Regulamin konkursu wraz z kartą uczestnika i oświadczeniem

Transkrypt

Regulamin konkursu wraz z kartą uczestnika i oświadczeniem
REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „NAJCIEKAWSZA INTERPELACJA
POSELSKA” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Projekt „NAJCIEKAWSZA INTERPELACJA POSELSKA” to konkurs pod patronatem
Poseł na Sejm RP Małgorzaty Pępek. Organizatorem Konkursu jest Biuro Poselskie poseł
Małgorzaty Pępek z siedzibą w Bielsku – Białej ul. Mostowa 1 43-300 Bielsko – Biała.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie powiatu bielskiego, pszczyńskiego,
żywieckiego i cieszyńskiego, kierowany jest do osób kształcących się na studiach wyższych
uczelni znajdujących się na terenie wymienionych powiatów.
4. Celem konkursu jest zachęcenie studentów do przygotowania interpelacji poselskich na
dowolny temat. Ma on za zadanie przedstawić jakie narzędzia przysługują współczesnym
parlamentarzystom, a także pokazać, że Posłowie chętnie działają w sprawach zgłaszanych
przez obywateli. Najlepsze interpelacje zostaną złożone do laski marszałkowskiej.
5. Konkurs trwa od 25.05.2015 r. do 30.06.2015 r.
6. Interpelacje wraz z załącznikami do regulaminu w w/w terminie można przesyłać pocztą
do Biuro Poselskie poseł Małgorzaty Pępek z siedzibą w Bielsku – Białej ul. Mostowa 1 43300 Bielsko – Biała, lub drogą elektroniczną na adres [email protected]
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Osoba biorąca udział w Konkursie musi przygotować prace tematyczną z zakresu
„NAJCIEKAWSZA INTERPELACJA POSELSKA” , przesłać pracę konkursową i 2
załączniki (zał.1, zał. 2) na podany adres w regulaminie.
2. Interpelacja powinna być wynikiem twórczej pracy uczestnika Konkursu i nie
może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw
autorskich.
3. Interpelacji stanowi utwór zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Z chwilą przekazania Organizatorowi Konkursu Interpelacji, uczestnik
Konkursu przenosi na Organizatora Konkursu całość autorskich praw majątkowych do
Interpelacji, na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu wejścia w życie Regulaminu,
w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie, zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami;
b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału Interpelacji oraz jej egzemplarzy;
c) rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt (b) przez publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie oraz
publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym;
d ) wprowadzenie do pamięci komputerów lub serwerów oraz do sieci teleinformatycznych
lub informatycznych;
e) publikacje drukowane i elektroniczne.
4. Przeniesienie praw obejmuje całość autorskich praw majątkowych, w tym wyłączne
prawo zezwalania na wykonywanie praw autorskich zależnych do Interpelacji na polach
eksploatacji określonych w punkcie 3. Zezwolenie obejmuje w szczególności korzystanie i
rozporządzanie opracowaniami, adaptacjami, zmianami i przeróbkami Interpelacji.
5. Przeniesienie całości majątkowych praw autorskich, o których mowa w niniejszym
paragrafie na polach eksploatacji wskazanych w punkcie 4. oraz udzielenie
zezwolenia na wykonywanie praw autorskich zależnych na polach eksploatacji
wskazanych w punkcie 4 i 5 następuje nieodpłatnie.
6. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu. Udział w
Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania
nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Małgorzaty Pępek Poseł na Sejm RP.
Organizator Konkursu nie zwraca przesłanych mu materiałów ani poniesionych przez
uczestników kosztów udziału w konkursie (koszty druku, znaczków pocztowych itp.).
7. Niespełnienie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wyżej wymienionych
wymogów opisanych w ust. 2 regulaminu skutkować będzie pozostawieniem złożonej pracy
bez rozpoznania.
§3
ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY KONKURSU
1. Wyboru najlepszej Interpelacji dokonuje komisja konkursowa.
2. Komisja dokona oceny prac w oparciu m.in. o zasadność przywoływanych
argumentów uwzględniając sztukę poprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej a
także znajomość problemów społecznych. Od decyzji komisji konkursowej nie
przysługuje odwołania.
3. Komisja konkursowa uprawniona jest do wybrania trzech najlepszych Interpelacji.
4. Zasady i tryb pracy komisji, który nie został uregulowany w niniejszym regulaminie
określa, sama komisja.
§4
NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie za najlepsze Interpelacje jest wyjazd z Poseł Małgorzatą Pępek
do Warszawy do Sejmu w wyznaczonym terminie (sierpień) i na warunkach
określonych przez Organizatora Konkursu.
2. Prace wyróżnione zostaną nagrodzone w formie nagród rzeczowych.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 lipca 2015 r.
4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie
również opublikowana na stronie http://www.malgorzatapepek.eu/ i na profilu
www.facebook.com/malgorzata.pepek
§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, daty urodzenia, nazwa uczelni, adresu konta
poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie tona pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania
przyczyn.
Załącznik nr 1
Karta uczestnika
w Konkursie na „NAJCIEKAWSZA INTERPELACJA POSELSKA” organizowanym przez
Poseł na Sejm RP Małgorzatę Pępek - Biuro Poselskie 43-300 Bielsko-Biała ul. Mostowa 1
imię i nazwisko autora pracy :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
wiek: ………………………
nazwa uczelni, rok studiów:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………........
telefon: …………………………………………………………….
e-mail: ……………………………………………………………..
Miejscowość, data
……………………............
Podpis autora pracy
…….. ………………………
Załącznik nr 2
Oświadczenie
w Konkursie na „NAJCIEKAWSZA INTERPELACJA POSELSKA” organizowanym przez
Poseł na Sejm RP Małgorzatę Pępek - Biuro Poselskie 43-300 Bielsko-Biała ul. Mostowa 1
Oświadczam, że:
- jestem autorem/autorką załączonej pracy i posiadam do niej pełne majątkowe prawa
autorskie,
- przyjmuję warunki Regulaminu Konkursu,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182
j.t.) , w zakresie niezbędnym dla udziału w Konkursie i związanym z potrzebami Konkursu.
Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla udziału w konkursie.
- w przypadku wygrania Konkursu wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej
mojego imienia i nazwiska w związku z moim udziałem w niniejszym Konkursie,
- wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanej
pracy w dowolnym czasie i formie dla dowolnych celów Organizatora na warunkach
opisanych w Regulaminie Konkursu.
Miejscowość, data
Podpis autora pracy
………………………………
…………………………….