D - Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Transkrypt

D - Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Sygn. akt VI Gz 52/16
POSTANOWIENIE
Dnia 10 marca 2016 r.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSO Barbara Frankowska
Sędziowie: SO Beata Hass – Kloc
SO Anna Walus-Rząsa ( spr.)
Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Kamuda
po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2016 r. w Rzeszowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: (...)spółka Akcyjna w R.
przeciwko : J. D.
o nadanie klauzuli wykonalności w trybie art. 788 kpc
na skutek zażalenia wierzyciela na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydziału Gospodarczego z dnia
12 listopada 2015 r., sygn. akt V GCo 528/15
postanawia: oddalić zażalenie.
UZASADNIENIE
Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy podjął zawieszone postępowanie i oddalił
wniosek wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności .
W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że wierzyciel „(...) S.A. w R. wniósł o nadanie klauzuli wykonalności z
przejściem praw na swoją rzecz jako następcy prawnego „(...) sp. z o.o. z siedzibą w R.. Wobec wybrakowania akt V NG
3632/99 rozstrzygnięcie wniosku uzależniono od odtworzenia treści tytułu egzekucyjnego w postaci nakazu zapłaty
Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 23 grudnia 1999r. sygn. akt V NG 3632/99 – dlatego też postępowanie zostało
zawieszone.
Wobec przedłożenia przez wierzyciela odpisu tytułu egzekucyjnego w postaci nakazu zapłaty Sąd Rejonowego w
Rzeszowie z dnia 23 grudnia 1999r. V Ng 3632/99 Sąd Rejonowy podjął zawieszone postępowanie.
Mając nas uwadze treść art. 788 kpc Sąd Rejonowy uznał, że w niniejszej sprawie wierzyciel nie wykazał przejścia
uprawnień dotyczących wierzytelności wobec J. D. na swoją rzecz.
Sąd Rejonowy ustalił , iż w przedmiotowej sprawie wierzyciel w celu wykazania przejścia uprawnień przedłożył
uwierzytelnioną notarialnie uchwałę (...) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (...) w R.
na mocy , której do spółki wierzyciela, następcy prawnego, został wniesiony wkład niepieniężny w postaci aktywów
przedsiębiorstwa prowadzonego przez (...)Sp. z o.o. w R.. Zdaniem Sądu Rejonowego, opierając wniosek o nadanie
klauzuli z przejściem praw, na przedmiotowej uchwale (...) wnioskodawca winien przedstawić również stosowną
umowę pomiędzy (...)sp. z o.o. w R. a (...) S.A. w R., wykazującą fakt przejścia aktywów wchodzących w skład
przedsiębiorstwa – czego wnioskodawca nie uczynił. Sąd Rejonowy wskazał, że uchwała o podwyższeniu kapitału
zakładowego w spółce akcyjnej nie przenosi własności wkładu, w tym przypadku aktywów wchodzących w skład
przedmiotowego przedsiębiorstwa. Uchwała walnego zgromadzenia jest bowiem jedną z podstaw wpisu podwyższenia
kapitału zakładowego jednak sama jako taka nie wywołuje skutku rozporządzającego. Oprócz uchwały konieczne jest
zawsze zawarcie umowy pomiędzy wnoszącym wkład a spółką celem przeniesienia własności tego wkładu na rzecz
spółki.
Sąd Rejonowy wskazał, że przedłożona uchwała wspomina zaledwie o takich aktywach jak nieruchomości, majątek
trwały i majątek obrotowy. Oznacza to, że wnioskodawca nie wykazał by w skład przedsiębiorstwa wchodziła
wierzytelność wobec J. D..
Zażalenie na powyższe postanowienie złożył wierzyciel. Zaskarżając postanowienie w części dotyczącej pkt II wniósł
o uchylenie zaskarżonego postanowienia w pkt II i nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu w
postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Sąd Gospodarczy w dniu 23 grudnia 1999r. sygn. akt V
NG 3632/99 na rzecz wierzyciela – następcę prawnego „(...)S.A. w R..
Ponadto wniósł o zaopatrzenie w/w nakazu w klauzulę wykonalności i doręczenie wnioskodawcy, a także o zasądzenie
kosztów postępowania klauzulowego.
Mając na uwadze powyższe wierzyciel wskazał, że jego zdaniem załączona do wniosku uchwała jest dokumentem ,
który stwierdza przejście praw stosownie do art. 788 kpc. Ponadto oferta zawarta w uchwale nr (...) została przyjęta
przez nabywcę akcji a zbywcę aportu tj. (...) spółka z o.o. w R., a fakt, że została zawarta stosowna umowa,
potwierdza załączony do zażalenia wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru
przedsiębiorców. W rubryce 4- informacje o statucie , pod poz. 2 widnieje wpis: „(...). rep. (...) notariusz D. M. ,
Kancelaria Notarialna w D. ul. (...), (...)-(...) D. - zmieniono : par. 6 ust. 1 , par.6 ust. 3, par. 6 ust. 4, par.10, ust. 1. par.
10 ust. 2 , par. 10 ust.5, dodano: par. 6 ust. 6, par.6 ust. 7”. Przedmiotowa uchwała złożona do sądu rejestrowego wraz
z umową objęcia akcji i przekazania aportu nie mogła być więc z nią sprzeczna. Przedłożony wydruk, wg. art. 4 ust. 4
aa ustawy z dnia 30 sierpnia 1997 r., o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz.U. 2007 r. nr 168 poz. 1186 z późn. zmn. )
ma moc dokumentu urzędowego , a więc zasadne jest posłużenie się nim jako dokumentem wykazującym przejście
praw w rozumieniu art. 788 kpc.
Sąd Okręgowy zważył, co następuje:
Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 788 § 1 kpc, jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy
przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę , sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie,
gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.
W niniejszej sprawie wierzyciel celem wykazania przejścia uprawnień przedłożył uwierzytelnioną notarialnie uchwałę
nr(...) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki (...) S.A. w R., z której wynika, że do spółki
wierzyciela został wniesiony wkład niepieniężny w postaci aktywów przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w R..
W związku z powyższym został podwyższony kapitał zakładowy. Sąd Rejonowy wskazał, że sama uchwała o wniesieniu
wkładu pieniężnego nie może być podstawą wykazania przejścia uprawnień dotyczących wierzytelności wobec J.
D. gdyż stanowi jedynie jedną z podstaw wpisu podwyższenia kapitału zakładowego. Zdaniem Sądu Rejonowego
wnioskodawca powinien przedłożyć również umowę zawartą pomiędzy (...)” Sp. z o.o. w R. a „(...) S.A. w R. wykazującą
fakt przejścia aktywów wchodzących w skład przedsiębiorstwa.
Mając na uwadze powyższe wnioskodawca zarzucił, że oferta zawarta w uchwale nr (...)została przyjęta przez nabywcę
akcji a zbywcę aportu tj. (...) Sp. z o.o. w R., a fakt zawarcia stosownej umowy potwierdza załączony do zażalenia
wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru przedsiębiorców.
Z powyższym stwierdzeniem nie można się zgodzić. Z przedłożonego wydruku wynika bowiem, że został podwyższony
kapitał zakładowy.
W tym stanie rzeczy skoro wnioskodawca nie wykazał przesłanek z art. 788 kpc zażalenie oddalono jako bezzasadne
na podstawie art. 385 w związku z art. 397 § 2 kpc.