Szanowny Panie Mi nistrze, \ L"p /LurtLt0udlć

Transkrypt

Szanowny Panie Mi nistrze, \ L"p /LurtLt0udlć
POLSKIE
STOWAMYSZENIE
PRZEWoŹNlKoW
AUTOKAROWYCH
00-680Warszawa. ul. Zurawia 47149
tel. (0-22) 628-92-09
fax. (0-22) 628-33-74
www.pspa.org.pl
e-mail:[email protected]
Warszawa2007-09-25
Sz. P. Jerzy Polaczek
Minister Transportu
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928Warszawa
Szanowny Panie Mi nistrze,
Polskie Stowarzyszenie PrzewoźnikÓwAutokarowych informuje, iż nasi Członkowie zostali
poruszenii dotknięcipublicznymiwypowiedziamiGłownegolnspektoraTranspottuDrogowego,Pana Pawła
Usidusa,na tematjakościpolskiego transportu,kierowanymipod adresemprzewoźników.Wypowiedźw TV
przewoŹnikÓwi kierowcÓwmianem,,terrorystÓwdrogowych',na pewno nie jest zadaniem
Biznes i określenie
jakie ma do realizacji lTD. Protestujemyprzeciwko takim insynuacjom kierowanym do naszej grupy
zawodowej.
lnformacjazawartana oficjalnychstronachinternetovtychGlTD, że,,lnspekcjajako rzecznik i obrońca
interesÓw tych wszystkich, ktorzy trudnq pracę polegajqcq na Świadczeniu usługprzewozowych chcq
wykonywać rzetelnie .,, w iaden sposóÓ nie pokrywa się z oficjalnymi informacjami w mediach.
Dyskryminowanietransportui pnedstawianiejego wizerunku w tak niekorzystny sposob powoduje brak
zaufania wśrÓd społeczeństwa nie tylko w stosunku do środowiskapnewoźnikow, ale i instytucji
pań stwov,ty
ch reprezentujqcych to Ś rodowisko.
przez przedstawicielaadministracji
Jesteśmywielce rozczarowani,że takie opinie sq vvygłaszane
państwowej,ktoryz założeniapowiniendbać o interesybranŻytransportowej.
Ubolewamy nad zaistniałymi wypadkami, ale jednoczeŚnie uważamy, że powinny one być
poddawane obiektywnej analizie' Wypadek 1'esf sp/ofem wielu nieszczęśliwychokoliczności,na ktÓre
składajq s/ę W przypadku transportu drogowego: droga, pojazd, kierujqcy nim człowiek,jak rÓwnież
podrÓżujqcy.WieloletniezaniedbaniaPaństwa w budowiedrog,szkoleniuprofesjonalnejkadry zawodowych
kierowcÓw,a takżebrak programupoprawy bezpieczeństwaruchu drogowegonie upoważniajqurzędnika
państwowegodo tak ostrych, niezasłużonychdla nas wypowiedzi'
Prosimy Pana Ministra o spowodowanie zahamowania realizowanej przez przedstawiciela
m
i
n
i
ad
stracji państwowejkampanii godzqcej w wizerunek przewoŹnikow.
Z powaŻaniem,
PolsnE
sT0lłlABiYsf
E|'łlE
PRZEl'tlollli|(Ów
lulo|(nRowyctt
r*tr
I
I
\ L"p /LurtLt0udlć,
Jaros ł'ausl{otualetp s ki
PREZES
ZARZADU
Do wiadomości:
1' Pan Jarosław Kaczyński_ Premier RP
2. Polska Agencja Prasowa
3. Polska Gazeta Transportowa
4. PolskiTraker BUS
5. Truck Auto.pl
6. Transport Polski
Polish Association Of Coach Carriers
Polnischer Verein fiir Bustransportunternehmer

Podobne dokumenty