Protokół nr 32/2013 z dnia 2013-06-04

Transkrypt

Protokół nr 32/2013 z dnia 2013-06-04
Protokół nr 32/2013
posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecińskim odbytego w dniu 4 czerwca 2013 roku.
Członkowie Komisji zebrali się w Urzędzie Miejskim, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
w Stargardzie Szczecińskim w godzinach od 10.00 do 11.00.
Przewodniczący Komisji Stanisław Bartniczak otworzył 32 posiedzenie i powitał osoby
uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu, stwierdził, że na stan 5 członków Komisji obecnych jest 5, a więc jest
odpowiednia liczba do prowadzenia prawomocnych obrad.
Zawiadomienia o terminie posiedzenia Komisji skierowane do Prezydenta Miasta oraz aa
stanowią kolejno załącznik nr 2 i 3 do protokołu.
Przewodniczący Komisji poinformował, że z przyczyn technicznych - zbyt krótki okres czasu
między posiedzeniami komisji (co tydzień posiedzenia komisji) przyjęcie protokołu nastąpi
na następnym posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu.
Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński za rok 2012.
2. Zatwierdzenie
za rok 2012.
sprawozdania
finansowego
Gminy
Miasta
Stargard
Szczeciński
3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy są propozycje co do zmiany porządku obrad Komisji.
Propozycji nie zgłoszono.
Komisja przystąpiła do realizacji porządku obrad.
Do punktu 1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński
za rok 2012.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard Szczeciński za 2012 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za 2012 rok i informacją o stanie mienia Gminy-Miasta Stargard Szczeciński na dzień
31.12.2012 r. oraz uchwała Nr LX.166.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok przedłożonym przez Prezydenta Miasta
Stargard Szczeciński stanowią kolejno załącznik nr 4 i 5 do Protokołu nr 31/2013 posiedzenia
Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 10 czerwca 2013 roku.
Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb dokonał wprowadzenia do sprawozdania.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Szumin w nawiązaniu do pomocy materialnej
dla uczniów powiedział, że w niewielkim procencie została pomoc udzielona, bo np.
dofinansowanie zakupu podręczników zrealizowano w 50,34%. Wykorzystano 60,24%
limitowanej kwoty na pomoc materialną dla uczniów.
Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb powiedział, że był to projekt rządowy.
Sztywne kryteria udzielania pomocy uczniom pozwoliły na rozdysponowanie 50% przyznanej
dotacji.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Szumin powiedział, że z pewnością więcej jest
uczniów potrzebujących pomocy, ale przy tak ścisłych, rygorystycznych kryteriach nie można
tej pomocy udzielić.
Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb powiedział, że niewykorzystane środki
należy zwrócić. Pomoc materialna dla uczniów będzie realizowana przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, co w znaczny sposób uprości procedury oraz pozwoli na kompleksową
analizę sytuacji materialnej uczniów.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Szumin powiedział, że wówczas ilość osób
potrzebujących pomocy może się zwiększyć.
Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb powiedział: tak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Szumin w nawiązaniu do promocji jednostek
samorządu terytorialnego, do propagowania nowego logo i Stargardzkiego Informatora
Samorządowego – powiedział, że dla mieszkańców nie jest wymagana promocja miasta.
Podniesienie atrakcyjności miasta powinno odbywać się na zewnątrz.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Henryka Mamrot powiedziała, że wykonanie
budżetu jest prawidłowe, a więc trudno się do czegokolwiek przyczepić.
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział: wielkie gratulacje za wykonanie budżetu.
Wielki szacunek.
Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Stanisław Bartniczak
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard
Szczeciński za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za 2012 rok i informacją o stanie mienia Gminy-Miasta
Stargard Szczeciński na dzień 31.12.2012 r. większością głosów (przy 4 głosach za
i 1 wstrzymującym się) pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy-Miasta Stargard
Szczeciński za 2012 rok.
Do punktu 2 – Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Stargard
Szczeciński za rok 2012.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard Szczeciński za 2012 r.
2
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr 31/2013 posiedzenia Komisji
Rewizyjnej odbytego w dniu 10 czerwca 2013 roku.
Skarbnik Miasta Emilia Reszka dokonała wprowadzenia do projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Szumin zapytał, czy wszystkie komisje Rady
Miejskiej są zobligowane do opiniowania sprawozdania finansowego.
Skarbnik Miasta Emilia Reszka powiedziała: tak.
Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Stanisław Bartniczak poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy-Miasta Stargard Szczeciński za 2012 r.
Przewodniczący Komisji Stanisław Bartniczak serdecznie podziękował
Prezydentom oraz Pani Skarbnik Miasta za prawidłowe wykonanie budżetu miasta.
Panom
Do punktu 3 – Sprawy bieżące.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Szumin powiedział, że kończy się termin
zawartych umów najmu garaży i Agencja Mienia Wojskowego zamierza ten teren sprzedać
za pół miliona złotych. W związku z czym mieszkańcy osiedla Letniego zwrócili się
z zapytaniem, czy Miasto mogłoby tę działkę wykupić i następnie odsprzedać użytkownikom
garaży.
Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb powiedział, że w strategii Miasta nie było
zamiaru zakupu tego terenu. Zastępca Prezydenta powiedział, że będzie rozmawiał z Agencją
Mienia Wojskowego w sprawie garaży na osiedlu Letnim.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Szumin zapytał, czy zmieniła się koncepcja
odnośnie ogrodów działkowych przy osiedlu Mikołaja Kopernika.
Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb powiedział: nie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Szumin w nawiązaniu do pisma ESTRADA
POLSKA Spółka z o.o. z Opola dotyczące wydania opinii lokalizacyjnej kasyna gry
w Stargardzie Szczecińskim w budynku Hotelu-Restauracji „Spichlerz” przy ulicy Hetmana
Stefana Czarnieckiego - powiedział, że wniosek został miernie napisany, z błędami.
Pismo zostało błędnie zaadresowane, bo do Wójta Gminy Stargard Szczeciński. W związku
z czym pismo zostało przekierowane do Rady Miejskiej.
Przewodniczący Komisji Stanisław Bartniczak poinformował, że następne posiedzenie
Komisji odbędzie się 18 czerwca 2013 roku o godz. 10.00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji
OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w Ośrodku w Zieleniewie.
3
Tematem posiedzenia będzie:
1. Ocena przygotowania Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością do sezonu letniego.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.
3. Sprawy bieżące.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 32 posiedzenia Komisji odbytego w dniu
4 czerwca 2013 roku.
Protokołowała:
Jolanta Kanicka
Przewodniczący Komisji
Stanisław Bartniczak
Inspektor
4