20.12.2003 DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ L 333/51

Transkrypt

20.12.2003 DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ L 333/51
13/t. 32
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
695
32003L0120
L 333/51
DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ
20.12.2003
DYREKTYWA KOMISJI 2003/120/WE
z dnia 5 grudnia 2003 r.
zmieniająca dyrektywę 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 90/496/EWG z dnia 24 września
1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych (1), w szczególności jej art. 5 ust. 2,
po konsultacji z Naukowym Komitetem ds. Żywności,
Artykuł 1
W art. 5 ust. 1 dyrektywy 90/496/EWG na końcu dodaje się, co
następuje:
„— salatrimy
6 kcal/g – 25 kJ/g”.
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Wprowadzanie do obrotu salatrimu jako nowatorskiego
składnika żywności stosowanego w wyrobach piekarskich
i cukierniczych o obniżonej wartości energetycznej zostało
dopuszczone decyzją Komisji 2003/867 (2), na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego
i Rady (3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE)
nr 1882/2003 (4).
Komitet Naukowy ds. Żywności w swojej opinii w sprawie
oceny bezpieczeństwa salatrimów stosowanych jako alternatywa dla tłuszczów o obniżonej kaloryczności jako
nowatorski składnik żywności, wyrażonej dnia 13 grudnia
2001 r., odnotował, że wartość energetyczna dostarczana
przez salatrimy wynosi 5–6 kcal/gram.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, wartość
energetyczna dostarczana przez salatrimy, uznawane za
tłuszcze, powinna być obliczana przy użyciu współczynnika przeliczeniowego dla tłuszczów, przewidzianego
w art. 5 ust. 1 dyrektywy 90/496/EWG, tj. 9 kcal/gram.
Użycie tego współczynnika przeliczeniowego w odniesieniu do podawanej wartości energetycznej produktu błędnie wskazywałoby jego obniżoną wartość energetyczną
uzyskaną przez użycie salatrimów w jego produkcji
i doprowadziłoby do tego, że konsumenci nie uzyskiwaliby pełnej informacji. Dlatego niezbędne jest przyjęcie
właściwego współczynnika przeliczeniowego dla salatrimów, który używany byłby do obliczania podawanej wartości energetycznej środków spożywczych.
Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego
i Zdrowia Zwierząt,
Dz.U. L 276 z 6.10.1990, str. 40.
Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 32.
Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1.
Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1.
Artykuł 2
1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 lipca 2004 r. Państwa
Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji teksty tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami i niniejszą
dyrektywą.
Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł 3
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2003 r.
W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

Podobne dokumenty