Spis treści

Transkrypt

Spis treści
Spis treści
Wstęp
Rozdział I
Interwencjonizm w rolnictwie w warunkach globalizacji. Możliwości i ograniczenia
1. Syntetyczne ujęcie procesu globalizacji - zarys problemu
2. Niedoskonałości mechanizmu rynkowego i jego przejawy w warunkach globalizacji
2.1. Przekształcenia w otoczeniu w wyniku globalizacji i ich oddziaływanie na
zniekształcenia mechanizmu rynkowego w rolnictwie
2.2. Niedoskonałości alokacji rynkowej w rolnictwie w warunkach globalizacji
3. Krajowy interwencjonizm w rolnictwie w procesie globalizacji
3.1. Wielokryterialna funkcja ingerencji państwa
3.2. Niedoskonałości ingerencji państwa w rolnictwie
3.3. Ograniczenia interwencjonizmu w rolnictwie w warunkach globalizacji ...
3.4. Zmiany interwencjonizmu w rolnictwie w warunkach globalizacji
4. Podsumowanie
Rozdział II
Zróżnicowanie państw pod względem poziomu rozwoju gospodarczego
1. Pojęcie rozwoju gospodarczego
2. Kryteria i mierniki stopnia rozwoju gospodarczego
2.1. Poziom dochodu narodowego brutto per capita i produktu krajowego brutto
per capita
2.2. Mierniki wieloczynnikowe
2.3. Zróżnicowanie w podziale dochodu narodowego
3. Czynniki zniekształcające wpływ poziomu rozwoju gospodarczego kraju na
finansowe wsparcie rolnictwa
3.1. Znaczenie rolnictwa w krajowym systemie gospodarczym
3.2. Udział rolnictwa krajowego w gospodarce światowej
3.3. Przynależność krajów do ugrupowań integracyjnych
4. Zasady i struktura podziału państw na grupy pod względem poziomu rozwoju
gospodarczego
5. Podsumowanie
7
17
17
25
25
38
44
44
53
57
65
68
76
76
80
80
83
89
94
95
98
101
111
118
4
Spis treści
Rozdział III
Pomiar i różnorodność sposobów wsparcia rolnictwa
1. Finansowe wsparcie rolnictwa w modelu równowagi cząstkowej
1.1. Koncepcja modelu nadwyżki ekonomicznej
1.2. Przekształcenia założeń modelu nadwyżki ekonomicznej
1.3. Pomiar efektów interwencjonizmu w rolnictwie
2. Korekta pomiaru finansowego wsparcia rolnictwa
3. Formyfinansowego wsparcia rolnictwa
3.1. Wsparcie cenowe w warunkach globalizacji
3.2. Stabilność poziomu cen
3.3. Transmisja relacji cenowych
3.4. Dopłaty bezpośrednie
4. Podsumowanie
Rozdział IV
Zmiany strukturyfinansowego wsparcia rolnictwa i ich związki z alokacją zasobów
1. Przekształcenia wielkości i struktury wsparcia rolnictwa
1.1. Zmienność łącznego poziomu wsparcia rolnictwa
1.2. Dysproporcje w strukturze wsparcia cenowego rynków rolnych
1.3. Wsparcie usług dla rolnictwa
1.4. Przepływ nadwyżki ekonomicznej od podatników i konsumentów w krajach
o różnym poziomie rozwoju gospodarczego
1.5. Relacje między różnymi formami wsparcia rolnictwa w krajach o różnym
poziomie rozwoju gospodarczego
2. Rola zasobów pracy i ziemi wfinansowym wsparciu rolnictwa
3. Przekształcenia struktury obszarowej i produkcyjnej
3.1. Struktura podmiotowa i jej zróżnicowanie
3.2. Przekształcenia wielkości produkcji rolnej
3.3. Produktywność zasobów pracy i ziemi w warunkach finansowego wsparcia
4. Zaangażowanie zasobów w rolnictwie
4.1. Zasoby czynnika ziemi
4.2. Związki pomiędzy zasobami ziemi a wielkością nadwyżki ekonomicznej ...
4.3. Związki pomiędzy zasobami pracy i wybranymi kategoriami ludności a wielkością nadwyżki ekonomicznej
4.4. Zależności między wskaźnikamifinansowego wsparcia rolnictwa a miernikami charakteryzującymi rolnictwo
5. Podsumowanie
twa
1. Oddziaływanie zmian poziomu aktywności gospodarczej na wielkość finansowego wsparcia rolnictwa
121
121
121
128
131
141
147
147
150
155
158
162
167
167
167
172
177
182
186
189
193
193
196
199
206
206
211
214
217
223
229
Spis treści
2.
3.
4.
5.
1.1. Oddziaływanie tempa wzrostu gospodarczego
1.2. Dostosowania zachodzące na rynku pracy
Znaczenie wymiany międzynarodowej i relacji cenowych dlafinansowego wsparcia rolnictwa
2.1. Związki udziału w wymianie międzynarodowej z poziomem finansowego
wsparcia
2.2. Zmiany kursu walutowego
2.3. Stopień zrównoważenia rynku wewnętrznego
Polityka monetarna
3.1. Zmiany podaży pieniądza
3.2. Długookresowa stopa procentowa
Politykafiskalna jako wyznacznik przekształceń w zakresiefinansowego wsparcia
rolnictwa
4.1. Deficyt budżetowy i dług publiczny
4.2. Udział państwa w gospodarce
Podsumowanie
5
230
235
238
238
241
245
250
251
255
261
261
265
268
Zakończenie
281
Bibliografia
Materiały źródłowe
294
326
Spis tabel i rysunków
Tabele
Rysunki
328
328
330
ANEKSY
ANEKS 1. Macierz korelacji między wskaźnikami opisującymi zasoby czynników
produkcji i efektywność ich zastosowania w rolnictwie i miernikami
wsparcia rolnictwa w latach 1990-2007 dla państw z grupy I
ANEKS 2. Macierz korelacji między wskaźnikami opisującymi warunki makroekonomiczne i miernikami wsparcia rolnictwa w latach 1990-2007
dla wszystkich krajów
ANEKS 3. Weryfikacja zaprezentowanych modeli panelowych
ANEKS 4. Zakresy czasowe danych dla wybranych państw
ANEKS 5. Struktura finansowego wsparcia rolnictwa z zastosowaniem metodyki
OECD
ANEKS 6. Zmiany wielkości charakteryzujących strukturę finansowego wsparcia
rolnictwa oraz zmiany zasobów związanych z rolnictwem w badanej
grupie państw w latach 1990-2007 w podziale na wyróżnione grupy
państw
333
334
340
348
350
351
352

Podobne dokumenty