Formularz ofertowy Nawiązujący do ogłoszonego przetargu

Transkrypt

Formularz ofertowy Nawiązujący do ogłoszonego przetargu
Nr sprawy: AD-G.2613.5.2016
Miejscowość i data …………………
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko i adres /nazwa firmy i siedziba oferenta
Tel. …………………………………………
Formularz ofertowy
Nawiązujący do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na sprzedaż składników
majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu
Przedmiot kupna: przyczepa kempingowa N-126 z wyposażeniem, nr rej…………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Oferowana cena zakupu:……………………..słownie………………………………………..
(kwota brutto)
…………………………………………………………………………………………………...
Ww. kwota pomniejszona o wpłacone wadium w wysokości…………………, zostanie
uregulowana w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, na rachunek bankowy Sprzedawcy:
24 1010 1469 0039 2622 3100 0000
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń
2. Zapoznałem się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszę żadnych
zastrzeżeń
3. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Sprzedającego
4. Wadium o wartości …………………. zostało wniesione w dniu ………………………
5. Wadium należy zwrócić w sytuacjach wskazanych w ustawie na podane poniżej konto
bankowe …………………………………………………………………………………
……………………………………
(data i podpis)

Podobne dokumenty