Harmonogram

Transkrypt

Harmonogram
Institute of Literary Research
Insłtut Badń Literackich
of sciences
Polskiei Akademii Nauk
Nowy Świat 72 (Pńac Staszica), 00-330 Warszawa
tę1.1
fax: 826-99-45, tęl. 6572-89 5
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
Dr Anny Sobieskiej
I.
2.
3.
4.
5.
6.
wszczęcie postępowania -22 czerwca20l6 r.
powołanie 3 członków Komisji przezRadę NaukowąIBL PAN _ 28
azerwca2016 r.
powołanie komisji habilitacyjnej przęz CentralnąKomisję do spraw
Stopni i Tytułów - 6 września2016 r.
spływ recenzji - październik - listopad 2016
posiedzenie Komisji ds. habilitacji - 25 listopada2016 r.
uchwała Rady Naukowej IBL PAN - 13 grudnia 2016
*Jłi,lT?tsti3,'fr',X^-
{rlrn^ u
A n na
c n eśkow i a k- k rw aw i cz