zagubiona wyspa

Transkrypt

zagubiona wyspa
Opis gry
Nie wszystkie wycieczki statkiem koñcz¹
siê szczêœliwie, tym razem te¿ tak by³o.
Grupa rozbitków l¹duje na bezludnej
wyspie. Musz¹ sobie daæ radê z tym co
maj¹ przy sobie, tym co wyrzuci morze oraz
znajd¹ na wyspie, by przetrwaæ i powróciæ
do cywilizacji.
Korzyœci z uczestnictwa:
Uczestnicy mog¹ posi¹œæ lub pog³êbiæ
umiejêtnoœci:
Dzia³ania w grupie
Planowania
Kreatywnoœci
Interpersonalne
Ujawnianie siê ról grupowych
Korzystanie z ograniczonych zasobów
Dla kogo:
Cele gry szkoleniowej:
Trening kreatywnoœci, planowania
i dzia³ania w grupie. A tak¿e wykazanie siê
zdolnoœciami przywódczymi.
Dla ludzi pracuj¹cych z ludŸmi.
Handlowców, managerów.
Liczba uczestników:
8-14 osób
Czas gry:
4-5 godzin zegarowych
osoba kontaktowa: Micha³ Zientek
tel.: 0 692 375 130
www.perspective.biz.pl
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty