łšczna-szambo-likwidacja-przecena - przedmiar

Transkrypt

łšczna-szambo-likwidacja-przecena - przedmiar
Ul-Łczna-kan-sanitarna - rozebranie szamba - przecena
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
Budowa kanału sanitarnego w ul. Łcznej w Szczecinie -rozebranie istn. szamba
1
Rozebranie szamba i istn. kanałów
1 KNNR 1
W ykopyoraz przekopyo gł
b.do 3.0 m wyk.na odkł
ad koparkami podsibiernyd.1 0210-03
mi o poj
.ł
yki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.III-IV
(2.2*2.2*2.1+1.5*1.5*1.4+2.2*2.2*2.5*2+2.2*2.2*5.5)*0.8
-3.14*0.5*0.5*(2.1+2.5+2.5+5.5)*0.8
-3.14*0.212*0.212*1.4*0.8
(0.9*1.75*17+1*1.75*54.5)*0.8
-3.14*0.08*0.08*17*0.8
-3.14*0.1*0.1*54.5*0.8
j.m.
Poszcz
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
51.307
-7.913
-0.158
97.720
-0.273
-1.369
RAZEM
2 KNNR 1
d.1 0307-04
W ykopyliniowe o szerokoci 0,8-2,5 m i gł
bokoci do 3,0 m o cianach pionowych w gruntach suchych kat.III-IV
(2.2*2.2*2.1+1.5*1.5*1.4+2.2*2.2*2.5*2)*0.2
-3.14*0.5*0.5*(2.1+2.5+2.5)*0.2
-3.14*0.212*0.212*1.4*0.2
(0.9*1.75*17+1*1.75*54.5)*0.2
-3.14*0.08*0.08*17*0.2
-3.14*0.1*0.1*54.5*0.2
m3
W ykopyliniowe o szerokoci 0,8-2,5 m i gł
bokoci do 6,0 m o cianach pionowych w gruntach suchych kat.III-IV
2.2*2.2*5.5*0.2
-3.14*0.5*0.5*5.5*0.2
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
Zasypanie wykopów .fund.podł
unych,punktowych,rowów,wykopów obiektom3
wych spycharkami z zagszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwyw stanie lunym 30 cm)- kat.gr.III-IV
(2.2*2.2*2.1+1.5*1.5*1.4+2.2*2.2*2.5*2+2.2*2.2*5.5)
m3
(0.9*1.75*17+1*1.75*54.5)
m3
6 KNR 4-02
d.1 0232-02
7 KNR 4-05I
d.1 0409-01
8 KNR 4-05I
d.1 0409-02
9 KNR 4-05I
d.1 0107-04
analogia
Demonta rurocigu kamionkowego o r.200 mm - w wykopie
m
21
m
Demonta rurocigu betonowego o r.200 mm
m
33.5
m
Demonta studni rewizyj
nych z krgów betonowych o r.1000 mm w gotowym kpl.
wykopie o gł
b.3 m
1+1+1+1
kpl.
Demonta studni rewizyj
nych z krgów betonowych o r.1000 mm w gotowym
wykopie - za kade 0.5 m rónicygł
bokoci
2.5
0.5m
Demonta rurocigu z polietylenu niskocinieniowego o r.zewntrznej160
mm - wspólczynnik do RiS - 0,7;M=0
m
17
m
0.5m
10 KNR-W 2-18 Demonta studzienki kanalizacyj
ne systemowe "VAW IN"o r 315-425 mm d.1 0517-01
zamknicie stokiem betonowym - wspólczynnik do RiS - 0,7;M=0
analogia
1
szt
11 KNR 4-04
d.1 1103-01
m3
12 KNR 4-04
d.1 1105-01
Zał
adowanie gruzu koparko-ł
adowark przyobsł
udze na zmian robocz przez
3 samochodysamowył
adowcze
3.14*0.5*0.5*(2.1+2.5+2.5+5.5)
3.14*0.1*0.1*54.5
3.14*0.08*0.08*17
3.14*0.212*0.212*1.4
szt
m3
m3
m3
m3
Transport gruzu samochodem samowył
adowczym przyrcznym zał
adowaniu i m3
mechanicznym rozł
adowaniu na odległ
o do 1 km
12.142
m3
-2-
Norma PRO W ersj
a 4.17 Licencj
a:12742 dla Krystyna Janowska
4.460
64.134
122.150
RAZEM
5 KNR 4-02
d.1 0231-03
30.368
5.324
-0.864
RAZEM
4 KNNR 1
d.1 0214-02
139.314
7.503
-1.115
-0.040
24.430
-0.068
-0.342
RAZEM
3 KNNR 1
d.1 0307-06
Razem
186.284
21.000
RAZEM
21.000
33.500
RAZEM
33.500
4.000
RAZEM
4.000
2.500
RAZEM
2.500
17.000
RAZEM
17.000
1.000
RAZEM
1.000
9.891
1.711
0.342
0.198
RAZEM
12.142
12.142
RAZEM
12.142
Ul-Łczna-kan-sanitarna - rozebranie szamba - przecena
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
13 KNR 4-04
Transport gruzu samochodem samowył
adowczym przyrcznym zał
adowaniu i m3
d.1 1105-02
mechanicznym rozł
adowaniu - dodatek za kadyrozpocztykm ponad 1 km 10 km
Krotno = 9
12.142
m3
14
d.1
Opł
ata za recykling gruzu
t
12.142*2
t
-3-
Norma PRO W ersj
a 4.17 Licencj
a:12742 dla Krystyna Janowska
Poszcz
Razem
12.142
RAZEM
12.142
24.284
RAZEM
24.284