Uniwersytet Śląski zaprasza do składania ofert cenowych na

Transkrypt

Uniwersytet Śląski zaprasza do składania ofert cenowych na
Uniwersytet Śląski zaprasza do składania ofert cenowych na wynajem
pojazdu do transportu towarów wraz z kierowcą w celu przywozu mebli oraz sprzętu z Ośrodka
Wypoczynkowego w Bornym Sulinowie, ul. Chabrowa 3 do Katowic, ul. Bankowa 5
Opis przedmiotu zamówienia:
-szczegółowy wykaz –ilość i rodzaj-mebli oraz sprzętu zawiera załącznik nr 1
-orientacyjna ilość kilometrów Borne Sulinowo -Katowice ok.565 km
- termin: miesiąc sierpień - I połowa m-ca września 2013r/dokładny termin odbioru mebli oraz
sprzętu z Bornego Sulinowa zostanie podany przez Zamawiającego na minimum 5 dni przed
wymaganą datą wykonania usługi/
Wymogi dotyczące oferty :
-oferta powinna zawierać cenę netto oraz cenę brutto-cena brutto zawiera wszelkie koszty jakie
ponosi Wykonawca w związku z wykonaniem zadania przewozowego
- Wykonawca posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania
-Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym -środkiem transportu- w celu
wykonania zadania przewozowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
Warunki płatności:
-Płatność przelewem, po wykonaniu usługi, termin płatności: 14 od daty otrzymania prawidłowo
sporządzonej faktury.
Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo oraz zgodną z wymaganiami
Zamawiającego ofertę zostanie zawarta umowa w formie pisemnej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ,jeżeli cena oferty
najkorzystniejszej przekroczy ilość środków, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację
przedmiotu zamówienia.
Oferty należy przesyłać na adres e-mailowy :
[email protected]
do dnia 07.08.2013r. do godz.12.00
nr sprawy 52091
Elżbieta Przyłucka
tel. 32 359 1842

Podobne dokumenty