Projekt ETM – Europejski Broker Transferu Technologii

Transkrypt

Projekt ETM – Europejski Broker Transferu Technologii
Projekt ETM – Europejski Broker Transferu Technologii
Program: Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci – Tworzenie Innowacji
Numer umowy: 526817-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP
Okres trwania: 1/1/2013 do 30/6/2015
PARTNERZY
ASEV Empolese
Valdelsa Development
Agency
(Włochy)
www.asev.it
CECOT Employers
Association
(Hiszpania)
www.cecot.org
Arges County
Businessman
Association
(Rumunia)
www.aoaarges.ro
SPI Knowledge
Management
Consultancy
(Portugalia)
www.spi.pt
ITPIO Consultants
(Bułgaria)
www.itpio.eu
Uniwersytet
Łódzki
(Polska)
www.uni.lodz.pl/
Celem projektu ETM, finansowanego z programu Uczenie się przez całe życie Leonardo
da Vinci, jest wspieranie rozwoju kwalifikacji Europejskiego Brokera Transferu
Technologii (TTM). W ramach projektu powstał program kursu szkoleniowego dla TTM,
na podstawie opracowanego profilu kompetencji, oraz przygotowana została procedura
akredytacji tych kompetencji, zgodnie z zasadami systemu ECVET.
AKTUALNOŚCI
KURSY SZKOLENIOWE
Kurs szkoleniowy opracowany na w ramach projektu ETM składa się z 7 modułów i jest
zgodny z wytycznymi ECVET i EQF (poziom 6). Wszyscy partnerzy projektu rozpoczęli
działania pilotażowe w swoich krajach.
W każdym kraju w kursie bierze udział średnio 15 uczestników, zatem w sumie do
zawodu brokera przygotowuje się ponad 100 osób. Kurs dostępny jest na platformie
Moodle, by pomóc przyszłym brokerom w kształceniu się w tym zawodzie lub w
zdobywaniu brakującej wiedzy w zakresie następujących obszarów: Zarządzanie
projektami; Komercjalizacja technologii; Zbieranie informacji; Komunikacja i
networking; Negocjacje; Opracowywanie modeli biznesowych dla transferu
technologii; Zarządzanie prawem własności intelektualnej.
WALIDACJA POSIADANYCH KOMPETENCJI I TRANSFER WYNIKÓW KSZTAŁCENIA
Opracowano metodologię walidacji kompetencji i transferu wyników kształcenia.
Umożliwia ona poświadczenie kompetencji posiadanych przez kandydatów a zdobytych w
ramach wykonywanej pracy, doświadczenia zawodowego, jak i w drodze edukacji
formalnej i nieformalnej. Uczestnicy mogą więc kształcić się wyłącznie w tych obszarach
(modułach), które są im niezbędne do zastania brokerami.
CO DALEJ?
Po zakończeniu programu pilotażowego i zebraniu wyników oraz po dokonaniu analizy
kwestionariuszy oceniających działania pilotażowe, wniesione zostaną ewentualne
poprawki do części metodycznej i kursów szkoleniowych (lipiec 2014 r.). W efekcie tych
działań powstaną ostateczne wersje METODOLOGII DLA KONTROLI KOMPETENCJI
BROKERÓW oraz
PROGRAMU SZKOLENIA BROKERÓW.
Materiały te będą wkrótce dostępne na naszej stronie: www.etmproject.eu
IDEC Business
Consulting
(Grecja)
www.idec.gr
Oviedo Chamber of
commerce
(Hiszpania)
www.camara-ovi.es
Partnerzy podczas trzeciego spotkania w ramach projektu ETM w Empoli (Włochy), styczeń 2014 r.
Teraz można do nas dołączyć na LinkedIn
Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26, pok. 36, 90-237 Łódź
Magdalena Wiśniewska | [email protected]
: +48 42 635 62 90 | www.uni.lodz.pl
http://es.linkedin.com/in/etmproject
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w
niej zawartość merytoryczną.