Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów

Transkrypt

Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (zwane
dalej "Rozporządzeniem"), Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przekazuje do publicznej
wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015:
Raporty roczne:
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2014 - 23 marca 2015 roku;
Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2014 - 23 marca 2015 roku;
Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
- za I kwartał 2014 - 15 maja 2015 roku;
- za III kwartał 2014 - 16 listopada 2015 roku;
Skonsolidowany raport za I półrocze 2015 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe - 31 sierpnia
2015 roku.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w 2015 r. kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów
kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz
skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym
mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.
Zgodnie z § 102 ust.1 w/w Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał
roku obrotowego 2014 oraz zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia raportu kwartalnego i skonsolidowanego za II
kwartał roku obrotowego 2015.

Podobne dokumenty