Wykaz dostaw - za-

Transkrypt

Wykaz dostaw - za-
Załącznik Nr 3
Wykaz zrealizowanych dostaw
Lp. Przedmiot
Wartość
Data i
miejsce
wykonania
Zamawiający
..............................................
(data)
.................................................................
(podpis osoby upowaŜnionej)

Podobne dokumenty