Maciej Tomasz Derbich

Transkrypt

Maciej Tomasz Derbich
oSwlaDczENlE |JlaJr'JKowE
ae&jaej
i doob
po*alff-
c.ean! -qer<ce!o
6oe.
j;" . '-h.n*[email protected]'
n;nL;.,
.
P(?q
[email protected] os!bt
qdajqejnecFie
..:t4!1...............
.. o"',.lo.9!,oq
,.
osoba skr:d?jlca o6wi:d-€ii€ ob.wiazans jesl do zEodneg
izup€rneso *yp€rfl ieni: kaldej z rub.yk.
J€:eri Foszaeslrhe. rubryki nie :najdujl w koflk.etnym pzypadku zas1o.ow3nia,
n3l€:yweisa.':iiedoftcn"
osoba
jesi okresli6 pdyftre:nos6
skladajEca o<*iadeenie
ob.*iE::na
poszcza€6lnych skbdiik6w majqlko*ych, dochodiw i zDb.wiEzai do maj?rku
o d _ € b n e s a n , F t o b j e" s o - a t e r . ( a * p l j ko i . ' q n : i : - o " . . .
o i * : ! - e . e n : , d \ o $ e c o r y c i y- a j E r l u * r = i : a
s-- ci.
o < , : e d - . { i " r ; j . ' } o * a o f t r m u , er o , - i F : * e r : n e r f o - . i F F , : e r - .
lv cz?6.i A osai"dczenia zaMde sl infomecje Fwde, w cze3ci B z:3 info.mace
'i"iadre dotciq(e
s r i a - : . c e g oo a 4 . a . , . n e o , * n . j , c
porotenia nieru.homo<ci
.ilr,'\i'ta
.autlDuE
D
41...1.'+-r. "!:r.lit!!
Illts?bAIN ,
NiL)HIE
k ^/J,ttr ..!u*u/,t1,
U
DtdZ
'.9-*...,'*,j;-.9
o _ a i n o .| 9 o . D o d ar ,e p ' . e z o o o ,p e t . . q - e r . r . c - pD J e
1 o 2r o r " 2 6 2 9 9 9 .
: . . _ l - 1r y l
"9,
Oooo-67,-.s"s.
\ :o po) 30ro..,22002.
:a.}
" 9 9 3 .o . " o ! o . F
? o oD . : . a 3 3 . ^ 2 ' . D a l, e a 6 7 s a d , e
-"
l
sEnowqce m'jj tujq.ek orebiy:
-
D?
a,odki Fienttn€ zgrcmadzoiey Milcie
p.rsktet:
m no-.
i 'D"
."
rb
1
D [email protected]?Ja.!-
0_J' I3..o€1oe
? M*;'+.
po*.:;;..4rr
; ) .o M . .
r b,p- c;-*
Nl ut't "
1 F9o /1
o +i".i-.(€tr)$
peie?d
.... !
4uW... \nt Fc, r
ot-.b!s,noz/.'od
. __r ./...'..............
l4.ltur.lr-. .''' 6. I
do.r 6a
!2 t:'1 ........
''''..'''''.'''''''''''''
l } | l o € r 1 ' ' ' ' ' ' - - '
Pos€dam udzi.i] w sp6rka.h h"ndro{,ydi - ne dy p.da6 liab€ i efrnenta udzia{6w
L d r . 3 $F s E o . i . o . . - * i € , . / - t r o + a ' : d
r [email protected]
ZFgo'yrlUosqs14"..Er.'rw-o',ub.egrTdo-6os
^?so{os.:.....:.- w
t'.al
........ ..
Fasiadamakcjew sporkacnh:ndlowtdr - raiezypona6liebAiemicnb akcil:
1..:.1.:.1
.N t
akcjet€ slnowiq p:riie( wraks:yniz 10%akcjrv7spole:
qe
$a )4rcluuoeo
'r"utt':I
' odh'jd ^ qlsoto:r
N2bylem(:m)(n:byr m6jhaEonek, z *yqaeii€m mlena pzlna dnelo dojes. nat4r{u o..ebn€so)
'n ej pa fio4j o ob o2i '.. jednosr"r ': o."au 'r}1o1.l ego, ir
pE.r6v 'Jb oo Lor.na.._ osoor p6. r"
'e-'e.:1. if+
..or"t9"
Dooa/op:- ne.ia oc ' -o c c. od \o,.0
' :,ty""^ef , " ". -.-""
."r
, 6 p . L n e z , n n y m . s o b a m- i. - _
. Fsoa
2
Za?4o
Et Lt./
. o .-o1
o
'
P'l oFe(ar94E uu t' Ll
/ .
".
-sp6lni9z'[email protected]:mi.'''''
:kF;,1;:l;;:.;-
"a_r olo
' vpota'a Nj- ltott|!v
e-;) ;;;:;.+;.*-
"r laqor
(@ i€r'
a a |' z u ' E ' j \ @ |
ie*erL{n.kr
ea4
r o n : s j ie w i 4 . r - o d . e d \
'tL
vt 1 \ "t
Nc
@"qJ
.......\tr " @t!"t
.....
7'F9o|yL|ios'a91a|erle]an]J'o\-.bieg5-do.1d$^1soto!
_
i its"'iFfvt'}
- i : " t J F , E g t ) , f n a % d { M | r c y ) . . . .- - - - - -jenefr eronkjeh Gdy nadzoe€f
ies-' eon.ki
--,
(od kjedy):
\or'jj:-edizJ_n._(o. r,ed4
..
@.lrql
lll
- elo qr.uosq!9 EeI a-r ) tr or _ _b es,/- do l5a24.dosc
3
Mll.. @t:.1!1..
wrundacjacnpmGdzEcychd:ial.t.oSC!ospodarc<
tJT A:il/trJe F? uroltrn
----
za)qo
(@ ,ieor.
. ... ! e.. !?r,. r,
";;;;;-. *"li;; i:;)
k o r s - 'r { a r j t j
l':9
$ t
' --
\!L l.tl(//.
{ o oL e d r ' N .
.
,.-rrt,trvtt"/
..... .....
- -
........
" c . r o e e o o $ a o : . p o " } . a , o o 0 ! r . o. . J j p a , p a d . p o " . o o .
ktt rLtl.tf
Doa -a." noc",ior ;,oo..(
?tun".€Frd/osL5udzek*{rcDaras..,tuu,Fb,^J;.^*;1j..*y";;;
'Llr;
-'
niffi;r
'. doryczrEd a3dzorc:ych
rpdtdzi.Lnr
mi.,zkiiosr!|l.