oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na

Transkrypt

oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na
………………, ….………………….
Data, miejscowość
..................................................................
Imię i nazwisko
..................................................................
..................................................................
Adres zamieszkania
Sklep internetowym SklepMartes.pl
Martes Sport Sp. z o. o.
ul. Malowany Dworek 115
43-300 Bielsko-Biała
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU
OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.
nr 22, poz. 271 z późn. zm.) odstępuję od umowy (nr zamówienia) …..…............................................
zawartej dnia (data złożenia zamówienia) …...................................... .
W ramach realizacji umowy, otrzymałem produkt/produkty, od których zakupu odstępuję:
1. …............................................................................................................................................
2. …............................................................................................................................................
3. …............................................................................................................................................
4. …............................................................................................................................................
5. …............................................................................................................................................
Proszę o zwrot kwoty: …............. zł (słownie ….....................................................................................)
na konto bankowe nr: ………………………………………………………………………...........................
lub przekazem pieniężnym Poczty Polskiej na adres: ….............................……………...........................
….............................……………...........................….............................……………..................................
……................…………………….
podpis Klienta

Podobne dokumenty