Załącznik 2 do Regulaminu

Transkrypt

Załącznik 2 do Regulaminu
Załącznik nr 2 do regulaminu
data …………………………………..
POTWIERDZENIE ODBIORU
STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
Potwierdzam odbiór stypendium przyznanego za wyniki w nauce mojemu / dziecku
................................................................................................ uczennicy / uczniowi klasy ………........
Szkoły
Podstawowej
/
Gimnazjum
w
Olszynach
w
kwocie
...............
(słownie: ..................................................................................................)
Olszyny , dnia ....................................
……….....................................................
czytelny podpis rodziców/
prawnych opiekunów

Podobne dokumenty