Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo

Transkrypt

Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa
Toruń, dnia 16.12.2015r.
Przedmiot zamówienia:
świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na rzecz
TARR S.A. w Toruniu
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167,
87–100 Toruń (dalej „Zamawiający”), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie
zapytania ofertowego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
stacjonarnej na rzecz TARR S.A. w Toruniu
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.
Opis przedmiotu zamówienia:
TARR S.A. posiada dwie lokalizacje zakończeń numerów telefonicznych na centralkach:
- Toruń ul. Kopernika 4
- Toruń ul. Włocławska 167
Warunki:
1. Przejęcie i zachowanie obecnej numeracji użytkowanej przez obecnego użytkownika
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA
- Toruń ul. Kopernika 4 – łącznie 1 numer analogowy stanowiący własność Orange
S.A.
- Toruń ul. Włocławska 167 – łącznie 7 numerów z czego własność TP S.A. – 3 numery
analogowe oraz własność TK Telekom Sp. z o.o. – 1 numer ISDN 30 b+d z 600
numerami DDI i 3 numery ISDN 2 b+d.
2. Wykonawca zapewni stały dostęp do publicznej sieci telefonicznej obejmującą całą
sieć krajową zgodnie z tablicami zagospodarowania numeracji publikowanej przez
UKE
3. Wykonawca zapewni sekundowe naliczanie opłat za wszystkie połączenia (brak
dodatkowych opłat za inicjację połączeń)\
4. Wykonawca nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z rozbudową sieci
telekomunikacyjnej w związku z realizacją przedmiotu zlecenia
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
e-mail:[email protected]
tel.: 56 699 55 00, 699 55 03
fax.: 56 699 54 99
Regionalna Instytucja Finansująca
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
tel.: 56 699 54 71, 699 54 77, 699 54 70
fax.: 56 657 72 94
Prezes Zarządu: dr inż. Ewa Rybińska
Konto Bankowe: 04 1140 1052 0000 3472 1800 1003
NIP: 956-00-15-177 | REGON: 870300040 |
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS 0000066071
Kapitał zakładowy: 18 810 000,00 zł, opłacony w całości
5. Zamawiający wymaga świadczenia usługi drogą kablową z pominięciem technologii
alternatywnych np.: droga radiowa, realizacja połączeń przez internet oraz za
pośrednictwem bramki GSM
6. Realizacja usług telekomunikacyjnych przez okres 2 lat
7. Dodatkowe informacje:
- Średni miesięczny ruch - ilość minut:
- Połączenia lokalne - 47900 minut
- Połączenia międzystrefowe - 66500 minut
- Połączenia do sieci komórkowych – 89200 minut
8. Termin składania ofert: 22.12.2015 do godz. 9:00
9. Termin związania z ofertą 45 dni
10. Wzór tabeli cenowej - ofertowej:
LP
Nazwa
ilość ( na 24mc )
1
Abonamenty za telefony
23 NN x 24 mc
2
Połączenia lokalne
19190 minut
3
Połączenia międzymiastowe
26600 minut
4
Połączenia komórkowe
35680 minut
Cena łączna nett Cena łączna brutto
11.Oferta powinna zawierać stawki netto za poszczególne rodzaje połączeń, wartość
abonamentu oraz informacje o wszelkich dodatkowych kosztach związanych z
przejęciem numerów telefonów aktualnie wykorzystywanych.
Oferta może zostać przesłana faksem /056/ 665 076 060, lub e-mailem na adres
[email protected] bądź też dostarczona osobiście do TARR S.A. w Toruniu, ul.
Włocławska 167.
Kryterium wyboru oferty – cena
Osoba upoważniona do kontaktu –Jolanta Patrzałek tel. 056 699 54 78.