Zasiłki i stypendia szkolne 2015/2016

Transkrypt

Zasiłki i stypendia szkolne 2015/2016
Zasiłki i stypendia szkolne 2015/2016
ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi niezależnie od dochodów, jakie posiada, znajdującemu się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,np:
–
nagła choroba dziecka lub członka jego rodziny
–
wypadek dziecka lub członka jego rodziny
–
kradzież
–
pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
–
inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację
–
śmierć rodziców, opiekunów prawnych lub rodzeństwa ucznia
Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium.
O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego jego przyznanie.
STYPENDIUM SZKOLNE
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających
przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba,
wielodzietność
itp.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o
stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł netto na jedną osobę w
rodzinie.
UWAGA!!!
Od dnia 1 pażdziernika 2015 roku ulega zmianie próg dochodowy.
O stypendium szkolne będą mogły ubiegać się osoby, których dochód na 1 osobę w
rodzinie nie przekaracza 514 zł netto.
Wnioski będzie można składać do Zespołu ds. Pomocy Materialnej
przy ul. Kopernika 36. Wnioski
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów związanych z edukacją na
podstawie faktur wystawionych na wnioskodawcę.
Wnioski o zasiłek szkolny za okres wakacyjny i o stypendium szkolne składamy do dnia
15 września 2014 roku!!!
Druki wniosków znajdują się u pedagoga szkolnego,
I piętro, sala 105 ( obok pielęgniarki szkolnej).
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie:
http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/stypendia/stypendia_i_zasilki_szkolne/