Wyjaśnienie treści Specyfika

Transkrypt

Wyjaśnienie treści Specyfika
Łódź, dnia 16 kwietnia 2014 r.
WSSE.DEA OZPA SZP.272.09.2014
Uczestnicy postepowania
-wszyscyWyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: dostawy fabrycznie nowych samochodów: osobowego oraz półciężarowego typu
Furgon.
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu działając w
trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz, 907 ze zm.) wyjaśniam co następuje:
Pytanie Nr 1:
„Dot. Pakietu A. W załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 3 Zamawiający wymaga „Część bagażowa
trwale i szczelnie oddzielona od przestrzeni pasażerskiej, powierzchnie części bagażowej
(podłoga, ściany i sufit) wykonane z materiału łatwo zmywalnego np.: metal lub plastik.”
Czy wobec tego Zamawiający uzna za wystarczający samochód w fabrycznym wykonaniu
standardowym, tj. podłoga z metalu pokryta wykładziną PCV, nadkola metalowe, ściany boczne
metalowe pokryte częściowo panelami z plastiku, ścianka oddzielająca przestrzeń pasażerską
od towarowej metalowa pełna (bez okienka) ?”
Odpowiedź:
Zamawiający uzna opisany powyżej sposób wykończenia przestrzeni bagażowej za zgodny z
wymaganiami zawartymi w SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający przypomina iż zgodnie z punktem 9.2 SIWZ w przypadku składania
pytań i wniosków drogą elektroniczną należy przesłać skan dokumentu podpisanego przez
osobę reprezentującą Wykonawcę.
„9.2 Poprzez przekazanie faksem rozumie się przesłanie dokumentu podpisanego przez osobę
lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo działające w imieniu
Zamawiającego. Poprzez przekazanie drogą elektroniczną rozumie się przesłanie maila
zawierającego skan dokumentu podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy albo działające w imieniu Zamawiającego.”
Pytania i wnioski złożone przez Wykonawców w formie innej niż określono w punkcie 9.1 i
9.2 lub po upływie terminu wskazanego w punkcie 9.5 Zamawiający może pozostawić bez
rozpoznania