
akcyjna) – (systematyka i podstawowe informacje);
inne formy prowadzenia działalności: spółka cywilna, spółdzielnia, fundacja,
stowarzyszenie – (systematyka i podstawowe informacje);
cywilne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej: podstawowe umowy
handlowe i sposób ich redagowania, przesłanki ważności umów, prawidłowa
reprezentacja stron w umowie, skutki nienależytego wykonania umowy,
zabezpieczenie umów, terminy przedawnienia roszczeo, pełnomocnictwa,
odpowiedzialnośd osób podpisujących kontrakty, forma i treśd pełnomocnictw,
umocowanie pełnomocnika; umowy związane z dysponowaniem lokalem
i innymi prawami majątkowymi (umowa pożyczki, najmu i użyczenia), umowa
kupna-sprzedaży, dostawy, współpracy. Forma umów – zwykła i szczególna,
zawieranie umów w formie aktu notarialnego, umowy zawierane ustnie i drogą
e-mail oraz przesłanki ich ważności. Najczęściej popełniane błędy w umowach.
Rozwiązanie umów i dochodzenie roszczeo. CASE STUDY – analiza gotowych
przykładach umów: kupna-sprzedaży, najmu, użyczenia, pożyczki, współpracy);
sądowe dochodzenie roszczeo: cywilne postępowanie gospodarcze, postępowanie
nakazowe i upominawcze, postępowanie uproszczone oraz zwykłe. Przygotowanie
pozwu i pism procesowych, środki i terminy zaskarżania orzeczeo, zasada prekluzji
dowodowej w procesie cywilnym gospodarczym, prawidłowe przygotowanie
dokumentów do wszczęcia postępowania o dochodzenie należności, zastępstwo
procesowe i związane z tym koszty, koszty sądowych postępowao cywilnych. CASE
STUDY analiza przykładowego wniosku do sądu gospodarczego.
prawo własności intelektualnej w umowach handlowych: ochrona dóbr własności
intelektualnej (ochrona dokumentacji, materiałów reklamowych i marketingowych,
programów komputerowych, koncepcji pomysłów biznesowych, znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, baz danych, itp.),
regulacje umowne w zakresie praw autorskich (przeniesienie majątkowych praw
autorskich, licencje, wykorzystanie znaków towarowych oraz oznaczeo przedsiębiorstwa, ochrona i udostępnianie baz danych w ramach umów handlowych);
wizerunek firmy i prawo do niego na gruncie polskiego prawa cywilnego.
Promowanie i reklamowanie firmy w zgodzie z polskim prawem;
prawo pracy, podstawowe pojęcia, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy,
roszczenia i spory ze stosunku pracy;
rozliczanie firmy z urzędem skarbowym, wybór formy opodatkowania.