formularz ofertowy śmieciarka

Komentarze

Transkrypt

formularz ofertowy śmieciarka
OFERTA
Nazwa Oferenta:
……………………………………………………………………………….………..................
adres Oferenta (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu):
…………..…………………………………………………………………………...…………
REGON: ……………………………………………. NIP: …………………………………
Nr telefonu: …….………………… nr faksu: ………..……………… e mail ...........................
odpowiadając na zamieszczone ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Telatyn w
sprawie złożenia oferty w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu
ciężarowego z nadwoziem specjalnym marki MAN OAF 18.222 śmieciarka z prasą o numerze
rejestracyjnym LTM 39 NN
1. Oferuję/my nabycie w/w samochodu ciężarowego:
za cenę netto:
Cena netto: ………………………………………………………… + podatek VAT 23%
( nie mniej niż cena wywoławcza)
(słownie) ....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………+ podatek VAT 23%
Oferowana cena jest kwotą, która w przypadku najwyższej w przetargu, będzie podstawą do zawarcia
umowy.
OŚWIADCZAM/Y/, ŻE:
1. zapoznałem/liśmy/* się z warunkami przystąpienia do przetargu, nie wnoszę/simy/ do
nich zastrzeżeń oraz uzyskałem/liśmy/* niezbędne informacje potrzebne do
przygotowania oferty;
2. zapoznałem/liśmy/* się ze stanem technicznym oferowanego samochodu,
3. zobowiązuję/emy/* się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.
4. zobowiązuję/emy/* się do wpłaty oferowanej kwoty za ww. samochód w terminie do 7
dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedającego;
5. wiadomym jest iż przekazanie samochodu nastąpi nie wcześniej niż po potwierdzeniu
wpływu całości zaoferowanej kwoty na konto sprzedającego.
6. do oferty dołączam/y następujące dokumenty:
- dowód wniesienia wadium w wysokości ........... zł (słownie: ............................................)
Podpis/y i pieczęć/cie oferenta:
……………………………………………………………………...........................………........
(w przypadku braku imiennej pieczęci oferent winien złożyć czytelny podpis)
Adres i telefon oferenta:
………………………………………………………………….….....................................…….
Data…………………………………………..…………………………………………………
* niepotrzebne skreślić